An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (CUID I. Reamhraiteach agus Ginearalta.) Ar Aghaidh (CUID III. An Bord Iascaigh Mhara.)

7 1952

AN tACHT IASCAIGH MHARA, 1952

CUID II.

Iascac Mara a Rialu.

Rialacháin.

8. —(1) Féadfaidh an tAire pé rialacháin is gá nó is inmhianuithe leis a dhéanamh chun iasc mara a chalú agus a dhíol agus chun iasc mara a stóráil, a láimhsiú, d'iompar, a phróisiú agus a chóireáil.

(2) Sara ndéanfaidh an tAire rialacháin raghaidh sé i gcomhairle leis an mBord agus, mura dóigh leis nach bhfuil sin sodhéanta, leis an gComhlachas nó le Coiste an Chomhlachais.

Arthaí a cheadúnú chun iascaigh mhara.

9. —(1) Ní déanfar aon arthach is mó ná tríocha agus cúig troithe ar mórfhaid d'úsáid chun iascaigh mhara ach amháin faoi réim agus do réir ceadúnais faoin alt seo.

(2) (a) Féadfaidh an tAire ceadúnas a dheonadh i leith árthaigh ar iarratas d'fháil ó únaer, fostóir nó fruilitheoir an árthaigh nó thar a cheann.

(b) Is sa bhfoirm ordaithe an bheas an t-iarratas agus beidh pé sonraí ann a iarrfas an tAire.

(3) (a) Ní deonfar ceadúnas mura bhfuil an t-árthach cláraithe sa Stát faoi na hAchta Loingis Cheannaíochta, 1894 go 1947, agus mura le saoránach Éireannach í nó le cuideachta atá corpraithe faoi na hAchta Cuideachtan, 1908 go 1924, agus a bhfuil iomlán a scairchaipitil ar seilbh ag saoránaigh Éireannacha.

(b) Ní bheidh feidhm ag an toirmeasc seo maidir leis an mBord ná le hárthach a bhí cláraithe, an 1ú lá d'Fheabhra, 1952, sa Stát faoi na hAchta Loingis Cheannaíochta, 1894 go 1947, faid a leanfas sí de bheith cláraithe amhlaidh.

(4) Féadfar ceadúnas a dheonadh gan tórainn maidir le ham nó in aghaidh tréimhse sonraithe.

(5) Féadfar ceadúnas a dheonadh faoi réir pé coinníollacha is oiriúnach leis an Aire, ar a n-áirítear srianta le hiascach mara go ginearálta nó maidir le modhanna iascaigh mhara in áiteanna áirithe agus maidir le diúscairt na dtógálacha agus féadfaidh an tAire, ó am go ham, aon choinníoll d'athrú nó coinníollacha nua d'fhorchur.

(6) I gcás—

(a) árthach a bheith ceadúnaithe faoin Acht seo, agus

(b) aon duine arb é únaer, fostóir nó fruilitheoir an árthaigh é nó, más comhlucht corpraithe an duine sin, aon chomhalta den chomhlucht corpraithe sin nó máistir an árthaigh a bheith ag gabháil go díreach do dhíol éisc úir ar mór-reic nó ar mionreic,

déanfar tógálacha an árthaigh a sheachadadh le díol don Bhord nó a dhiúscairt do réir ordachán an Bhoird.

(7) Ní bheidh ceadúnas i leith árthaigh bailí ach amháin más rud é agus an fhaid gur rud é nach aon duine, seachas duine atá ainmnithe sa cheadúnas nó a ionadaí pearsanta dlíthiúil, únaer, fostóir nó fruilitheoir an árthaigh.

(8) Iomprófar ceadúnas ar bord an árthaigh lena mbaineann sé agus déanfaidh an t-únaer, an fostóir, an fruilitheoir nó an máistir an ceadúnas a thabhairt ar aird, arna éileamh, chun a iniúchta ag aon oifigeach caomhanta iascaigh mhara faoin Acht chun Iascaigh Mhara a Chosaint, 1933, arna leasú le halt 34 den Acht Iascaigh (Athscrúdú ar an Dlí Reachtúil), 1949.

Srianta le ceadúnas a dheonadh.

10. —Faoi réir ailt 9, deonfaidh an tAire ceadúnas d'iarratasóir mura rud é—

(a) gur cúlghairmeadh ceadúnas a deonad dó roimhe sin, nó

(b) go raibh an t-iarratasóir nó aon duine eile, a mbeadh, dá ndeontaí an ceadúnas, baint aige le bainistí an árthaigh, pé acu mar únaer, fostóir, fruilitheoir nó máistir é, tar éis baint a bheith aige le bainistí árthaigh in aon cháil den tsórt sin tráth a rinneadh cion ar cúlghairmeadh dá dheasca ceadúnas i leith an árthaigh sin.

Ceadúnas chúlghairm.

11. —(1) Má ciontaítear duine mar gheall ar choinníoll i gceadúnas a shárú féadfaidh an tAire, laistigh de thrí mhí tar éis an chiontuithe sin, an ceadúnas a chúlghairm má rinneadh ciontú roimhe sin mar gheall ar chionníoll sa cheadúnas a shárú.

(2) Má bheartaíonn an tAire cúlghairm cheadúnais a bhreithniú, cuirfidh sé fógra leis an bpost cláraithe go dtí sealbhóir an cheadúnais sin á fhógairt dó go bhfuil sin ar intinn aige agus go bhféadfaidh an sealbhóir sin uiríolla a dhéanamh laistigh de pé tréimhse a sonrófar sa bhfógra agus breithneoidh an tAire aon uiríolla a déanfar amhlaidh.

Ceadúnais chúlghairmthe agus ceadúnais thar dáta a thabhairt suas.

12. —Déanfaidh an sealbhóir ar cheadúnas a bheas éagtha nó cúlghairmthe an doiciméad ceadúnais a thabhairt suas don Aire laistigh de cheithre lá déag tar éis dáta a éaga nó a chúlghairmthe.

Cionta.

13. —(1) Beidh aon duine a shárós (trí ghníomh nó neamhghníomh) aon fhorála sa Chuid seo nó in aon rialacháin faoi alt 8, agus beidh únaer, fostóir, fruilitheoir agus máistir an árthaigh áirithe, gach duine ar leith acu, ciontach i gcion i gcoinne an Achta seo agus ar a chiontú ann go hachomair dlífear fíneáil nach mó ná fiche punt a chur air.

(2) Má ciontaítear duine i gcion i gcoinne an Achta seo, féadfaidh an chúirt a chiontós é a ordú dhó costais an inchúisimh d'íoc.

(3) Féadfaidh aon bhreitheamh den Chúirt Chuarda inchúiseamh i leith ciona i gcoinne an Achta seo d'éisteacht agus a chinneadh.