Ar Aghaidh ( CUID 1 Réamhráiteach agus Ginearálta )

19 2006

/images/harp.jpg


Uimhir 19 de 2006


AN tACHT UM ÚDARÁS FORBARTHA AN CHAMPAIS NÁISIÚNTA SPÓRT 2006

[An tiontú oifigiúil]

RIAR NA nALT

CUID 1

Réamhráiteach agus Ginearálta

Alt

1 . Gearrtheideal.

2 . Léiriú.

3 . Orduithe agus rialacháin.

4 . Caiteachais.

CUID 2

Údarás Forbartha an Champais Náisiúnta Spórt

5 . An lá bunaithe.

6 . An tÚdarás a bhunú.

7 . Feidhmeanna an Údaráis.

8 . Cumhachtaí an Údaráis.

9 . Comhaltas an Údaráis agus téarmaí agus coinníollacha comhaltais.

10 . Cruinnithe agus nós imeachta.

11 . Coistí.

12 . Luach saothair agus caiteachais comhaltaí den Údarás agus de choistí.

13 . An Príomh-Fheidhmeannach.

14 . Foireann an Údaráis.

15 . Aoisliúntas na foirne.

16 . Leasanna a nochtadh.

17 . Nochtadh neamhúdaraithe faisnéise rúnda a thoirmeasc.

18 . Comhaltas de cheachtar Teach den Oireachtas, de Pharlaimint na hEorpa nó d’údarás áitiúil.

19 . Airleacain ón Aire chuig an Údarás.

20 . Cuntais agus iniúchtaí.

21 . Freastal os comhair Coiste Oireachtais.

22 . Tuarascáil bhliantúil agus faisnéis don Aire.

23 . Leasú ar an Acht um Shaoráil Faisnéise 1997.

24 . Beartas an Rialtais agus ordacháin don Údarás.

25 . Athnuachan ar léasanna, etc.

26 . Séala an Údaráis.

27 . Socruithe le haghaidh comhpháirtíochtaí poiblí príobháideacha.

28 . Fochuideachtaí, comhfhiontair, etc.

29 . An tÚdarás agus fochuideachtaí d’fháil iasachtaí.

30. Talamh a thíolacadh don Údarás.

31 . An tÚdarás d’fháil talún.

CUID 3

Forálacha Idirthréimhseacha

32 . Forbairt Champas agus Staidiam Éireann Teoranta a dhíscaoileadh.

33 . Fostaithe a aistriú.

34 . Talamh agus maoin eile a aistriú.

35 . Cearta agus dliteanais a aistriú.

36 . Conarthaí láithreacha a choimeád ar marthain.

37 . Imeachtaí dlíthiúla atá ar feitheamh agus ar páirtí iontu an Chuideachta.

38 . Díolúine ó dhleacht stampa.

39 . Bailíochtú na cumhachta chun scaireanna sa Chuideachta a shealbhú agus a aistriú.

SCEIDEAL 1

Talamh atá suite i mBaile an Aba, i mBaile Uí Chuilinn, i mBaile Bhlainséir, sa Cheapóg, i mBaile an Deagánaigh, i gCnoc na gCaorach agus i Snugborough, ar i gContae Bhaile Átha Cliath dóibh go léir, agus ar leis an Aire Talmhaíochta agus Bia é

SCEIDEAL 2

Forálacha a bhaineann le Fáil Éigeantach


Na hAchtanna dá dTagraítear

Acquisition of Land (Assessment of Compensation) Act 1919

9 agus 10 Geo. 5, c. 57

Acht na gCuideachtaí 1963

1963, Uimh. 33

Acht na gCuideachtaí 1990

1990, Uimh. 33

Acht an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste (Leasú) 1993

1993, Uimh. 8

An tAcht um Thoghcháin do Pharlaimint na hEorpa 1997

1997, Uimh. 2

An tAcht um Shaoráil Faisnéise 1997

1997, Uimh. 13

Na hAchtanna um Thiarnaí Talún agus Tionóntaí 1967 go 2005

Lands Clauses Consolidation Act 1845

8 Vic., c. 18

An tAcht Rialtais Áitiúil 2001

2001, Uimh. 37

An tAcht um Chlárú Teidil, 1964

1964, Uimh. 16

Acht na mBóithre 1993

1993, Uimh. 14

An tAcht um Údaráis Stáit (Socruithe le hAghaidh Comhpháirtíochtaí Poiblí Príobháideacha) 2002

2002, Uimh. 1

/images/harp.jpg


Uimhir 19 de 2006


AN tACHT UM ÚDARÁS FORBARTHA AN CHAMPAIS NÁISIÚNTA SPÓRT 2006

[An tiontú oifigiúil]

ACHT DO DHÉANAMH SOCRÚ CHUN COMHLACHT A BHUNÚ AR A dTABHARFAR ÚDARÁS FORBARTHA AN CHAMPAIS NÁISIÚNTA SPÓRT NÓ, SA BHÉARLA, THE NATIONAL SPORTS CAMPUS DEVELOPMENT AUTHORITY, DO MHÍNIÚ A FHEIDHMEANNA AGUS DO DHÉANAMH SOCRÚ I dTAOBH NITHE GAOLMHARA.

[5 Iúil, 2006]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS: