An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (CUID V. Comhlachas Iascaigh Mhara na hÉireann, Teoranta, a Dhiscaoileadh.) Ar Aghaidh (AN CHEAD SCEIDEAL. An Bord Iascaigh Mhara)

7 1952

AN tACHT IASCAIGH MHARA, 1952

CUID VI.

Ceadunais chun Iasc Ur a Dhiol.

Ceantar lena mbainfidh an Chuid seo den Acht seo.

32. —(1) Féadfaidh an tAire, le hordú, a dhearbhú go mbeidh aon límistéir sonraithe sa Stát ina cheantar lena mbainfidh an Chuid seo amhail ar an dáta agus ón dáta adéarfar chuige sin san ordú agus, air sin, beidh an límistéir sin ina cheantar lena mbainfidh an Chuid seo amhail ar an lá sin agus ón lá sin agus faid a leanfas an t-ordú i bhfeidhm.

(2) Féadfaidh an tAire tráth ar bith, le hordú, aon ordú a rinneadh faoin alt seo a chúlghairm nó a leasú.

(3) Gach ordú a déanfar faoin alt seo leagfar é faoi bhráid gach Tí den Oireachtas a luaithe is féidir tar éis a dhéanta, agus má dhéanann ceachtar Teach, laistigh den lá agus fiche a shuífeas an Teach sin tar éis an t-ordú a leagadh faoina bhráid, rún a rith ag neamhniú an orduithe, beidh an t-ordú arna neamhniú dá réir sin, ach sin gan dochar do bhailíocht aon ní a rinneadh roimhe sin faoin ordú.

Ceadúnais díolacháin éisc.

33. —(1) Féadfaidh an tAire ceadúnas (dá ngairmtear ceadúnas díolacháin éisc sa Chuid seo) chun iasc úr a dhíol ar ceant, nó chun gníomhú mar ghníomhaire chun iasc úr a dhíol ar mórreic, nó chun an dá rud sin a dhéanamh, a dheonadh d'aon duine—

(a) a dhéanfas iarratas sa bhfoirm agus sa tslí ordaithe, agus

(b) a chruthós chun sástachta an Aire gur duine oiriúnach cuí é chun ceadúnas díolacháin éisc a bheith aige, agus

(c) nach féimheach neamh-urscaoilte.

(2) Gach ceadúnas díolacháin éisc a deonfar—

(a) beidh sé sa bhfoirm ordaithe, agus

(b) beidh sainráite ann go gceadúnaíonn sé, agus oibreoidh chun go gceadúnóidh, don duine dár deonadh é iasc úr a dhíol ar ceant agus gníomhú mar ghníomhaire chun iasc úr a dhíol ar mór-reic, agus

(c) beidh sé faoi réir pé coinníoll is oiriúnach leis an Aire agus a bheas sainráite ann.

Ré cheadúnas.

34. —Mura gcúlghairmtear roimhe sin é faoin gCuid seo, leanfaidh gach ceadúnas díolacháin éisc i bhfeidhm go ceann bliana ón dáta a bheas air agus éagfaidh sé ansin.

Táillí ar cheadúnais.

35. —(1) Déanfar pé táille a shocrós an tAire, le toiliú an Aire Airgeadais, d'íoc ar gach ceadúnas díolacháin éisc a dheonadh, agus beidh íoc na táille ina choinníoll nach foláir a chomhlíonadh sara ndeonfar ceadúnas.

(2) Ní bhainfidh an t-alt seo le haon duine a shealbhós ceadúnas de bhuaidh forál an Achta um Cheantálaithe agus Gníomhairí Tithe, 1947 .

Ceadúnais a chúlghairm.

36. —(1) Má déantar duine ar bith is sealbhóir ar cheadúnas díolacháin éisc a chiontú i gcion faoi na hAchta Iascaigh, 1842 go 1949, nó faoin Acht seo, nó a chiontú i gcion lena ngabhfaidh calaois, mímhacántacht nó sárú iontaobhais, féadfaidh an tAire an ceadúnas a chúlghairm laistigh de thrí mhí ó dháta an chiontuithe sin.

(2) Má bheartaíonn an tAire cúlghairm cheadúnais diolacháin éisc a bhreithniú, cuirfidh sé fógra leis an bpost cláraithe go dtí sealbhóir an cheadúnais sin á fhógairt dó go bhfuil sin ar intinn aige agus go bhféadfaidh an sealbhóir sin uiríolla a dhéanamh laistigh de pé tréimhse a sonrófar sa bhfógra agus breithneoidh an tAire aon uiríolla a déanfar amhlaidh.

Toirmeasc le hiasc úr a dhíol gan ceadúnas.

37. —(1) Faoi réir forál an ailt seo, ní dleathach do dhuine ar bith in aon cheantar lena mbainfidh an Chuid seo aon iasc úr a dhíol ar ceant ná gníomhú mar ghníomhaire chun aon iasc úr a dhíol ar mór-reic mura bhfuil ceadúnas díolacháin éisc aige atá i bhfeidhm de thuras na huaire.

(2) Aon duine a ghníomhós contrártha don alt seo beidh sé ciontach i gcion faoin alt seo agus, ar a chiontú ann go hachomair, dlífear, más, é an chéad chion aige é, fíneáil nach mó ná deich bpuint a chur air agus, más é an dara cion nó aon chion ina dhiaidh sin aige é, fíneáil nach mó ná fiche punt a chur air.

(3) Ní bhainfidh an t-alt seo le haon duine a dhíolfas iasc úr ar ceant nó a ghníomhós mar ghníomhaire chun iasc úr a dhíol ar mór-reic, ar cladach nó ar céibh, tar éis an t-iasc sin a chalú i gcéadóir ná le duine ar bith is gníomhaire nó ionadaí cuí-údaraithe de thuras na huaire don Bhord.

Clar na gceadúnas.

38. —(1) Bhéarfaidh an tAire go gcoimeádfar clár, dá ngairmfear agus ar a dtabharfar clár na gceadúnas díolacháin éisc, ina n-iontrálfar sonraí na gceadúnas díolacháin éisc go léir a deonfar faoin gCuid seo.

(2) Féadfaidh duine ar bith clár na gceadúnas díolacháin éisc d'iniúchadh ar é d'íoc pé táille a hordófar agus nach mó ná scilling.

Fianaise nach raibh ceadúnas ag duine.

39. —Aon deimhniú a airbheartós a bheith faoi láimh oifigigh don Aire a bheas údaraithe chuige sin ag an Aire agus a dheimhneos nach raibh duine a bheas ainmnithe sa deimhniú ina shealbhóir ar cheadúnas díolacháin éisc ar dháta sonraithe nó i gcaitheamh tréimhse sonraithe, beidh sé, go dtí go gcruthófar a mhalairt, ina fhianaise ar na fíorais a deimhneofar amhlaidh agus ní gá síniú an oifigigh sin a chruthú ná a chruthú gurbh é an t-oifigeach sin é ná go raibh sé údaraithe amhlaidh.

Táillí a dhiúscairt.

40. —(1) Déanfar na táillí go léir is iníoctha faoin gCuid seo a bhailiú agus a ghlacadh i pé slí a ordós an tAire Airgeadais ó am go ham agus íocfar isteach sa Stát-Chiste nó cuirfear chun tairbhe don Stát-Chiste iad do réir ordachán an Aire sin.

(2) Ní bheidh feidhm ag an Public Offices Fees Act, 1879, maidir le haon táillí is iníoctha faoin gCuid seo.

Acht 1931 a chúlghairm.

41. —Cúlghairmtear leis seo an tAcht Iascaigh Mhara, 1931 (Uimh. 4 de 1931) .