An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (CUID II. Iascac Mara a Rialu.) Ar Aghaidh (CUID IV. An Comhlachas Iascaigh Mhara.)

7 1952

AN tACHT IASCAIGH MHARA, 1952

CUID III.

An Bord Iascaigh Mhara.

Bunú agus Feidhmeanna.

Bunú.

14. —(1) Beidh comhlucht ann ar a dtabharfar An Bord Iascaigh Mhara (dá ngairmtear an Bord san Acht seo) chun na feidhmeanna a chomhlíonadh a bheirtear dóibh leis an Acht seo.

(2) Beidh feidhm ag forála an Chéad Sceidil maidir leis an mBord.

Feidhmeann i gcoitinne.

15. —(1) Beidh de dhualgas ginearálta ar an mBord na feidhmeanna a chomhlíonadh a bhí, díreach roimh thosach feidhme Coda V, á bhfeidhmiú nó infheidhmithe ag Comhlachas Iascaigh Mhara na hÉireann Teoranta (The Irish Sea Fisheries Association, Limited).

(2) Gan dochar do ghinearáltacht fo-ailt (1) agus i dteannta na gcumhacht a bheirtear don Bhord le haon fhoráil eile den Acht seo, beidh na cumhachta seo a leanas ag an mBord—

(a) talamh, foirgintí, margaí, áitribh, nó gléasra a thógaint chucu, a ghlacadh ar aistriú, a shealbhú, a dhíol, a mhorgáistiú, a léasú nó a ligean, agus aon fhoirgintí, margaí, áitribh, nó gléasra a thógáil, d'athrú, nó a chothabháil, a bheas ag teastáil chun a ndualgais nó a gcumhachta faoin Acht seo a chomhlíonadh nó d'fheidhmiú;

(b) báid iascaigh mhara agus a n-inneallra nó a bhfeistis a thógaint chucu, a ghlacadh ar aistriú, a dhéanamh, a bheith ar únaeracht acu, a stóráil, d'fhruiliú, d'fhostú, a dhíol nó a sholáthar, maraon le líonta agus gléasa agus riachtanais eile le haghaidh iascaigh mhara nó chun iasc nó táirgí éisc a láimhsiú, d'iompar, a reoú, d'oighriú, a chaomhnú, a leasú nó a chóireáil ar shlí eile nó chun iasc a chur ar margadh;

(c) breosla agus íle bhealála agus íleacha eile, a húsáidtear ag rith bád iascaigh mhara, a cheannach, a stóráil nó a dhíol;

(d) iasc a dheatú, a shailleadh, a channú, nó a leasú nó a chaomhnú ar aon tslí eile;

(e) gabháil le gnó déileálaithe mór-reaca nó mionreaca éisc, leasaitheoirí éisc agus mangairí éisc, agus fós le gnó déileálaithe salainn agus gnó cúipéirí;

(f) iascach mara a dhéanamh nó bheith ag gabháil dó;

(g) bhaigíní, carranna, mótar-veananna, nó córacha, coimeádáin nó meáin nó goiris eile iompartha éisc, nó aon earraí eile a gcumhachtaítear don Bhord a gceannach nó a soláthar nó a ndíol, a thógaint chucu, a ghlacadh ar aistriú, a bheith ar únaeracht acu, d'fhruiliú, a bhainistí, a sheirbhísiú, a sholáthar, nó a dhíol;

(h) deisiú a dhéanamh ar bháid iascaigh mhara agus ar a n-inneallra agus a bpáirteanna agus a dtrealamh eile, lena n-áirítear líonta nó gléasa eile le haghaidh iascaigh mhara;

(i) obair thurgnaimh agus triaileach a ghabháil de láimh d'fhonn cineálacha nua feabhsaithe bád iascaigh mhara, inneall agus trealaimh i gcoitinne a chur ar fáil don tionscal iascaigh mhara;

(j) an tionscal iascaigh mhara d'fhorbairt agus d'fheabhsú trí mhodhanna agus dála níos fearr a thabhairt i réim maidir le hiasc a ghabháil, a ghrádú, a leasú, a phacáil, d'iompar agus a chur ar margadh, agus trí stáisiúin fuar-stórais agus leasuithe, agus pónaí nó locháin nó saoráidí eile bailithe agus stórála gliomach agus éisc eile a chur ar fáil;

(k) bheith ina gceadúnaí i leith beirtreacha oisrí agus síol oisrí a chur ar bheirtreacha oisrí agus oisrí a chur ar síolrú;

(l) margaí nua d'fhorbairt le haghaidh éisc úir, éisc leasaithe agus éisc chaomhnaithe;

(m) comhar-ghnóthaíocht d'fhorbairt agus a chur chun cinn agus go mór mór maidir le hiasc agus táirgí éisc a bhailiú, d'iompar, d'imdháil agus a dhíol;

(n) pé conradh nó conartha a measfar a bheith oiriúnach chun na gcríocha réamhráite d'ullmhú, a dhéanamh, a chothabháil, agus d'athrú ó am go ham;

(o) socrú a dhéanamh i gcóir feasachán, tréimhseachán, paimfléidí agus litríochta eile agus scannán cinematagrafaca agus gnéithe eile poiblíochta, agus iad a chlóbhualadh agus d'imdháil, do réir mar mheasfas an Bord is inmhianuithe ar mhaithe leis an tionscal iascaigh mhara;

(p) lucht oibre d'fhruiliú nó a sholáthar chun iascach, nó obair eile a bhaineas nó a ghabhas le hiascach, a dhéanamh;

(q) comhshochraíochta a dhéanamh le daoine nó gnóluchta atá ag gabháil d'aon trádáil, gnó nó gairm beatha chun aon chearta, pribhléidí agus buntáistí speisialta a ligean le hiascairí mara nó daoine eile, go háirithe maidir le hearraí a sholáthar agus d'iompar;

(r) aon chuid de chaipiteal nó d'airgead eile an Bhoird de thuras na huaire a thabhairt ar airleacan nó ar iasacht ar urrús sásúil d'iascairí mara nó do dhaoine eile de bhun cumhacht an Bhoird;

(s) árachú ag iascairí mara a chur ar aghaidh agus a mholadh agus na bearta a dhéanamh is gá chun slánaíocht d'urrú dhóibh i gcoinne caillteanas maoine de dheasca tóiteáin nó tionóisce eile agus i gcoinne dliteanais airgid i leith éileamh faoi na hAchta um Chúiteamh do Lucht Oibre, nó faoi reachtaíocht eile, nó ar shlí eile, i leith tionóiscí nó díobhála, mailíseach nó tionóisceach, a tharlós d'fhostaithe nó do mhaoin leis na daoine sin nó leis an mBord;

(t) feidhmiú agus comhlíonadh a dhéanamh ar aon fheidhmeanna, cumhachta agus dualgais a bheas aistrithe do réir dlí ón Aire chun an Bhoird maidir le caomhaint agus forbairt an tionscail iascaigh mhara;

(u) gabháil go ginearálta le haon ghnó nó eadarbheart na aon chomhshocraíochta, bearta nó eadarbhearta a chur ar aghaidh nó d'urasú is dóigh leis an mBord a chabhródh, go díreach nó go neamhdhíreach, le forbairt an tionscail iascaigh mhara nó le leasa nó áis iascairí mara nó a chuirfeadh an céanna chun cinn agus pé feidhmeanna eile a ghabháil de láimh agus gach ní a dhéanamh is gá nó is fóirstineach ó am go ham chun na cumhachta sin nó aon cheann acu d'fheidhmiú.

(3) Féadfaidh an Bord, le toiliú an Aire, rialacha a dhéanamh maidir le feidhmiú a bhfeidhmeanna faoin alt seo.

(4) Ní forléireofar forála fo-ailt (2) mar fhorála thórainníos aon chumhacht de chuid an Bhoird a bheirtear le fo-alt (1) nó le haon fhoráil eile den Acht seo, pé acu a tagartar nó nach dtagartar i bhfo-alt (2) do chumhacht dá samhail.

(5) Maidir le tíolacas nó aistrú faoina dtiocfaidh an Bord i dteideal aon leasa thairbhiúil, beidh éifeacht ag alt 13 (a athraíos na dleachta stampa ar thíolacais agus aistrithe talún) den Acht Airgeadais (Uimh. 2), 1947 (Uimh. 33 de 1947) , arna leasú le hachtacháin iardain, amhail is go mbeadh sa tíolacas, nó san aistriú, ráiteas den tsórt dá dtagartar i bhfo-alt (4) den alt sin agus go mb'amhlaidh do na fíorais gur ráiteas cóir é.

(6) Maidir le léas faoina dtiocfaidh an Bord i dteideal aon leasa thairbhiúil, beidh éifeacht ag alt 24 (a athraíos na dleachta stampa ar léasanna) den Acht Airgeadais, 1949 (Uimh. 13 de 1949) , arna leasú le hachtacháin iardain, amhail is go mbeadh sa léas ráiteas den tsórt dá dtagartar i bhfo-alt (4) den alt sin agus go mb'amhlaidh do na fíorais gur ráiteas cóir é.

Forála Airgeadais.

Meastachán bliantúil ar riachtanais an Bhoird.

16. —Cuirfidh an Bord faoi bhráid an Aire i ngach bliain airgeadais meastachán ar an méid airgid a bheas ag teastáil uathu i bhfoirm deontais agus i bhfoirm airleacan inaisíoctha don bhliain airgeadais ina dhiaidh sin.

Deontais.

17. —I ngach bliain airgeadais, féadfar deontas de pé méid a cheadós an tAire, le comhthoil an Aire Airgeadais, d'íoc, as airgead a sholáthrós an tOireachtas, leis an mBord i leith caiteachas an Bhoird.

Airleacain chun an Bhoird as an bPríomh-Chiste.

18. —(1) Chun a chumasú don Bhord a bhfeidhmeanna d'fheidhmiú nó a chomhlíonadh, féadfaidh an tAire Airgeadais, ar mholadh an Aire, pé suimeanna (nach mó san iomlán ná cúig chéad míle punt) a iarrfas an Bord ó am go ham d'airleacan ó am go ham chun an Bhoird as an bPríomh-Chiste nó a thoradh fáis.

(2) Beidh na suimeanna hairleacfar faoin alt seo inaisíoctha le hús do réir na bhforál ina dhiaidh seo den Acht seo.

Airgead a sholáthar as an bPríomh-Chiste le haghaidh airleacan chun an Bhoird.

19. —(1) Féadfaidh an tAire Airgeadais, d'fhonn socrú a dhéanamh le haghaidh suimeanna d'airleacan as an bPríomh-Chiste faoi alt 18, pé suimeanna a bheas ag teastáil chun na críche sin a thógaint ar iasacht ar urrús an Phríomh-Chiste nó a thoradh fáis, agus féadfaidh an tAire sin, chun críocha na hiasachta sin, urrúis a chruthnú agus d'eisiúint agus iad faoi pé ráta úis agus faoi réir pé coinníoll i dtaobh aisíoca, fuascailte, nó eile, is oiriúnach leis, agus íocfaidh sé isteach sa Stát-Chiste an t-airgead go léir a tógfar ar iasacht amhlaidh.

(2) Déanfar príomhshuim agus ús na n-urrús go léir a heiseofar faoin alt seo a mhuirearú ar an bPríomh-Chiste nó a thoradh fáis agus beid iníoctha as an gcéanna.

Us d'íoc ar airleacain inaisíoctha.

20. —(1) Gach suim a hairleacfar chun an Bhoird as an bPríomh-Chiste faoi alt 18 agus a bheas inaisíoctha, íocfaidh an Bord ús uirthi leis an Aire Airgeadais, ó dháta na suime sin d'airleacan go dtí go n-aisíocfar í, do réir pé ráta a cheapfas an tAire Airgeadais ó am go ham i leith na suime sin, agus íocfar an t-ús sin ina íocaíochta leathbhliantúla pé laethanta gach bliain a cheapfas an tAire Airgeadais ó am go ham.

(2) Má mhainníonn an Bord aon ús is iníoctha acu faoin alt seo d'íoc leis an Aire Airgeadais an tráth a bheas ceaptha chuige sin faoin alt seo, íocfaidh an Bord ús leis an Aire sin do réir an ráta a cheapfas an tAire sin ar an ús a bheas gan íoc amhlaidh ón tráth a bheas ceaptha mar adúradh go dtí go n-íocfar an céanna iarbhír.

(3) Íocfar isteach sa Stát-Chiste nó cuirfear chun tairbhe don Stát-Chiste, i pé slí a ordós an tAire Airgeadais, an t-ús go léir a íocfas an Bord leis an Aire Airgeadais faoin alt seo.

Airleacain inaisíoctha d'aisíoc.

21. —(1) D'fhonn socrú a dhéanamh chun an Bord d'aisíoc na n-airleacan inaisíoctha a bhéarfar dóibh as an bPríomh-Chiste faoi alt 18, íocfaidh an Bord íocaíochta leathbhliantúla leis an Aire Airgeadais, a thosnós ar pé dáta, agus a leanfas ar feadh pé uimhreach blian agus a mbeidh pé méid iontu agus a bheas iníoctha pé trátha, a cheapfas an tAire sin, tar éis dó dul i gcomhairle leis an Aire, agus féadfar dátaí, uimhreacha blian, méideanna agus trátha éagsúla a cheapadh amhlaidh i leith coda éagsúla de na hairleacain sin.

(2) Déanfaidh an tAire Airgeadais na híocaíochta leathbhliantúla ar leithligh a bheas le déanamh leis an Aire sin ag an mBord faoin alt seo d'úsáid mar chistí fiachmhúchta chun aisíoctha na gcoda ar leithligh de na hairleacain ar ina leith a déanfar na híocaíochta leathbliantúla sin agus nuair a íocfas an Bord leis an Aire sin an méid iomlán íocaíochtaí leathbhliantúla a bheas ceaptha faoin alt seo i leith aon choda de na hairleacain sin (maraon le haon ús a bheas iníoctha faoin alt seo i leith aon cheann de na híocaíochta leathbhliantúla sin) measfar an chuid sin de na hairleacain sin a bheith aisíoctha go hiomlán ag an mBord, gan dochar do dhliteanas an Bhoird maidir le haon ús a bheas gan íoc an uair sin i leith na Coda sin de na hairleacain sin.

(3) Mura n-íocfaidh an Bord leis an Aire Airgeadais aon íocaíocht leathbhliantúil nó aon chuid d'íocaíocht leathbhliantúil is iníoctha acu leis an Aire sin faoin alt seo an tráth a bheas ceaptha chuige sin faoin alt seo, íocfaidh an Bord ús leis an Aire sin ar an íocaíocht leathbhliantúil sin nó ar an gcuid sin d'íocaíocht leathbhliantúil do réir pé ráta a cheapfas an tAire sin ó am go ham ina leith ón tráth a bheas ceaptha mar adúradh go dtí go n-íocfar an céanna iarbhír.

(4) Íocfar isteach sa Stát-Chiste an t-airgead go léir a íocfas an Bord leis an Aire Airgeadais faoin alt seo in aisíoc airleacan.

(5) Íocfar isteach sa Stát-Chiste nó cuirfear chun tairbhe don Stát-Chiste, mar ordós an tAire Airgeadais, na suimeanna go léir a íocfas an Bord leis an Aire sin faoin alt seo ar scór úis.

Cumhacht an Bhoird chun airgead a thógaint ar iasacht go sealadach.

22. —Féadfaidh an Bord, le toiliú an Aire, arna thabhairt tar éis dó dul i gcomhairle leis an Aire Airgeadais, pé suimeanna a bheas ag teastáil uathu chun socrú a dhéanamh le haghaidh caiteachais reatha a thógáil ar iasacht go sealadach trí chomhshocraíocht le bancaerí.