Ar Aghaidh (AN SCEIDEAL. Achtacháin a Aisghairtear.)

18 1961


Uimhir 18 de 1961.


ACHT NA nALTRAÍ, 1961.

[An tiontú oifigiúil.]

ACHT DO LEASÚ AGUS DO LEATHNÚ ACHT NA nALTRAN, 1950 , AGUS D'AISGHAIRM ALT 44 D'ACHT NA mBAN CABHARTHA, 1944 . [11 Iúil, 1961.]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR LEANAS:—

An Priomh-Act.

1950, Uimh. 27 .

1. —San Acht seo ciallaíonn “an Príomh-Acht” Acht na nAltran, 1950 .

Altraí a fhéadfaidh votail chun comhaltai an Bhoird a thoghadh.

2. —(1) Aon rialacha a dhéanfar chun críocha alt 13 den Phríomh-Acht, féadfaidh siad an aicme nó na haicmí altraí a shonrú a fhéadfaidh vótáil chun duine nó daoine a shonraítear in aon cheann de mhíreanna fho-alt (2) den alt sin a thoghadh.

(2) Rialacha na nAltraí, 1953, agus na toghcháin a seoladh de réir na Rialachán sin roimh dháta an Acht seo a rith, beidh siad, agus measfar iad a bheith ariamh, chomh bailí chun gach críche amhail is dá mbeadh fo-alt (1) den alt seo achtaithe sula ndearnadh na Rialacha sin.

Costais comhaltaí a chomhlíonann feidhmeanna thar ceann an Bhoird.

3. —I gcás ina gcomhlíonfaidh comhalta den Bhord nó den Choiste nó d'aon choiste eile den Bhord aon fheidhm thar ceann an Bhoird, féadfaidh an Bord a chostais taistil agus cothabhála a íoc leis agus is de réir scála a cheadóidh an tAire tar éis dó dul i gcomhairle leis an Aire Airgeadais a bheidh na híocaíochtaí.

Deontais bhliantúla i lei caiteachais an Bhoird.

4. —(1) Tabharfaidh an tAire deontais bhliantúla i leith caiteachais an Bhoird.

(2) Aon deontas faoin alt seo—

(a) is é méid a bheidh ann cibé méid a chinnfidh an tAire agus é i gcomhairle leis an Aire Airgeadais agus leis an mBord, agus

(b) íocfar é as airgead a sholáthróidh an tOireachtas.

(3) Beidh feidhm ag forálacha alt 60 den Phríomh-Acht maidir le deontas faoin alt seo agus, chun na críche sin, forléireofar na tagairtí san alt sin d'iarmhéid faoi alt 59 den Phríomh-Acht mar thagairtí do dheontas faoin alt seo.

Fáltas ó tháillí.

5. —I gcás táillí dá dtagraítear in alt 24 den Phríomh-Acht a bheith inmhuirir, socróidh an Bord a méid ó am go ham le rialacha ar mhodh gur leor an fáltas uathu, bliain ar bhliain, chun íoc as caiteachas an Bhoird (seachas cibé cuid den chaiteachas a chinnfidh an tAire).

Eolas ón mBord.

6. —Tabharfaidh an Bord don Aire, cibé tráth agus i cibé foirm a iarrfaidh an tAire, cibé eolas, maidir le comhlíonadh a ndualgas, a iarrfaidh an tAire.

Ceapadh agus téarma oifige uachtarán an Bhoird.

7. —(1) A luaithe is féidir tar éis deireadh gach bliana toghcháin, ceapfaidh an tAire duine de chomhaltaí an Bhoird chun bheith ina uachtarán ar an mBord.

(2) Má tharlaíonn folúntas in oifig uachtarán an Bhoird ar shlí eile seachas deireadh a bheith le téarma oifige an uachtaráin, ceapfaidh an tAire duine de chomhaltaí an Bhoird chun bheith ina uachtarán ar an mBord.

(3) Murab éag, éirí as oifig mar uachtarán, nó scor de bheith ina uachtarán roimhe sin dó faoi fho-alt (5) den alt seo, sealbhóidh uachtarán an Bhoird a oifig mar uachtarán go dtí an chéad cheapachán eile faoi fho-alt (1) den alt seo tar éis a cheaptha mar uachtarán nó, i gcás duine a bheidh ina uachtarán de bhua fho-alt (6) den alt seo, tar éis dáta an Achta seo a rith.

(4) Féadfaidh uachtarán an Bhoird éirí as a oifig mar uachtarán tráth ar bith trí litir a chuirfear leis an bpost cláraithe chun an Bhoird, agus beidh éifeacht ag an éirí as ag tosach an chéad chruinniú eile den Bhord a chomórfar tar éis an litir a fháil mura ndéanfar an éirí as a tharraíngt siar i scríbhinn roimh an gcruinniú sin.

(5) Má scoireann uachtarán an Bhoird de bheith ina chomhalta den Bhord le linn a théarma oifige mar uachtarán, beidh sé dícháilithe chun bheith, agus scoirfidh sé láithreach de bheith, ina uachtarán ar an mBord.

(6) I gcás duine a bheith i seilbh oifig uachtarán an Bhoird díreach roimh dháta an Achta seo a rith, leanfaidh sé de bheith i seilbh na hoifige sin d'ainneoin alt 16 den Phríomh-Acht a aisghairm leis an Acht seo.

(7) I gcás oifig uachtarán an Bhoird a bheith folamh díreach roimh dháta an Achta seo a rith, ceapfaidh an tAire duine de chomhaltaí an Bhoird chun bheith ina uachtarán ar an mBord.

Aisghairm.

(8) Déantar leis seo na hachtacháin a luaitear sa Sceideal a ghabhann leis an Acht seo a aisghairm a mhéid a shonraítear sa tríú colún den Sceideal sin.

Gearrtheideal, forléiriú agus comhlua.

9. —(1) Féadfar Acht na nAltraí, 1961 , a ghairm den Acht seo.

(2) Forléireofar an Príomh-Acht agus an tAcht seo le chéile mar aon Acht amháin.

(3) Féadfar Achtanna na nAltraí, 1950 agus 1961, a ghairm den Phríomh-Acht agus den Acht seo le chéile.