An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (AN tACHT UM CHUIDEACHTA FORBARTHA AERFORT NEAMHCHUSTAM NA SIONNA TEORANTA, 1959)

36 1959

AN tACHT UM CHUIDEACHTA FORBARTHA AERFORT NEAMHCHUSTAM NA SIONNA TEORANTA, 1959

AN SCEIDEAL.

Alt 10.

Forálacha ag a mbeidh éifeacht an fhad a bheidh aon scaireanna leis an gCuideachta i seilbh an Aire Airgeadais nó aon airgead gan aisíoc a fuair an Chuideachta ar iasacht agus ar ráthaigh an tAire sin go naisíocfaí é go cuí nó aon airgead a d'íoc an tAire faoi ráthaíocht gan aisíoc ag an gCuideachta leis nó gan gnóthú ón gCuideachta aige.

Srian le meabhrán agus airteagail chomhlachais a athrú.

1. D'ainneoin aon ní in Achtanna na gCuideachtaí, 1908 go 1959, nó i meabhrán nó in airteagail chomhlachais na Cuideachta ní bheidh aon athrú ar an meabhrán ná ar na hairteagail sin bailí ná éifeachtúil gan ceadú a bheith faighte chuige roimh ré ón Aire Airgeadais tar éis dó dul i gcomhairle leis an Aire.

Cuntais agus iniúchadh.

2. (1) Coimeádfaidh an Chuideachta, i cibé foirm a cheadóidh an tAire le comhthoiliú an Aire Airgeadais, gach cuntas is cuí agus is gnáth ar an airgead go léir a gheobhaidh agus a chaithfidh an Chuideachta, agus, go háirithe, coimeádfaidh sí, san fhoirm in adúradh, gach cuntas speisialta a ordóidh an tAire ó am go ham.

(2) Déanfaidh an Chuideachta cuntais a choimeádfar de bhun an ailt seo a chur faoi bhráid iniúchóra gach bliain lena n-iniúchadh cibé tráth a ordóidh an tAire le comhthoiliú an Aire Airgeadais agus tabharfaidh an Chuideachta cóip don Aire de na cuntais ar iad a bheith iniúchta amhlaidh, maraon le cóip de thuarascáil an iniúchóra orthu, agus cuirfidh an tAire faoi deara go leagfar cóipeanna den chéanna faoi bhráid gach Tí den Oireachtas.

>Tuarascáil bhliantúil.

3. (1) Tabharfaidh an Chuideachta, gach bliain, ar cibé dáta a ordóidh an tAire, tuarascáil don Aire ar a gníomhaíochtaí i gcaitheamh na bliana roimhe sin agus cuirfidh an tAire faoi deara go leagfar cóipeanna den tuarascáil faoi bhráid gach Tí den Oireachtas.

(2) Aon uair a ordóidh an tAire é, cuirfear freisin sa tuarascáil bhliantúil sin eolas maidir le cibé gnéithe áirithe de ghníomhaíochtaí na Cuideachta faoin Acht seo a shonróidh an tAire.

Stiúrthóirí, oifigigh nó seirbhísigh na Cuideachta a bheith ina gcomhaltaí de cheachtar Teach den Oireachtas.

4. (1) Má ainmnítear stiúrthóir den Chuideachta mar iarrthóir le toghadh chun ceachtar Tí den Oireachtas nó mar chomhalta de Sheanad Éireann scoirfidh sé air sin de bheith ina stiúrthóir den Chuideachta.

(2) I gcás duine is oifigeach nó seirbhíseach i bhfostaíocht na Cuideachta do theacht chun bheith ina chomhalta de cheachtar Teach den Oireachtas—

(a) beidh sé ar iasacht ón bhfostaíocht sin i gcaitheamh na tréimhse (dá ngairtear tréimhse na hiasachta san alt seo) dar tosach an dáta a thiocfaidh sé i dteideal faoi Bhuan-Orduithe an Tí sin suí sa Teach sin agus dar críoch dáta a scortha de bheith ina chomhalta den Teach sin nó, más túisce a tharlóidh, an dáta a éireoidh sé as an bhfostaíocht sin nó a scoirfidh sé den fhostaíocht sin nó a fhoirceannfaidh an Chuideachta an fhostaíocht sin,

(b) ní íocfaidh an Chuideachta leis, ná ní bheidh teideal aige go bhfaigheadh sé ón gCuideachta, aon tuarastal ná pá, de réir mar bheidh, in aghaidh tréimhse na hiasachta,

(c) má bhíonn scéim i bhfeidhm arna déanamh ag an gCuideachta chun sochair aoisliúntais a íoc le hoifigigh nó seirbhísigh, nó i leith oifigeach nó seirbhíseach, na Cuideachta agus go mbunóidh an scéim ciste a n-íocfaidh an Chuideachta agus an duine ranníoca leis—

(i) measfar, chun críocha na scéime, gur seirbhís de chuid an duine sin is ináirithe le haghaidh sochar aoisliúntais faoin scéim í tréimhse na hiasachta más rud é agus amháin más rud é—

(I) go raibh sé i mbuan-fhostaíocht na Cuideachta agus ina ranníocóir faoin scéim díreach roimh dháta tosaigh tréimhse na hiasachta,

(II) go roghnóidh sé, trí fhógra i scríbhinn a thabharfar don Chuideachta laistigh de thrí mhí tar éis dáta tosaigh tréimhse na hiasachta, ranníoca a íoc faoin scéim in aghaidh tréimhse na hiasachta de réir forálacha na míre seo, agus

(III) go n-íocfaidh sé, cibé tráthanna agus i cibé slí a shonróidh an coiste a cheapfar go cuí faoin scéim chun an scéim a riaradh, ranníoca faoin scéim in aghaidh tréimhse na hiasachta ar comhionann a méid agus comhshuim na ranníoc a bheadh íoctha aige féin agus na ranníoc a bheadh íoctha ag an gCuideachta in aghaidh tréimhse na hiasachta, dá bhfanadh sé gan dul ar iasacht faoin mír seo, i seirbhís na Cuideachta ar feadh tréimhse na hiasachta agus go mbeadh luach saothair á fháil aige ón gCuideachta i gcaitheamh na tréimhse sin,

(ii) ní íocfaidh an Chuideachta aon ranníoca faoin scéim in aghaidh tréimhse na hiasachta, ach measfar, chun críocha na scéime, an chuid sin de na ranníoca a bheith íoctha ag an gCuideachta is iníoctha ag an duine sin mar adúradh agus is comhionann le méid na ranníoc a bheadh íoctha ag an gCuideachta faoin scéim in aghaidh tréimhse na hiasachta dá bhfanadh sé, gan dul ar iasacht faoin bhfo-mhír seo, i seirbhís na Cuideachta ar feadh tréimhse na hiasachta agus go mbeadh luach saothair á fháil aige ón gCuideachta i gcaitheamh na tréimhse sin,

(iii) má fhoirceanntar tréimhse na hiasachta trí é d'éag nó trí é do scor den fhostaíocht sin measfar, chun críocha na scéime, é d'éag, nó é a bheith scortha de bheith, i seirbhís na Cuideachta, de réir mar bheidh, agus go raibh luach saothair á fháil aige ón gCuideachta díreach roimh éag nó scor dó amhlaidh, de réir mar bheidh,

(iv) mura n-íocfaidh sé nó más rud é, tar éis dó ranníoca a íoc faoin scéim de réir forálacha na fo-mhíre seo, go scoirfidh sé de ranníoca a íoc mar adúradh, measfar, chun críocha na scéime, é a bheith éirithe as an bhfostaíocht sin—

(I) i gcás é do scor de ranníoca a íoc mar adúradh, ar dháta na híocaíochta deiridh, agus

(II) in aon chás eile, díreach roimh dháta tosaigh tréimhse na hiasachta.

(3) I gcás duine atá nó a bhí ina oifigeach nó ina sheirbhíseach don Chuideachta do theacht chun bheith i dteideal pinsin faoi na hAchtanna um Oifigí Aireachta agus Parlaiminte, 1938 agus 1952—

(a) ní bheidh teideal aige tréimhse iomlán a sheirbhíse inphinsin ná aon chuid di, de réir bhrí na nAchtanna sin, a ríomh i leith aon sochar aoisliúntais is iníoctha faoi scéim arna déanamh ag an gCuideachta chun sochair aoisliúntais a íoc le, nó maidir le, hoifigigh nó seirbhísigh na Cuideachta,

(b) má bhíonn aon ranníoca íoctha aige de réir forálacha fo-mhíre (2) den mhír seo in aghaidh na tréimhse sin, déanfar an oiread díobh agus is comhionann le méid na ranníoc a bheadh íoctha aige faoin scéim in aghaidh na tréimhse sin dá bhfanadh sé gan dul ar iasacht faoi fho-mhír (2) den mhír seo i seirbhís na Cuideachta i gcaitheamh na tréimhse sin agus go mbeadh luach saothair á fháil aige ón gCuideachta i gcaitheamh na tréimhse sin a thabhairt ar ais dó má dhéantar agus nuair a dhéanfar sochar a íoc leis nó ranníoca eile a thabhairt ar ais dó faoin scéim.

(4) Aon tagairt i bhfo-mhír (2) nó i bhfo-mhír (3) den mhír seo do luach saothair a bheith á fháil ag duine ar bith ón gCuideachta measfar gur tagairt í do luach saothair a bheith á fháil ag an duine sin ón gCuideachta de réir an ráta a raibh luach saothair á fháil aige ón gCuideachta lá deiridh a fhostaíochta faoin gCuideachta roimh dhul ar iasacht faoi fho-mhír (2) den mhír seo.

(5) Duine ag a mbeidh de thuras na huaire teideal faoi Bhuan-Orduithe cheachtar Tí den Oireachtas suí sa Teach sin beidh sé, an fhad a bheidh sé i dteideal amhlaidh, dícháilithe chun bheidh ina stiúrthóir ar an gCuideachta nó ina oifigeach nó ina sheirbhíseach don Chuideachta.

Srian le scéim aoisliúntais a dhéanamh.

5. Aon scéim a dhéanfaidh an Chuideachta chun sochair aoisliúntais a íoc le, nó maidir le, hoifigigh nó seirbhísigh na Cuideachta ní bheidh sí bailí mura mbeidh toiliú an Aire léi arna thabhairt le comhthoiliú an Aire Airgeadais.