Ar Aghaidh (CUID I Réamhráiteach)

5 1984

/images/harp.jpg


Uimhir 5 de 1984


AN tACHT LEASA SHÓISIALAIGH, 1984


RIAR NA nALT

CUID I

Réamhráiteach

Alt

1.

Gearrtheideal, forléiriú agus comhlua.

2.

Mínithe.

CUID II

Méaduithe agus Leasuithe Ilghnéitheacha

3.

Sochair árachais shóisialaigh (rátaí nua).

4.

Íocaíochtaí cúnaimh shóisialaigh (rátaí nua).

5.

Leasú ar alt 4 agus 67 den Phríomh-Acht (caiteachais).

6.

Leasú ar alt 65 den Príomh-Acht (ranníocaí fostaíochta).

7.

Leasú ar alt 73 den Phríomh-Acht (sochar pá-choibhneasa).

8.

Leasú ar alt 76 den Phríomh-Acht (sochar pá-choibhneasa).

9.

Leasú ar alt 146 agus 210 den Phríomh-Acht agus ar an Tríú Sceideal a ghabhann leis an Acht sin (acmhainn a ríomh).

10.

Leasú ar alt 223 den Phríomh-Acht (leanbh cáilithe).

11.

Leasú ar alt 226 den Phríomh-Acht (teorainn ama le haghaidh liúntais leanaí a íoc).

12.

Alt 306A a chur isteach sa Phríomh-Acht.

CUID III

Forlíonadh ar Ioncam Teaghlaigh

13.

Cuid IVA a chur isteach sa Phríomh-Acht.

14.

Leasú ar alt 3 den Phríomh-Acht (rialacháin).

15.

Leasú ar alt 130 den Phríomh-Acht (forálacha forluiteacha).

16.

Alt 146 den Phríomh-Acht, agus an Tríú Sceideal a ghabhann leis an Acht sin (acmhainn a ríomh) a leasú tuilleadh.

17.

Tosach feidhme na Coda seo.

CUID IV

Coistí Pinsin Áitiúla do Scor, etc., agus Forálacha Iarmhartacha

18.

Aisghairm (coistí pinsin áitiúla do scor, etc.,).

19.

Oifigigh leasa shóisialaigh a cheapadh agus a ndualgais.

20.

Oifigí áirithe do choistí pinsin áitiúla do scor agus foráil le haghaidh cúitimh.

21.

Alt 4 den Phríomh-Acht (caiteachais) a leasú tuilleadh.

22.

Leasú ar alt 159 den Phríomh-Acht (coinníollacha reachtúla maidir le pinsin seanaoise).

23.

Leasú ar alt 167 den Phríomh-Acht (tosach feidhme pinsean seanaoise).

24.

Leasú ar alt 169 den Phríomh-Acht (imeachtaí dlíthiúla).

25.

Leasú ar alt 170 den Phríomh-Acht (rialacháin).

26.

Leasú ar alt 175 den Phríomh-Acht (pinsean dall).

27.

Leasú ar alt 296 den Phríomh-Acht (cinntí oifigeach breithiúnachta).

28.

Leasú ar alt 298 den Phríomh-Acht (achomhairc, etc.).

29.

Leanúnachas na Coda seo le forálacha aisghairthe agus leasaithe.

30.

Tosach feidhme na Coda seo.

SCEIDEAL A

SCEIDEAL B


Na hAchtanna dá dTagraítear

An tAcht um Dhliteanas Sibhialta (Leasú), 1964

1964, Uimh. 17

Achtanna na dTithe, 1966 go 1984

Achtanna na Sclábhaithe, 1883 go 1965

An tAcht Seirbhísí Poist agus Teilenchumarsáide, 1983

1983, Uimh. 24

An tAcht um Thrácht ar Bhóithre, 1961

1961, Uimh. 24

An tAcht Leasa Shóisialaigh (Comhdhlúthú), 1981

1981, Uimh. 1

An tAcht Leasa Shóisialaigh (Leasú), 1981

1981, Uimh. 3

An tAcht Leasa Shóisialaigh, 1982

1982, Uimh. 2

An tAcht Leasa Shóisialaigh, 1983

1983, Uimh. 6

/images/harp.jpg


Uimhir 5 de 1984


AN tACHT LEASA SHÓISIALAIGH, 1984

[An tiontú oifigiúil]

ACHT DO LEASÚ AGUS DO LEATHNÚ NA nACHTANNA LEASA SHÓISIALAIGH, 1981 GO 1983, AGUS DO DHÉANAMH SOCRÚ GO gCUIRFEAR ÍOCAÍOCHTAÍ ÁIRITHE FAOI NA hACHTANNA SIN I gCUNTAS LE LINN DAMÁISTÍ A BHEITH Á MEASÚNÚ I LEITH DÍOBH-ÁLACHA PEARSANTA DE DHROIM FEITHICIL INNE-ALLGHLUAISTE A ÚSÁID AR ÚSÁID Í NACH FOLÁIR AN DLITEANAS INA LEITH A BHEITH CUMH-DAITHE LE POLASAÍ ÁRACHAIS FORMHEASTA. [30 Márta, 1984]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS: