1 1964


Uimhir 1 de 1964.


ACHT NA nARM TINE, 1964

[An tiontú oifigiúil.]

ACHT DO LEASÚ AGUS DO LEATHNÚ ACHT NA nARM TEINE, 1925 . [28 Eanáir, 1964.]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS:—

Léiriú.

1925, Uimh. 17 .

1. —(1) San Acht seo—

ciallaíonn “an Coimisinéir” Coimisinéir an Gharda Síochána;

ciallaíonn “an tAire” an tAire Dlí agus Cirt;

ciallaíonn “an Príomh-Acht” Acht na nArm Teine, 1925 ;

ciallaíonn “áit phoiblí” aon áit a bhfuil rochtain ag an bpobal air de cheart nó le cead agus faoi réir táille nó saor ó tháille;

ciallaíonn “Ceannfort” Ceannfort den Gharda Síochána agus folaíonn sé Cigire den Gharda Síochána ag gníomhú mar Cheannfort.

(2) San Acht seo agus sa Phríomh-Acht, déanfar tagairtí don Phríomh-Acht a fhorléiriú, mar a gceanglaíonn nó mar a gceadaíonn an comhthéacs é, mar thagairtí don Acht sin arna leasú leis an Acht seo.

(3) Déanfar an Príomh-Acht agus an tAcht seo a fhorléiriú mar aon ní amháin.

Aerghunnaí a thabhairt faoi réim an Phríomh-Achta.

2. —(1) Sa Phríomh-Acht agus san Acht seo folóidh “arm tine” aerghunna (abairt a fholaíonn aer-raidhfil agus aerphiostal) agus aon arm eile ar a bhfuil bairille as ar féidir slugaí miotail nó slugaí eile a chaitheamh agus arm toirmiscthe.

(2) D'ainneoin aon ní sa Phríomh-Acht ní cion sa tréimhse dhá mhí dar tosach dáta an Achta seo a rith—

(a) ag aon duine aerghunna nó aon arm eile (nach aerghunna ná arm arbh arm tine é roimh dháta an Achta seo a rith) a bheith ina sheilbh aige, ar shlí eile seachas in áit phoiblí,

(b) ag aon duine atá sé bliana déag d'aois nó os a chionn aerghunna nó aon arm eile (nach aerghunna nó arm arbh arm tine é roimh dháta an Achta seo a rith) a iompar chun é a dhiúscairt chun déileálaí arm tine nó chun duine ag a bhfuil deimhniú airm tine maidir leis an aerghunna nó leis an arm nó maidir le harm tine eile agus is deimhniú atá i bhfeidhm nó duine ag a bhfuil údarás ar shlí eile faoin bPríomh-Acht chun an t-aerghunna nó an t-arm a bheith ina sheilbh aige.

E bheith toirmiscthe go sealadach géim a chaitheamh.

3. —(1) Féadfaidh an tAire, ar uiríolla ón Aire Tailte gur gá sin a dhéanamh chun géim a chaomhnadh, ordú a dhéanamh a thoirmisceoidh arm tine nó arm tine de cibé saghas nó saghsanna a shonrófar san ordú a úsáid nó a iompar in áit phoiblí nó ar aon tailte ar fud an Stáit nó i cibé limistéar nó limistéir a shonrófar san ordú i gcaitheamh cibé tréimhse, nach faide ná mí, a shonrófar san ordú.

(2) Féadfaidh an tAire le hordú, tar éis dó dul i gcomhairle leis an Aire Tailte, ordú faoin alt seo, lena n-áirítear ordú faoin bhfo-alt seo, a leasú nó a chúlghairm.

(3) Ní bheidh feidhm ag ordú faoin alt seo maidir le húsáid nó iompar arm tine ag comhaltaí d'Óglaigh na hÉireann nó den Gharda Síochána ná le húsáid nó iompar arm tine ag duine dár thug Ceannfort aon cheantair cead a bheidh i bhfeidhm chun arm tine a úsáid agus a iompar chun críche (seachas géim a chaitheamh) a bheidh sonraithe sa chead sa cheantar sin i gcaitheamh tréimhse a bheidh sonraithe sa chead, má iompraítear agus má úsáidtear an t-arm tine agus é de réir téarmaí an cheada sin.

(4) (a) Aon uair a bheidh ordú faoi fho-alt (1) den alt seo i bhfeidhm i ndáil le haon cheantar, féadfaidh Ceannfort an cheantair sin, dá rogha féin, cead a thabhairt d'aon duine chun arm tine a mbainfidh an t-ordú lena úsáid nó lena iompar a úsáid agus a iompar sa cheantar sin chun críche (seachas géim a chaitheamh) a bheidh sonraithe sa chead i gcaitheamh tréimhse a bheidh sonraithe sa chead.

(b) Féadfaidh Ceannfort aon cheantair cead a tugadh faoin alt seo i ndáil leis an gceantar sin a chúlghairm.

An Garda Síochána do choinnéail arm tine go sealadach ar mhaithe le slándáil an phobail.

4. —(1) Más deimhin leis an Aire gur gá sin ar mhaithe le slándáil an phobail, féadfaidh sé ordú a dhéanamh á cheangal ar gach duine a chónaíonn i gceantar a shonrófar san ordú agus a bhfuil ina sheilbh arm tine nó lón lámhaigh nó arm tine nó lón lámhaigh de cibé saghas nó saghsanna a shonrófar san ordú é a thabhairt suas don Gharda Síochána ar nó roimh dháta a shonrófar san ordú.

(2) Leanfaidh ordú faoi fho-alt (1) den alt seo i bhfeidhm ar feadh cibé tréimhse nach faide ná mí a shonrófar san ordú.

(3) Féadfaidh an tAire le hordú ordú faoin alt seo, lena n-áirítear ordú faoin bhfo-alt seo, a leasú nó a chúlghairm.

(4) Aon uair a bheidh ordú faoi fho-alt (1) den alt seo i bhfeidhm, féadfaidh comhalta den Gharda Síochána urghabháil a dhéanamh ar arm tine nó ar lón lámhaigh lena mbainfidh an t-ordú agus a gheofar sa cheantar a bheidh sonraithe san ordú tar éis an dáta a gceanglaítear leis an ordú é a thabhairt suas don Gharda Síochána air nó roimhe agus féadfaidh an Garda Síochána, fad a leanfaidh an t-ordú i bhfeidhm, seilbh a choinneáil ar aon arm tine nó lón lámhaigh a urghabhfaidh siad nó a thabharfar suas dóibh de bhun an ordaithe.

(5) A luaithe is féidir tar éis an ama a scoirfidh ordú faoi fho-alt (1) den alt seo de bheith i bhfeidhm, déanfaidh an Garda Síochána, faoi réir fhorálacha an Phríomh-Achta, aon airm tine nó lón lámhaigh a tugadh suas dóibh nó a d'urghabh siad de bhun an orduithe, a thabhairt ar ais do na húinéirí.

(6) Ní bheidh feidhm ag ordú faoi fho-alt (1) den alt seo maidir le harm tine nó lón lámhaigh a bheidh ina seilbh ag comhaltaí d'Óglaigh na hÉireann nó den Gharda Síochána.

Orduithe faoi ailt 3 agus 4 a shárú.

5. —Aon duine a sháróidh foráil d'ordú faoi alt 3 nó alt 4 den Acht seo beidh sé ciontach i gcion faoin bPríomh-Acht.

Forálacha maidir le horduithe faoi ailt 3 agus 4.

6. —(1) Aon ordú a dhéanfar faoi alt 3 nó alt 4 den Acht seo leagfar é faoi bhráid gach Tí den Oireachtas a luaithe is féidir tar éis a dhéanta agus má dhéanann ceachtar Teach acu sin, laistigh den lá is fiche a shuífidh an Teach sin tar éis an t-ordú a leagan faoina bhráid, rún a rith ag neamhniú an ordaithe, beidh an t-ordú ar neamhní dá réir sin, ach sin gan dochar do bhailíocht aon ní a rinneadh roimhe sin faoin ordú.

(2) Aon uair a dhéanfar ordú faoi alt 3 nó alt 4 den Acht seo, déanfar fógra i dtaobh an t-ordú a dhéanamh agus i dtaobh a éifeachta a fhoilsiú i nuachtán amháin ar a laghad a léitear sa cheantar nó i ngach ceantar lena mbaineann an t-ordú.

Arm tine agus lón lámhaigh áirithe i seilbh an Gharda Síochána a dhiúscairt.

7. —(1) Na tagairtí atá san alt seo d'arm tine nó lón lámhaigh a tháinig i seilbh an Gharda Síochána is tagairtí iad d'arm tine nó lón lámhaigh a tháinig i seilbh an Gharda Síochána roimh an Acht seo a rith de bhun alt 6 den Phríomh-Acht nó ar shlí eile.

(2) Féadfaidh an Coimisinéir a chur faoi deara fógra a fhoilsiú i ngach nuachtán laethúil a fhoilsítear sa Stát á rá go bhféadfar aon arm tine nó lón lámhaigh a tháinig i seilbh an Gharda Síochána a dhíol nó a dhíthiú mura ndéanfaidh an t-úinéir an céanna a éileamh agus a theideal chuige a bhunú laistigh den tréimhse trí mhí dar tosach dáta foilsithe an fhógra.

(3) I gcás ina bhfoilseofar fógra de bhun fo-alt (2) den alt seo—

(a) cuirfidh an Coimisinéir faoi deara fógra a chur leis an bpost chuig gach duine arb eol don Gharda Síochána a sheoladh agus a gcreidtear gurb eisean úinéir arm tine nó lón lámhaigh a tháinig i seilbh an Gharda Síochána á rá go bhféadfar an t-arm tine nó an lón lámhaigh a dhíol nó a dhíthiú mura ndéanfaidh an duine an céanna a éileamh agus a theideal chuige a bhunú laistigh den tréimhse trí mhí dar tosach dáta foilsithe an fhógra dá dtagraítear i bhfo-alt (2) den alt seo.

(b) murab eol seoladh an duine a gcreidtear gurb é an t-úinéir é nó, más é tuairim an Choimisinéara nach dtuigfeadh an duine sin fógra den sórt sin a dúradh, féadfaidh an Coimisinéir, dá rogha féin, a chur faoi deara an fógra a chur leis an bpost chuig aon duine nó é a thabhairt ar shlí eile d'aon duine de theaghlach an duine sin nó chuig nó do cibé duine eile, más ann, is iomchuí leis sna himthoscaí speisialta.

(4) I gcás ina bhfoilseofar fógra de bhun fho-alt (2) den alt seo agus, i gcásanna inarb iomchuí sin, ina dtabharfar fógra de bhun fho-alt (3) den alt seo—

(a) aon duine a dhéanfaidh laistigh den tréimhse a shonrófar san fhógra a fhoilseofar de bhun fho-alt (2) den alt seo, éileamh agus a bhunóidh a theideal i leith arm tine nó lón lámhaigh a tháinig i seilbh an Gharda Síochána, féadfaidh sé, faoi réir fhorálacha an Phríomh-Achta, a chur faoi deara go n-aistreofar an t-arm tine nó an lón lámhaigh as coinneáil an Gharda Síochána laistigh den tréimhse sin, agus

(b) féadfaidh an Coimisinéir a chur faoi deara go ndíolfar aon arm tine nó lón lámhaigh a tháinig i seilbh an Gharda Síochána agus nár éilíodh ná nár aistríodh as coinneáil an Gharda Síochána, nó nár bunaíodh teideal ina leith chun sástachta an Choimisinéara laistigh den tréimhse dá dtagraítear i mír (a) den fho-alt seo, agus cuirfidh sé faoi deara, a luaithe is féidir, sochar an díola sin a íoc leis an úinéir, nó mura féidir an t-úinéir a dhéanamh amach, a chur chun sochair don Státchiste, agus

(c) féadfaidh an Coimisinéir a chur faoi deara go ndítheofar aon arm tine nó lón lámhaigh a tairgeadh lena dhíol faoi mhír (b) den fho-alt seo agus nár díoladh, más é tuairim an Choimisinéara nach dócha go ndíolfar an t-arm tine nó an lón lámhaigh má thairgtear lena dhíol arís é agus cuirfidh sé faoi deara go gcuirfear fógra go dtí aon duine a gcreidtear gurb é is úinéir ar an arm tine nó an lón lámhaigh nó (i gcás inarb iomchuí sin) go dtí duine eile de réir mhír (b) d'fho-alt (3) den alt seo ag insint faoin díthiú sin don duine chun a gcuirfear an fógra sin.

Airm tine a dhiúscairt in imthoscaí áirithe.

8. —Déantar leis seo an t-alt seo a leanas a chur in ionad alt 6 den Phríomh-Acht:

“Nuair a dhéanfaidh Ceannfort deimhniú airm tine a chúlghairm agus go mbeidh arm tine, agus lón lámhaigh nó gan lón lámhaigh ina theannta, ina sheilbh sa Stát tráth an chúlghairthe sin ag an duine is sealbhóir ar an deimhniú nó i gcás arm tine, agus lón lámhaigh nó gan lón lámhaigh ina theannta, a bheith ina sheilbh sa Stát ag duine ach nach eisean is sealbhóir ar dheimhniú airm tine ina leith agus gan an sealbhú sin a bheith údaraithe ar shlí eile faoin Acht seo—

(a) seachadfaidh an duine sin, láithreach, an t-arm tine agus an lón lámhaigh (más ann) don Cheannfort,

(b) cuirfidh an Ceannfort faoi deara, láithreach, go dtabharfar fógra i scríbhinn don duine go bhfuil sé de cheart aige an t-arm tine agus an lón lámhaigh (más ann) a dhiúscairt in aon slí nach bhfuil in aghaidh an dlí,

(c) ar an seachadadh sin a bheith déanta, féadfaidh an duine an t-arm tine agus an lón lámhaigh (más ann) a dhiúscairt mar a dúradh,

(d) mura ndéanfaidh an duine sin, laistigh de thrí mhí tar éis an t-arm tine agus an lón lámhaigh (más ann) a sheachadadh don Cheannfort, socrú lena dhiúscairt nó lena ndiúscairt de réir fhorálacha an Achta seo, agus scéala a thabhairt don Cheannfort i dtaobh na socruithe agus na socruithe a chur i gcrích, féadfaidh an Ceannfort fógra a chur leis an bpost chuig an duine go dtí an seoladh is déanaí is eol a bheith aige á chur in iúl dó go ndéanfar, mura ndéanfar socruithe den sórt a dúradh, mura gcuirfear iad i bhfios don Cheannfort agus mura gcuirfear i gcrích iad laistigh de mhí ó dháta an fógra a chur chun bealaigh, an t-arm tine agus an lón lámhaigh (más ann) a dhíol nó a dhíthiú,

(e) más rud é nach mbeidh socruithe den sórt a dúradh déanta, ná curtha i bhfios don Cheannfort ná curtha i gcrích laistigh de mhí tar éis dáta an fógra sin a dúradh a chur chun bealaigh, féadfaidh an Ceannfort a chur faoi deara an t-arm tine agus an lón lámhaigh (más ann) a dhíol agus cuirfidh sé faoi deara sochar an díola a íoc leis an duine sin a luaithe is féidir,

(f) féadfaidh an Ceannfort a chur faoi deara go ndítheofar aon arm tine nó lón lámhaigh a tairgeadh le díol faoi mhír (e) den alt seo agus nár díoladh más é tuairim an Cheannfoirt nach dócha go ndíolfar an t-arm tine nó an lón lámhaigh má thairgtear arís é lena dhíol agus cuirfidh sé fógra leis an bpost chuig an duine ag an seoladh is déanaí is eol a bheith aige ag insint dó faoin díthiú sin,

(g) murab eol seoladh an duine nó más é tuairim an Cheannfoirt nach dtuigfeadh an duine fógraí den sórt sin a dúradh, féadfaidh an Ceannfort, dá rogha féin, na fógraí a chur leis an bpost chuig aon duine nó, iad a thabhairt ar shlí eile d'aon duine de theaghlach an duine sin nó chuig nó do cibé duine eile, más ann, is iomchuí leis sna himthoscaí speisialta.”

Deimhniú airm tine a athnuachan.

9. —(1) Féadfaidh Ceannfort an Cheantair ina gcónaíonn sealbhóir ceadúnais airm tine ceadúnas airm tine a thug Ceannfort tar éis an lae cheaptha a athnuachan ó am go ham ar iarratas ó shealbhóir an cheadúnais sin.

(2) I gcás ina ndéanfar athnuachan faoin alt seo, ar dheimhniú airm tine, leanfaidh an deimhniú i bhfeidhm go dtí an 31ú lá d'Iúil díreach tar éis dáta na hathnuachana sin, ach féadfaidh athnuachan ar dheimhniú a thabharfar roimh an 31ú lá d'Iúil aon bhliain a rá go dtosóidh sé an lú lá de Lúnasa ina dhiaidh sin agus sa chás sin beidh sé i bhfeidhm ar an agus ón 1ú lá sin de Lúnasa go dtí an 31ú lá d'Iúil ina dhiaidh sin.

(3) Is san fhoirm a fhorordaítear le rialacháin arna ndéanamh ag an Aire faoi alt 27 den Phríomh-Acht a bheidh aon athnuachan ar dheimhniú airm tine.

(4) (a) Féadfaidh comhalta den Gharda Síochána nach ísle céim ná Sairsint deimhniú airm tine a thug Ceannfort a athnuachan sa cheantar ina gcónaíonn sealbhóir an cheadúnais má bhíonn agus fad a bheidh sé údaraithe i scríbhinn amhlaidh ag Ceannfort an cheantair sin.

(b) Beidh an chumhacht chun athnuachan a dhéanamh a thugtar leis an bhfo-alt seo faoi réir cibé forcoimeád (más ann) a shonrófar san údarás ón gCeannfort.

(c) An chumhacht chun athnuachana a thugtar leis an bhfo-alt seo ní chumasóidh sé don duine a fheidhmeoidh í in aon cheantar diúltú aon deimhniú airm tine áirithe a athnuachan mura mbeidh údaraithe dó ag Ceannfort an cheantair sin diúltú an deimhniú áirithe sin a athnuachan.

(5) I bhfo-alt (1) den alt seo ciallaíonn “an lá ceaptha” an lá a cheapfaidh an tAire le hordú mar an lá ceaptha chun críocha an fho-ailt sin.

Tréimhse bailíochta deimhniú airm tine a thabharfaidh an tAire.

10. —D'ainneoin aon ní atá i bhfo-alt (3) d'alt 3 den Phríomh-Acht, leanfaidh deimhniú airm tine a thabharfaidh an tAire tar éis dáta an Achta seo a rith i bhfeidhm, faoi réir fhorálacha eile an Phríomh-Achta, go ceann tréimhse dhá mhí dhéag dár tosach an dáta a déarfaidh an deimhniú a thosóidh sé.

Airm tine lena mbaineann deimhniú airm tine a athrú.

11. —(1) Faoi réir fho-alt (3) den alt seo, féadfaidh an tAire an tuairisc ar arm tine eile a chur in ionad na tuairisce ar arm tine i ndeimhniú airm tine a thug sé agus, ar thuairisc an airm tine eile sin a bheith curtha sa deimhniú, is maidir leis an arm tine eile sin a bheidh éifeacht ag an deimhniú agus ní bheidh éifeacht ag an deimhniú maidir leis an arm tine a luaitear sa dara háit thuas.

(2) Faoi réir fho-alt (3) den alt seo féadfaidh Ceannfort aon cheantair nó aon chomhalta den Gharda Síochána in aon cheantar a bheidh údaraithe go cuí ag Ceannfort an Cheantair sin chun sin a dhéanamh an tuairisc ar arm tine eile a chur in ionad na tuairisce ar arm tine, i ndeimhniú airm tine a bheidh ag duine a chónaíonn sa cheantar sin agus, ar thuairisc an airm tine eile sin a bheith curtha sa deimhniú, is maidir leis an arm tine eile sin a bheidh éifeacht ag an deimhniú agus ní bheidh éifeacht ag an deimhniú maidir leis an arm tine a luaitear sa dara háit thuas.

(3) Ní dhéanfar faoin alt seo tuairisc amháin a chur in ionad tuairisce eile i ndeimhniú airm tine mura rud é nach mó an ráta dleachta máil is inmhuirir i leith athnuachan ar an deimhniú tar éis an tuairisc sin a chur in ionad na tuairisce eile ná an ráta ab inmhuirir díreach sular cuireadh an tuairisc sin in ionad na tuairisce eile.

Úsáid theoranta unna gráin.

12. —(1) In aon chás inar gunna gráin an t-arm tine a thuairiscítear i ndeimhniú airm tine féadfaidh an deimhniú a rá go n-údaraíonn sé, agus sa chás sin oibreoidh sé chun a údarú don duine dá dtugtar an deimhniú an gunna a úsáid chun, agus amháin chun ainmhithe nó éin seachas géim a mharú (de réir mar a déarfar sa deimhniú)—

(a) ar thalamh atá á áitiú aige féin, nó

(b) ar thalamh atá á áitiú ag duine eile.

(2) Ní dhéanfar deimhniú san fhoirm dá dtagraítear i bhfo-alt (1) den alt seo (dá ngairtear deimhniú teoranta san alt seo) maidir le talamh atá á áitiú ag duine seachas an duine dá dtabharfar an ceadúnas mura mbeidh ainmniú i scríbhinn chun an deimhniú a shealbhú tugtha ag áititheoir na talún don duine a bheidh ag iarraidh an deimhnithe.

(3) Ní thabharfar deimhniú teoranta maidir le haon talamh in aghaidh aon tréimhse má bhíonn deimhniú teoranta maidir leis an talamh sin i bhfeidhm cheana féin in aghaidh na tréimhse sin.

(4) Ní thabharfar deimhniú teoranta murab é an duine céanna a áitíonn iomlán na talún lena mbainfeadh an deimhniú.

(5) I gcás ina ndéanfar ainmniú dá dtagraítear i bhfo-alt (2) den alt seo a chúlghairm ní fhéadfar an deimhniú teoranta lenar bhain sé, má bhíonn sé i bhfeidhm an tráth sin, a athnuachan.

Díol arm tine ag ceantálaithe.

13. —(1) D'ainneoin aon ní atá in alt 10 den Phríomh-Acht, féadfaidh ceantálaí a bheidh údaraithe faoin alt seo, arm tine nó lón lámhaigh a dhíol, a thaispeáint lena dhíol agus a bheith ina sheilbh aige lena dhíol ar ceant i ngnáth-chúrsa a ghnó mar cheantálaí: Ar choinníoll nach ndéanfar i gcás díola an t-arm tine nó an lón lámhaigh a sheachadadh don cheannaitheoir go dtí go dtabharfaidh sé ar aird don cheantálaí deimhniú airm tine a bheidh i bhfeidhm á údarú dó an t-arm tine nó an lón lámhaigh a cheannach nó a chruthú go bhfuil teideal dleathach aige an t-arm tine nó an lón lámhaigh a bheith ina sheilbh gan deimhniú airm tine a bheith aige ina leith.

(2) Féadfaidh Ceannfort aon cheantair a údarú i scríbhinn do cheantálaí sa cheantar sin arm tine nó lón lámhaigh a dhíol, a thaispeáint lena dhíol agus a bheith ina sheilbh aige lena dhíol, ar ceant i rith cibé tréimhse, nach faide ná bliain, a shonrófar san údarás.

(3) Ní thabharfaidh Ceannfort údarás faoin alt seo do cheantalaí mura deimhin leis, ag féachaint do na himthoscaí go léir (lena n-áirítear an socrú a bheidh déanta nó a dhéanfar maidir le stóráil na n-arm tine agus an lón lámhaigh lena mbainfeadh an t-údarás dá dtabharfaí é), nach gcuirfidh airm tine nó lón lámhaigh a dhíol, a thaispeáint lena dhíol nó a shealbhú de bhun an údaráis slándáil an phobail ná an tsíocháin i mbaol.

(4) Féadfaidh Ceannfort cibé coinníollacha (más aon choinníoll é) a mheasfaidh sé is gá chun baol don phobal a chosc a fhorchur maidir le tabhairt údaráis faoin alt seo agus, má fhorchuirtear coinníoll, sonrófar san údarás é.

(5) Féadfaidh Ceannfort an cheantair inar tugadh údarás faoin alt seo an t-údarás sin a chúlghairm aon tráth.

(6) Aon duine a sháróidh coinníoll a forchuireadh i ndáil le húdarás faoin alt seo a thabhairt beidh sé ciontach i gcion faoin bPríomh-Acht.

Leasú ar alt 1 den Phríomh-Acht.

14. —Leasaítear leis seo alt 1 den Phríomh-Acht tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (2):

“(3) San Acht seo folaíonn tagairtí do Cheannfort den Gharda Síochána tagairtí do Chigire den Gharda Síochána ag gníomhú mar Cheannfort.”

Leasú ar alt 2 den Phríomh-Acht.

15. —Leasaítear leis seo alt 2 den Phríomh-Acht—

(a) trí “nó lón lámhaigh dó” a chur isteach i ndiaidh “gléas marbhtha daonachtach” i mír (g) d'fho-alt (3), agus

(b) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fo-alt (3):

“(4) Ní bhainfidh an t-alt seo le haon cheann de na cásanna seo a leanas agus tá na cásanna sin eiscthe dá réir sin ón alt seo, is é sin le rá:

(a) seilbh, úsáid nó iompar airm tine nó lóin lámhaigh ag fostaí de chuid déileálaí chláraithe arm tine i ngnáthchúrsa ghnó an déileálaí mar dhéileálaí arm tine,

(b) seilbh nó iompar airm tine nó lóin lámhaigh ag fostaí duine a sheolann gnó ag iompar nó ag stórasú earraí ar luaíocht i ngnáthchúrsa an ghnó sin,

(c) seilbh nó iompar airm tine nó lóin lámhaigh chun críocha díola ag ceantálaí atá údaraithe faoi alt 13 den Acht seo nó ag fostaí ceantálaí den sórt sin i ngnáthchúrsa gnó mar cheantálaí,

(d) seilbh, úsáid nó iompar airm tine nó lóin lámhaigh ag comhalta de raidhfil-chlub nó club eile a bheidh údaraithe faoin alt seo agus le linn dó a bheith ag gabháil mar chomhalta den sórt sin do chomórtas nó cleachtas targaide ar raon nó in áit eile a bheidh údaraithe faoin alt seo,

(e) seilbh, úsáid nó iompar airm tine (seachas gunna gráin) nach mó ná .23 orlach cailibré nó lón lámhaigh ag duine a oibríonn raon nó leibheann scaoilte i halla caithimh aimsire nó ag aonach spóirt nó carnabhal nó teagmhas eile dá shamhail chun críocha an raona nó an leibhinn scaoilte agus atá údaraithe chuige sin faoin alt seo nó ag duine agus é ag úsáid an raon nó an leibheann scaoilte sin,

(f) seilbh, úsáid nó iompair airm tine nó lóin lámhaigh ag duine a bheidh ag glacadh páirt i dtaibhiú nó i réamhléiriú amharclainne nó ag táirgeadh scannáin chinematagrafaigh chun críche an taibhithe, an réamhléirithe nó an táirgithe, is taibhiú, réamhléiriú nó táirgeadh ag duine a bheidh údaraithe chuige sin faoin alt seo,

(g) seilbh, úsáid nó iompar airm tine nó lóin lámhaigh neamhphiléartha chun rásaí lúthchleasa a thosú ag duine a bheidh údaraithe chuige sin faoin alt seo,

(h) seilbh, úsáid nó iompar airm tine nó lóin lámhaigh neamhphiléartha arna sholáthar ag an Aire Cosanta ag duine a bheidh ag glacadh páirt i searmanas d'aon sórt chun críocha an tsearmanais is duine a bheidh údaraithe chuige sin faoin alt seo.

(5) (a) Féadfaidh Ceannfort aon cheantair a údarú i scríbhinn airm tine nó lón lámhaigh a shealbhú, a úsáid nó a iompar sa cheantar sin in aon imthoscaí dá sonraítear i míreanna (d), (e), (f), (g) nó (h) d'fho-alt (4) den alt seo i gcaitheamh cibé tréimhse, nach faide ná bliain, a shonrófar san údarás.

(b) Ní thabharfaidh Ceannfort údarás faoin alt seo mura deimhin leis, ag féachaint do na himthoscaí go léir (lena n-áirítear an socrú a bheidh déanta nó a dhéanfar maidir le stóráil na n-arm tine agus an lón lámhaigh lena mbainfeadh an t-údarás (dá dtabharfaí é) agus maoirseacht ar a n-úsáid) nach gcuirfidh seilbh, úsáid ná iompar (de réir mar a bheidh) arm tine nó lóin lámhaigh de bhun an údaráis slándáil an phobail ná an tsíocháin i mbaol.

(c) I gcás ina mbeartófar údarás a thabhairt faoin alt seo i leith raidhfil-chlub nó gunna-chlub eile nó i leith raona nó áite eile dá dtagraítear i mír (d) d'fho-alt (4) den alt seo, tabharfar an t-údarás d'oifigeach don chlub a ainmneoidh an club nó don duine i bhfeighil an raona nó na háite eile, de réir mar a bheidh, agus má dhéantar sárú ar choinníoll a forchuireadh maidir le tabhairt an údaráis sin agus go gcruthófar go ndearnadh an sárú le toiliú nó ceadú, nó gur urasaíodh a dhéanamh trí aon fhaillí ar thaobh, an duine dár tugadh an t-údarás, beidh an duine sin ciontach i gcion faoin Acht seo.

(d) Féadfaidh Ceannfort cibé coinníollacha (más aon choinníoll é) a mheasfaidh sé is gá chun baol don phobal a chosc a fhorchur maidir le tabhairt údaráis faoin alt seo agus, má fhorchuirtear coinníoll, sonrófar san údarás é.

(e) Féadfar údarás faoin alt seo a chúlghairm tráth ar bith ag Ceannfort an cheantair inar tugadh é.

(f) Aon duine a sháróidh aon choinníoll a forchuireadh maidir le húdarás a thabhairt faoin alt seo beidh sé ciontach i gcion faoin Acht seo.”

Leasú ar alt 3 den Phríomh-Acht.

16. —Leasaítear leis seo alt 3 den Phríomh-Acht—

(a) trí “roimh an 31ú lá d'Iúil aon bhliain” a chur in ionad “i rith mí Iúil” i bhfo-alt (3), agus

(b) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur in ionad fo-alt (4)—

“(4) Is san fhoirm ordaithe a bheidh gach deimhniú airm tine agus déarfaidh gach deimhniú airm tine go n-údaraíonn sé, agus oibreoidh sé chun a údarú, don duine dá dtugtar é—

(a) an t-arm tine áirithe a bheidh tuairiscithe sa deimhniú a bheith ina sheilbh aige, a úsáid agus a iompar, agus

(b) lón lámhaigh a úsáid san arm tine agus an méid sin lón lámhaigh don arm tine a bheidh sonraithe sa deimhniú a bheith ina sheilbh aige aon tráth áirithe agus a iompar”.

Leasú ar alt 8 den Phríomh-Acht.

17. —Leasaítear leis seo alt 8 den Phríomh-Acht—

(a) trí “sé bliana déag” a chur in ionad “cúig mblian déag” i mír (a) d'fho-alt (1),

(b) trí mhíreanna (d) agus (e) d'fho-alt (1) a scriosadh agus na míreanna seo a leanas a chur isteach:

“(d) aon duine ar chuir aon chúirt sa Stát pianbhreith phianseirbhíse nó phríosúnachta air ar feadh aon téarma nach bhfuil éagtha nó a d'éag in imeacht chúig bliana roimhe sin mar gheall ar choir ar úsáideadh arm tine lena linn nó ar taispeánadh arm tine nó arm tine bréige lena linn chun eagla a chur, de réir dealraimh, ar aon duine nó ar bagraíodh lena linn arm tine a úsáid in aghaidh aon duine nó maoin, agus,

(e) aon duine ar chuir aon chúirt sa Stát pianbhreith phianseirbhís nó phríosúnachta air ar feadh aon téarma nach lú nó nár lú ná trí mhí nach bhfuil éagtha nó a d'éag in imeacht chúig bliana roimhe sin mar gheall ar choir arbh éard í nó ar chuid di ionsaí ar aon duine, agus”.

Leasú ar alt 9 den Phríomh-Acht.

18. —Leasaítear leis seo alt 9 den Phríomh-Acht trí “don méid deighleálaithe cláruithe arm tine atá sa chomhursanacht ina bhfuil an t-iarratasóir chun gnó do chur ar siúl,” a scriosadh as fo-alt (3).

Leasú ar alt 10 den Phríomh-Acht.

19. —Leasaítear leis seo alt 10 den Príomh-Acht—

(a) trí “d'aon duine” a chur in ionad “d'aon deighleálaí arm teine” agus “an duine sin” a chur in ionad “an deighleálaí arm teine sin” i bhfo-alt (2), agus

(b) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur in ionad fo-alt (4):

“(4) Ní dleathach d'aon déileálaí cláraithe arm tine aon arm tine nó lón lámhaigh a tugadh don déileálaí le deisiú, le tástáil nó le promhadh a thabhairt ar ais do dhuine ar bith mura ndéanfaidh an duine—

(a) deimhniú airm tine a thabhairt ar aird a údaraíonn dó an t-arm tine nó an lón lámhaigh a bheith ina sheilbh aige, nó

(b) a chruthú chun sástachta an déileálaí go bhfuil teideal aige an t-arm tine nó an lón lámhaigh a bheith ina sheilbh gan deimhniú airm tine a bheith aige ina leith, agus”.

(c) trí “,tabhairt” a chur isteach i ndiaidh “cur ar cíos” agus “,fáil” a chur isteach i ndiaidh “tógaint ar cíos”, i mír (b) d'fho-alt (6).

Leasú ar alt 16 den Phríomh-Acht.

20. —Leasaítear leis seo alt 16 den Phríomh-Acht trí “nó a choinsíniú chun a onnmhairithe” a chur isteach i ndiaidh “nó ann” i bhfo-alt (4).

Leasú ar alt 17 den Phríomh-Acht.

21. —(1) An srian a fhorchuirtear le halt 17 den Phríomh-Acht ar allmhuiriú arm tine isteach sa Stát ní bheidh feidhm aige maidir le hallmhairiú airm tine ag duine is sealbhóir ar dheimhniú airm tine i leith an airm tine atá i bhfeidhm.

(2) Leasaítear leis seo an t-alt sin 17—

(a) trí “(nách sia ná sé mhí)” a scriosadh as fo-alt (3), agus

(b) trí “(nách sia ná mí)” a scriosadh as fo-alt (4).

Leasú ar alt 21 den Phríomh-Acht.

1897, c. 30.

22. —Leasaítear leis seo alt 21 den Phríomh-Acht tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur in ionad fo-alt (6):

“(6) I gcás ina n-urghabhfar arm tine nó lón lámhaigh faoin alt seo nó faoi alt 22 den Acht seo agus nach dtionscnófar ionchúiseamh i leith ciona faoin Acht seo maidir leis an arm tine nó an lón lámhaigh—

(a) tabharfar an t-arm tine nó an lón lámhaigh ar ais don duine ar leis é, a choinsínigh é nó chun ar coinsíníodh é, de réir mar is iomchuí, nó déanfar, faoi réir fhorálacha an Achta seo, é a dhiúscairt mar a ordóidh an duine sin, nó

(b) déanfar ábhar iarratais chun na Cúirte Dúiche faoin Police (Property) Act, 1897, den arm tine nó den lón lámhaigh agus é a dhiúscairt de réir téarmaí an ordaithe ón gCúirt Dúiche faoin Acht sin maidir leis an iarratas.”

Leasú ar alt 24 den Phríomh-Acht.

23. —Leasaítear leis seo alt 24 den Phríomh-Acht trí “de ocht n-uaire a chloig is daichead” a chur in ionad “de cheithre huaire fichead a'chluig” i bhfo-alt (2).

Dualgas cruthúnais.

24. —(1) I gcás inar ní ábhartha, in ionchúiseamh i leith ciona faoin bPríomh-Acht, deimhniú airm tine, ceadúnas faoi alt 17 den Phríomh-Acht, údarás faoi alt 2 den Phríomh-Acht, nó cead faoi alt 3 den Acht seo nó údarás faoi alt 13 den Acht seo a bheith ann nó gan a bheith ann, ní gá a chruthú nach bhfuil an deimhniú, an ceadúnas, an t-údarás nó an cead ann.

(2) I gcás ina ndéanfar, in ionchúiseamh i leith ciona faoin bPríomh-Acht, seilbh, úsáid nó iompar airm tine nó lóin lámhaigh ag duine a chruthú, ní gá a chruthú nach raibh teideal ag an duine arm tine nó lón lámhaigh a bheith ina sheilbh aige, a úsáid nó a iompar.

Leathnú ar ailt 23 agus 28 den Larceny Act, 1916.

1916, c. 50.

25. —(1) In ailt 23 agus 28 den Larceny Act, 1916, folóidh “offensive weapon” arm tine nach bhfuil luchtaithe agus arm tine bréige.

(2) San alt seo agus sa chéad dá alt eile ciallaíonn “arm tine bréige” aon ní nach arm tine, ach a bhfuil cosúlacht air gur arm tine é.

Arm tine a bheith ag duine agus é ag tógáil feithicle gan údarás.

1961, Uimh. 24 .

26. —(1) Aon duine a sháróidh fo-alt (1) d'alt 112 den Acht um Thrácht ar Bhóithre, 1961 , agus a mbeidh tráth an tsáraithe sin arm tine nó arm tine bréige leis beidh sé ciontach i gcion agus ar a chiontú ar dhíotáil dlífear fíneáil nach mó ná cúig chéad punt nó, de rogha na cúirte, pianseirbhís ar feadh téarma nach faide ná cúig bliana nó an fhíneáil agus an phianseirbhís sin araon a chur air.

(2) I gcás ina gcúiseofar duine i gcion faoin alt seo is cosaint mhaith ar an ionchúiseamh aige a shuíomh gur chun críche dleathaí a bhí an t-arm tine nó an t-arm tine bréige lena mbainfidh an t-ionchúiseamh leis nuair a rinne sé an gníomh a líomhnaítear gurb é an cion é faoi fho-alt (1) den alt sin 112.

Toirmisctear airm tine a úsáid chun comhrac in aghaidh gabhála nó cabhrú le héalú.

1960, Uimh. 27 .

27. —(1) Ní dhéanfaidh aon duine arm tine ná arm tine bréige a úsáid ná a thaispeáint—

(a) chun comhrac, nó le linn a bheith ag comhrac, in aghaidh an duine sin nó duine eile á ghabháil ag comhalta den Gharda Síochána, nó

(b) chun cabhrú leis an duine sin nó duine eile éalú nó a theasargain, nó le linn an duine sin nó duine eile a bheith ag éalú nó á theasargain, as coimeád an Gharda Síochána nó duine i bhfeighil príosúin, forais athchuir, Foras Naomh Pádraig nó forais ina gcoinnítear geilt choiriúla (de réir bhrí an Achta um Dhlínse Choiriúil, 1960 ).

(2) Aon duine a sháróidh fo-alt (1) den alt seo beidh sé ciontach i gcion agus ar é a chiontú ar dhíotáil dlífear fíneáil nach mó ná cúig chéad punt nó, de rogha na cúirte, pianseirbhís ar feadh téarma nach faide ná cúig bliana nó an fhíneáil agus an phianseirbhís sin araon a chur air.

Aisghairm.

28. —(1) Cúlghairtear leis seo fo-alt (5) d'alt 3, alt 14 agus fo-alt (2) d'alt 17 den Phríomh-Acht.

(2) I gcás ina raibh, díreach roimh an Acht seo a rith, údarás i bhfeidhm faoi alt 14 den Phríomh-Acht measfar, ar an Acht seo a rith, deimhniú airm tine a bheith i bhfeidhm maidir leis an arm lenar bhain an t-údarás a thug an Ceannfort.

(3) Aon cheadúnas ócáideach a tugadh faoi fho-alt (2) d'alt 17 den Phríomh-Acht maidir le harm toirmiscthe agus a bhí i bhfeidhm díreach roimh an Acht seo a rith, measfar, ar an Acht seo a rith gur ceadúnas ócáideach é a tugadh faoi fho-alt (4) den alt sin 17 maidir leis an arm sin.

Gearrtheideal agus comhlua.

29. —(1) Féadfar Acht na nArm Tine, 1964 , a ghairm den Acht seo.

(2) Féadfar Achtanna na nArm Tine, 1925 agus 1964, a ghairm d'Acht na nArm Teine, 1925 agus den Acht seo le chéile.