Ar Aghaidh ( SCEIDEAL 1 Suimeanna a Vótáladh le hAghaidh Seirbhísí Soláthair a Leithreasú )

35 2006

/images/harp.jpg


Uimhir 35 de 2006


AN tACHT LEITHREASA 2006

[An tiontú oifigiúil]

RIAR NA nALT

Alt

1 . Suimeanna a vótáladh le haghaidh seirbhísí soláthair, eadhon €40,189,155,000, a leithreasú.

2 . Géilleadh iarchurtha a bhaineann le seirbhísí soláthair chaipitiúil, eadhon €159,135,000.

3 . Rúin airgeadais a rith Dáil Éireann an 6 Nollaig 2006.

4 . Gearrtheideal.

SCEIDEAL 1

Suimeanna a Vótáladh le hAghaidh Seirbhísí Soláthair a Leithreasú

SCEIDEAL 2

Géilleadh Iarchurtha a Bhaineann le Seirbhísí Soláthair Chaipitiúil


Na hAchtanna dá dTagraítear

An tAcht Príomh-Chiste (Forálacha Buana) 1965

1965, Uimh. 26

An tAcht Airgeadais 2004

2004, Uimh. 8

An tAcht um Bhailiú Shealadach Cánach 1927

1927, Uimh. 7

Public Accounts and Charges Act 1891

54 & 55 Vic., c. 24

Na hAchtanna Aoisliúntas 1834 go 1963

An tAcht Aoisliúntas agus Pinsean 1976

1976, Uimh. 22

/images/harp.jpg


Uimhir 35 de 2006


AN tACHT LEITHREASA 2006

[An tiontú oifigiúil]

ACHT DO LEITHREASÚ SUIMEANNA A DEONAÍODH LEIS AN ACHT PRÍOMH-CHISTE (FORÁLACHA BUANA) 1965 CHUN NA SEIRBHÍSÍ SOLÁTHAIR AGUS NA gCRÍOCH CUÍ, DO DHÉANAMH FORÁLA MAIDIR LE TABHAIRT SUAS IARCHURTHA LEITHREASUITHE ÁIRITHE NEAMHURSCAOILTE DON PHRÍOMH-CHISTE FAOI THREOIR NA SEIRBHÍSÍ SOLÁTHAIR CHAIPITIÚIL AGUS NA gCRÍOCH DÁ bhFORÁILTEAR LE hALT 91 DEN ACHT AIRGEADAIS 2004 AGUS DO DHÉANAMH FORÁLA I nDÁIL LEIS NA RÚIN AIRGEADAIS A RITH DÁIL ÉIREANN AN 6 NOLLAIG 2006.

[19 Nollaig, 2006]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS:

Suimeanna a vótáladh le haghaidh seirbhísí soláthair, eadhon €40,189,155,000, a leithreasú.

1 .— (1) Na suimeanna a deonaíodh as an bPríomh-Chiste leis an Acht Príomh-Chiste (Forálacha Buana) 1965 chun slánaithe an tsoláthair a deonaíodh, agus a ndéanann a n-iomlán suim daichead míle céad ochtó is naoi milliún, céad caoga is cúig mhíle euro le haghaidh sheirbhís na bliana dar críoch an 31 Nollaig 2006, déantar iad a leithreasú le haghaidh na seirbhísí agus na gcríoch a luaitear i Sceideal 1.

(2) I dteannta na ndeontas as an bPríomh-Chiste dá dtagraítear i bhfo-alt (1), féadfar na suimeanna a thaispeántar faoi seach sa cholún deireanach de Sceideal 1 agus a ndéanann a n-iomlán suim ceithre mhíle fiche is trí mhilliún, ceithre chéad tríocha is naoi míle euro a úsáid as aon airgead a n-ordaítear faoi alt 2 den Public Accounts and Charges Act 1891 é a úsáid mar leithreasaí-i-gcabhair do na deontais le haghaidh na seirbhísí agus na gcríoch a shonraítear sa Sceideal sin.

Géilleadh iarchurtha a bhaineann le seirbhísí soláthair chaipitiúil, eadhon €159,135,000.

2 .— Chun críocha alt 91 den Acht Airgeadais 2004, i leith leithreasaí neamhurscaoilte áirithe faoi threoir na seirbhísí soláthair chaipitiúil agus na gcríoch a áirítear i vóta dá dtagraítear i Sceideal 1, leagtar amach i Sceideal 2 na suimeanna a iarchuireadh isteach sa bhliain dar críoch an 31 Nollaig 2007, agus na vótaí gaolmhara agus na teidil ghaolmhara i leith gach ceann de na suimeanna sin, a ndéanann a n-iomlán suim céad caoga is naoi milliún, céad tríocha is cúig mhíle euro.

Rúin Airgeadais a rith Dáil Éireann an 6 Nollaig 2006.

3 .— (1) Féadfar an reachtaíocht is gá chun éifeacht a thabhairt do na rúin airgeadais a rith Dáil Éireann an 6 Nollaig 2006 agus dá dtagraítear i bhfo-alt (2) den alt seo, faoi réir na tréimhse ama a shonraítear in alt 4 den Acht um Bhailiú Shealadach Cánach 1927, a achtú sa bhliain 2007.

(2) Is iad seo a leanas na Rúin Airgeadais dá dtagraítear i bhfo-alt (1):

(a) Rún Airgeadais Uimh. 1 (a bhaineann le cáin ioncaim agus le méadú ar an ráta sonraithe i gcomhair iasachtaí tosaíochta);

(b) Rún Airgeadais Uimh. 2 (a bhaineann le laghdú ar rátaí máil le haghaidh ceirisín agus gáis peitriliam leachtaithe);

(c) Rún Airgeadais Uimh. 3 (a bhaineann le dleachtanna máil ar thobac agus ar tháirgí tobac);

(d) Rún Airgeadais Uimh. 4 (a bhaineann le méadú ar na tairseacha clárúcháin Cánach Breisluacha);

(e) Rún Airgeadais Uimh. 5 (a bhaineann le méadú ar chothromráta Cánach Breisluacha feirmeoirí).

Gearrtheideal.

4 .— Féadfar an tAcht Leithreasa 2006 a ghairm den Acht seo.