An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (CUID VI. Cur i bhFeidhm.) Ar Aghaidh (AN CHEAD SCEIDEAL. Déileálaithe Udaraithe.)

30 1954

AN tACHT UM RIALÚ IOMLAOIDE, 1954

CUID VII.

Ilghnéitheach.

Fiacha a bhailiú.

23. —Ach amháin le cead ón Aire, ní dhéanfaidh duine ar bith ag a mbeidh ceart (pé acu láithreach nó todhchaí dhó, agus pé acu iarbhír nó teagmhasach dó) chun aon airgeadra sonraithe d'fháil, nó chun aon íocaíocht d'fháil ó dhuine atá ina chónaí lasmuigh de na críocha sceidealta, aon ní, ná ní staonfaidh sé ó dhéanamh aon ní, le hintinn a thabhairt—

(a) go gcuirfear moill le fáil an iomláin nó aon choda den airgeadra nó den íocaíocht aige, nó

(b) go scoirfidh an t-airgeadra nó an íocaíocht, go hiomlán nó go páirteach, de bheith le fáil aige.

Srian le hiasachta áirithe.

24. —(1) Ach amháin le cead ón Aire, ní thabharfaidh duine ar bith aon airgead ná urrúis ar iasacht d'aon chomhlucht corpraithe ar a bhfuil cónaí sna críocha sceidealta agus atá á rialú in aon tslí (go díreach nó go neamhdhíreach) ag daoine atá ina gcónaí lasmuigh de na críocha sceidealta.

(2) Ní bheidh feidhm ag an alt seo i gcás nach eol don iasachtóir agus nach bhfuil aon chúis aige bheith in amhras, tar éis dó pé fiosrú a dhéanamh is réasúnach in imthosca an cháis, go bhfuil an comhlucht corpraithe á rialú amhlaidh.

Cead.

25. —(1) Féadfaidh aon chead a bhéarfar faoin Acht seo bheith ina chead ginearálta nó ina chead nach mbaineann ach le hidirbheart áirithe agus bheith ina chead coinníollach nó ina chead gan coinníoll agus féadfar é a chúlghairm nó a leasú.

(2) Aon duine a bhainfeas leas as aon chead a bhéarfar faoin Acht seo, déanfaidh sé do réir aon choinníoll a bheas ag gabháil leis an gcead.

(3) Beidh de rogha ag an Aire ceada faoin Acht seo a thabhairt nó gan iad a thabhairt.

Treoracha.

26. —(1) Féadfaidh an tAire treoracha a thabhairt do dhaoine de na haicmí seo a leanas, is é sin le rá:—

(a) déileálaithe údaraithe agus taisc-choimeádaithe údaraithe,

(b) daoine chun a dtarmligfear aon chumhachta de chuid an Aire faoin Acht seo, eadhon—

(i) i gcás aon daoine den tsórt sin, treoracha maidir le feidhmiú aon fheidhmeanna is infheidhmithe acu de bhuaidh aon fhorála, nó de bhuaidh aon ní arna dhéanamh faoi aon fhoráil, den Acht seo, nó

(ii) i gcás déileálaithe údaraithe, treoracha mar adúradh, nó treoracha i dtaobh na dtéarmaí ar a bhféadfaid ór nó airgeadra coigríche a cheannach, d'fháil ar iasacht nó a ghlacadh ar shlí eile nó ór nó airgeadra coigríche a dhíol, a thabhairt ar iasacht nó a dhiúscairt ar shlí eile agus i dtaobh tuairisceáin a thabhairt don Aire ar idirbhearta in ór nó in airgeadra coigríche agus i dtaobh íocaíochtaí a rinneadh le daoine atá ina gcónaí lasmuigh de na críocha sceidealta nó a fuarthas uathu.

(2) Aon duine dá dtabharfar aon treoir faoin alt seo, déanfaidh sé do réir na treora sin.

(3) Féadfaidh aon treoir a bhéarfar faoin alt seo bheith ina treoir ghinearálta nó ina treoir shonrach agus féadfar í a chúlghairm nó d'athrú le treoracha ina dhiaidh sin.

(4) Is i pé slí is cuí leis an Aire a bhéarfar treoracha faoin alt seo.

(5) D'ainneoin fo-ailt (4) den alt seo, ní déanfar, de bhuaidh aon treora faoin alt seo, duine a chiontú i gcion faoin Acht seo murar seirbheáladh an treoir air.

Díolúintí.

27. —Féadfaidh an tAire, más cuí leis é, díolúine a thabhairt, le rialacháin, ó chomhlíonadh aon fhorála den Acht seo agus féadfaidh an díolúine bheith ina díolúine choinníollach nó ina díolúine gan coinníoll.

Tarmligean.

28. —Féadfaidh an tAire, a mhéid is cuí leis agus faoi réir pé srian agus coinníoll is cuí leis, aon cheann dá chumhachta (seachas cumhacht chun aon ordú nó rialacháin a dhéanamh) a tharmligean, nó a údarú é a tharmligean, chun aon duine nó chun aon aicme daoine is cead leis, agus forléireofar dá réir sin tagairtí san Acht seo don Aire.

Seirbheáil.

29. —(1) Féadfar aon doiciméad faoin Acht seo a sheirbheáil ar dhuine—

(a) tríd an doiciméad a sheachadadh don duine sin,

(b) tríd an doiciméad a chur leis an bpost i gclúdach a díreofar chun an duine sin ag an seoladh ag a bhfuil gnáth-chónaí air nó gnó á sheoladh aige, nó

(c) má tá an duine sin as láthair nó lasmuigh den Stát nó mura bhfuil a sheoladh ar eolas agus nach féidir é d'fháil amach trí fhiosrú réasúnach—

(i) tríd an doiciméad a sheachadadh do ghníomhaire dhó, nó

(ii) tríd an doiciméad a chur leis an bpost i gclúdach a díreofar chun gníomhaire dhó ag an seoladh ag a bhfuil gnáth-chónaí ar an ngníomhaire.

(2) Chun críocha fo-ailt (1) den alt seo, measfar cuideachta atá cláraithe faoi na hAchta Cuideachtan, 1908 go 1924, a bheith ag seoladh gnótha ag a hoifig chláraithe agus measfar gach comhlucht corpraithe eile agus gach comhlucht neamhchorpraithe a bheith ag seoladh gnótha ag a phríomh-oifig nó ag a phríomh-áit ghnótha sa Stát.

Rialacháin.

30. —(1) Féadfaidh an tAire rialacháin a dhéanamh ag ordú aon ní dá dtagartar san Acht seo mar ní atá ordaithe nó le hordú.

(2) Gach rialachán a déanfar faoin alt seo leagfar é faoi bhráid gach Tí den Oireachtas a luaithe is féidir tar éis a dhéanta, agus má dhéanann ceachtar Teach acu, laistigh den lá agus fiche a shuífeas an Teach sin tar éis an rialachán a leagadh faoina bhráid, rún a rith ag neamhniú an rialacháin, beidh an rialachán ar neamhní dá réir sin ach sin gan dochar do bhailíocht aon ní a rinneadh roimhe sin faoin rialachán.

Déileálaithe údaraithe breise agus taiscchoimeádaithe údaraithe breise.

31. —Féadfaidh an tAire, le rialacháin, daoine a cheapadh (i dteannta na ndaoine a sonraítear sa Chéad agus sa Dara Sceideal) ina ndéileálaithe údaraithe nó ina dtaisc-choimeádaithe údaraithe.

Feidhm maidir leis an Stát.

32. —Cuirfidh an tAcht seo ceangal ar an Stát agus beidh feidhm aige maidir le hidirbhearta ag Aire Stáit nó ag údarás eile a bheas ag gníomhú thar ceann an Stáit.

Caiteachais agus úsáid an airgid a gheofar.

33. —(1) Íocfar as airgead a sholáthrós an tOireachtas na caiteachais faoina raghaidh an tAire ag riaradh an Achta seo.

(2) Íocfar isteach sa Stát-Chiste nó cuirfear chun tairbhe don Stát-Chiste i pé slí a shonrós an tAire an t-airgead uile a gheobhas an tAire faoin Acht seo.

Athghairm agus forála idirlinne.

34. —(1) Athghairmtear leis seo mír (c) d'fho-alt (1) d'alt 2 den Acht Soláthairtí agus Seirbhísí (Forála Sealadacha), 1946 ( Uimh. 22 de 1946 ).

(2) I gcás aon treoir, cead, údarás nó díolúine, a tugadh i bhfeidhmiú cumhachta a tugadh le hordú faoin achtachán a hathghairmtear leis seo, agus d'fhéadfaí a thabhairt faoi aon fhoráil den Acht seo, a bheith i bhfeidhm díreach roimh thosach feidhme na forála sin, beidh éifeacht aige amhail is dá mba faoin bhforáil sin a tugadh é.