Ar Aghaidh ( CUID 1 Réamhráiteach agus Ginearálta )

40 2006

/images/harp.jpg


Uimhir 40 de 2006


AN tACHT FUINNIMH (FORÁLACHA ILGHNÉITHEACHA) 2006

[An tiontú oifigiúil]

RIAR NA nALT

CUID 1

Réamhráiteach agus Ginearálta

Alt

1 . Gearrtheideal agus tosach feidhme.

2 . Mínithe.

CUID 2

Leasuithe ar Acht 1999

3 . Feidhmeanna an Choimisiúin maidir le margadh fuinnimh uile-oileáin.

4 . Feidhmeanna an Choimisiúin maidir le sábháilteacht leictreachais agus rialáil conraitheoirí leictreachais.

5 . Ceadúnais faoi Acht 1999.

6 . Teas is cumhacht in éineacht.

7 . Ordacháin bheartais don Choimisiún.

8 . Idirnascairí.

9 . Bearta éigeandála.

10 . Leasú ar an Sceideal a ghabhann le hAcht 1999.

CUID 3

Sábháilteacht Gáis Nádúrtha

11 . Leasú ar alt 2 d’Acht 1999.

12 . Feidhmeanna an Choimisiúin maidir le sábháilteacht gáis nádúrtha.

13 . Leasú ar Acht 1999 i ndáil le sábháilteacht gáis agus suiteálaithe gáis.

14 . Forálacha sábháilteachta gáis a leathnú chuig gás peitriliam leachtaithe.

CUID 4

Leasú ar an Acht Gáis 1976

15 . Leasú ar alt 2 d’Acht 1976.

16 . Cumhacht Bhord Gáis Éireann chun stoc caipitiúil a chruthú.

17 . Leasú ar alt 10A d’Acht 1976.

18 . Leasú ar alt 10B d’Acht 1976.

CUID 5

Leasú ar an Acht Gáis (Eatramhach) (Rialáil) 2002

19 . Leasú ar an Acht Gáis (Eatramhach) (Rialáil) 2002.

CUID 6

Leasú ar an Acht Forbartha Móna 1998

20 . Méadú ar an méid airgid a fhéadfaidh Bord na Móna a fháil ar iasacht.

CUID 7

Leasú ar Acht 2001

21 . Leasú ar Acht 2001.

CUID 8

An Éifeacht atá le Leasuithe Áirithe arna nDéanamh ar an Acht um Pleanáil agus Forbairt 2000

22 . Ceaduithe forbartha áirithe faoi Chuid XI den Acht um Pleanáil agus Forbairt 2000.

CUID 9

Mianaigh a Athshlánú

23 . Léiriú (Cuid 9).

24 . Plean athshlánúcháin mianaigh.

25 . Airleacain ón Aire le haghaidh pleananna athshlánúcháin mianaigh, etc.

26 . Plean athshlánúcháin mianaigh agus údarás áitiúil a cheapadh mar ghníomhaire don Aire.

27 . Cumhacht chun dul isteach.

28 . Cumhacht an Aire chun tailte, etc., a fháil.

29 . Caiteachas ar phlean athshlánúcháin mianaigh a ghnóthú.

30 . Réim Chuid 9.

AN SCEIDEAL


Na hAchtanna dá dTagraítear

Acquisition of Land (Assessment of Compensation) Act 1919

9 & 10 Geo., 5 c. 57

Acht na gCuideachtaí 1963

1963, Uimh. 33

An tAcht um Láithreáin Thréigthe 1990

1990, Uimh. 14

An tAcht Leictreachais (Soláthar) (Leasú) 2001

2001, Uimh. 9

Na hAchtanna um Rialáil Leictreachais agus Gáis 1999 go 2002

An tAcht um Rialáil Leictreachais 1999

1999, Uimh. 23

An tAcht um Lárionaid Chuanta Iascaigh 1968

1968, Uimh. 18

An tAcht Imeall Trágha 1933

1933, Uimh. 12

An tAcht Gáis (Leasú) 1987

1987, Uimh. 9

An tAcht Gáis (Eatramhach) (Rialáil) 2002

2002, Uimh. 10

An tAcht Gáis 1976

1976, Uimh. 30

An tAcht Cuanta 1996

1996, Uimh. 11

Na hAchtanna Cuanta 1946 go 1976

An tAcht um Thiarnaí Talún agus Tionóntaí (Leasú) 1980

1980, Uimh. 10

Lands Clauses Consolidation Act 1845

8 & 9 Vic., c. 18

An tAcht Rialtais Áitiúil 2001

2001, Uimh. 37

An tAcht um Shábháilteacht Mhuirí 2005

2005, uimh. 11

An tAcht Loingis Cheannaíochta (Taismí Muirí a Imscrúdú) 2000

2000, Uimh. 14

An tAcht um Mianaigh agus Cairéil 1965

1965, Uimh. 7

An tAcht um Fhorbairt Pheitriliaim agus Mianraí Eile 1960

1960, Uimh. 7

An tAcht um Pleanáil agus Forbairt 2000

2000, Uimh. 30

An tAcht um Pleanáil agus Forbairt (Bonneagar Straitéiseach) 2006

2006, Uimh. 27

An tAcht um Thionóntachtaí Cónaithe 2004

2004, Uimh. 27

An tAcht um Fhuinneamh Inmharthana 2002

2002, Uimh. 2

An tAcht Comhdhlúite Cánacha 1997

1997, Uimh. 39

An tAcht Forbartha Móna 1998

1998, Uimh. 26

/images/harp.jpg


Uimhir 40 de 2006


AN tACHT FUINNIMH (FORÁLACHA ILGHNÉITHEACHA) 2006

[An tiontú oifigiúil]

ACHT DO LEASÚ AN DLÍ A BHAINEANN LE LEICTREACHAS AGUS LE RIALÁIL AN TIONSCAIL LEICTREACHAIS AGUS AN TIONSCAIL GÁIS NÁDÚRTHA, DO DHÉANAMH SOCRÚ MAIDIR LE STOC CAIPITIÚIL I mBORD GÁIS ÉIREANN A EISIÚNT, DO DHÉANAMH SOCRÚ MAIDIR LEIS AN ACHT FORBARTHA MÓNA 1998 A LEASÚ, DO DHÉANAMH SOCRÚ MAIDIR LE hÉIFEACHT LEASUITHE ÁIRITHE AR AN ACHT UM PLEANÁIL AGUS FORBAIRT 2000 ARNA nDÉANAMH LEIS AN ACHT UM PLEANÁIL AGUS FORBAIRT (BONNEAGAR STRAITÉISEACH) 2006, DO DHÉANAMH SOCRÚ MAIDIR LE CÓIREÁIL TAILTE DÁ nDÉANANN MIANAIGH AGUS IARMHIANAIGH DIFEAR TRÍ NA TAILTE SIN A ATHSHLÁNÚ AGUS MAIDIR LE TAILTE A FHÁIL GO hÉIGEANTACH CHUN CRÍOCHA AN ATHSHLÁNAITHE SIN, AGUS DO DHÉANAMH SOCRÚ I dTAOBH NITHE GAOLMHARA.

[24 Nollaig, 2006]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS: