28 1954


Uimhir 28 de 1954.


ACHT NA CROISE DEIRGE, 1954.

[An tiontó oifigiúil.]

ACHT DÁ CHUMASÚ, COMH FADA AGUS A BHAINEAS LE hÉIRINN, ÉIFEACHT A THABHAIRT D'FHORÁLA ÁIRITHE, AGUS BUNTÁISTE A BHAINT AS FORÁLA ÁIRITHE, ATÁ SNA COINBHINSIÚIN A SÍNÍODH THAR CEANN NA hÉIREANN SA GHEINEIBH, AN 19ú LÁ DE NOLLAIG, 1949, AGUS CHUN NA gCRÍOCHA SIN AGUS CRÍOCHA EILE DO LEASÚ AGUS DO LEATHNÚ ACHT NA CROISE DEIRGE, 1938 AGUS 1944. [9ú Nollaig, 1954.]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR LEANAS:—

Tosach feidhme.

1. —Tiocfaidh an tAcht seo i ngníomh pé lá a cheapfas an Rialtas le hordú.

An Príomh Acht.

2. —San Acht seo ciallaíonn “an Príomh-Acht” an t Acht Croise Deirge, 1938 (Uimh. 32 de 1938) .

Coinbhinsiúin.

3. —San Acht seo—

ciallaíonn “Coinbhinsiún na nDaoine Gonta agus na nDaoine Tinne” Coinbhinsiún na Geinéibhe le Fóirthin ar Chomhaltaí Gonta agus Tinne i bhFórsaí Armtha ar an Machaire, a síníodh thar ceann na hÉireann sa Gheinéibh an 19ú de Nollaig, 1949;

ciallaíonn “an Coinbhinsiún Muirí” Coinbhinsiún na Geinéibhe le Fóirthin ar Chomhaltaí Gonta, Tinne agus Longbhriste d'Fhórsaí Armtha ar Muir, a síníodh thar ceann na hÉireann sa Gheinéibh an 19ú lá de Nollaig, 1949;

ciallaíonn “Coinbhinsiún na bPríosúnach Cogaidh” Coinbhinsiún na Geinéibhe maidir leis an gCóir a cuirfear ar Phríosúnaigh Cogaidh, a síníodh thar ceann na hÉireann sa Gheinéibh an 19ú lá de Nollaig, 1949;

ciallaíonn “Coinbhinsiún na Sibhialtach” Coinbhinsiún na Geinéibhe maidir le Caomhaint Sibhialtach le linn Cogaidh, a síníodh thar ceann na hÉireann sa Gheinéibh, an 19ú lá de Nollaig, 1949.

Príomh-chuspóirí an Chumainn a leasú.

4. —(1) Dearbhaítear leis seo gurb iad príomh-chuspóirí an Chumainn—

(a) cabhair shaorálach a thabhairt do na comhaltaí tinne agus gonta, agus do na comhaltaí longbhriste ar muir, d'fhórsaí armtha le linn cogaidh,

(b) faoiseamh a thabhairt do phríosúnaigh cogaidh, agus do shibhialtaigh atá ina ndaoine faoi chaomhaint,

(c) bheith ag gabháil d'obair agus cabhrú le hobair, le linn síochána nó cogaidh, chun sláinte daoine d'fheabhsú galar a chosc agus fulang a laghdú ar fud an domhain.

(2) I bhfo-alt (1) den alt seo—

(a) tagraíonn an tagairt do chomhaltaí tinne agus gonta, agus comhaltaí longbhriste ar muir, d'fhórsaí armtha—

(i) do chomhaltaí gonta agus tinne, do réir bhrí Choinbhinsiún na nDaoine Gonta agus na nDaoine Tinne, agus

(ii) do chomhaltaí gonta, tinne, agus longbhriste ar muir, do réir bhrí an Choinbhinsiúin Mhuirí,

(b) is tagairt do phríosúnaigh cogaidh do réir bhrí Choinbhinsiún na bPríosúnach Cogaidh an tagairt do phríosúnaigh cogaidh,

(c) is tagairt do dhaoine faoi chaomhaint do réir bhrí Choinbhinsiún na Sibhialtach an tagairt do dhaoine faoi chaomhaint.

(3) Gabhann na príomh-chuspóirí a dearbhaítear leis an alt seo ionad na bpríomh-chuspóirí a dearbhaítear faoi alt 1 den Phríomh-Acht.

Údarás chun gabháil le gníomhachtaí daoncharadais.

5. —(1) Údaraítear leis seo don Chumann gabháil le haon ghníomhachtaí daoncharadais is oiriúnach leis agus, dá rogha féin, táillí a ghearradh i leith aon ghníomhachta den tsórt sin lena ngabhfaidh sé.

(2) Go sonrach agus gan dochar do ghinearáltacht fo-ailt (1) den alt seo, áirítear san údarás a tugtar leis an bhfo-alt sin—

(a) údarás chun urchosclann a sheoladh agus, de rogha an Chumann, táillí a ghearradh i leith daoine a bhainfeas leas as an urchosclann, agus

(b) údarás chun seirbhís otharchóiste a sholáthar agus, de rogha an Chumainn, táillí a ghearradh i leith daoine a bhainfeas leas as an tseirbhís otharchóiste.

Treoracha i dtaobh gníomhacht áirithe: ag an gCumann.

6. —(1) Más é tuairim an Aire Chosanta go gcuireann aon ghníomhachtaí de chuid an Chumainn an Cumann ag iomaíocht le fiontraíocht phríobháideach, féadfaidh sé, ó am go ham, pé treoracha, ginearálta nó speisialta, is cuí leis do réir na tuairime sin a thabhairt don Chumann chun an Cumann a rialáil agus a rialú maidir leis na gníomhachtaí sin agus beidh de dhualgas ar an gCumann gach treoir a bhéarfar amhlaidh a chomhlíonadh.

(2) Is le hordú a bhéarfar gach treoir faoin alt seo, agus leagfar an t-ordú faoi bhráid gach Tí den Oireachtas a luaithe is féidir tar éis a dhéanta agus má dhéanann ceachtar Teach den Oireachtas, laistigh den lá agus fiche a shuífeas an Teach sin tar éis an t-ordú sin a leagadh faoina bhráid, rún a rith ag neamhniú an orduithe sin, beidh an t-ordú ar neamhní dá réir sin ach sin gan dochar do bhailíocht aon ní a rinneadh roimhe sin faoin ordú.

Údarás, etc., ón Rialtas.

7. —(1) Féadfaidh an Rialtas le hordú—

(a) gach údáras a thabhairt dá dtagartar in Airteagal 26 de Choinbhinsiún na nDaoine Gonta agus na nDaoine Tinne,

(b) gach toiliú a thabhairt dá dtagartar in Airteagal 27 de Choinbhinsiún na nDaoine Gonta agus na nDaoine Tinne, agus

(c) gach coimisiún a thabhairt dá dtagartar in Airteagal 24 den Choinbhinsiún Muirí.

(2) Féadfaidh an Rialtas, le hordú, aon údarás, toiliú nó coimisiún a bheas tugtha acu de bhun fo-ailt (1) den alt seo a tharraingt siar.

Srian le feathail áirithe d'úsáid.

8. —(1) Leasaítear leis seo alt 4 den Phríomh-Acht (a chuireas srian le feathail agus focail áirithe d'úsáid) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fo-ailt (1):—

“(1A) Ní dleathach do dhuine ar bith, gan toiliú an Aire Chosanta, úsáid a dhéanamh, chun críche trádála ná gnótha ná chun aon chríche eile ar bith, d'fheathal armais an chorráin deirg ghealaí ar urlár bán, d'fheathal armais an leoín deirg agus na gréine deirge ar urlár bán ná d'aon fheathal a bheas i ndlúth-chosúlacht le ceachtar de na feathail armais sin.”

(2) Ní bheidh feidhm ag an srianadh a déantar le fo-alt (1) den alt seo i gcás feathal d'úsáid de bhun cirt a fuarthas trí úsáid an fheathail sin roimh thosach feidhme an Achta seo.

(3) Ní thabharfaidh an tAire Cosanta a thoiliú chun críocha fo-ailt (1) ná fo-ailt (1A) d'alt 4 den Phríomh-Acht ach amháin chun críocha atá údaraithe i gCoinbhinsiún na nDaoine Gonta agus na nDaoine Tinne, sa Choinbhinsiún Muirí, i gCoinbhinsiún na bPríosúnach Cogaidh nó i gCoinbhinsiún na Sibhialtach.

Srian le harmas Chónaidhm na hEilbhéise d'úsáid.

9. —Leasaítear leis seo alt 5 den Príomh-Acht (a chuireas srian le harmas Chónaidhm na hEilbhéise d'úsáid) mar leanas:—

(a) cuirfear an fo-alt seo a leanas in ionad fo-ailt (1):—

“(1) Ní dleathach do dhuine ar bith úsáid ná taispeántas a dhéanamh mar thrádmharcanna ná mar mharcanna tráchtála, ná mar chuid de na marcanna sin, ná chun críocha atá contrártha d'ionraiceas tráchtála, ná in imthosca d'fhéadfadh goilliúint ar mheanma náisiúnta na hEilbhéise—

(a) d'aon dearadh arb é a bheas ann cros bhán nó cros airgid ar urlár dearg, gan aon ghéag di do shroichint go himeall an urláir, eadhon, an chros atá in Armas Chónaidhm na hEilbhéise, ná

(b) d'aon dearadh a bheas ina aithris dhealraitheach ar an dearadh sin a céadluaitear.”

(b) scriosfar fo-alt (3).

Gearrtheideal, forléiriú agus comhlua.

10. —(1) Féadfar Acht na Croise Deirge, 1954 , a ghairm den Acht seo.

(2) Déanfar Achta na Croise Deirge, 1938 agus 1944, agus an tAcht seo d'fhorléiriú le chéile mar aon Acht amháin.

(3) Féadfar Achta na Croise Deirge, 1938 go 1954, a ghairm d'Achta na Croise Deirge, 1938 agus 1944, agus den Acht seo le chéile.