Ar Aghaidh (CUID I Réamhráiteach agus Ginearálta)

21 1998

/images/harp.jpg


Uimhir 21 de 1998


AN tACHT UM CHOMHIONANNAS FOSTAÍOCHTA, 1998


RIAR NA nALT

CUID I

Réamhráiteach agus Ginearálta

Alt

1.

Gearrtheideal agus tosach feidhme.

2.

Léiriú.

3.

Orduithe agus rialacháin.

4.

Caiteachais.

5.

Aisghairm agus leasuithe iarmhartacha.

CUID II

Idirdhealú: Forálacha Ginearálta

Réamhráiteach

6.

Idirdhealú chun críocha an Achta seo.

7.

An cineál céanna oibre.

Idirdhealú i Réimsí Sonracha

8.

Idirdhealú ag fostóirí etc.

9.

Forálacha i gcomhaontuithe agus in orduithe áirithe.

10.

Fógraíocht.

11.

Gníomhaireachtaí fostaíochta.

12.

Gairmoiliúint.

13.

Comhaltas i gcomhlachtaí áirithe.

14.

Idirdhealú nó íospairt a thabhairt chun críche etc.

Dliteanas Ionadach etc.

15.

Dliteanas fostóirí agus príomhaithe.

Oibleagáidí Fostóirí etc.

16.

Cineál agus réim oibleagáidí fostóra i gcásanna áirithe.

17.

Ceanglais reachtúla etc. a chomhlíonadh.

CUID III

Forálacha Sonracha maidir le Comhionannas Idir Mná agus Fir

Réamhráiteach

18.

Feidhm phrionsabail an chomhionannais maidir le fir agus mná araon.

Luach Saothair

19.

Teideal chun luach saothair chomhionainn.

20.

Téarma intuigthe maidir le luach saothair comhionann.

Nithe Eile

21.

Clásal comhionannais a bhaineann le saincheisteanna inscne.

22.

Idirdhealú neamhdhíreach ar an bhforas inscne.

23.

Gnéaschiapadh san áit oibre etc.

24.

Gníomhaíocht dhearfach maidir le comhdheiseanna.

25.

Idirdhealú i bhfostaíochtaí áirithe a eisiamh.

26.

Eisceachtaí a bhaineann le cúrsaí teaghlaigh agus pearsanta.

27.

An Garda Síochána agus an tseirbhís príosún.

CUID IV

Forálacha Sonracha maidir le Comhionannas Idir Earnálacha eile Daoine

28.

Na comparadóirí.

29.

Teideal chun luach saothair chomhionainn.

30.

Clásal comhionannais a bhaineann le saincheisteanna nach saincheisteanna inscne.

31.

Idirdhealú neamhdhíreach.

32.

Ciapadh san áit oibre etc.

33.

Gníomhaíocht dhearfach a cheadú.

34.

Cosaintí agus eisceachtaí a bhaineann leis an teaghlach, le haois nó le míchumas.

35.

Forálacha speisialta maidir le daoine faoi mhíchumas.

36.

Is dleathach ceanglais áirithe a fhorchur.

37.

Idirdhealú ar fhorais ar leith i bhfostaíochtaí áirithe a eisiamh.

CUID V

An tÚdarás Comhionannais

Ginearálta

38.

An Ghníomhaireacht um Chomhionannas Fostaíochta do leanúint mar an tÚdarás Comhionannais.

39.

Feidhmeanna an Údaráis.

40.

Pleananna Straitéiseacha.

41.

Comhaltas.

42.

An cathaoirleach.

43.

Dícháilíocht.

44.

Gnáthchomhaltaí.

45.

Féadfar an cathaoirleach agus gnáthchomhaltaí a athcheapadh.

46.

An leaschathaoirleach.

47.

Cruinnithe agus gnó.

48.

Coistí comhairleacha.

49.

Príomh-Oifigeach Feidhmiúcháin.

50.

Cuntasacht an Phríomh-Oifigigh Feidhmiúcháin.

51.

Foireann.

52.

Séala an Údaráis.

53.

Cuntais agus iniúchtaí.

54.

Tuarascáil bhliantúil agus faisnéis a chur ar fáil don Aire.

55.

Deontais agus cumhachtaí airgead a fháil ar iasacht.

56.

Cóid chleachtais.

57.

Taighde agus faisnéis.

Fiosrúcháin ag an Údarás

58.

Fiosrúcháin.

59.

Faisnéis etc. a fháil chun críocha fiosrúcháin.

60.

Cionta a bhaineann le fiosrúcháin etc.

61.

Moltaí a éiríonn as fiosrúcháin agus tuarascálacha ar fhiosrúcháin.

62.

Fógraí neamh-idirdhealúcháin.

63.

Achomharc in aghaidh fógra neamh-idirdhealúcháin.

64.

Clár d'fhógraí neamh-idirdhealúcháin.

65.

Urghairí mar gheall ar mhainneachtain fógra neamhidirdhealúcháin a chomhlíonadh.

66.

Cion a bhaineann le mainneachtain fógra neamhidirdhealúcháin a chomhlíonadh.

67.

Cúnamh ón Údarás i dtaca le tarchuir áirithe.

CUID VI

Athbhreithnithe agus Pleananna Gníomhaíochta Comhionannais agus Athbhreithniú ar Reachtaíocht

68.

Míniú (Cuid VI).

69.

Athbhreithnithe agus pleananna gníomhaíochta comhionannais.

70.

Cumhachtaí forfheidhmithe i leith athbhreithnithe agus pleananna gníomhaíochta comhionannais.

71.

Achomharc in aghaidh fógra shubstaintigh.

72.

Fógraí substainteacha a fhorfheidhmiú.

73.

Reachtaíocht a athbhreithniú.

CUID VII

Leigheasanna eile agus Forfheidhmiú

Réamhráiteach

74.

Léiriú (Cuid VII).

Imscrúduithe Comhionannais

75.

An Stiúrthóir Imscrúduithe Comhionannais agus oifigigh eile.

Sásamh

76.

Ceart chun faisnéise.

77.

An fóram le haghaidh sásamh a lorg.

78.

Idirghabháil.

79.

Imscrúduithe ag an Stiúrthóir nó ag an gCúirt Oibreachais.

80.

Tarchuir chuig an gCúirt Chuarda.

81.

Iarmhairtí de dhroim mainneachtain faisnéis a sholáthar etc.

82.

Sásamh is inordaithe.

83.

Achomhairc ón Stiúrthóir chun na Cúirte Oibreachais.

84.

Tarchuir chuig an Stiúrthóir ag an gCúirt Oibreachais.

85.

Cumhachtaí forfheidhmithe an Údaráis.

Comhaontuithe Comhchoiteanna

86.

Comhaontuithe comhchoiteanna a tharchur chuig an Stiúrthóir.

87.

Idirghabháil, breitheanna agus achomhairc a bhaineann le comhaontuithe comhchoiteanna.

Breitheanna agus Cinntí i gCoitinne

88.

Foirm breitheanna agus cinntí agus an t-ábhar a bheidh iontu.

89.

Breitheanna agus cinntí a sholáthar agus a fhoilsiú.

90.

Achomhairc agus tarchuir ón gCúirt Oibreachais.

Forfheidhmiú ag an gCúirt Chuarda

91.

Cinntí, breitheanna agus socraíochtaí idirghabhála a fhorfheidhmiú.

92.

Cumhachtaí breise na Cúirte Cuarda ar fhorfheidhmiú.

93.

Cúiteamh in ionad athfhostú nó athfhruiliú.

Faisnéis

94.

Cumhachtaí dul isteach in áitreabh, faisnéis a fháil, etc.

95.

Ceanglais ar dhaoine faisnéis a chur ar fáil.

96.

Smachtbhannaí as mainneachtain nó diúltú doiciméid, faisnéis, etc. a sholáthar.

97.

Forálacha forlíontacha maidir le faisnéis.

Cionta

98.

Pionós mar gheall ar fhostaí a dhífhostú as cearta a fheidhmiú.

99.

An Stiúrthóir agus oifigigh eile a chosc etc.

100.

Cionta: forálacha ginearálta.

Forlíontach

101.

Bealaí eile sásaimh.

102.

Cásanna nach leantar ar aghaidh leo a scriosadh amach.

103.

Forálacha a bhaineann le dócmhainneacht.

104.

Foráil speisialta maidir le hÓglaigh na hÉireann.

105.

Leasú ar an Acht Caidrimh Thionscail, 1990.


Na hAchtanna dá dTagraítear

An tAcht um Shaoire Uchtaíoch, 1995

1995, Uimh. 2

An tAcht Aerloingseoireachta agus Aeriompair, 1946

1946, Uimh. 23

An tAcht in aghaidh Idirdhealú (Pá), 1974

1974, Uimh. 15

An tAcht Féimheachta, 1988

1988, Uimh. 27

Acht Choimisinéirí na Stát-Sheirbhíse, 1956

1956, Uimh. 45

Acht Rialuithe na Stát-Sheirbhíse, 1956

1956, Uimh. 46

Achtanna Rialaithe na Státseirbhíse, 1956 go 1996

Acht na gCuideachtaí, 1963

1963, Uimh. 33

Acht an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste (Leasú), 1993

1993, Uimh. 8

Acht na gCúirteanna, 1981

1981, Uimh. 11

An tAcht Cosanta, 1954

1954, Uimh. 18

An tAcht um Ghníomhaireacht Fostaíochta, 1971

1971, Uimh. 27

An tAcht um Chomhionannas Fostaíochta, 1977

1977, Uimh. 16

An tAcht um Thoghcháin do Pharlaimint na hEorpa, 1997

1997, Uimh. 2

An tAcht Airgeadais, 1987

1987, Uimh. 10

An tAcht Sláinte, 1970

1970, Uimh. 1

An tAcht Caidrimh Thionscail, 1946

1946, Uimh. 26

An tAcht Caidrimh Thionscail, 1969

1969, Uimh. 14

An tAcht Caidrimh Thionscail, 1990

1990, Uimh. 19

An tAcht Léiriúcháin, 1937

1937, Uimh. 38

Na hAchtanna Léiriúcháin, 1937 go 1997

An tAcht um Údarás Eitlíochta na hÉireann, 1993

1993, Uimh. 29

An tAcht Rialtais Áitiúil, 1941

1941, Uimh. 23

An tAcht um Chosaint Mháithreachais, 1994

1994, Uimh. 34

An tAcht Loingis Cheannaíochta, 1947

1947, Uimh. 46

An tAcht Loingis Cheannaíochta (Deimhniúchán Mairnéalach), 1979

1979, Uimh. 37

Acht na bPinsean, 1990

1990, Uimh. 25

Petty Sessions (Ireland) Act, 1851

14 & 15 Vict., c. 9

An tAcht um Chosaint Fostaithe (Dócmhainneacht Fostóirí), 1984

1984, Uimh. 21

An tAcht um Íocaíochtaí Iomarcaíochta, 1967

1967, Uimh. 21

An tAcht Aturnaethe, 1954

1954, Uimh. 36

An tAcht Ceárd-Chumann, 1941

1941, Uimh. 22

An tAcht Iompair (Forálacha Ilghnéitheacha), 1971

1971, Uimh. 14

Na hAchtanna um Dhífhostú Éagórach, 1977 go 1993

/images/harp.jpg


Uimhir 21 de 1998


AN tACHT UM CHOMHIONANNAS FOSTAÍOCHTA, 1998

[An tiontú oifigiúil]

ACHT DO DHÉANAMH SOCRÚ BREISE CHUN COMHIONANNAS IDIR DAOINE FOSTAITHE A CHUR CHUN CINN; DO DHÉANAMH SOCRÚ BREISE MAIDIR LE hIDIRDHEALÚ I bhFOSTAÍOCHT, I nGAIRMOILIÚINT AGUS I gCOMHALTAS DE CHOMHLACHTAÍ ÁIRITHE AGUS IDIRDHEALÚ I dTAOBH NA NITHE SIN; DO DHÉANAMH SOCRÚ BREISE I dTAOBH THREOIR UIMH. 75/117/CEE ÓN gCOMHAIRLE FAOI CHOMHFHOGASÚ DHLÍTHE NA mBALLSTÁT A BHAINEANN LE FEIDHMIÚ AN PHRIONSABAIL UM PÁ COMHIONANN D'FHIR AGUS DO MHNÁ AGUS THREOIR UIMH. 76/207/CEE ÓN gCOMHAIRLE FAOI CHUR I nGNÍOMH AN PHRIONSABAIL UM CHÓIR CHOMHIONANN A CHUR AR FHIR AGUS AR MHNÁ I dTACA LE ROCHTAIN AR FHOSTAÍOCHT, GAIRMOILIÚINT AGUS ARDÚ CÉIME, AGUS COINNÍOLLACHA OIBRE; DO DHÉANAMH SOCRÚ BREISE MAIDIR LE CIAPADH I bhFOSTAÍOCHT AGUS SAN ÁIT OIBRE; D'ATHRÚ AINM AGUS CHOMHDHÉANAMH NA GNÍOMHAIREACHTA UM CHOMHIONANNAS FOSTAÍOCHTA AGUS DO DHÉANAMH SOCRÚ MAIDIR LEIS AN gCOMHLACHT SIN DO RIARADH NITHE ÉAGSÚLA A BHAINEANN LEIS AN ACHT SEO; DO BHUNÚ NÓSANNA IMEACHTA CHUN NITHE ÉAGSÚLA A ÉIRÍONN FAOIN ACHT SEO A IMSCRÚDÚ AGUS A LEIGHEAS; D'AISGHAIRM AN ACHTA IN AGHAIDH IDIRDHEALÚ (PÁ), 1974 , AGUS AN ACHTA UM CHOMHIONANNAS FOSTAÍOCHTA, 1977 , AGUS DO DHÉANAMH SOCRÚ I dTAOBH NITHE GAOLMHARA. [18 Meitheamh, 1998]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS: