An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (CUID III. Seirbhisi Slainte.) Ar Aghaidh (CUID V. Ilghneitheach.)

26 1953

AN tACHT SLÁINTE, 1953

CUID IV.

Leasuithe Ilghneitheacha ar an bPriomh-Acht.

Leasú ar alt 31 den Phríomh-Acht.

34. —Leasaítear leis seo alt 31 den Phríomh-Acht tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur leis:

“(10) Féadfaidh rialacháin faoin alt seo a cheangal, go sonrach, go ndéanfar gearradh na bolgaí ar dhaoine a bhíos ag gabháil d'obair in aerphoirt nó calafoirt nó umpu, agus—

(a) ní bheidh feidhm maidir leis na rialacháin sin ag an oblagáid chun an socrú dá dtagartar i mír (b) d'fho-alt (7) den alt seo a chur iontu, agus

(b) ní bheidh feidhm ag alt 32 den Acht seo maidir leis an ngearradh bolgaí sin.”

Leasú ar alt 38 den Phríomh-Acht.

35. —Ní bheidh aon éifeacht ag ordú a déanfar tar éis tosach feidhme an ailt seo faoi fho-alt (1) d'alt 38 den Phríomh-Acht mura mbíonn sé, i dteannta a bheith faoi shíníú an phríomhdhochtúra oifigiúil, sínithe freisin ag lia-chleachtóir cláraithe eile.

Leasú ar alt 44 den Phríomh-Acht.

36. —(1) Leasaítear leis seo alt 44 den Phríomh-Acht trí na focail “nó galar a mbeidh amhras ar phríomh-dhochtúir oifigiúil an údaráis sláinte a gcónaíonn an duine sin de ghnáth ina líomatáiste feidhme gur galar aicídeach é” a chur isteach i ndiaidh “galar aicídeach air” i mír (a) d'fho-alt (1).

(2) Forléireofar alt 44 den Phríomh-Acht mar ní a údaraíos íocaíocht a dhéanamh i leith cúnaimh tís má bhíonn bean phósta faoi chóireáil, in aghaidh galair aicídigh, chun sástachta phríomhdhochtúra oifigiúil an údaráis sláinte a gcónaíonn sí de ghnáth ina líomatáiste feidhme, agus mura féidir lena fear céile soláthar cuí réasúnach a dhéanamh chun aire a thabhairt don chlann.

(3) Beidh feidhm ag ailt 28 agus 33 den Acht seo maidir leis an seirbhís a cuirtear ar fáil faoi alt 44 den Phríomh-Acht amhail mar atá feidhm acu maidir leis na seirbhísí a cuirfear ar fáil faoi Chuid III den Acht seo.

Leasú ar alt 48 den Phríomh-Acht.

37. —Leasaítear leis seo fo-alt (1) d'alt 48 den Phríomh-Acht—

(a) trí na focail “dochtúir oifigiúil sláinte” a chur in ionad na bhfocal “dochtúir oifigiúil ceantair” sa dá áit ina bhfuil na focail deiridh sin, agus

(b) trí na focail “sa líomatáiste nó sa cheantar dá ngníomhaíonn sé” a chur in ionad na bhfocal “ina cheantar”.

Rialacháin faoi Chuid V den Phríomh-Acht.

38. —(1) Féadfaidh rialacháin faoi Chuid V den Phríomh-Acht foráil a dhéanamh i dtaobh gach ceann nó aon cheann de na nithe seo a leanas:

(a) ceadúnú nó clárú—

(i) daoine ag a mbíonn bia don duine á mhonarú, á ullmhú, á allmhuiriú, á stóráil, á imdháil nó á dhíol,

(ii) áitribh, feithiclí nó stallaí ina mbíonn, nó ag a mbíonn, bia don duine á mhonarú, á ullmhú, á stóráil, á imdháil nó á thaispeáint chun a dhíolta,

(b) tuairisc na n-áitreabh, na bhfeithiclí nó na stallaí a ceadúnófar nó a clárófar amhlaidh,

(c) toirmeasc ar bhia a mhonarú, d'ullmhú, d'allmhuiriú, a stóráil, d'imdháil, a thaispeáint chun a dhíolta nó a dhíol ach amháin ag daoine ceadúnaithe nó cláraithe, nó in, nó ag, áitribh, feithiclí nó stallaí ceadúnaithe nó cláraithe (do réir mar bheas),

(d) ceadúnas nó clárú a chealú nó d'fhionraí,

(e) nithe a ghabhas leis na nithe sin roimhe seo.

(2) Má bhíonn, de bhuaidh fo-ailt (1) den alt seo, foráil i rialacháin faoi Chuid V den Phríomh-Acht go gcoimeádfaidh údaráis sláinte cláir—

(a) measfar aon chlár a choimeádfas údarás sláinte, de bhun na rialachán, a bheith i gcoimeád cuí má tá sé i gcoimeád oifigigh don údarás sláinte d'údaraigh an t-údarás sláinte chuige sin agus beidh sé inghlactha mar fhianaise gan a thuilleadh cruthúnais ar é a thabhairt ar aird as an gcoimeád cuí,

(b) féadfar fianaise prima facie ar aon taifead in aon chlár a choimeádas údarás sláinte de bhun na rialachán a thabhairt in aon chúirt nó in aon imeachta dlíthiúla trí chóip den taifead sin a thabhairt ar aird, a airbheartós a bheith deimhnithe mar chóip dhílis ag oifigeach don údarás sláinte a húdaraíodh chuige sin, agus ní gá síniú an oifigigh sin a chruthú ná a chruthú gurbh é an t-oifigeach sin é iarbhír ná gur húdaraíodh amhlaidh é,

(c) déanfar deimhniú a airbheartós a bheith faoi láimh oifigigh d'údarás sláinte a húdaraíodh chuige sin, á dheimhniú nach raibh duine, áitreabh, feithicil nó stalla sonraithe cláraithe i rith tréimhse sonraithe i gclár sonraithe a bhí á choimeád ag an údarás sláinte de bhun na rialachán, a ghlacadh in aon chúirt nó in aon imeachta dlíthiúla mar fhianaise prima facie ar na fíorais a bheas deimhnithe amhlaidh, agus ní gá síniú an oifigigh sin a chruthú ná a chruthú gurbh é an t-oifigeach sin é iarbhír ná gur húdaraíodh amhlaidh é.

(3) Féadfaidh rialacháin faoi Chuid V den Phríomh-Acht a fhoráil go ndéanfaidh Breithimh den Chúirt Dúiche nó Feadhmannaigh Síochána feidhmeanna a chomhlíonadh chun críocha na rialachán atá ina bhfeidhmeanna a bhaineas le haon ní acu seo a leanas:

(a) déanamh orduithe maidir le bia atá galraithe, truaillithe nó neamhoiriúnach ar shlí eile mar bhia don duine, a dhíthiú nó a dhiúscairt ar shlí eile,

(b) athbreithniú orduithe a thoirmisceas earraí bídh nó ainmhithe nó ábhair a beartaítear d'úsáid i monarú bídh d'allmhuiriú nó a thógaint ó áit a n-allmhuirithe,

(c) neamhniú nó daingniú orduithe a bhaineas le ceadúnas nó clárú a chealú nó d'fhionraí, nó a bhaineas le húsáid áitreabh, stallaí nó feithiclí chun aon chríche sonraithe a thoirmeasc,

(d) treorú a thabhairt d'údaráis sláinte daoine, áitribh, feithiclí nó stallaí a cheadúnú nó a chlárú in imthosca sonraithe.

(4) Má cheanglann aon údarás, a chuireas rialacháin i bhfeidhm faoi Chuid V den Phríomh-Acht, aon deisiúchán, athrú déanmhais nó méadú a dhéanamh ar áitreabh chun go gcomhlíonfar na rialacháin sin—

(a) féadfar an deisiúchán, an t-athrú déanmhais nó an méadú a dhéanamh d'ainneoin aon chúnaint, comhaontuithe nó coinníll in aon léas nó conradh eile tionóntachta faoina bhfuil an t-áitreabh á theachtadh,

(b) sara ndéanfar an deisiúchán, an t-athrú déanmhais nó an méadú, ní foláir don duine ar ceanglaíodh air sin a dhéanamh—

(i) murab é áititheoir rátaithe an áitribh é, an scéal a chur in iúl don áiththeoir rátaithe, agus

(ii) má tá an t-áitreabh á theachtadh aige faoi léas nó conradh eile tionóntachta, an scéal a chur in iúl don neas-tiarna talún nó dá ghníomhaire.

(5) In ailt 56 agus 57 den Phríomh-Acht forléireofar an focal “bia” mar thagairt d'aon chineál bídh chomh maith le tagairt d'aon bhia faoi leith.

(6) Measfar an t-alt seo agus an athghairm a déantar le halt 5 den Acht seo ar alt 55 den Phríomh-Acht a theacht i ngníomh an lá a tháinig Cuid V den Phríomh-Acht i ngníomh.

Leasú ar alt 65 den Phríomh-Acht.

39. —Leasaítear leis seo alt 65 den Phríomh-Acht—

(a) tríd an míniú ar an bhfocal “substaint” i bhfo-alt (1) a scrios agus an míniú seo a leanas a chur ina ionad:

“ciallaíonn an focal ‘substaint’ substaint aiceanta nó shaorga, pé acu i bhfoirm sholadach nó lachtach nó i bhfoirm gháis nó ghaile dhi, lena n-áirítear ullmhóid nó earra mhonaraithe nó earra a cuireadh faoi aon chóireáil nó próis shaorga;”

(b) tríd an mír seo a leanas a chur i ndeireadh fo-ailt (3)—

“(j) chun na rialacháin d'fhorfheidhmiú agus d'fhorghníomhú—

(i) ag oifigigh don Aire,

(ii) ag údaráis sláinte agus a n-oifigigh,

(iii) ag oifigigh Chustam agus Máil, le toiliú an Aire Airgeadais,

(iv) ag oifigigh don Aire Tionscal agus Tráchtála, le toiliú an Aire sin.”

(c) trí na focail “nó an t-údarás sláinte ar ina líomatáiste feidhme a rinneadh an cion” a chur isteach i bhfo-alt (5) roimh an bhfocal “inchúiseamh”.

Leasú ar alt 66 den Phríomh-Acht.

40. —Leasaítear leis seo alt 66 den Phríomh-Acht trí na focail “nó an t-údarás sláinte ar ina líomatáiste feidhme a rinneadh an cion” a chur isteach i bhfo-alt (9) roimh an bhfocal “inchúiseamh”.

Leasú ar alt 98 den Phríomh-Acht.

41. —Leasaítear leis seo alt 98 den Phríomh-Acht—

(a) trí na focail “chun comhairle a thabhairt don Aire, ar é dá iarraidh sin orthu, i dtaobh nithe a bhaineas nó a ghabhas le sláinte an phobail” a scrios as fo-alt (1) agus na focail seo a leanas a chur ina n-ionad, “chun comhairle a thabhairt don Aire i dtaobh pé nithe ginearálta, a bhaineas nó a ghabhas le sláinte an phobail, a chuirfeas an tAire ina gcomhairle, agus i dtaobh pé nithe ginearálta eile (seachas coinníollacha fostaíochta oifigeach agus seirbhíseach agus méid nó íoc deontas nó liúntas) is cuí leo maidir le hoibriú na seirbhísí sláinte”;

(b) trí na focail “na Comhairle Sláinte Náisiúnta agus” a scrios as fo-alt (4);

(c) trí na fo-ailt bhreise seo a leanas a chur leis an alt sin:—

“(7) Déanfaidh an tAire a leath ar a laghad de na daoine a ceapfar le bheith ina gcomhaltaí den Chomhairle Shláinte Náisiúnta a cheapadh ar ainmniú comhluchtaí atá, dar leis an Aire, ionadaitheach do ghairm na míochaine agus dá fo-gharma (lena n-áirítear brainsí faoi leith díobh) agus daoine a bhfuil baint acu le bainistí ospidéal saorálacha.

(8) Na comhaltaí den Chomhairle Shláinte Náisiúnta a bheas i seilbh oifige ar an 31ú lá de Mhárta, 1954, raghaidh siad as oifig ag deireadh an lae sin agus beidh feidhm ag an bhforáil chéanna maidir leis an 31ú lá de Mhárta sa bhliain 1956 agus i ngach dara bliain dá éis sin.

(9) Ceapfaidh an Chomhairle Shláinte Náisiúnta duine dá gcomhaltaí chun gníomhú mar chathaoirleach ar an gComhairle.

(10) Is é is córam do chruinniú den Chomhairle Shláinte Náisiúnta trian de na comhaltaí nó, mura féidir uimhir na gcomhaltaí a roinnt ar a trí, trian den chéad uimhir eile os a cionn sin atá inroinnte ar a trí.

(11) Féadfaidh an Chomhairle Shláinte Náisiúnta, trí bhuan-orduithe nó ar shlí eile, a nós imeachta féin a rialú.

(12) Tiocfaidh an Chomhairle Shláinte Náisiúnta le chéile uair amháin ar a laghad i ngach ráithe den bhliain.

(13) Tiocfaidh an Chomhairle Shláinte Náisiúnta le chéile—

(i) pé trátha a iarrfas an tAire orthu teacht le chéile,

(ii) faoi réir fo-ailt (14) den alt seo, pé trátha a chinnfeas an Chomhairle, agus

(iii) faoi réir fo-ailt (14) den alt seo, ar fhoréileamh chun cruinniú den Chomhairle a ghairm, arna shíniú ag uimhir de chomhaltaí nach lú ná córam na Comhairle, a thíolacadh do rúnaí na Comhairle.

(14) Má bítear tar éis trí chruinniú nó níos mó den Chomhairle Shláinte Náisiúnta a thionól in aon ráithe, ní tionólfar aon chruinniú eile sa ráithe sin ach amháin ar iarratas, nó le toiliú, an Aire.

(15) Is cruinniú príobháideach gach cruinniú den Chomhairle Shláinte Náisiúnta.

(16) Féadfaidh an Chomhairle Shláinte Náisiúnta tuarascáil bhliantúil a thíolacadh don Aire gach bliain agus foilseoidh an tAire an tuarascáil maraon le pé tuairimí (más ann) is oiriúnach leis.

(17) Iarrfaidh an tAire comhairle ar an gComhairle Shláinte Náisiúnta faoi aon rialacháin a bheartós sé a dhéanamh faoi na h Achta Sláinte, 1947 agus 1953, nó faoin Acht Cóireála Meabhair-Ghalar, 1945, ach amháin más deimhin leis go bhfuil práinn le déanamh na rialachán agus, sa chás sin, iarrfaidh sé comhairle ar an gComhairle faoi na rialacháin a luaithe is féidir tar éis a ndéanta.

(18) Ceapfaidh an tAire duine chun gníomhú mar rúnaí don Chomhairle Shláinte Náisiúnta.”

Leasú ar alt 103 den Phríomh-Acht.

42. —Leasaítear leis seo alt 103 den Phríomh-Acht—

(a) trí “an Aire” a chur in ionad “an Aire Rialtais Áitiúil” i bhfo-alt (1), agus

(b) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur leis an alt:

“(4) Ní raghaidh an tsuim a bheas ar iasacht aon am áirithe ag údarás sláinte faoin alt seo thar pé suim a bheas socraithe i leith an ama sin don údarás sláinte sin le hordú arna dhéanamh ag an Aire le toiliú an Aire Rialtais Áitiúil.”

Leasú ar alt 104 den Phríomh-Acht.

43. —Leasaítear leis seo fo-alt (2) d'alt 104 den Phríomh-Acht trí “nó cóir eile iompair” a chur isteach roimh “a soláthrófar”.

Inchúiseamh i leith cionta áirithe.

44. —Féadfaidh an t-údarás sláinte ar ina líomatáiste feidhme a rinneadh an cion inchúiseamh a dhéanamh i leith ciona faoi Chuid V, Cuid VIII nó Cuid IX den Phríomh-Acht.