Ar Aghaidh ( CUID 1 Réamhráiteach agus Ginearálta )

29 2006

/images/harp.jpg


Uimhir 29 de 2006


AN tACHT UM THRUAILLIÚ NA FARRAIGE (FORÁLACHA ILGHNÉITHEACHA) 2006

[An tiontú oifigiúil]

RIAR NA nALT

CUID 1

Réamhráiteach agus Ginearálta

Alt

1 . Gearrtheideal agus tosach feidhme.

2 . Caiteachais.

CUID 2

Truailliú ó Ola Bhuncair (Dliteanas Sibhialta agus Cúiteamh)

3 . Léiriú (Cuid 2).

4 . Orduithe.

5 . Rialacháin.

6 . Orduithe agus rialacháin a leagan faoi bhráid Thithe an Oireachtais.

7 . Beidh feidhm dlí ag an gCoinbhinsiún.

8 . An réim maidir le teorannú.

9 . Árachas.

10 . Breithiúnas críochnaitheach a aithint agus a fhorfheidhmiú sa Stát.

11 . Breithiúnas ó chúirt nó binse de chuid Ballstáit de na Comhphobail Eorpacha a aithint agus a fhorfheidhmiú.

12 . Ús a íoc tar éis breithiúnais agus costais a íoc.

13 . Doiciméid a cheanglaítear a bheith ag gabháil le hiarratas ar ordú forfheidhmithe faoi alt 10.

14 . Cigirí.

15 . Longa a choinneáil.

16 . Fíneálacha etc. i leith cionta áirithe a ghnóthú.

17 . Pionóis agus cionta.

18 . Imeachtaí.

CUID 3

Truailliú na Farraige

19 . Mínithe.

20 . Leasú ar alt 2 (pleananna a ullmhú agus a chur faoi bhráid an Aire) d’Acht 1999.

21 . Pleananna éigeandála do thruailliú.

22 . Leasú ar alt 4 (oifigigh údaraithe) d’Acht 1999.

23 . Leasú ar alt 25 (cumhachtaí máistrí cuain) d’Acht 1991.

24 . Leasú ar alt 6 (an tAire do thabhairt ordachán) d’Acht 1999.

25 . Scaoileadh amach sa Stát nó isteach i gcuan nó i limistéar forordaithe a thuairisciú.

26 . Dualgas ar longa Éireannacha tarlú truaillithe a thuairisciú.

27 . Dualgas ar aonaid amach ón gcósta agus ar shaoráidí láimhseála tarluithe truaillithe a thuairisciú.

28 . Leasú ar alt 8 (an tAire d’ullmhú plean chun damáiste ó ola-thruailliú a chosc agus a íoslaghdú) d’Acht 1999.

29 . Leasú ar alt 9 (an tAire d’fháil trealaimh agus ábhar) d’Acht 1999.

30 . Leasú ar alt 10 (lucht riaracháin muirí coigríche do sholáthar cúnaimh) d’Acht 1999.

31 . Leasú ar alt 11 (an tAire do sholáthar cúnaimh lasmuigh den Stát) d’Acht 1999.

32 . Leasú ar alt 12 (longa ar ancaire lasmuigh de chuan) d’Acht 1999.

33 . Leasú ar alt 26 (cumhachtaí an Aire chun truailliú a chosc, a mhaolú nó a chealú) d’Acht 1991.

34 . Leasú ar alt 3 (léiriú) d’Acht 1991.

35 . Leasú ar alt 1 (léiriú) d’Acht 1999.

36 . Ionstraimí de chuid na gComhphobal Eorpach.

37 . Leasú ilghnéitheach ar Acht 1991.

CUID 4

Leasú ar an Acht Cuanta 1996

38. Leasú ar an Acht Cuanta 1996.

AN SCEIDEAL

International Convention on Civil Liability for Bunker Oil Pollution Damage 2001

Na hAchtanna dá dTagraítear

Acht na gCuideachtaí 1963

1963, Uimh. 33

An tAcht um Nós Imeachta Coiriúil 1967

1967, Uimh. 12

An tAcht um Shubstaintí Contúirteacha 1972

1972, Uimh. 10

An tAcht um Lárionaid Chuanta Iascaigh 1968

1968, Uimh. 18

An tAcht Cuanta 1946

1946, Uimh. 9

An tAcht Cuanta 1996

1996, Uimh. 11

Na hAchtanna Cuanta 1946 go 1976

Na hAchtanna Cuanta 1996 go 2005

An tAcht Rialtais Áitiúil 2001

2001, Uimh. 37

Na hAchtanna um Dhlínse Mhuirí 1959 go 1988

An tAcht Loingis Thráchtála 1955

1955, Uimh. 29

An tAcht Loingis Cheannaíochta (Tarrthálas agus Raic) 1993

1993, Uimh. 34

Petty Sessions (Ireland) Act 1851

14 & 15 Vic., c. 93

Public Offices Fees Act 1879

42 & 43 Vic., c. 58

An tAcht um Thruailliú na Farraige (Leasú) 1999

1999, Uimh. 18

An tAcht um Thruailliú na Farraige 1991

1991, Uimh. 27

Na hAchtanna um Thruailliú na Farraige 1991 go 1999

/images/harp.jpg


Uimhir 29 de 2006


AN tACHT UM THRUAILLIÚ NA FARRAIGE (FORÁLACHA ILGHNÉITHEACHA) 2006

[An tiontú oifigiúil]

ACHT DO THABHAIRT ÉIFEACHT DON CHOINBHINSIÚN IDIRNÁISIÚNTA AR DHLITEANAS SIBHIALTA I LEITH DAMÁISTE MAR GHEALL AR THRUAILLIÚ Ó OLA BHUNCAIR 2001 A RINNEADH I LONDAIN AN 23 MÁRTA 2001 AGUS DO DHÉANAMH SOCRÚ MAIDIR LE NITHE A BHAINEANN LE RIALACHÁN (CE) UIMH. 44/2001 AN 22 NOLLAIG 2000 ÓN gCOMHAIRLE AR DHLÍNSE AGUS AR AITHINT AGUS FORGHNÍOMHÚ BREITHIÚNAS IN ÁBHAIR SHIBHIALTA AGUS THRÁCHTÁLA A MHÉID A BHAINEANN SÉ LEIS AN gCOINBHINSIÚN SIN, DO THABHAIRT ÉIFEACHT DO PHRÓTACAL 2000 MAIDIR LE hULLMHACHT, FREAGAIRT AGUS COMHOIBRIÚ I LEITH TEAGMHAS TRUAILLITHE Ó SHUBSTAINTÍ GUAISEACHA AGUS URCHÓIDEACHA 2000 A RINNEADH I LONDAIN AN 15 MÁRTA 2000, DO THABHAIRT ÉIFEACHT DON CHOINBHINSIÚN IDIRNÁISIÚNTA AR CHÓRAIS DHÍOBHÁLACHA FRITH-SMÁLAITHE A RIALÚ A RINNEADH I LONDAIN AN 5 DEIREADH FÓMHAIR 2001, DO THABHAIRT ÉIFEACHT D’IARSCRÍBHINN VI ARNA CUR LE COINBHINSIÚN MARPOL LEIS AN bPRÓTACAL A GHABHANN LEIS AN gCOINBHINSIÚN SIN A RINNEADH I LONDAIN AN 26 MEÁN FÓMHAIR 1997, DO THABHAIRT ÉIFEACHT DON CHOINBHINSIÚN IDIRNÁISIÚNTA CHUN UISCE BALLASTA AGUS DEASCA LONG A RIALÚ AGUS A BHAINISTIÚ 2004 A RINNEADH I LONDAIN AN 13 FEABHRA 2004, DO LEASÚ NA nACHTANNA UM THRUAILLIÚ NA FARRAIGE 1991 GO 1999, DO LEASÚ AN ACHTA CUANTA 1996, AGUS DO DHÉANAMH SOCRÚ I dTAOBH NITHE GAOLMHARA.

[31 Deireadh Fómhair, 2006]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS: