An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (AN CHEAD SCEIDEAL. Na Gnóthairí Gáis Sceidealta.)

26 1957

AN tACHT UM RIALÚ GÁIS, 1957

AN DARA SCEIDEAL.

Coistí Comhairlitheachta um Tháillí Gáis.

Alt 2.

An Painéal.

1. Sa Sceideal seo, ciallaíonn “an Painéal” Painéal na gCoistí Comhairlitheacha Praghsanna.

Comhaltas Choiste Chomhairlithigh.

2. Beidh Coiste Comhairlitheach comhdhéanta de thriúr comhaltaí ar a laghad agus cúigear comhaltaí ar a mhéid, agus is é an tAire a cheapfas iad go léir ó dhaoine is comhaltaí den Phainéal tráth an cheapacháin.

Cathaoirleach Choiste Chomhairlithigh.

3.     (1) Beidh Cathaoirleach ar Choiste Comhairlitheach.

(2) Bainfidh na forála seo a leanas le hoifig chathaoirligh Choiste Chomhairlithigh—

(a) is é a bheas ina chathaoirleach pé comhalta den Choiste Comhairlitheach sin a ainmneos an tAire chun bheith ina chathaoirleach,

(b) má scoireann an cathaoirleach de bheith ina chomhalta den Choiste Comhairlitheach sin, scoirfidh sé de bheith ina chathaoirleach,

(c) má tharlaíonn don duine a shealbhós an oifig sin go mbeidh sé neamhábalta go sealadach ar chúis ar bheith ar dhualgais na hoifige sin a chomhlíonadh, féadfaidh an tAire comhalta den Phainéal nach comhalta den Choiste Comhairlitheach sin san am d'ainmniú chun dualgais na hoifige sin a chomhlíonadh ar feadh tréimhse sonraithe (nach sia ná ré na neamhábaltachta sealadaí sin) agus beidh cumhachta uile an chathaoirligh ar feadh na tréimhse sin ag an duine a hainmneofar amhlaidh agus measfar, chun críocha an Achta seo, gurb é cathaoirleach an Choiste Chomhairlithigh sin é agus gur comhalta dhe é.

Comhalta de Choiste Comhairlitheach d'éirí as ofiig nó a chur as oifig.

4.     (1) Féadfaidh comhalta de Choiste Comhairlitheach éirí as oifig.

(2) Féadfaidh an tAire comhalta de Choiste Comhairlitheach a chur as oifig—

(a) má bhíonn sé éagumasach mar gheall ar easláinte ar a dhualgais mar chomhalta den tsórt sin a chomhlíonadh go héifeachtúil, nó

(b) má bhíonn sé tar éis scor de bheith ina chomhalta den Phainéal, nó

(c) más dóigh leis an Aire gur gá é a chur as oifig ar mhaithe le dualgais an Choiste Chomhairlithigh sin a chomhlíonadh go héifeachtúil tíobhasach.

Corr-fholuntais.

5. Má tharlaíonn go mbeidh corr-fholúntas i gcomhaltas Choiste Chomhairlithigh, féadfaidh an tAire duine is comhalta den Phainéal de thuras na huaire a cheapadh chun an folúntas a líonadh.

Luach saothair agus caiteachas chomhaltaí Choiste Chomhairlithigh.

6. Féadfar pé luach saothair agus liúntas le haghaidh caiteachais a chinnfeas an tAire, le toiliú an Aire Airgeadais, d'íoc le comhalta Choiste Chomhairlithigh.

Comhalta de Choiste Chomhairlitheach do chur leasa in iúl.

7. Má bhíonn leas pearsanta i ngnó díola gháis ag comhalta de Choiste Comhairlitheach a bheas ag fiosrú faoi tháillí a beifear a éileamh i leith gáis, cuirfidh sé sin in iúl don Aire, agus air sin beidh éifeacht ag na forála seo a leanas—

(a) ní ghníomhóidh sé, gan údarás ón Aire, mar chomhalta den Choiste Comhairlitheach sin,

(b) féadfaidh an tAire é a chur den Choiste Comhairlitheach sin agus duine eile den Phainéal a cheapadh ina chomhalta nua ina ionad ar an gCoiste Comhairlitheach sin.

Oifigigh agus seirbhísigh de Choiste Comhairlitheach.

8.   (1) Féadfaidh an tAire, le toiliú an Aire Airgeadais, pé oifigigh agus seirbhísigh a cheapadh is dóigh leis is gá chun cabhrú le Coiste Comhairlitheach i gcomhlíonadh a dhualgas.

(2) Na hoifigigh agus na seirbhísigh a ceapfar faoi fho-mhír (1) den mhír seo sealbhóid oifig ar pé téarmaí agus gheobhaid pé luach saothair a chinnfeas an tAire Airgeadais.

Duine a cheapadh chun cabhrú le Coiste Comhairlitheach.

9.   (1) I gcás ina n-iarrfaidh Coiste Comhairlitheach go gceapfar duine chun cabhrú leis ag seoladh fiosrúcháin, féadfaidh an tAire, le toiliú an Aire Airgeadais, pé duine is cuí leis a cheapadh chuige sin.

(2) Féadfar pé luach saothair agus liúntas le haghaidh caiteachais a chinnfeas an tAire, le toiliú an Aire Airgeadais, d'íoc le duine a faoi ceapfar fho-mhír (1) den mhír seo.

Nós imeachta ag cruinnithe de Choiste Comhairlitheach.

10   (1) Is é cathaoirleach Choiste Chomhairlithigh a bheas i gceannas gach cruinnithe den Choiste Comhairlitheach sin, agus ní comórfar aon chruinniú den Choiste Comhairlitheach sin mura mbeidh sé i láthair.

(2) Gach ceist a éireos ag cruinniú de Choiste Comhairlitheach cinnfear é le tromlach vótaí na gcomhaltaí a bheas i láthair agus a vótálfas ar an gceist, agus, i gcás comhionannas vótaí, beidh an dara vóta nó vóta réitigh ag cathaoirleach an Choiste Chomhairlithigh sin.

(3) Féadfaidh Coiste Comhairlitheach gníomhú d'ainneoin folúntas nó folúntais i measc na gcomhaltaí.

(4) Is é is córam do chruinniú de Choiste Comhairlitheach pé líon a shocrós sé ó am go ham, agus, mura mbeidh córam socair amhlaidh de thuras na huaire, triúr.

(5) Aon fhiosrúchán a dhéanfas Coiste Comhairlithleach ní déanfar go hiomlán ná go páirteach go poiblí é, ach amháin le toiliú an Aire roimh ré i scríbhinn.

(6) Faoi réir forál na míre seo, féadfaidh Coiste Comhairlitheach a nós imeachta agus a ghnó a rialú, lena n-áirítear an modh ar a gcuirfidh daoine faoina bhráid nithe maidir le hábhar aon fhiosrúcháin a bheas á dhéanamh aige.

Cumhacht Chathaoirligh Choiste Chomhairlithigh chun finnéithe a thoghairm, etc.

11.    (1) Féadfaidh Cathaoirleach Choiste Chomhairlithigh, chun críocha feidhmeanna an Choiste Chomhairlithigh sin—

(a) finnéithe a thoghairm chun teacht i láthair an Choiste Chomhairlithigh sin;

(b) aon fhinné a thiocfas i láthair an Choiste Chomhairlithigh sin a cheistiú faoi mhionn (agus údaraítear leis seo don chathaoirleach é a chur faoi mhionn);

(c) a cheangal ar aon fhinné den tsórt sin aon doiciméad ar a chumas nó faoina urláimh a thabhairt ar aird don Choiste Comhairlitheach sin.

(2) Aon toghairm chun finné a ghairm i láthair Choiste Chomhairlithigh beidh sé faoi láimh chathaoirligh an Choiste Chomhairlithigh sin.

(3) Beidh finné i láthair Choiste Chomhairlithigh i dteideal na ndíolúintí agus na bpribhléidí céanna chun a mbeadh teideal aige dá mb'fhinné os comhair na hArd-Chúirte é.

(4) Duine ar bith—

(a) a toghairmfear go cuí os comhair Choiste Chomhairlithigh agus a mhainneos teacht i láthair, nó

(b) a bheas i láthair mar fhinné agus a dhiúltós mionn a thabhairt a ceanglófar alr go dlíthiúil a thabhairt nó aon doiciméad ar a chumas nó faoina urláimh a ceanglófar air go dlíthiúil a thabhairt ar aird nó aon cheist d'fhreagairt a cheanglós an Coiste Comhairlitheach sin air go dlíthiúil d'fhreagairt, nó

(c) a dhéanfas aon ní eile a bheadh, dá mba chúirt bhreithiúnais ag a raibh cumhacht chimithe mar gheall ar dhísbeagadh cúirte an Coiste Comhairlitheach sin, ina dhísbeagadh ar an gcúirt sin,

féadfaidh an Coiste Comhairlitheach sin cion an duine sin a dheimhniú faoina lámha don Ard-Chúirt agus féadfaidh an Ard-Chúirt, tar éis pé fiosrúchán is cuí léi, an duine sin a phionósú nó bearta a dhéanamh chun é a phionósú amhail is dá mbeadh sé ciontach i ndísbeagadh ar an Ard-Chúirt.