Ar Aghaidh ( CUID 1 Réamhráiteach agus Ginearálta )

41 2006

/images/harp.jpg


Uimhir 41 de 2006


AN tACHT UM CHISTÍ INFHEISTÍOCHTA, CUIDEACHTAÍ AGUS FORÁLACHA ILGHNÉITHEACHA 2006

[An tiontú oifigiúil]

RIAR NA nALT

CUID 1

Réamhráiteach agus Ginearálta

Alt

1 . Gearrtheideal, comhlua agus forléiriú.

2 . Tosach feidhme.

3 . Mínithe.

4 . Orduithe agus rialacháin.

5 . Caiteachais.

CUID 2

Leasuithe ar Achtanna na gCuideachtaí

6 . Dearbhuithe reachtúla chun críocha Achtanna na gCuideachtaí.

7 . Leasú ar alt 33 d’Acht na gCuideachtaí 1963.

8 . Leasú ar alt 21 d’Acht na gCuideachtaí (Leasú) 1983.

9 . Díolúine ó cheanglas iniúchta.

10 . Feidhm alt 9 agus forálacha idirthréimhseacha.

11 . Srianta ar dhaoine ó ghníomhú, agus iad a dhícháiliú chun gníomhú, mar stiúrthóirí etc.

12 . Dí-ábharú.

13 . Leasú ar alt 43 d’Acht 2005.

14 . Leasú ar alt 45 d’Acht 2005.

15 . Leasuithe ar Acht 2005 a leanann as leasú arna dhéanamh le halt 14.

16 . Leasú ar alt 9 d’Acht na gCuideachtaí (Iniúchadh agus Cuntasaíocht) 2003.

17 . Leasú ar alt 10 d’Acht na gCuideachtaí (Iniúchadh agus Cuntasaíocht) 2003.

18 . Leasú ar alt 29 d’Acht na gCuideachtaí (Iniúchadh agus Cuntasaíocht) 2003.

CUID 3

Ceanglais Trédhearcachta maidir le hEisitheoirí Urrús a Ligtear Isteach chun a dTrádála ar Mhargaí Áirithe

19 . Léiriú (Cuid 3).

20 . Cumhacht chun rialacháin áirithe a dhéanamh.

21 . Ciontú ar díotáil i gcionta faoin dlí trédhearcachta (margaí rialáilte).

22 . Rialacha forlíontacha, etc., arna ndéanamh ag an údarás inniúil.

23 . Leasú ar alt 33AK d’Acht an Bhainc Cheannais 1942.

24 . Feidhm an dlí trédhearcachta (margaí rialáilte) maidir le margaí áirithe.

CUID 4

Ilghnéitheach

25 . Leasú ar alt 1 d’Acht 1997.

26 . Leasú ar alt 2 d’Acht 1997.

27 . Leasú eile ar alt 2 d’Acht 1997.

28 . Leasú ar Acht 1997— alt nua 2B a chur isteach.

29 . Leasú ar alt 8 d’Acht 1997.

30 . Leasú ar an Sceideal a ghabhann le hAcht 1997.

31 . I.R. Uimh. 87 de 2001 a chúlghairm.

32 . Leasú ar Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Tairiscintí Táthcheangail (Treoir 2004/25/CE)) 2006.

33 . Leasú ar an Acht um Fhaisnéis do Thomhaltóirí 1978.

34 . Leasú ar ailt 33C agus 33AN d’Acht an Bhainc Cheannais 1942 agus ar Sceideal 2 a ghabhann leis an Acht sin.

35 . Leasú ar an Acht um Líonrúchán Conarthaí Airgeadais 1995.


Na hAchtanna dá dTagraítear

Acht an Bhainc Cheannais 1942

1942, Uimh. 22

Acht an Bhainc Ceannais agus Údarás Seirbhísí Airgeadais na hÉireann 2003

2003, Uimh. 12

Acht an Bhainc Ceannais agus Údarás Seirbhísí Airgeadais na hÉireann 2004

2004, Uimh. 21

Acht na gCuideachtaí (Leasú) 1983

1983, Uimh. 13

Acht na gCuideachtaí (Leasú) (Uimh. 2) 1999

1999, Uimh. 30

Acht na gCuideachtaí (Iniúchadh agus Cuntasaíocht) 2003

2003, Uimh. 44

Acht na gCuideachtaí 1990

1990, Uimh. 33

Acht na gCuideachtaí 1963

1963, Uimh. 33

An tAcht um Fhorfheidhmiú Dlí Cuideachtaí 2001

2001, Uimh. 28

An tAcht um Fhaisnéis do Thomhaltóirí 1978

1978, Uimh. 1

An tAcht um Oifigigh Taidhleoireachta agus Consalachta (Seirbhísí a Sholáthar) 1993

1993, Uimh. 33

Acht na gComhphobal Eorpach 1972

1972, Uimh. 27

An tAcht Léiriúcháin 2005

2005, Uimh. 23

An tAcht um Chistí Infheistíochta, Cuideachtaí agus Forálacha Ilghnéitheacha 2005

2005, Uimh. 12

An tAcht um Chomhpháirtíochtaí Teoranta Infheistíochta 1994

1994, Uimh. 24

An tAcht um Painéal Táthcheangail na hÉireann 1997

1997, Uimh. 5

Limited Partnerships Act 1907

7 Edw., c. 24

An tAcht um Líonrúchán Conarthaí Airgeadais 1995

1995, Uimh. 25

An tAcht Aturnaethe 1954

1954, Uimh. 36

An tAcht i dtaobh Dearbhuithe Reachtúla 1938

1938, Uimh. 37

/images/harp.jpg


Uimhir 41 de 2006


AN tACHT UM CHISTÍ INFHEISTÍOCHTA, CUIDEACHTAÍ AGUS FORÁLACHA ILGHNÉITHEACHA 2006

[An tiontú oifigiúil]

ACHT DO LEASÚ AGUS DO LEATHNÚ ACHTANNA NA gCUIDEACHTAÍ, AN ACHTA UM PAINÉAL TÁTHCHEANGAIL NA hÉIREANN 1997, ACHT AN BHAINC CHEANNAIS 1942, AN ACHTA UM FHAISNÉIS DO THOMHALTÓIRÍ 1978 AGUS AN ACHTA UM LÍONRÚCHÁN CONARTHAÍ AIRGEADAIS 1995, DO DHÉANAMH SOCRÚ MAIDIR LE CUR CHUN FEIDHME THREOIR 2004/109/CE AN 15 NOLLAIG 2004 Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE AGUS DO DHÉANAMH SOCRÚ I dTAOBH NITHE GAOLMHARA.

[24 Nollaig, 2006]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS: