5 1970


Uimhir 5 de 1970


AN tACHT LEICTREACHAIS (SOLÁTHAR) (LEASÚ), 1970

[An tiontú oifigiúil,]

ACHT DO LEASÚ AGUS DO LEATHNÚ NA nACHTANNA LEICTREACHAIS (SOLÁTHAR), 1927 GO 1968.

[26 Bealtaine, 1970.]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS:

Míniú.

1942, Uimh. 17 .

1. —San Acht seo ciallaíonn “Acht 1942” Acht Bhord Soláthair an Leictreachais (Aois-liúntas), 1942 .

Méadú ar an gcaiteachas iomlán chun críocha ginearálta.

1954, Uimh. 17 .

2. —Ní rachaidh caiteachas iomlán an Bhoird chun críocha ginearálta, is é sin le rá chun críocha caipitiúla seachas leictriú tuath-limistéar, thar dhá chéad agus nócha milliún punt agus, dá réir sin, forléireofar alt 2 (1) den Acht Leictreachais (Soláthar) (Leasú), 1954 , ionann is dá gcuirfí an tsuim sin in ionad na suime a luaitear ansin.

Leasú ar alt 7 d'Acht 1942.

3. —Leasaítear leis seo alt 7 d'Acht 1942 tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur leis an alt:

“(8) (a) San fho-alt seo ciallaíonn ‘seirbhís roimh ré’, maidir le duine, seirbhís leanúnach ag an duine i bhfostaíocht faoin mBord suas go dtí deireadh mí iomlán deiridh na seirbhíse sin roimh dháta a ligthe isteach i scéim aoisliúntais na lámh-oibrithe.

(b) D'ainneoin aon ní sna forálacha sin roimhe seo den alt seo, aon scéim (dá ngairtear an scéim leasaitheach san fho-alt seo) do leasú scéim aoisliúntais na lámh-oibrithe féadfaidh sí, maidir le haon sochar aoisliúntais, a shocrú go ndéanfaidh an Bord, má thagann duine nach raibh i seirbhís an Bhoird an lú lá d'Aibreán, 1943, chun bheith ina chomhalta ranníocach, chun críocha an tsochair sin, laistigh de thrí mhí tar éis an lae a dhaingneoidh an tAire an scéim, íocaíochtaí i leith seirbhís roimh ré an duine leis an gciste a bunaíodh chun críocha scéim aoisliúntais na lámh-oibrithe, agus beidh an duine i dteideal leath, agus sin an méid, dá sheirbhís roimh ré a áireamh le haghaidh an tsochair aoisliúntais sin.”

Liúntais fhorlíontacha do lámh-oibrithe áirithe.

4. —Féadfaidh an Bord, más oiriúnach leo, liúntas forlíontach ar feadh a shaoil a dheonú do dhuine, agus a íoc le duine—

(a) lena mbaineann fo-alt (8) (a chuirtear isteach leis an Acht seo) d'alt 7 d'Acht 1942,

(b) a íocfaidh leis an mBord ranníoc ar cóimhéid le 1% den luach saothair a d'íoc an Bord leis in imeacht na dtrí bliana díreach sular scoir sé d'fhostaíocht faoin mBord, agus

(c) atá ag fáil phinsin faoi scéim aoisliúntais na lámh-oibrithe (de réir brí Acht 1942),

is liúntas forlíontach ar comhionann a mhéid iomlán i dteannta méid bhliantúil an phinsin réamhráite agus—

(i) leath ráta bhliantúil an luach saothair a d'íoc an Bord leis an duine díreach sular scoir sé d'fhostaíocht faoin mBord, nó

(ii) leath méid an phinsin ab iníoctha leis an duine réamhráite dá ndéanfaí iomlán a sheirbhíse leanúnaí i bhfostaíocht faoin mBord a áireamh chuige sin,

cibé acu is lú.

Feidhm Acht 1942 a leathnú.

1958, Uimh. 35 .

5. —(1) Féadfaidh an Bord, más oiriúnach leo, liúntas forlíontach a dheonú do dhuine, agus a íoc le duine, faoi alt 14 d'Acht 1942 is duine—

(a) lena mbaineann mireanna (a), (c) agus (d) den alt sin,

(b) atá i bhfostaíocht faoin mBord ar dháta an Achta seo a rith nó a bhí, an 22ú lá d'Iúil, 1967, nó dá éis, ag fáil phinsin faoi scéim a ullmhaíodh agus a daingníodh faoin Acht sin, agus

(c) a íocfaidh leis an mBord ranníocaí ar cóimhéid le haon faoin gcéad den luach saothair iomlán a d'íoc an Bord leis in imeacht na dtrí bliana díreach sular scoir sé d'fostaíocht faoin mBord,

faoi réir na teorann ach rachaidh comhiomlán méid bliantúil iomlán an phinsin faoi scéim mar a dúradh a bhfuil sé nó a dtiocfaidh sé chun bheith ina theideal agus an liúntais thar—

(i) leath ráta bhliantúil an luach saothair a d'íoc an Bord leis an duine díreach sular scoir sé d'fhostaíocht faoin mBord, nó

(ii) méid iomlán bliantúil an phinsin ab iníoctha leis an duine faoi scéim mar a dúradh dá ndéanfaí iomlán a sheirbhíse leanúnaí i bhfostaíocht faoin mBord a áireamh chuige sin,

cibé acu is lú.

(2) Aon duine lena bhféadfaidh an Bord, de bhua an ailt seo, liúntas forlíontach a íoc faoi alt 14 d'Acht 1942 agus a íocann nó a d'íoc ranníocaí faoi scéim a ullmhaíodh agus a daingníodh faoin Acht sin i leith aon seirbhíse réamh-aimseartha (abairt lena bhfuil an bhrí chéanna san alt seo atá léi in alt 7 d'Acht 1942) féadfaidh sé a roghnú liúntas forlíontach faoin alt sin a ghlacadh in ionad an phinsin ab iníoctha leis faoin scéim sin i leith a sheirbhise réamhaimseartha agus, má roghnaíonn sé amhlaidh, aisíocfar leis as an gciste a bunaíodh chun críocha na scéime cibé suim is inchurtha i leith na ranníoc réamhráite agus ús uirthi is iomchuí, i dtuairim chomhairleoir achtúireach iontaobhaithe na scéime, ag féachaint do na himthosca uile.

(3) Má bhíonn, roimh dháta an Achta seo a rith, duine lena bhféadfaidh an Bord liúntas forlíontach faoi alt 14 d'Acht 1942 a íoc de bhua an ailt seo—

(a) tar éis scor as fostaíocht faoin mBord, agus é san aois a cheadaigh an Bord dó scor ar chúiseanna seachas éiglíocht aigne nó choirp, agus

(b) tar éis a chur in iúl don Bhord go bhfuil sé chun iomlán an liúntais, nó cuid den liúntas, ab iníoctha leis faoin alt sin 14 a fhorghéilleadh faoi alt 15 den Acht Leictreachais (Soláthar) (Leasú), 1958 ,

beidh, agus measfar go raibh, éifeacht ag an bhforghéilleadh amhail ar agus ó dháta an scoir sin.

(4) D'ainneoin aon ní in aon scéim a ullmhaíodh agus a daingníodh faoi Acht 1942, má bhíonn, roimh dháta an Achta seo a rith, duine lena bhféadfaidh an Bord liúntas forlíontach faoi alt 14 d'Acht 1942 a íoc de bhua an ailt seo—

(a) tar éis scor as fostaíocht faoin mBord, agus é san aois a cheadaigh an Bord dó scor ar chúiseanna seachas éiglíocht aigne nó choirp, agus

(b) atá, ó dháta an scoir sin, le toiliú coiste aon scéime den sórt sin, tar éis rogha a dhéanamh, nó a cealú nó leasú a dhéanamh ar rogha, cuid dá phinsean a fhorghéilleadh faoi aon scéim den sórt sin i gcomaoin pinsean a dheonú dá bhanchéile nó do chleithíúnach,

beidh, agus measfar go raibh, éifeacht ag an rogha, ag an gcealú nó ag a leasú amhail ar agus ó dháta an scoir sin.

(5) Aon liúntas forlíontach faoi alt 14 d'Acht 1942 is iníoctha le duine de bhua an ailt seo tosóidh sé chun bheith iníoctha—

(a) an 22ú lá d'Iúil, 1967, nó

(b) ar dháta an duine scor as fostaíocht faoin mBord,

cibé acu is déanaí.

Gearrtheideal agus comhlua.

6. —(1) Féadfar an tAcht Leictreachais (Soláthar) (Leasú), 1970 , a ghairm den Acht seo.

(2) Féadfar na hAchtanna Leictreachais (Sóláthar), 1927 go 1970, a ghairm de na hAchtanna Leictreachais, 1927 go 1968, agus den Acht seo le chéile.