An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (CUID III. Sochar.) Ar Aghaidh (CUID V. Ilghnéitheach.)

11 1952

AN tACHT LEASA SHÓISIALAIGH, 1952

CUID IV.

Airgeadas, Riarachán agus Imeachta Dlíthiúla.

Airgeadas.

An Ciste Arachais Shóisialaigh.

39. —(1) Bunófar ciste (ar a dtabharfar an Ciste Arachais Shóisialaigh agus dá ngairmtear an Ciste san Acht seo) a mbeidh cuntas reatha agus cuntas infheistíochta ann.

(2) Is é an tAire a bhainisteos agus a rialós cuntas reatha an Chiste.

(3) Is é an tAire Airgeadais a bhainisteos agus a rialós cuntas ínfheistíochta an Chiste.

(4) Ach amháin mar a bhforáltar a mhalairt go sonrach—

(a) déanfar suimeanna is iníoctha isteach sa Chiste d'íoc isteach i gcuntas reatha an Chiste, agus

(b) déanfar suimeanna is iníoctha amach as an gCiste d'íoc as an gcuntas sin.

(5) Aon airgead a bheas chun creidiúnais do chuntas reatha an Chiste agus nach mbeidh ag teastáil chun caiteachas reatha d'íoc, aistreofar é chun cuntas infheistíochta an Chiste.

(6) Aon uair nach mbeidh dóthain airgid i gcuntas reatha an Chiste faoi chomhair dliteanas an chuntais sin, aistreofar chun an chuntais sin as cuntas infheistíochta an Chiste pé suimeanna is gá chun na dliteanais sin d'fhuascailt.

(7) Faoi réir fo-ailt (6) den alt seo, infheisteoidh an tAire Airgeadais aon airgead a bheas chun creidiúnais do chuntas infheistíochta an Chiste agus íocfar isteach sa chuntas sin aon ioncam a thiocfas as aon infheistiú den tsórt sin.

(8) Féadfar infheistiú de bhun fo-ailt (7) den alt seo a dhéanamh in aon urrúis a bhfuil cumhacht de thuras na huaire do réir dlí ag iontaobhaithe cistí iontaobhais d'infheistiú iontu nó in aon cheann de na stoic, na cistí agus na hurrúis atá údaraithe de thuras na huaire do réir dlí mar infheistíochtaí do chistí Bhanc Taisce an Phoist.

(9) (a) Déanfar an méid a bheas ioncam an Chiste in aghaidh aon bhliana airgeadais níos lú ná a chaiteachas d'íoc isteach sa Chiste as airgead a sholáthrós an tOireachtas.

(b) Déanfaidh an tAire ioncam agus caiteachas an Chiste in aghaidh bliana airgeadais a chinneadh chun críocha an fho-ailt seo ar pé foras ar a gcomhaontóidh sé féin agus an tAire Airgeadais.

(10) Déanfar aon tsuimeanna is iníoctha isteach sa Chiste de bhun míre (a) d'fho-alt (9) den alt seo d'íoc i pé slí agus pé trátha a chinnfeas an tAire Airgeadais.

(11) Ullmhófar cuntais an Chiste i pé foirm, i pé slí agus pé trátha a threorós an tAire Airgeadais agus scrúdóidh agus deimhneoidh an tArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste gach cuntas den tsórt sin agus déanfar cóip de, maraon le tuarascáil an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste air, a leagadh faoi bhráid gach Tí den Oireachtas.

Caiteachais an Aire, etc.

40. —(1) Aon chaiteachais faoina raghaidh an tAire nó aon Aire eile ag cur an Achta seo in éifeacht, íocfar iad, a mhéid a cheadós an tAire Airgeadais, as airgead a sholáthrós an tOireachtas.

(2) Íocfar leis an Aire Airgeadais amach as an gCiste, pé trátha agus i pé slí a threorós an tAire Airgeadais, pé suimeanna a measfaidh an tAire, ar pé foras ar a gcomhaontóidh sé féin agus an tAire Airgeadais, gurb iad an chuid iad de chaiteachais réamhráite an Aire nó aon Aire eile a bhaineas leis an scéim árachais shóisialaigh a bunaítear leis an Acht seo, agus déanfar aon tsuimeanna a híocfar amhlaidh a leithreasú i gcabhair ar airgead a sholáthrós an tOireachtas chun an tAcht seo a chur in cifeacht.

(3) Nuair a bheas caiteachais á meas chun críocha fo-ailt (2) den alt seo, cuirfear san áireamh pé suim is dóigh leis an Aire Airgeadais is ionann agus méid an dliteanais atá ag faibhriú i leith aon aoisliúntas nó liúntas scoir eile nó aon chnapshuimeanna nó aon aiscí atá ag faibhriú i leith fostaíochta aon oifigigh nó aon duine eile chun críocha an Achta seo.

Riarachán.

Oifigigh bhreithiúnachta.

41. —Féadfaidh an tAire pé daoine agus pé méid daoine is cuí leis dá oifigigh a cheapadh ina n-oifigigh bhreithiúnachta chun críocha an Achta seo, agus beidh gach duine a ceapfar amhlaidh i seilbh oifige mar oifigeach breithiúnachta faid is toil leis an Aire é.

Breitheanna oifigeach breithiúnachta.

42. —(1) Faoi réir forál an Achta seo agus do réir aon rialachán iomchuí, is oifigeach breithiúnachta a chinnfeas gach ceist a éireos—

(a) maidir le héileamh ar shochar,

(b) i dtaobh duine a bheith dícháilithe chun sochair,

(c) i dtaobh tréimhse aon dícháilíochta chun sochair,

(d) i dtaobh fostaíocht a bheith ina fostaíocht inárachuithe,

(e) i dtaobh an ráta ranníoca fhostaíochta is iníoctha ag fostóir i leith ranníocóra fhostaithe,

(f) i dtaobh cé hé fostóir ranníocóra fhostaithe,

(g) i dtaobh teideal a bheith ag duine bheith ina ranníocóir saorálach, nó

(h) i dtaobh aon ní eile maidir leis an Acht seo a hordófar.

(2) Aon tagairt san alt seo do cheist a éireos maidir le héileamh ar shochar, folaíonn sí tagairt do cheist i dtaobh sochar a bheith iníoctha nó gan a bheith iníoctha.

Oifigigh achomhairc.

43. —(1) Féadfaidh an tAire pé daoine agus pé méid daoine is cuí leis dá oifigigh a cheapadh ina n-oifigigh achomhairc chun críocha an Achta seo, agus beidh gach duine a ceapfar amhlaidh i seilbh oifige mar oifigeach achomhairc faid is toil leis an Aire é.

(2) Déanfaidh an tAire duine de na hoifigigh achomhairc a shonrú chun bheith ina Phríomh-Oifigeach Achomhairc agus duine eile acu a shonrú chun gníomhú mar ionadaí don Phríomh-Oifigeach Achomhairc nuair nach mbeidh an tOifigeach sin ar fáil.

(3) Beidh sé de fhreagarthacht ar an bPríomh-Oifigeach Achomhairc na ceisteanna a tarchuirfear chun na n-oifigeach achomhairc a roinnt ar na hoifigigh sin agus féachaint chuige go mbreithneofar iad gan mhoill.

Achomhairc agus ceisteanna chun oifigeach achomhairc.

44. —(1) Má bhíonn aon duine míshásta leis an mbreith a thug oifigeach breithiúnachta faoi alt 42 den Acht seo, déanfar, ar fhógra achomhairc a thabhairt don Aire laistigh den tréimhse ordaithe, an cheist a tharchur chun oifigigh achomhairc.

(2) Féadfaidh oifigeach breithiúnachta, más cuí leis é, aon cheist a bheas le cinneadh aige faoi alt 42 a tharchur sa tslí ordaithe chun oifigigh achomhairc in ionad í a chinneadh é féin.

(3) Féadfar a fhoráil le rialacháin cad é an nós imeachta a leanfar maidir le hachomhairc agus le ceisteanna a tarchuirfear faoin alt seo.

(4) Nuair a bheas oifigeach achomhairc ag cinneadh ceiste a tarchuireadh chuige faoi fho-alt (1) den alt seo, ní bheidh air cloí leis na forais ar a raibh breith an oifigigh bhreithiúnachta bunaithe, ach féadfaidh an cheist a chinneadh amhail is dá mbeadh sí dá cinneadh den chéad uair.

(5) Faoi réir fo-alt (3) agus (4) d'alt 46 den Acht seo, is breith chríochnaitheach nach mbeidh dul thairsi breith oifigigh achomhairc ar aon cheist dá sonraítear i mír (a), (b), nó (c) d'fho-alt (1) d'alt 42 den Acht seo agus a tarchuirfear chuige faoin alt seo.

(6) Beidh cumhacht ag oifigeach achomhairc, le linn dó aon ábhar a tarchuireadh chuige faoin alt seo d'éisteacht, fianaise a ghlacadh faoi mhionn agus féadfaidh chun na críche sin daoine a bheas i láthair mar fhinnéithe ag an éisteacht sin a chur faoi mhionn.

(7) Féadfaidh oifigeach achomhairc, trí fhógra chuige sin a thabhairt i scríbhinn do dhuine ar bith, a cheangal ar an duine sin teacht i láthair pé tráth agus i pé áit a sonrófar sa bhfógra chun fianaise a thabhairt i dtaobh aon ábhar a tarchuireadh chun an oifigigh achomhairc sin faoin alt seo, nó aon doiciméid atá ina sheilbh, ina choimeád nó faoina urláimh agus a bhaineas le haon ábhar den tsórt sin a thabhairt ar aird.

(8) Féadfar fógra faoi fho-alt (7) den alt seo a thabhairt trína sheachadadh don duine lena mbaineann nó trína chur leis an bpost i litir chláraithe réamhíoctha a díreofar chun an duine sin ag an seoladh ag a gcónaíonn sé de ghnáth.

(9) Aon duine dár tugadh fógra faoi fho-alt (7) den alt seo agus a dhiúltós nó a fhailleos go toiliúil teacht i láthair do réir an fhógra nó, ar bheith dhó i láthair amhlaidh, a dhiúltós fianaise a thabhairt nó a dhiúltós nó a mhainneos go toiliúil aon doiciméad lena mbaineann an fógra a thabhairt ar aird, beidh sé ciontach i gcion faoin bhfo-alt seo agus ar a chiontú ann go hachomair dlífear fíneáil nach mó ná fiche punt a chur air.

(10) Féadfaidh oifigeach achomhairc, maidir le haon ábhar a tarchuireadh chuige faoin alt seo, aon chostais nó caiteachais (lena n-áirítear caiteachais i leith aimsir tuillimh a cailleadh) is réasúnach leis a dhámhadh do dhuine ar bith, agus beidh an tsuim a dámhfar iníoctha ag an Aire.

(11)   (a) Féadfaidh an tAire aon duine is oiriúnach leis a cheapadh chun suí mar mheasúnóir in éineacht le hoifigeach achomhairc nuair a bheas aon cheist á héisteacht a bhfeicfear don Aire cúnamh measúnóirí a bheith ag teastáil chuici.

(b) Féadfaidh an tAire rollaí daoine d'ullmhú, do réir ceantar nó ar aon tslí eile is iomchuí leis, chun suí mar mheasúnóirí in éineacht le hoifigigh achomhairc agus féadfar comhaltaí a roghnú sa tslí ordaithe as na rollaí sin chun suí mar adúradh nuair a bheas aon cheist á héisteacht de shaghas a mbeidh ordaithe cúnamh measúnóirí a bheith iomchuí chuige.

(c) Aon ábhar a tarchuireadh chun oifigigh achomhairc faoin alt seo agus a bheas le héisteacht ag an oifigeach achomhairc agus é ina shuí in éineacht le haon mheasúnóir den tsórt sin, féadfar, le toiliú na bpáirtithe a láithreos ag an ésteacht, ach ní féadfar gan an toiliú sin, dul ar aghaidh leis in éagmais an mheasúnóra.

(12) Féadfaidh an tAire pé suimeanna, i leith caiteachas (lena n-áirítear caiteachais i leith aimsir tuillimh a cailleadh), a chinnfeas an tAire, le ceadú an Aire Airgeadais, d'íoc le measúnóirí dá dtagartar i bhfo-alt (11) den alt seo.

Ceist nó achomharc chun na hArd-Chúirte.

45. —I gcás aon cheist seachas ceist a sonraítear i mír (a), (b) nó (c) d'fho-alt (1) d'alt 42 den Acht seo a tharchur chun oifigigh achomhairc—

(a) féadfaidh an tAire, ar an bPríomh-Oifigeach Achomhairc dá iarraidh sin, an cheist a tharchur chun na hArd-Chúirte chun breith a thabhairt uirthi, agus

(b) má thugann oifigeach achomhairc breith ar an gceist, féadfaidh aon duine a bheas míshásta leis an mbreith achomharc ina coinne a dhéanamh chun na hArd-Chúirte ar aon cheist dlí.

Breitheanna d'athscrúdú.

46. —(1) Féadfaidh oifigeach breithiúnachta, am ar bith agus ó am go ham, aon bhreith a thug oifigeach breithiúnachta d'athscrúdú má chítear dó an bhreith a bheith earráideach ag féachaint d'fhianaise nua nó d'fhíorais nua a cuireadh in iúl dó ón dáta a tugadh an bhreith nó mar gheall ar dhearmad éigin a bheith déanta maidir leis an dlí nó na fíorais, nó má chítear dó, i gcás ina raibh sochar iníoctha, aon athrú ábhartha a bheith tagtha ar na hiomthosca ó tugadh an bhreith, agus beidh feidhm maidir leis an mbreith athscrúdaithe sin ag na forála den Acht seo a bhaineas le hachomhairc amhail mar atá feidhm acu maidir le breith bhunaidh.

(2) Ní bheidh feidhm ag forála fo-ailt (1) den alt seo maidir le breith a bhaineas le hábhar atá ar achomharc nó ar tarchur faoi alt 44 den Acht seo mura rud é go mbeadh an bhreith athscrúdaithe i bhfábhar éilitheora shochair.

(3) Féadfaidh oifigeach achomhairc, am ar bith agus ó am go ham, aon bhreith a thug oifigeach achomhairc d'athscrúdú má chítear dó an bhreith a bheidh earráideach ag féachaint d'fhianaise nua nó d'fhíorais nua a cuireadh in iúl dó ón dáta a tugadh an bhreith nó má chítear dó, i gcás inar géilleadh d'éileamh ar shochar, aon athrú ábhartha a bheith tagtha ar na hiomthosca ó tugadh an bhreith.

(4) Féadfaidh an Príomh-Oifigeach Achomhairc, am ar bith agus ó am go ham, aon bhreith a thug oifigeach achomhairc d'athscrúdú má chítear dó an bhreith a bheith earráideach mar gheall ar dhearmad éigin a bheith déanta maidir leis an dlí nó na fíorais, agus, ach amháin i gcás inar ceist a sonraítear i mír (a), (b) nó (c) d'fho-alt (1) d'alt 42 den Acht seo an cheist, féadfaidh aon duine a bheas míshásta leis an mbreith athscrúdaithe achomharc ina coinne a dhéanamh chun na hArd-Chúirte ar aon cheist dlí.

(5) Beidh éifeacht mar leanas ag breith athscrúdaithe ó oifigeach breithiúnachta nó oifigeach achomhairc—

(a) i gcás ina ndéanfar, de bhuaidh na breithe athscrúdaithe, sochar a dhícheadú nó a laghdú agus inar tugadh an bhreith athscrúdaithe toisc an bhreith bhunaidh a thabhairt, nó a leanúint de bheith in éifeacht, mar gheall ar aon ráiteas nó uiríoll (scríofa nó ó bhéal) a bhí, go bhfios don duine a rinne é, bréagach nó míthreorach i bponc ábhartha nó mar gheall ar aon fhíoras ábhartha a cheilt go toiliúil, tiocfaidh sí in éifeacht amhail ón dáta a tháinig an bhreith bhunaidh in éifeacht, ach, más sochar i bhfoirm íocaíochta tréimhsiúla é, féadfaidh an bhreith bhunaidh, faoi roghain an oifigigh bhreithiúnachta nó an oifigigh achomhairc (pé acu é), leanúint d'fheidhm a bheith aici maidir le haon tréimhse lena mbaineann an bhreith bhunaidh sin agus nach mbaineann an ráiteas nó an t-uiríoll bréagach nó míthreorach sin nó an cheilt toiliúil sin ar aon fhíoras ábhartha léi,

(b) in aon chás eile, tiocfaidh sí in éifeacht amhail ón dáta is iomchuí leis an oifigeach breithiúnachta nó leis an oifigeach achomhairc (pé acu é), ach ní dhéanfaidh sin difir i gcás aon tsochar a bheith íoctha cheana féin ar dháta an athscrúduithe (gan dochar dá áireamh, do réir rialachán chun críocha míre (b) d'fho-alt (2) d'alt 48 den Acht seo, mar shochar a híocadh ar cuntas sochair eile).

(6) Aon tagairt atá san alt seo d'athscrúdú, folaíonn sí tagairt d'athscrúdú ina ndéantar freaschur.

Riaradh sochair.

47. —(1) Féadfar foráil a dhéanamh le rialacháin maidir le tráth agus modh íoctha sochair, agus maidir leis an eolas agus an fhianaise a bheas le tabhairt ag tairbhithe nuair a bheid á iarraidh go n-íocfar sochar, agus, le toiliú an Aire Poist agus Telegrafa, maidir le sochar d'íoc i gcásanna sonraithe trí Oifig an Phoist.

(2) Féadfar, le rialacháin a déanfar de bhun an ailt seo maidir le tráth íoctha sochair—

(a) a fhoráil go bhféadfaidh duine a mbeidh sochar iníoctha leis duine eile d'ainmniú chun an sochar a ghlacadh thar a cheann,

(b) maidir le pinsean (ranníocach) baintrí, nó liúntas (ranníocach) dílleachta, a fhoráil, d'ainneoin aon ní san Acht seo, go gcoigeartófar dáta tosnuithe agus críochnuithe sochair nó dáta aon athruithe ar an ráta sochair, ionas nach ndéanfar íocaíochtaí in aghaidh tréimhsí is lú ná seachtain ná íocaíochtaí do réir rátaí éagsúla in aghaidh coda éagsúla de sheachtain,

(c) a fhoráil go múchfar an ceart chun aon tsuime is iníoctha i bhfoirm shochair mura dtógtar íoc na suime sin laistigh de shé mhí, nó de pé tréimhse is giorra ná sin a hordófar, ón tráth is inghlactha an tsuim sin do réir na rialachán.

(3) Féadfar a fhoráil freisin le rialacháin—

(a) go bhféadfar duine a cheapadh chun go bhfeidhmeoidh, thar ceann éilitheora nó tairbhí atá faoi bhun sé bliana déag d'aois nó atá, nó a éireos, éagumasach de thuras na huaire ar ghníomhú, aon cheart nó cumhacht a bhfuil teideal ag an éilitheoir nó ag an tairbhí é d'fheidhmiú faoin Acht seo, agus go n-údarófar do dhuine a ceapfar amhlaidh aon tsuim is iníoctha i bhfoirm shochair a ghlacadh agus d'úsáid thar ceann an éilitheora nó an tairbhí,

(b) i ndáil le bás aon duine, go bhféadfar éileamh ar shochar a dhéanamh nó a chur ar aghaidh ina ainm.

(4) Féadfar a fhoráil freisin le rialacháin go bhféadfar probháid nó cruthúnas eile ar theideal ionadaí phearsanta aon duine mhairbh a ligean thar ceal i gcás íoc aon tsuime i leith sochair, agus go bhféadfar, in aon chás den tsórt sin, an tsuim d'íoc leis na daoine nó d'imdháil ar na daoine a dhealraíonn sa tslí a foráltar leis na rialacháin bheith i dteideal an tsuim sin nó aon chuid di d'fháil, mar dhaoine a bhfuil teideal tairbhiúil acu chuici faoi aon ionstraim tiomnach nó mar neas-ghaolta, nó mar chreidiúnaithe an duine mhairbh, nó í d'íoc le aon duine nó daoine áirithe nó d'imdháil ar aon daoine áirithe acu sin gan an chuid eile a bhac, nó, i gcás aon neamhdhlisteanas a bhaint leis an duine marbh nó le haon leanbh leis, í d'íoc le pé duine nó daoine nó d'imdháil ar pé daoine a treorófar leis na rialacháin.

Iocaíochtaí eatramhacha, riaráistí agus aisíocaíochtaí.

48. —(1) Féadfar foráil a dhéanamh le rialacháin maidir le nithe a éireos—

(a) sara dtabharfar breith faoin Acht seo (pé acu ar an gcéad chéim nó ar achomharc nó ar tarchur é, agus pé acu breith bhunaidh nó breith de dhroim athscrúduithe é) ar aon éileamh ar shochar nó aon cheist a bhaineas le ceart aon duine chun sochair, nó chun sochar a ghlacadh, nó le dliteanas aon duine maidir le ranníoca, nó

(b) as éifeacht aon achomhairc nó athscrúduithe aon bhreithe faoin Acht seo maidir le haon éileamh nó ceist den tsórt sin.

(2) Gan dochar do ghinearáltacht fo-ailt (1) den alt seo, féadfar a fhoráil le rialacháin a déanfar de bhun an fho-ailt sin—

(a) go bhfionrófar sochar má chítear don Aire do bhfuil, nó go bhféadfadh sé go mbeadh, ceist ann i dtaobh na coinníollacha chun sochar d'fháil, do réir breithe a tugadh, a bheith comhlíonta nó i dtaobh an bhreith a bheith le hathscrúdú,

(b) go ndéanfar aon tsochar a híocadh le duine ar bith faoi bhreith a tugadh nó de bhuaidh aon fhorál de na rialacháin, agus a gcinnfear ina dhiaidh sin nárbh iníoctha é, d'áireamh mar shochar a híocadh ar cuntas aon tsochar eile a gcinnfear gur shochar é a bhí iníoctha leis, nó, i gcás dá dtagartar i mír (a) d'fho-alt (5) d'alt 46 den Acht seo, go ndéanfar aon tsochar den tsórt sin d'aisíoc agus é a ghnóthú trína bhaint as sochar eile nó ar shlí eile.

Cigirí.

49. —(1) Féadfaidh an tAire, le ceadú an Aire Airgeadais, pé daoine agus pé méid daoine is cuí leis a cheapadh ina gcigirí chun críocha an Achta seo.

(2) Chun an tAcht seo d'fhorghníomhú beidh cumhacht ag cigire gach ní nó aon ní acu seo a leanas a dhéanamh:—

(a) dul isteach gach tráth réasúnach in aon áitreabh nó áit a féadfar d'iniúchadh faoin alt seo;

(b) pé scrúdú agus fiosrú a dhéanamh is gá chun a fháil amach an ndéantar nó an ndearnadh forála an Achta seo a chomhlíonadh in aon áitreabh nó áit den tsórt sin;

(c) scrúdú a dhéanamh, ina aonar nó i láthair aon duine eile, do réir mar is oiriúnach leis, maidir le haon nithe faoin Acht seo a dteastóidh, le réasún, eolas uaidh ina dtaobh, ar gach duine a gheobhas sé in aon áitreabh nó áit den tsórt sin, nó a mbeidh cúis réasúnach aige chun a chreidiúint go bhfuil nó go raibh sé ina dhuine árachaithe agus a cheangal go scrúdófar amhlaidh gach duine den tsórt sin agus go síneoidh gach duine den tsórt sin dearbhú ar fhírinne na nithe a scrúdofar amhlaidh é ina dtaobh;

(d) pé cumhachta eile d'fheidhmiú is gá chun an tAcht seo a chur in éifeacht.

(3) Déanfaidh áititheoir aon áitribh nó áite a féadfar d'iniúchadh faoin alt seo, agus aon duine a bhfuil nó a raibh aon duine ar fostú aige i bhfostaíocht inárachuithe, agus seirbhísigh agus gníomhairí aon áititheora nó duine eile den tsórt sin, agus aon duine árachaithe, aon éilitheoir sochair nó aon duine a bhfuil sochar á éileamh ina leith, an t-eolas sin go léir a thabhairt don chigire, agus na cláir, na cártaí, na leatháin pháighe, na taifid pháighe agus na doiciméid eile sin go léir a thabhairt ar aird chun a n-iniúchta, a theastós le réasún ón gcigire chun a fháil amach an bhfuil nó an raibh ranníoca iníoctha, nó ar híocadh ranníoca go cuí, i leith aon duine nó an bhfuil nó an raibh sochar iníoctha le haon duine nó ina leith.

(4) Duine ar bith—

(a) a mhoilleos nó a bhacfas cigire go toiliúil agus é ag feidhmiú aon chumhachta faoin alt seo, nó

(b) a dhiúltós nó a fhailleos aon cheist d'fhreagairt nó aon eolas a thabhairt nó aon doiciméad a thabhairt ar aird nuair a ceanglófar air sin a dhéanamh faoin alt seo, nó

(c) a dhéanfas aon duine a cheilt nó a chosc, nó a bhéarfas faoi aon duine a cheilt nó a chosc, ar theacht i láthair duine a ceapadh faoin alt seo, nó ar dhul faoi scrúdú aige,

beidh sé ciontach i gcion faoin alt seo agus ar a chiontú ann go hachomair dlífear fineáil nach mó ná deich bpuint a chur air, ach ní bheidh ceangal faoin alt seo ar duine ar bith aon cheisteanna d'fhreagairt ná aon fhianaise a thabhairt d'inchoireodh é féin.

(5) Bhéarfar deimhniú a cheaptha do gach cigire, agus aon uair a iarrfas sé cead isteach in aon áitreabh nó áit chun críocha an Achta seo bhéarfaidh sé an deimhniú sin ar aird má hiarrtar sin air.

(6) Is iad áitribh agus áiteanna a féadfar d'iniúchadh faoin alt seo aon áitribh nó áiteanna a bhfuil cúiseanna réasúnacha ag cigire chun a chreidiúint go bhfuil nó go raibh aon daoine ar fostú i bhfostaíocht inárachuithe iontu.

(7) I gcás aon áitreabh nó áit a bheith le hiniúchadh ag cigire nó oifigeach a bheas ceaptha nó ar fostú ag Aire éigin eile, nó a bheith faoi urláimh Aire éigin eile, féadfaidh an tAire comhsocraíochtaí a dhéanamh leis an Aire eile sin chun cigire nó oifigeach atá ar fostú ag an Aire eile sin d'fheidhmiú aon cheann de chumhachta nó de dhualgais chigirí a ceapfar faoin alt seo, agus, má déantar comhsocraíocht den tsórt sin, beidh ag na cigirí nó na hoifigigh sin cumhachta uile cigire a bheadh ceaptha faoin alt seo.

Deimhnithe breithe, pósta agus báis.

50. —(1) I gcás inar gá, chun críocha an Achta seo, aois, pósadh nó bás duine ar bith a chruthú trí dheimhniú breithe, pósta nó báis a thabhairt ar aird, beidh teideal ag duine ar bith, ar iarratas i scríbhinn a thíolacadh i pé foirm agus pé sonraí ann a threorós an tAire Sláinte, agus ar an táille ordaithe d'íoc, cóip dheimhnithe d'fháil de thaifead breithe, pósta nó báis (pé acu é) an duine sin i gclár na mbreitheanna, na bpóstaí, nó na mbás (pé acu é) agus í faoi láimh an chláraitheora nó an chláraitheora mhaoirseachta nó an duine eile a bhfuil an clár sin faoina choimeád, agus déanfaidh gach cláraitheoir breitheanna agus bás, agus gach cláraitheoir maoirseachta nó duine eile a bhfuil an clár faoina choimeád foirmeacha i gcóir an iarratais sin a sholáthar in aisce má hiarrtar iad.

(2) Féadfaidh an tAire Sláinte, le toiliú an Aire agus an Aire Airgeadais, táillí a cheapadh, le rialacháin, chun críocha an ailt seo agus féadfar táillí éagsúla a cheapadh do dheimhnithe éagsúla.

Díolúine ó dhleacht stampa.

51. —Ní bheidh aon dleacht stampa inmhuirir ar aon tseic, ordú íoca ná doiciméad eile trína n-íocfar aon tsochar nó a déanfar aon aisíocaíocht nó aischur de bhun an Achta seo, ná ar aon admháil a bhéarfar ar aon íocaíocht den tsórt sin.

Imeachta Dlíthiúla.

Forála ginearálta maidir le cionta.

52. —(1) Duine ar bith—

(a) a cheannós, a dhíolfas nó a thairgfeas le díol, a ghlacfas nó a bhéarfas ar malairt, nó a gheallearbfas nó a ghlacfas ar geallearbadh, aon chárta árachais nó aon stampa árachais usáidte, nó

(b) a ghreamós aon stampa árachais usáidte d'aon chárta árachais, nó

(c) chun aon tsochar nó íocaíocht eile d'fháil faoin Acht seo, dó féin nó d'aon duine eile, nó chun aon chríche a bhaineas leis an Acht seo—

(i) a dhéanfas, go feasach, aon ráiteas bréagach nó uiríoll bréagach nó a cheilfeas, go feasach, aon fhíoras ábhartha, nó

(ii) a bhéarfas ar aird nó a sholáthrós, nó a chuirfeas faoi ndear nó a cheadós go feasach go dtabharfar ar aird nó go soláthrófar, aon doiciméad nó eolas is eol dó a bheith bréagach i bponc ábhartha,

beidh sé ciontach i gcion faoin bhfo-alt seo agus ar a chiontú ann go hachomair dlífear fíneáil nach mó ná caoga punt a chur air nó, de roghain na Cúirte, príosúnacht ar feadh aon téarma nach sia ná trí mhí nó an fhíneáil sin agus an phríosúnacht sin le chéile.

(2) Má chabhraíonn nó má neartaíonn duine ar bith le fostaí leis, nó má chomhairlíonn dó nó má thugann air, aon chion dá dtagartar i mír (c) d'fho-alt (1) den alt seo a dhéanamh, nó má chomhcheilgeann sé leis an bhfostaí chun an fostaí do dhéanamh aon chiona den tsórt sin, beidh an duine sin ciontach i gcion faoin bhfo-alt seo agus ar a chiontú ann go hachomair dlífear fíneáil nach mó ná caoga punt a chur air nó, de roghain na Cúirte, príosúnacht ar feadh aon téarma nach sia ná trí mhí nó an fhíneáil sin agus an phríosúnacht sin le chéile.

(3) Má mhainníonn fostóir ar bith aon ranníoc fostaíochta d'íoc a dhlíos sé faoin Acht seo d'íoc nó má dhéanann nó má thriaileann sé iomlán aon ranníoca fhostóra, nó aon chuid d'aon ranníoc fostóra, i leith duine a bhaint as luach saothair an duine sin, beidh an fostóir sin ciontach i gcion faoin bhfo-alt seo agus ar a chiontú ann go hachomair dlífear fíneáil nach mó ná deich bpuint a chur air.

(4) Féadfar foráil a dhéanamh le rialacháin i dtaobh ciontaí ina ndéantar sárú nó neamhchomhlíonadh ar rialacháin agus chun go ngnóthófar, ar dhaoine a chiontú go hachomair sna ciontaí sin, fíneála nach mó ná suimeanna sonraithe nach raghaidh thar deich bpuint agus fós, i gcás ciontaí leanúnacha, fíneála breise den tsórt sin in aghaidh gach lae a leanfar de na ciontaí.

(5) In aon imeachta faoi fho-alt (1) den alt seo maidir le stampaí árachais úsáidte, measfar go ndearnadh stampa árachais d'úsáid má greamaíodh de chárta árachais é nó má cealaíodh nó má haghloiteadh in aon tslí ar aon chor é agus pé acu a húsáideach é iarbhír chun ranníoc d'íoc nó nár húsáideadh.

(6) Ní déanfar aon ní san alt seo ná in aon rialacháin dá bhun d'fhorléiriú mar ní a choisceas an tAire ó shuimeanna atá dlite don Chiste a ghnóthú trí imeachta sibhialta.

Forála ginearálta maidir le hinchúisimh.

53. —(1) Ní déanfar imeachta i leith ciona faoin Acht seo, nó faoi rialacháin, a thionscnamh ach amháin ag an Aire nó le toiliú an Aire nó ag oifigeach a bheas údaraithe chuige sin le treoracha speisialta nó ginearálta ón Aire.

(2) Féadfar inchúiseamh i gcion faoin Acht seo nó faoi rialacháin a thionscnamh ar agra an Aire.

(3) D'ainneoin aon fhorála in aon Acht ag sonrú na tréimhse inar féidir imeachta achomaire a thosnú, féadfar imeachta i leith ciona faoin Acht seo nó faoi rialacháin a thosnú aon tráth laistigh den tréimhse trí mhí ón dáta a fuair an tAire amach fianaise a bheith ann ba leor dar leis chun inchúiseamh a dhéanamh sa chion nó laistigh den tréimhse dhá mhí dhéag tar éis an cion a dhéanamh, pé tréimhse acu sin is déanaí a mbeidh deireadh léi.

(4) Chun críocha fo-ailt (3) den alt seo, is fianaise do-chloíte ar an dáta a fuair an tAire amach an fhianaise sin adúradh a bheith ann deimhniú ón Aire faoina shéala oifigiúil ag lua an dáta sin.

(5) In aon imeachta i leith ciona faoin Acht seo nó faoi rialacháin, beidh bean chéile nó fear céile an duine a cúisíodh sa chion inniúil, d'ainneoin aon Achta eile, ar fhianaise a thabhairt, pé acu ar son nó i gcoinne an duine sin é, ach ní bheidh inorduithe don bhean chéile ná don fhear céile fianaise a thabhairt ná, le linn fianaise a thabhairt, aon eolas a nochtadh a thug an duine sin di nó dó le linn iad a bheith pósta.

Suimeanna a bheas dlite don Chiste a ghnóthú trí imeachta sibhialta.

54. —Féadfar na suimeanna go léir a bheas dlite don Chiste a ghnóthú mar fhiacha atá dlite don Stát agus, gan dochar d'aon leigheas eile, féadfaidh an tAire iad a ghnóthú mar fhiach faoi reacht in aon chúirt dlínse inniúla.

Feidhm an Probation of Offenders Act, 1907.

55. —I gcás—

(a) ina gcúiseofar fostóir ranníocóra fhostaithe i gcion maidir le híoc ranníoc fostaíochta i leith an ranníocóra sin, agus

(b) ina mbeartóidh an Chúirt ordú a dhéanamh faoi fho-alt (1) d'alt 1 den Probation of Offenders Act, 1907,

ní dhéanfaidh an Chúirt an t-ordú sin go dtí gur deimhin léi na riaráistí go léir i leith na ranníoc sin a bheith íoctha ag an bhfostóir sin.

Deimhniú ar bhreith a thug oifigeach breithiúnachta nó oifigeach achomhairc.

56. —Aon doiciméad a airbheartós a bheith ina dheimhniú ar bhreith a thug oifigeach breithiúnachta nó oifigeach achomhairc de bhun an Achta seo nó de bhun rialachán, agus a bheith sínithe aige, beidh sé ina fhianaise prima facie gur tugadh an bhreith sin, agus ar a téarmaí, gan cruthúnas ar shíniú an oifigigh sin ná ar a fheidhmeannas oifigiúil.

An éifeacht a bheas ag breith faoin Acht.

57. —In aon imeachta i leith ciona faoin Acht seo nó faoi rialacháin nó in aon imeachta ina mbeidh aon tsaincheist maidir le híoc ranníoc nó in aon imeachta chun aon tsuimeanna a ghnóthú a bheas dlite don Chiste, beidh breith a tugadh do réir an Achta seo ar aon cheist a bhaineas le hábhar na n-imeacht ina breith chríochnaitheach chun críocha na n-imeacht sin, mura rud é go bhfuil achomharc nó tarchur ar feitheamh i leith na breithe nó nár caitheadh an tréimhse chun achomharc a dhéanamh i gcoinne na breithe, agus—

(a) mura bhfuarthas aon bhreith den tsórt sin d'fhéadfaí a thabhairt amhlaidh agus gur gá an bhreith chun na himeachta a chinneadh, cuirfear an cheist faoi bhreith do réir an Achta seo, agus

(b) má bhíonn aon achomharc nó tarchur den tsórt sin ar feitheamh nó murar caitheadh an tréimhse chun achomharc a dhéanamh amhlaidh nó má cuireadh aon cheist faoi bhreith faoin mír sin roimhe seo, cuirfidh an chúirt a bheas ag breithniú an cháis na himeachta ar atráth go dtí go bhfaighfear breith chríochnaitheach ar an gceist.

Tosaíocht ag ranníoca fostaíochta i gcás cuideachta d'fhorceannadh agus i gcás féimheachta.

58. —(1) Aireofar ar na fiacha a bheas, faoi alt 209 den Companies (Consolidation) Act, 1908, le n-íoc i dtosach ar gach fiach eile, nuair a beifear ag imdháil sócmhainní cuideachtan a bheas á forceannadh, na ranníoca fostaíochta go léir dob iníoctha ag an gcuideachta i gcaitheamh na gceithre mí sarar thosnaigh an forceannadh nó an t-ordú forceannta, agus beidh éifeacht dá réir sin ag an Acht sin, agus ní gá cruthúnas foirmiúil ar na fiacha dá dtugtar tosaíocht faoin bhfo-alt seo ach amháin i gcásanna a bhforáltar a mhalairt le rialacha faoin Acht sin.

(2) Ní bheidh feidhm ag fo-alt (1) den alt seo i gcás cuideachta d'fhorceannadh go toilteanach d'aon-toisc chun críocha athchóirithe nó cónasctha le cuideachta eile.

(3) Aireofar ar na fiacha a bheas, faoi alt 4 den Preferential Payments in Bankruptcy (Ireland) Act, 1889, le n-íoc i dtosach ar gach fiach eile, nuair a beifear ag imdháil maoine féimhigh nó féichiúnaí chomhshocraíochta, na ranníoca fostaíochta go léir dob iníoctha ag an bhféimheach nó an féichiúnaí comhshocraíochta i gcaitheamh na gceithre mí roimh dháta an orduithe bhreithnithe i gcás féimhigh nó roimh dháta comhaduithe na hachaine comhshocraíochta i gcás féichiúnaí chomhshocraíochta, agus beidh éifeacht dá réir sin ag an Acht sin, agus ní gá cruthúnas foirmiúil ar na fiacha dá dtugtar tosaíocht faoin bhfo-alt seo ach amháin i gcásanna a bhforáltar a mhalairt le horduithe ginearálta faoin Acht sin,

Bean phósta.

59. —Maidir le ranníoca fostaíochta, beidh bean phósta—

(a) inniúil ar agra a dhéanamh agus ar bheith inagartha (lena n-áirítear agra a dhéanamh agus bheith inagartha faoi alt 35 den Acht seo), agus

(b) faoi réir an dlí a bhaineas le féimheacht agus le breithiúnais agus orduithe a chur i bhfeidhm,

ar gach slí amhail is nach mbeadh sí pósta.