An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (AN tACHT UM NÍTRIGIN ÉIREANN TEORANTA, 1970)

4 1970

AN tACHT UM NÍTRIGIN ÉIREANN TEORANTA, 1970

AN SCEIDEAL

Leasuithe Ilghneitheacha ar an bPriomh-Acht

Alt 10.

(1)

(2)

An fhoráil a leasaítear

An leasú

Alt 2.

“£7,500,000” a chur in ionad “£100”.

Alt 7.

“agus i cibé airgead (lena n-áirítear airgead in airgead reatha seachas airgead reatha an Stáit)” a chur isteach i bhfo-alt (1) i ndiaidh “i cibé foirm agus slí”.

An méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (8):

“(9) Maidir le ráthaíocht faoin alt seo in airgead in airgead reatha seachas airgead reatha an Stáit—

(a) áireofar gach ceann de na tagairtí do phríomhshuim i bhfo-alt (2) den alt seo mar thagairt do mhéid is comhionann in airgead reatha an Stáit leis an bpríomhshuim iarbhír, agus an méid comhionann sin a ríomh de réir an ráta mhalairte a bhí ann an tráth a tugadh an ráthaíocht,

(b) áireofar gach ceann de na tagairtí d'airgead i bhfo-alt (5) den alt seo mar thagairt do chostas an airgid iarbhír in airgead reatha an Stáit.

(10) I gcás—

(a) méid is comhionann in airgead reatha an Stáit le hairgead reatha eile a bheith á ríomh de bhun mhír (a) den fho-alt sin roimhe seo, agus

(b) airgead reatha an Stáit agus an t-airgead reatha eile a bheith ar áireamh na n-airgead reatha ag a raibh, an tráth a shonraítear sa mhír sin, parluachanna arna mbunú faoi Airteagail Chomhaontaithe an Chiste Airgeadra Idirnáisiúnta,

áireofar an tagairt atá sa mhír sin don ráta malairte an tráth sin mar thagairt don ráta malairte arna bhunú ar na luachanna sin.”

Alt 9.

“méid nach lú ná leath (de réir luach ainmniúil) na scaireanna” a chur in ionad “aon scaireanna”.

An Sceideal.

“MÉID NACH LÚ NÁ LEATH (DE RÉIR LUACH AINMNIÚIL) NA SCAIREANNA” a chur in ionad “AON SCAIREANNA” sa teideal.

An méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh mhír 4:

“4A. Sonróidh airteagail chomhlachais na Cuideachta líon stiúrthóirí (lena n-áirítear cathaoirleach Bhord Stiúrthóirí na Cuideachta) na Cuideachta agus ní rachaidh an líon a shonrófar amhlaidh thar seachtar.

“4B. Is é an tAire, tar éis dó dul i gcomhairle leis an Aire Airgeadais, a cheapfaidh stiúrthóirí na Cuideachta.

“4C. Déanfaidh an tAire, tar éis dó dul i gcomhairle leis an Aire Airgeadais, stiúrthóir de chuid na Cuideachta a cheapadh ina chathaoirleach ar Bhord Stiúrthóirí na Cuideachta.”