An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (CUID IV. An Comhlachas Iascaigh Mhara.) Ar Aghaidh (CUID VI. Ceadunais chun Iasc Ur a Dhiol.)

7 1952

AN tACHT IASCAIGH MHARA, 1952

CUID V.

Comhlachas Iascaigh Mhara na hÉireann, Teoranta, a Dhiscaoileadh.

Comhlachas Iascaigh Mhara na hÉireann, Teoranta, a dhíscaoileadh.

25. —Déantar leis seo Comhlachas Iascaigh Mhara na hÉireann, Teoranta (The Irish Sea Fisheries Association, Limited) (dá ngairmtear an comhlucht díscaoilte anseo feasta) a dhíscaoileadh.

Maoin an chomhluchta dhíscaoilte d'aistriú chun an Bhoird.

26. —(1) Faoi réir forál an ailt seo, an mhaoin uile, réadach nó pearsanta (lena n-áirítear ábhair i gcaingean), a bhí, díreach roimh thosach feidhme na Coda seo, dílsithe sa chomhlucht díscaoilte nó dá chuid féin aige nó ar teachtadh ar iontaobhas dó, agus gach ceart, cumhacht agus pribhléid a bhaineas nó a ghabhas le haon mhaoin den tsórt sin, tiocfaid chun bheith agus beid, ar an tosach feidhme sin, agus gan tíolacadh ná sannadh ar bith eile ach faoi réir a n-aistrithe, más gá sin, i leabhair aon bhainc nó corparáide nó cuideachtan nó údaráis, dílsithe sa Bhord nó dá gcuid féin acu nó ar teachtadh ar iontabhas dóibh (do réir mar is gá sa chás) chun an eastáit, an iontaobhais nó an leasa uile chun a raibh an céanna, díreach roimh an tosach feidhme sin, dílsithe sa chomhlucht díscaoilte nó dá chuid féin aige nó ar teachtadh ar iontaobhas dó.

(2) An mhaoin uile a haistrítear leis an alt seo agus a bhí, díreach roimh thosach feidhme na Coda seo, ar seasamh i leabhair aon bhainc nó cláraithe i leabhair aon bhainc, corparáide, cuideachtan nó údaráis, déanfaidh an banc, an chorparáid, an chuideachta nó an t-údarás sin, ar an mBord dá iarraidh sin ar an tosach feidhme sin nó dá éis, í d'aistriú sna leabhair sin chun ainme an Bhoird.

(3) Gach ábhar i gcaingean a haistrítear leis an alt seo chun an Bhoird, féadfaidh an Bord, ar thosach feidhme na Coda seo agus dá éis, agra a dhéanamh ina leith, é a ghnóthú nó a chur i bhfeidhm ina n-ainm féin, agus ní gá don Bhord fógra a thabhairt don duine atá faoi cheangal ag an ábhar i gcaingean sin i dtaobh an aistrithe a déantar leis an alt seo.

Dliteanais an chomhluchta dhíscaoilte d'aistriú.

27. —Gach fiach agus gach dliteanas eile (lena n-áirítear dliteanais neamhleachtaithe as torta nó as sáruithe conartha) a bhí, díreach roimh thosach feidhme na Coda seo, dlite ón gcomhlucht díscaoilte agus gan íoc aige, nó tabhaithe agus gan fuascailt aige, tiocfaidh sé chun bheith agus beidh sé, ar an tosach feidhme sin, ina fhiach nó ina dhliteanas ar an mBord agus íocfaidh nó fuasclóidh an Bord é agus féadfar é a ghnóthú ón mBord nó é a chur i bhfeidhm ina gcoinne dá réir sin.

Conartha leanúnacha an chomhluchta dhíscaoilte a choimeád i bhfeidhm.

28. —Gach banna, ráthaíocht, morgáiste nó urrús eile de chineál leanúnach a bhí déanta nó a bhí tugtha ag an gcomhlucht díscaoilte do dhuine ar bith, nó ag duine ar bith don chomhlucht díscaoilte sin, agus a bhí i bhfeidhm díreach roimh thosach feidhme na Coda seo, agus gach conradh nó comhaontú i scríbhinn a rinneadh idir an comhlucht díscaoilte agus duine eile agus nach raibh forghníomhaithe agus comhlánaithe go hiomlán roimh an tosach feidhme sin, leanfaidh sé, d'ainneoin an comhlucht díscaoilte a dhíscaoileadh, de bheith i bhfeidhm ar an tosach feidhme sin agus dá éis, ach forléireofar é agus beidh éifeacht aige amhail is dá gcuirtí ainm an Bhoird ann in ionad ainme an chomhluchta dhíscaoilte, agus beidh an t-urrús, an conradh nó an comhaontú sin inchurtha i bhfeidhm dá réir sin ag an mBord nó ina gcoinne.

Leanúint d'imeachta dlí a bheas ar feitheamh.

29. —Gach caingean, agra nó imeacht a bheas ar feitheamh ar thosach feidhme na Coda seo in aon chúirt nó binse agus a mbeidh an comhlucht díscaoilte ina pháirtí ann, tiocfaidh an Bord chun bheith agus beid, ar an tosach feidhme sin, ina pháirtí iontu, in ionad an chomhluchta dhíscaoilte agus leanfar de na himeachta sin idir an Bord agus na páirtithe eile iontu dá réir sin agus ní thitfidh aon imeachta den tsórt sin ar lár ná ní thiocfaidh deireadh leo ná ní déanfar dochar dóibh de dhroim an comhlucht díscaoilte a dhíscaoileadh.

Díolúine ó dhleacht stampa.

30. —Ní bheidh feidhm ag alt 12 den Finance Act, 1895, maidir le maoin an chomhluchta dhíscaoilte a dhílsiú sa Bhord.

Iocaíocht i leith scaireanna sa chomhlucht díscaoilte.

31. —(1) Ar thosach feidhme na Coda seo nó a luaithe is féidir dá éis sin, íocfaidh an Bord le gach duine a bhí, an lá roimh an tosach feidhme sin, ina shealbhóir cláraithe ar aon scair nó scaireanna sa chomhlucht díscaoilte (dá ngairmtear scair-shealbhóir san alt seo), agus a iarrfas íocaíocht ar an mBord, an tsuim d'íoc sé leis an gcomhlucht díscaoilte ar gach scair a bhí aige.

(2) Má bhíonn an scair-shealbhóir i bhfiacha leis an mBord mar chomharba an chomhluchta dhíscaoilte, déanfaidh an Bord an tsuim d'íoc sé ar scaireanna d'fhritháireamh i gcoinne an fhéich agus ní bheidh inaisíoctha faoi fho-alt (1) ach amháin an iarmhéid, más ann.

(3) An tsuim a híocfar le scair-shealbhóir do réir an ailt seo glacfaidh sé í in ionad agus do shásamh gach cirt agus éilimh i leith na scaireanna a bhí aige sa chomhlucht díscaoilte.