7 1954


Uimhir 7 de 1954.


AN tACHT UM CHISTE FORBARTHA NÁISIÚNTA, 1954.

[An tiontó oifigiúil.]

ACHT DO DHÉANAMH SOCRUITHE LE hAGHAIDH CISTE DÁ nGAIRMFEAR AN CISTE FORBARTHA NÁISIÚNTA. [10ú Márta, 1954.]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR LEANAS:—

Mínithe.

1. —San Acht seo—

ciallaíonn “an tAire” an tAire Airgeadais;

ciallaíonn “an Ciste” an Ciste Forbartha Náisiúnta a bunaítear le halt 2 den Acht seo.

Bunú an Chiste.

2. —Bunaítear leis seo ciste ar a dtabharfar an Ciste Forbartha Náisiúnta agus beidh sé faoi rialú agus faoi bhainistí an Aire.

Iocaíochtaí isteach sa Chiste.

3. —Déanfar suim nach mó ná cúig mhilliún punt d'íoc isteach sa Chiste, as airgead a sholáthrós an tOireachtas—

(a) sa bhliain airgeadais dár críoch an 31ú lá de Mhárta, 1954, agus

(b) gach bliain de na trí bliana airgeadais díreach ina dhiaidh sin.

An Ciste a chur chun feidhme.

4. —Féadfaidh an tAire an Ciste d'úsáid chun tionscadail d'airgeadasú is dóigh leis a bheith ina dtionscadail forbartha de ghné phoiblí agus a bheith chun leasa an náisiúin.

Tórainn le comhshuim an airgid atá caite agus an airgid atá le caitheamh.

5. —Ní raghaidh comhshuim—

(a) an chaiteachais iomláin de thuras na huaire as an gCiste, agus

(b) aon mhéid a bheas an t-iomlán sin faoi bhun an chostais iomláin a mheasfas an tAire do na tionscadail uile a mbeidh a n-airgeadasú as an gCiste ceadaithe aige,

thar fiche milliún punt.

Airgead an Chiste d'infheistiú.

6. —Féadfaidh an tAire airgead de chuid an Chiste nach bhfuil ag teastáil láithreach lena úsáid do réir ailt 4 den Acht seo d'infheistiú ó am go ham, mar is oiriúnach leis, in aon tslí inar féidir airgead de chuid Bhanc Taisce an Phoist d'infheistiú, agus féadfar aon infheistíocht den tsórt sin a réadú tráth ar bith.

Forceannadh an Chiste.

7. —Ar an mbliain airgeadais dár críoch an 31ú lá de Mhárta, 1957, a bheith caite, forceannfar an Ciste agus déanfar an iarmhéid a bheas fágtha sa Chiste an uair sin, maraon leis an sochar as réadú aon infheistíochtaí de chuid an Chiste, d'íoc isteach sa Stát-Chiste nó a chur chun tairbhe don Stát-Chiste i pé slí a threorós an tAire, sa mhéid nach dteastóidh sé chun aon dliteanas a bheas ar an gCiste an lá sin a ghlanadh.

Cuntas bliantúil ar íocaíochtaí isteach sa Chiste agus amach as.

8. —(1) Ullmhóidh an tAire, maidir le gach bliain airgeadais a bheas an Ciste ar cothabháil, cuntas ar íocaíochtaí isteach sa Chiste agus amach as, agus cuirfear an cuntas sin faoi bhráid an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste le haghaidh scrúduithe agus tuarascála.

(2) Leagfaidh an tAire faoi bhráid gach Tí den Oireachtas cóip de gach cuntas a hullamhófar faoin alt seo agus de gach tuarascáil air ón Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste.

Gearrtheideal.

9. —Féadfar an tAcht um Chiste Forbartha Náisiúnta, 1954 , a ghairm den Acht seo.