8 1962


Uimhir 8 de 1962.


ACHT NA dTAILTE STÁIT (TITHE OIBRE), 1962.

[An tiontú oifigiúil.]

ACHT DO DHÉANAMH SOCRÚ CHUN NA TAILTE LENA mBAINEANN ACHT NA dTAILTE STÁIT (TITHE OIBRE), 1930 , A AISTRIÚ CHUN ÚDARÁS SLÁINTE. [3 Aibreán, 1962.]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS :—

Mínithe.

1924, Uimh. 45 .

1930, Uimh. 9 .

1947, Uimh. 28 .

1960, Uimh. 9 .

1. —San Acht seo—

ciallaíonn “Acht 1924” Acht na dTailte Stáit, 1924 ;

ciallaíonn “Acht 1930” Acht na dTailte Stáit (Tithe Oibre), 1930 ;

ciallaíonn “Acht 1947” an tAcht Sláinte, 1947 ;

tá le “údarás sláinte” an bhrí a shanntar dó le fo-alt (1) d'alt 2 d'Acht 1947, arna leasú le halt 9 den Acht um Údaráis Sláinte, 1960 ;

ciallaíonn “an tAire” an tAire Sláinte.

Tailte lena mbaineann Acht 1930 a aistriú chun údarás sláinte.

1895, c. 16.

2. —(1) I dtosach feidhme an Achta seo maidir le dáileacht talún lena mbaineann Acht 1930, tiocfaidh an dáileacht chun bheith agus beidh sé (gan aon tíolacadh, aistriú ná sannadh eile) dílsithe, le haghaidh an eastáit nó an leasa uile a bhí ag an Stát ann díreach roimh an tosach feidhme sin, don údarás sláinte iomchuí.

(2) I gcás dáileacht talún a thiocfaidh chun bheith dílsithe don údarás sláinte iomchuí de bhua an ailt seo a bheith, díreach roimh thosach feidhme an Achta seo, faoi réir léasa a rinne an Bord Rialtais Áitiúil d'Éirinn a bhí ann tráth nó na Coimisinéirí a riaradh an dlí chun fóirithint ar na boicht in Éirinn nó a réamhtheachtaithe i dteideal nó faoi réir léasa a rinneadh nó ceadúnais a tugadh faoi Acht 1924 nó faoi Acht 1930, oibreoidh an t-alt seo chun go sannfar don údarás sláinte sin sochar gach cúnaint, coinníll agus comhaontaithe atá sa léas nó sa cheadúnas agus atá le déanamh, le hurramú agus le comhlíonadh ar thaobh an léasaí nó an cheadúnaí agus beidh gach cúnant, coinníoll agus comhaontú den sórt sin inchurtha i bhfeidhm ar agra an údaráis sláinte sin.

(3) Faoi réir fho-alt (4) den alt seo measfar, maidir le haon talamh a dhílsítear faoin alt seo d'údarás sláinte, gur faoi Acht 1947 chun críocha a chumhachtaí agus a dhualgas a fuair an t-údarás sláinte é.

(4) I gcás ina raibh, díreach roimh thosach feidhme an Achta seo maidir le dáileacht talún, an dáileacht go léir nó cuid de ar teachtadh ag comhairle contae seachas contaetha Bhaile Atha Cliath, Chorcaí, Luimnigh nó Phort Láirge, chun críocha aon choda dá cumhachtaí agus dá dualgais, seachas a cumhachtaí agus a dualgais faoi na hAchtanna Sláinte, 1947 go 1960, ansin an dáileacht nó an chuid a bhí ar teachtadh amhlaidh, de réir mar bhí, measfar, ar an tosach feidhme sin, gur chun críocha na gcumhachtaí agus na ndualgas chun a raibh sé ar teachtadh amhlaidh roimh an tosach feidhme sin a fuair an chomhairle sin é.

(5) I dtosach feidhme an Achta seo maidir le dáileacht talún, scoirfidh Acht 1930 d'fheidhm a bheidh aige maidir leis an dáileacht sin.

(6) Ní bheidh feidhm ag alt 12 den Finance Act, 1985, maidir le talamh a dhílsiú d'údarás sláinte faoin alt seo.

(7) San alt seo ciallaíonn “údarás sláinte iomchuí”, maidir le dáileacht talún lena mbaineann Acht 1930, an t-údarás sláinte ar ina limistéar feidhmiúcháin atá an dáileacht nó an chuid is mó den dáileacht.

Tíolacfar tuarascálacha leath-bhliantúla do gach Teach den Oireachtas.

3. —(1) A luaithe is féidir é tar éis an 30ú lá de Mheitheamh agus an 31ú lá de Nollaig gach bliain cuirfidh an tAire faoi deara go leagfar faoi bhráid gach Tí den Oireachtas tuarascáil maidir le gach dáileacht talún a dhílsítear d'údarás sláinte faoin Acht seo agus ar thug sé, i rith na leathbhliana roimhe sin, a thoiliú faoi alt 89 d'Acht 1947 lena dhiúscairt, ina mbeidh—

(a) sonraí na talún,

(b) ainm agus seoladh an duine ar socraíodh an talamh a dhiúscairt chuige,

(c) an chomaoin i leith na diúscartha, agus

(d) sonraí aon chúnant, coinníollacha nó comhaontuithe a bhain leis an diúscairt.

(2) Ní bhainfidh an t-alt seo le diúscairt a dhéanfar, trí léas ar feadh téarma nach faide ná bliain is fiche, ar dháileacht talún a dhílsítear d'údarás sláinte faoin Acht seo.

Gearrtheideal agus tosach feidhme.

4. —(1) Féadfar Acht na dTailte Stáit (Tithe Oibre), 1962 , a ghairm den Acht seo.

(2) Tiocfaidh an tAcht seo i ngníomh cibé lá nó laethanta a shocrófar chuige sin le hordú nó le horduithe ón Aire, i gcoitinne nó maidir le dáileacht nó dáileachtaí talún i limistéar sonraithe nó i limistéir shonraithe agus féadfar laethanta éagsúla a shocrú amhlaidh maidir le limistéir éagsúla.