Ar Aghaidh (CUID I Cáin Ioncaim, Cáin Chorparáide, Cáin Ghnóchan Caipitiúil Agus Tobhach ar Chiste Pinsean)

12 1988

/images/harp.jpg


Uimhir 12 de 1988


AN tACHT AIRGEADAIS, 1988


RIAR NA nALT

CUID I

Cáin Ioncaim, Cáin Chorparáide, Cáin Ghnóchan Caipitiúil agus Tobhach ar Chiste Pinsean

Caibidil I

Cáin Ioncaim

Alt

1.

Leasú ar fhorálacha a bhaineann le díolúine ó cháin ioncaim.

2.

Athrú ar na rátaí cánach ioncaim.

3.

Faoisimh phearsanta.

4.

Leasú ar alt 6 (liúntas speisialta i leith Á.S.P.C. do 1982-83) den Acht Airgeadais, 1982.

5.

Feidhm alt 16 (creidmheas i leith cánach feirme) den Acht Airgeadais, 1986.

6.

Leasú ar an Dara Sceideal a ghabhann leis an Acht Airgeadais, 1986.

7.

Leasú ar alt 16 (trádálacha cáilitheacha) den Acht Airgeadais, 1984.

8.

Leasú ar Chaibidil III (Íocaíochtaí i leith Seirbhísí Gairmiúla ag Daoine Áirithe) de Chuid I den Acht Airgeadais, 1987.

Caibidil II

Comhshocraíochtaí maidir le Tuairisceáin, Measúnachtaí agus Achomhairc

9.

Léiriú (Caibidil II).

10.

Oibleagáid tuairisceán a thabhairt.

11.

Oibleagáid réamhcháin a íoc.

12.

Fógraí réamhchánach.

13.

Measúnachtaí a dhéanamh.

14.

Leasú ar mheasúnachtaí agus teorainn ama ina leith.

15.

Ceart an chigire fiosruithe a dhéanamh agus measúnachtaí a leasú.

16.

Feidhm alt 48 (formhuirear as tuairisceáin a chur isteach déanach) den Acht Airgeadais, 1986.

17.

Achomhairc.

18.

Dáta le cáin a íoc.

19.

Ús.

20.

Méideanna áirithe a mheas.

21.

Ilghnéitheach.

Caibidil III

Cáin Ioncaim, Cáin Chorparáide agus Cáin Ghnóchan Caipitiúil

22.

Íocaíochtaí áirithe ag an Aire Saothair agus ag an bhForas Áiseanna Saothair a bheith díolmhaithe.

23.

Feirmeoireacht: leasú ar fhorálacha a bhaineann le faoiseamh i leith méadú ar stocluachanna.

24.

Liúntais chaipitiúla d'fheithiclí agus asbhaint ina leith.

25.

Leasú ar alt 44 (liúntas d'úinéirí-áititheoirí maidir le háitreabh áirithe) den Acht Airgeadais, 1986.

26.

Limistéir ainmnithe le haghaidh faoisimh d'athnuachan uirbeach: teorainneacha ama áirithe a fhadú.

27.

Leasú ar alt 23 (asbhaint i leith caiteachais áirithe ar chóiríocht chónaithe chíosa a fhoirgniú) den Acht Airgeadais, 1981.

28.

Feidhm alt 21 (cóiríocht chónaithe chíosa: asbhaint i leith caiteachais ar athfheistiú) den Acht Airgeadais, 1985, etc.

29.

Feidhm alt 22 (leathnú ar fheidhm faoisimh i leith foirgnimh áirithe a athchóiriú) den Acht Airgeadais, 1985, etc.

30.

Cistí pinsean: déileálacha i dtodhchaíochtaí airgeadais agus i roghanna intrádála a thabhairt faoi réim díolúintí cánach.

31.

Creidmheasanna cánach i leith dáiltí.

32.

Leasú ar alt 45 (dáiltí) den Acht Airgeadais, 1980.

Caibidil IV

Cáin Chorparáide

33.

Rátaí cánach corparáide.

34.

Leasú ar Chuid XI (grúpfhaoiseamh) den Acht Cánach Corparáide, 1976.

35.

Leasú ar alt 39A (faoiseamh i ndáil le hioncam ó oibríochtaí trádála áirithe a sheoltar in Aerfort na Sionna) den Acht Airgeadais, 1980.

36.

Leasú ar alt 39B (faoiseamh i ndáil le hioncam ó oibríochtaí trádála áirithe a sheoltar i Limistéar Duganna Theach an Chustaim) den Acht Airgeadais, 1980.

37.

Feidhm alt 84 (ábhair a ndéileálfar leo mar dháiltí) den Acht Cánach Corparáide, 1976, maidir le hús áirithe.

38.

Leasú ar alt 31 (íocaíochtaí úis ag cuideachtaí agus le neamhchónaitheoirí) den Acht Airgeadais, 1974.

39.

Ioncam áirithe de chuid Nítrigin Éireann Teoranta a bheith díolmhaithe.

40.

Leasú ar alt 28 (faoiseamh i ndáil le hioncam ó thrádáil loingseoireachta cháilitheach) den Acht Airgeadais, 1987.

41.

Faoiseamh ó cháin chorparáide i leith díbhinní áirithe ó fhochuideachta neamhchónaitheach.

42.

Brabúis de chuid Údarás Forbartha Duganna Theach an Chustaim a dhíolmhú ó cháin chorparáide.

Caibidil V

Liúntais Chaipitiúla

43.

Leasú ar alt 251 (liúntais tosaigh maidir le hinnealra agus gléasra) den Acht Cánach Ioncaim, 1967.

44.

Leasú ar alt 254 (liúntas foirgníochta tionscail) den Acht Cánach Ioncaim, 1967.

45.

Leasú ar alt 265 (liúntais chothromaíochta agus muirir chothromaíochta) den Acht Cánach Ioncaim, 1967.

46.

Leasú ar alt 11 (liúntais caithimh agus cuimilte d'innealra agus do ghléasra áirithe i limistéir neamhfhorbartha) den Acht Airgeadais, 1967.

47.

Leasú ar alt 26 (méadú ar liúntais caithimh agus cuimilte d'innealra agus do ghléasra áirithe) den Acht Airgeadais, 1971.

48.

Leasú ar alt 25 (méadú ar liúntais síos-scríofa d'fhoirgnimh thionscail áirithe) den Acht Airgeadais, 1978.

49.

Leasú ar alt 25 (liúntas i leith caiteachais áirithe ar charrchlóis ilstóir a fhoirgniú) den Acht Airgeadais, 1981.

50.

Liúntais áirithe a bhuanú.

51.

Feidhm liúntas áirithe i ndáil le limistéir áirithe agus caiteachas áirithe.

52.

Feirmeoireacht.

Caibidil VI

Tobhach ar Chiste Pinsean

53.

Tobhach ar chiste pinsean.

CUID II

Custaim agus Mál

54.

Léiriú (Cuid II).

55.

Táirgí tobac.

56.

Hidreacarbóin.

57.

Substaintí atá measctha le hearraí, a ndlitear dleacht máil orthu, a bhaint astu.

58.

Ordú a dhaingniú.

CUID III

Cáin Bhreisluacha

59.

Léiriú (Cuid III).

60.

Leasú ar alt 1 (léiriú) den Phríomh-Acht.

61.

Leasú ar alt 11 (rátaí cánach) den Phríomh-Acht.

62.

Leasú ar alt 12A (forálacha speisialta i leith cánach arna sonrasc ag feirmeoirí cothrom-ráta) den Phríomh-Acht.

63.

Leasú ar an Dara Sceideal a ghabhann leis an bPríomh-Acht.

CUID IV

Dleachtanna Stampa

64.

Tobhach ar bhainc.

65.

Leasú ar an gCéad Sceideal a ghabhann leis an Stamp Act, 1891.

CUID V

Cáin Fháltas Caipitiúil

66.

Leasú ar alt 63 (liúntas i leith cánach gnóchan caipitiúil maidir leis an teagmhas céanna) den Acht Airgeadais, 1985.

CUID VI

Ilghnéitheach

67.

An Cuntas Fuascailte Seirbhísí Caipitiúla.

68.

Leasú ar alt 54 den Acht Airgeadais, 1970.

69.

Forálacha a bhaineann le suimeanna a airleacan do Chiste na nIasachtaí Áitiúla.

70.

Urrúis de chuid Bhord Telecom Éireann agus Infheistíochtaí Teileachumarsáide na hÉireann c.p.t.

71.

Puntáiste agus táillí áirithe eile.

72.

Dreasú chun cúrsaí cánach a thabhairt cothrom le dáta.

73.

Méideanna a bheidh dlite i ndáil le cáin a asbhaint ó íocaíochtaí a bheidh dlite do mhainnitheoirí.

74.

Forléiriú Achtanna áirithe de réir an Achta um Stádas Leanaí, 1987.

75.

Taiscí le Corparáid an Chairde Talmhaíochta cpt agus le Corparáid an Chairde Tionscail cpt a ráthú.

76.

Cúram agus bainisteoireacht cánacha agus dleachtanna.

77.

Gearrtheideal, forléiriú agus tosach feidhme.

AN CHÉAD SCEIDEAL

Leasú ar Achtacháin

AN DARA SCEIDEAL

Creidmheasanna Cánach

CUID I

Leasuithe de dhroim Athruithe ar Mhéideanna Creidmheasanna Cánach i leith Dáiltí

CUID II

Leasuithe ar Chaibidil VI (cáin chorparáide: faoiseamh i ndáil le hioncam áirithe de chuid cuideachtaí monaraíochta) de Chuid I den Acht Airgeadais, 1980

AN TRÍÚ SCEIDEAL

Athruithe ar Rátaí Cánach Corparáide: Forálacha Iarmhartacha

CUID I

Feidhm ailt 6 (3), 13 (1B), 28, 79, 182 agus 184 den Acht Cánach Corparáide, 1976, maidir leis na blianta airgeadais 1988 agus 1989

CUID II

Leasú ar Chaibidil VI (cáin chorparáide: faoiseamh i ndáil le hioncam áirithe de chuid cuideachtaí monaraíochta) de Chuid I den Acht Airgeadais, 1980

AN CEATHRÚ SCEIDEAL

Rátaí Dleachta Máil ar Tháirgí Tobac

Na hAchtanna dá dTagraítear

An tAcht Cairde Talmhaíochta, 1978

1978, Uimh. 2

An tAcht Leithreasa, 1965

1965, Uimh. 21

An tAcht Leithreasa, 1969

1969, Uimh. 31

An tAcht um Cháin Fháltas Caipitiúil, 1976

1976, Uimh. 8

An tAcht um Cháin Ghnóchan Caipitiúil, 1975

1975, Uimh. 20

Acht an Bhainc Ceannais, 1971

1971, Uimh. 24

Acht na gCuideachtaí, 1963

1963, Uimh. 33

An tAcht Cánach Corparáide, 1976

1976, Uimh. 7

An tAcht Oifigigh Cúirte, 1926

1926, Uimh. 27

An tAcht um Cheartas Coiriúil, 1984

1984, Uimh. 22

An tAcht um Nós Imeachta Coiriúil, 1967

1967, Uimh. 12

An tAcht um Fheidhmiú Orduithe Cúirte, 1926

1926, Uimh. 18

Finance Act, 1920

1920, c. 1

An tAcht Airgid, 1930

1930, Uimh. 20

An tAcht Airgeadais, 1950

1950, Uimh. 18

An tAcht Airgeadais, 1967

1967, Uimh. 17

An tAcht Airgeadais, 1968

1968, Uimh. 33

An tAcht Airgeadais, 1969

1969, Uimh. 21

An tAcht Airgeadais, 1970

1970, Uimh. 14

An tAcht Airgeadais, 1971

1971, Uimh. 23

An tAcht Airgeadais, 1972

1972, Uimh. 19

An tAcht Airgeadais, 1973

1973, Uimh. 19

An tAcht Airgeadais, 1974

1974, Uimh. 27

An tAcht Airgeadais, 1975

1975, Uimh. 6

An tAcht Airgeadais, 1976

1976, Uimh. 16

An tAcht Airgeadais, 1977

1977, Uimh. 18

An tAcht Airgeadais, 1978

1978, Uimh. 21

An tAcht Airgeadais, 1979

1979, Uimh. 11

An tAcht Airgeadais, 1980

1980, Uimh. 14

An tAcht Airgeadais, 1981

1981, Uimh. 16

An tAcht Airgeadais, 1982

1982, Uimh. 14

An tAcht Airgeadais, 1983

1983, Uimh. 15

An tAcht Airgeadais, 1984

1984, Uimh. 9

An tAcht Airgeadais, 1985

1985, Uimh. 10

An tAcht Airgeadais, 1986

1986, Uimh. 13

An tAcht Airgeadais, 1987

1987, Uimh. 10

An tAcht Airgeadais (Dleacht Máil ar Tháirgí Tobac), 1977

1977, Uimh. 32

An tAcht Airgeadais (Forálacha Ilghnéitheacha), 1968

1968, Uimh. 7

An tAcht um Ranníocaí Sláinte, 1979

1979, Uimh. 4

An tAcht Cánach Ioncaim, 1967

1967, Uimh. 6

An tAcht Cairde Tionscail (Leasú), 1958

1958, Uimh. 10

Acht Ciste na nIasachtaí Áitiúla, 1935

1935, Uimh. 16

An tAcht Loingis Thráchtála, 1955

1955, Uimh. 29

Stamp Act, 1891

1891, c. 39

An tAcht um Stádas Leanaí, 1987

1987, Uimh. 26

Succession Duty Act, 1853

1853, c. 51

An tAcht um Iontaobhais Aonad, 1972

1972, Uimh. 17

An tAcht Cánach Breisluacha, 1972

1972, Uimh. 22

An tAcht Cánach Breisluacha (Leasú), 1978

1978, Uimh. 34

An tAcht um Ghníomhaireacht Fostaíochta don Aos Óg, 1981

1981, Uimh. 32

/images/harp.jpg


Uimhir 12 de 1988


AN tACHT AIRGEADAIS, 1988

[An tiontú oifigiúil]

ACHT DO MHUIREARÚ AGUS D'FHORCHUR DLEACHT-ANNA ÁIRITHE CUSTAM AGUS IONCAIM INTÍRE (LENA nÁIRÍTEAR MÁL), DO LEASÚ AN DLÍ A BHAIN-EANN LE CUSTAIM AGUS IONCAM INTÍRE (LENA nÁIRÍTEAR MÁL) AGUS DO DHÉANAMH TUILLEADH FORÁLACHA I dTAOBH AIRGEADAIS.

[25 Bealtaine, 1988]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS: