An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (AN tACHT AIRGEADAIS, 1963) Ar Aghaidh (CUID II. Custaim agus Mál.)

23 1963

AN tACHT AIRGEADAIS, 1963

CUID I.

Cáin Ioncaim.

Cáin ioncaim agus forcháin don bhliain 1963-64.

1. —(1) Déanfar cáin ioncaim don bhliain dar tosach an 6ú lá d'Aibreán, 1963, a mhuirearú de réir sé scilling agus ceithre phingin sa phunt.

(2) Déanfar forcháin don bhliain dar tosach an 6ú lá d'Aibreán, 1963, a mhuirearú i leith ioncaim aon phearsan aonair ar mó ná dhá mhíle cúig céad punt iomlán a ioncaim ó gach bunadh agus muirearófar amhlaidh í de réir na rátaí céanna ar dá réir a mhuirearaítear í don bhliain dar tosach an 6ú lá d'Aibreán, 1962.

(3) Faoi réir forálacha an Achta seo, beidh éifeacht maidir leis an gcáin ioncaim agus leis an bhforcháin a mhuirearófar mar a dúradh in aghaidh na bliana dar tosach an 6ú lá d'Aibreán, 1963, ag na forálacha ar leithligh, reachtúil agus eile, a bhí i bhfeidhm an 5ú lá d'Aibreán, 1963, maidir le cáin ioncaim agus forcháin.

Díolúine i gcás comhlachtaí a bunaíodh le haghaidh cluichí nó cluichíochtaí lúthchleasa nó amaitéaracha a chur chun cinn.

2. —Deonófar díolúine ó cháin ioncaim i leith na méide sin d'ioncam aon chomhlacht daoine a bunaíodh d'aontoisc chun cluichí nó cluichíochtaí lúthchleasa nó amaitéaracha a chur chun cinn a suífear chun sástachta na gCoimisinéirí Ioncaim gur ioncam é a caitheadh nó a chaithfear chuige sin.

Alt 34 den Income Tax Act, 1918, a leasú.

1918, c. 40.

1943, Uimh. 16 .

1958, Uimh. 25 .

1959, Uimh. 18 .

3. —Maidir le cáin don bhliain 1963-64 nó do bhliain mheasúnachta ina dhiaidh sin—

(a) cuirfear an t-alt seo a leanas in ionad alt 34 den Income Tax Act, 1918:

“34.—(1) Subject to the provisions of this section, where in any year of assessment any person has sustained a loss in any trade, profession, employment or vocation, carried on by him either solely or in partnership, or in the occupation of lands for the purposes of husbandry only, or in the occupation of woodlands in respect of which he has elected to be charged to tax under Schedule D, he shall be entitled, on making a claim in that behalf, to such repayment of tax as is necessary to secure that the aggregate amount of tax for the year ultimately borne by him will not exceed the amount which would have been borne by him if his income had been reduced by the amount of the loss.

(2) (a) For the purposes of subsection (1) of this section the amount of tax which would have been borne if income had been reduced by the amount of a loss shall be computed—

(i) where the loss has been sustained by an individual, on the basis of treating the loss as reducing first the appropriate income of the individual, then the other income of the individual, then the appropriate income of the individual's wife or husband and then the other income of the individual's wife or husband, and

(ii) where the loss has been sustained in a trade carried on by a body corporate, on the basis of treating the loss as reducing first the income of the body corporate from profits or gains of the trade in which the loss was sustained and then the other income of the body corporate.

(b) For the purposes of subparagraph (i) of paragraph (a) of this subsection, ‘appropriate income’ means either earned or unearned income according as income arising during the same period as the loss to the person sustaining it from the same activity would have been that person's earned or unearned income.

(3) Except as is otherwise provided by paragraph (2) of Rule 15 of the Rules applicable to Cases I and II of Schedule D, the amount of a loss sustained in an activity shall, for the purposes of this section, be computed in like manner as profits or gains arising or accruing from the activity would be computed under the relevant provisions of the Income Tax Acts.

(4) Where repayment has been made to a person for any year under this section—

(a) no portion of the loss which, in the computation of the repayment, was treated as reducing his income shall be taken into account in computing the amount of an assessment for any subsequent year, and

(b) so much of the loss as was required, by subsection (2) of this section, to be treated as reducing income of a particular class or income from a particular source shall, for all the purposes of the Income Tax Acts, be regarded as a deduction to be made from income of that class or from income from that source, as the case may be, in computing the person's total income for the year.

(5) Any claim to repayment under this section shall be made, in a form prescribed by the Revenue Commissioners, not later than two years after the end of the year of assessment and shall be made to, and determined by, the inspector of taxes; but any person aggrieved by any determination of the inspector of taxes on any such claim may, on giving notice in writing to the said inspector within twenty-one days after notification to him of the determination, appeal to the Special Commissioners.

(6) The Special Commissioners shall hear and determine an appeal to them under subsection (5) of this section as if it were an appeal to them against an assessment to income tax and the provisions of the Income Tax Acts relating to the re-hearing of an appeal or the statement of a case for the opinion of the High Court on a point of law, shall, with the necessary modifications, apply accordingly.”;

(b) beidh éifeacht ag mír (2) de Riail 15 de na Rialacha is infheidhmithe maidir le Cásanna I agus II de Sceideal D ach “repayment of tax under section 34 of” a chur in ionad “an adjustment of its liability by reference to the loss and to the aggregate amount of its income under the provisions contained in”;

(c) ní bheidh éifeacht ag alt 4 den Acht Airgeadais, 1943 ;

(d) beidh éifeacht ag fo-alt (1) d'alt 52 den Acht Airgeadais, 1958 , agus ag fo-alt (1) d'alt 9 den Acht Airgeadais, 1959 , ach “agus méide comhiomláine a ioncaim” a scriosadh as gach fo-alt díobh.

Alt 39 den Income Tax Act, 1918, a leasú.

4. —Leasaítear leis seo fo-alt (2) d'alt 39 den Income Tax Act, 1918, trí “six hundred pounds by way of gross sum” agus “two hundred and fifty pounds a year by way of annuity” a chur in ionad “three hundred pounds by way of gross sum” agus “one hundred and thirty pounds a year by way of annuity”, faoi seach.

Rogha chun déileáil le liúntais chaipitiúla mar nithe a dhéanann nó a mhéadaíonn caillteanas i dtrádáil, etc.

1959, Uimh. 18 .

1946, Uimh. 15 .

1956, Uimh. 22 .

1956, Uimh. 47 .

1957, Uimh. 20 .

1959, Uimh. 18 .

1960, Uimh. 19 .

5. —(1) San alt seo—

ciallaíonn “muirir chothromaíochta” muirir chothromaíochta faoi Chuid V den Acht Airgeadais, 1959 ;

ciallaíonn “liúntais chaipitiúla” liúntais, seachas liúntais a bheidh le déanamh nuair a bheifear ag ríomh brabús nó gnóchain, faoi Riail 6 de na Rialacha is infheidhmithe maidir le Cásanna I agus II de Sceideal D, alt 5 nó alt 6 den Acht Airgeadais, 1946 , Cuid V den Acht Airgeadais, 1956 , Cuid IV den Acht Airgeadais (Forálacha Ilghnéitheacha), 1956, Cuid V den Acht Airgeadais, 1957 , nó Cuid V nó alt 74 den Acht Airgeadais, 1959 ;

ciallaíonn “bliain éilimh”, maidir le haon éileamh faoi alt 34 den Income Tax Act, 1918, an bhliain mheasúnachta ar ina leith a dhéanfar an t-éileamh.

(2) Faoi réir forálacha an ailt seo, i gcás aon éileamh a dhéanfar faoi alt 34 den Income Tax Act, 1918, ar fhaoiseamh i leith caillteanais a bhain d'aon trádáil, is éileamh i gcás inarb í an bhliain 1963-64 nó bliain mheasúnachta ina dhiaidh sin an bhliain éilimh féadfaidh an t-éileamh sin a cheangal go gcinnfear méid an chaillcanais amhail agus dá ndéanfaí méid is comhionann leis na liúntais chaipitiúla don bhliain mheasúnachta arb í an bhliain éilimh an bhonn-bhliain ina leith a asbhaint agus brabúis nó gnóchan nó caillteanais na trádála sa bhliain éilimh á ríomh, agus féadfar éileamh a dhéanamh amhlaidh d'ainneoin nár bhain caillteanas don trádáil sa bhliain éilimh ar leithligh ó na liúntais sin.

(3) Má tharlaíonn ar aon éileamh a dhéanfar de bhua an ailt seo nach dtabharfar faoiseamh faoin alt sin 34 i leith méid iomlán an chaillteanais arna chinneadh mar a dúradh, cuirfear an faoiseamh, a mhéid is féidir, i leith an chaillteanais a bhain don trádáil seachas é a chur i leith na liúntas caipitiúil i ndáil leis an trádáil.

(4) Chun críocha an ailt seo—

(a) i gcás deireadh na bonn-tréimhse do bhliain mheasúnachta a tharlú le linn, nó a bheith comhthráthach le deireadh aon bhliana measúnachta áirithe, is í an bhliain sin an bhonn-bhliain don bhliain mheasúnachta chéadluaite, ach sin i slí, i gcás bliana measúnachta arbh í faoin bhforáil sin roimhe seo ba bhonnbhliain don bhliain sin féin agus do bhliain mheasúnachta eile, gurb í an bhonn-bhliain í don bhliain sin féin agus ní don bhliain eile;

(b) déanfar aon tagairt do liúntais chaipitiúla nó do mhuirir chothromaíochta do bhliain mheasúnachta a fhorléiriú mar thagairt dóibh sin a bheidh le déanamh agus brabúis nó gnóchan na trádála don bhliain sin á muirearú, ach gan áireamh a dhéanamh, i gcás liúntas, ar mhéideanna a tugadh anonn ó bhliain níos luaithe;

(c) measfar éifeacht a bheith tugtha, agus brabúis nó gnóchan na trádála do bhliain mheasúnachta á muirearú, do liúntais a tugadh anonn ó bhliain níos luaithe roimh éifeacht a bheith tugtha do liúntais don bhliain mheasúnachta; agus

(d) aon tagairt do mhéid liúntas caipitiúil gan éifeacht i mbliain mheasúnachta forléireofar í mar thagairt don méid nach bhféadfar éifeacht a thabhairt di, mar gheall ar neamhdhóthanacht brabús nó gnóchain, agus brabúis nó gnóchan na trádála don bhliain sin á muirearú.

I mír (a) den fho-alt seo ciallaíonn “an bhonn-tréimhse do bhliain mheasúnachta”, maidir le haon trádáil, an tréimhse ar ar a brabúis nó a gnóchan atá cáin ioncaim don bhliain sin le ríomh go críochnaitheach faoi Chás I de Sceideal D i leith na trádála nó más rud é, de bhua aon Achta, go bhfuil brabúis nó gnóchan aon tréimhse eile le glacadh mar bhrabúis nó gnóchan na tréimhse sin, an tréimhse eile sin.

(5) Cuirfear na liúntais chaipitiúla d'aon bhliain mheasúnachta san áireamh faoi fho-alt (2) den alt seo amháin más rud é agus sa mhéid nach gá iad mar fhritháireamh in aghaidh muirir chothromaíochta don bhliain; agus, más liúntais don bhliain éilimh na liúntais chaipitiúla a chuirfear san áireamh, ní thabharfar faoiseamh faoi threoir na liúntas sin i leith méid is mó ná an méid a bheidh gan éifeacht an bhliain éilimh.

(6) Chun críocha fo-alt (5) den alt seo, áireofar na liúntais chaipitiúla d'aon bhliain mheasúnachta mar liúntais is gá mar fhritháireamh in aghaidh liúntas cothromaíochta na bliana suas go dtí an méid ar a mbeidh na muirir chothromaíochta le déanamh tar éis suim a asbhaint den mhéid sin is comhionann le méid, más aon mhéid é, na liúntas caipitiúil do bhlianta roimhe sin a bheidh tugtha anall chun na bliana sin agus a bheadh, d'éagmais na muirir chothromaíochta, gan éifeacht an bhliain sin.

(7) Faoi réir fo-alt (8) den alt sin, más rud é maidir le haon bhliain éilimh go dtabharfar faoiseamh faoin alt sin 34 faoi threoir aon liúntas caipitiúil, ansin, chun críocha uile na nAchtanna Cánach Ioncaim, measfar éifeacht a bheith tugtha do na liúntais sin suas go dtí an méid a dtabharfar faoiseamh amhlaidh ina leith agus aon fhaoiseamh a bheidh tugtha roimhe sin i leith bliana ina dhiaidh sin ar an mbonn nár tugadh éifeacht do na liúntais mar a dúradh coigeartófar é, más gá, trí mheasúnacht bhreise.

(8) Má tharlaíonn, in aon bhliain mheasúnachta go mbuanscoirfear de thrádáil, nó go n-áireofar, chun críocha Riail 11 de na Rialacha is infheidhmithe maidir le Cásanna I agus II de Sceideal D, go bhfuil buan-scortha di, agus díreach roimh an scor go raibh an trádáil á seoladh i gcomhpháirtíocht, ansin, d'ainneoin an fho-alt deiridh roimhe seo, ní mheasfar, chun críocha aon éilimh ar fhaoiseamh arna dhéanamh de bhua alt 4 den Acht Airgeadais, 1960 , agus a bhaineann leis an scor sin, éifeacht a bheith tugtha—

(a) d'aon chuid de na liúntais chaipitiúla a bheidh le déanamh agus sochair nó gnóchan na trádála don bhliain sin á muirearú de dhroim faoiseamh arna thabhairt faoin alt sin 34 faoi threoir na liúntas sin; nó

(b) d'aon chuid de na liúntais chaipitiúla a bheidh le déanamh agus brabúis nó gnóchan na trádála á muirearú don bhliain roimhe sin de dhroim faoiseamh a bheidh tugtha amhlaidh faoina dtreoir, sa mhéid nach foláir an faoiseamh sin a chur i leith na coda de na liúntais is inchionroinnte ar an gcuid den bhliain laistigh de dhá mhí dhéag den scor ar chionroinnt arna déanamh faoi threoir fadanna comparáideacha an dá chuid den bhliain;

ach, i gcás ina n-éileoidh an comhpháirtí céanna faoiseamh faoin alt sin 34 agus faoin alt sin 4 i leith na liúntas céanna, ní rachaidh an méid iomlán a mbeidh faoiseamh ina leith le tabhairt dó faoina threoir thar an méid is mó de na méideanna a bhféadfaí, ar leith ó aon easnamh ioncaim, faoiseamh a thabhairt faoi gach alt ar leithligh, agus in aon chás ní rachaidh an méid iomlán a mbeidh faoiseamh le tabhairt ina leith do na comhpháirtithe uile faoi na hailt sin i leith aon liúntas thar méid na liúntas nár tugadh éifeacht dóibh ar leith ó na hailt sin.

(9) I gcás an trádáil a bheidh i gceist a bheith á seoladh i gcomhpháirtíocht ó dheireadh na bliana éilimh, ag duine a bheidh ag éileamh faoisimh faoin alt sin 34, ní thabharfar éifeacht don alt seo maidir leis an éileamh sin ach amháin le toiliú i scríbhinn ó gach duine eile, nó ó ionadaithe pearsanta gach duine eile, a bhí ag seoladh na trádála idir deireadh na bliana sin agus déanamh an éilimh:

Ar choinníoll, más éileamh é i leith caillteanas a tharla roimh theagmhas lena nglactar mar bhuan-scor na trádála, nach gceanglóidh an fo-alt seo gur gá toiliú ó aon duine mar dhuine a bhí ag gabháil do thrádáil amhlaidh ón scor sin nó mar ionadaí pearsanta dhuine den sórt sin.

(10) Féadfar faoiseamh ó cháin a thabhairt de bhua fo-alt (2) den alt seo faoi threoir liúntas caipitiúil do bhliain mheasúnachta roimh dháta aon Achta a rith a fhorchuireann cáin ioncaim don bhliain sin, amhail is dá mba rud é gur forchuireadh cáin ioncaim don bhliain gan athrú; ach má dhéantar difear d'fhaoiseamh a tugadh do dhuine de bhua an fho-ailt sin d'aon bhliain éilimh áirithe mar gheall ar athrú ina dhiaidh sin ar an dlí, nó mar gheall ar aon scor den trádáil nó aon teagmhas eile tar éis deireadh na bliana, féadfar aon choigeartú is gá a dhéanamh, agus déanfar oiread d'aon aisíoc cánach agus a ghabh thar an méid ab inaisíoctha sna teagmhais a tharla, mura slánófar sin ar shlí eile, a ghnóthú ón duine trí mheasúnacht faoi Chás VI de Sceideal D; agus chun críche na measúnachta sin measfar gurb ioncam is inmhuirir faoin gCás sin VI don bhliain éilimh méid na liúntas caipitiúil nó cuid iomchuí de mhéid na liúntas caipitiúil, ar faoina dtreoir a rinneadh an t-aisíoc.

(11) Beidh feidhm ag an alt seo, oiriúnaithe mar is gá, maidir le gairm nó fostaíocht agus maidir le háitiú tailte, chun críocha feirmeoireachta amháin nó tailte coille, más rud é, i gceachtar cás, go mbeidh brabúis nó gnóchan ón áitiú, i leith na bliana éilimh agus na bliana measúnachta arb í an bhliain éilimh an bhonnbhliain ina leith, inmhuirir faoi Sceideal D, amhail mar tá feidhm aige maidir le trádáil.

Measúnú brabús ó áitiú talún faoi Sceideal D i gcásanna áirithe.

6. —(1) Más rud é, maidir le haon bhliain mheasúnachta, go mbeidh duine lena mbaineann an t-alt seo inmhuirir i leith cánach faoi Sceideal B i leith áitiú aon tailte chun críocha feirmeoireachta:

(a) déanfaidh an duine, nuair a cheanglófar sin air trí fhógra i scríbhinn arna sheirbheáil air ag cigire cánach, ráiteas a ullmhú agus a sheachadadh don chigire, laistigh den am a theorainneofar leis an bhfógra, ar na brabúis nó an gnóchan a mbeadh cáin inmhuirir air ina leith don bhliain mheasúnachta dá nglacfadh sé rogha maidir leis na tailte faoi Riail 5 de na Rialacha is infheidhmithe maidir le Sceideal B;

(b) mura ndéanfaidh an duine an ráiteas a sheachadadh, nó mura mbeidh na Coimisinéirí Ioncaim sásta leis an ráiteas a sheachadfaidh an duine, féadfaidh na Coimisinéirí Ioncaim fógra nó fógraí i scríbhinn a sheirbheáil ar an duine á cheangal air aon cheann de na nithe seo a leanas a dhéanamh, is é sin le rá—

(i) cóipeanna de cibé cuntais (lena n-áirítear cláir chomhardaithe) a bhainfidh le háitiú na dtailte a shonrófar nó a thuarisceofar san fhógra a sheachadadh do chigire cánach laistigh de cibé tréimhse a shonrófar san fhógra, lena n-áirítear, má bhíonn na cuntais iniúchta, cóip de dheimhniú an iniúchóra,

(ii) na leabhair, na cuntais agus na doiciméid sin go léir a bheidh ina sheilbh nó ar a urláimh, agus a shonrófar nó a thuairisceofar san fhógra, is leabhair, cuntais agus doiciméid ina mbeidh eolas i dtaobh idirbheartanna maidir le háitiú na dtailte, a chur ar fáil, laistigh de cibé am a shonrófar san fhógra, lena n-iniúchadh ag cigire cánach nó ag aon oifigeach a bheidh údaraithe ag na Coimisinéirí Ioncaim;

(c) féadfaidh an cigire cánach nó an t-oifigeach eile cóipeanna a dhéanamh d'aon leabhair, cuntais nó doiciméid a chuirfear ar fáil le hiniúchadh aige faoin mír sin roimhe seo nó sleachta a thógáil astu;

(d) i gcás gan an duine do dhéanamh aon ní a cheanglófar air a dhéanamh le fógra faoi mhír (b) den fho-alt seo, beidh feidhm ag na hAchtanna Cánach Ioncaim amhail is dá mbeadh sé tar éis rogha a ghlacadh go cuí faoi Riail 5 de na Rialacha is infheidhmithe maidir le Sceideal B, i gcás na dtailte trí fhógra arna sheachadadh díreach tar éis tosach na bliana measúnachta;

(e) i gcás ina mbeidh an duine tar éis cóipeanna a sheachadadh de chuntais a bhainfidh le háitiú na dtailte agus gur dóigh leis na Coimisinéirí Ioncaim go ndéanann na cuntais lua thar ceart ar na brabúis nó ar an ngnóchan ón áitiú sin, féadfaidh na Coimisinéirí Ioncaim deimhniú dá réir sin;

(f) i gcás ina mbeidh deimhniú tugtha ag na Coimisinéirí Ioncaim faoin mír sin roimhe seo—

(i) beidh feidhm ag na hAchtanna Cánach Ioncaim faoi réir na chéad fhomhíre eile amhail agus dá mbeadh an duine tar éis rogha a ghlacadh go cuí, faoi Riail 5 de na Rialacha is infheidhmithe maidir le Sceideal B, i gcás na dtailte trí fhógra arna sheachadadh díreach tar éis tosach na bliana measúnachta,

(ii) féadfar achomharc a dhéanamh, laistigh de lá agus fiche tar éis a chur in iúl don duine gur tugadh an deimhniú, i gcoinne an deimhnithe chun na gCoimisinéirí Speisialta díreach mar d'fhéadfaí a dhéanamh i gcoinne measúnacht i leith cánach ioncaim agus beidh éifeacht dá réir sin ag na forálacha de na hAchtanna Cánach Ioncaim a bhaineann le hachomhairc.

(2) (a) Baineann an t-alt seo—

(i) le duine atá ag gabháil do thrádáil nó gairm sa bhliain mheasúnachta,

(ii) le duine is duine pósta sa bhliain mheasúnachta, agus a bhfuil a bhanchéile nó a fearchéile ag gabháil do thrádáil nó gairm an bhliain sin, nó

(iii) le duine is stiúrthóir sa bhliain mheasúnachta ar chuideachta atá ag gabháil do thrádáil an bhliain sin agus arb é an t-úinéir tairbhiúil é ar níos mó ná cúig is fiche faoin gcéad de ghnáth-scairchaipiteal na cuideachta, nó ar féidir leis, go díreach nó trí mheán cuideachtaí eile nó ar aon mhodh eile, níos mó ná an méid sin den ghnáthscairchaipiteal sin a rialú,

faoi réir an choinníll nach mbeidh duine, arb é a bheadh ann ar leithligh ón gcoinníoll seo, de bhua fomhír (ii) den mhír seo, duine lena mbaineann an t-alt seo, ina dhuine den sórt sin i gcás nach n-áireofar, chun críocha cánach ioncaim, an bhanchéile a bheith ina cónaí lena fearchéile.

(b) Chun críocha fhomhír (iii) de mhír (a) den fho-alt seo, i gcás gnáth-scairchaipiteal atá ar úinéireacht nó ar urláimh mar a luaitear san fhomhír ag duine arb é atá ann banchéile, fearchéile nó naíon stiurthóra, nó ag iontaobhaí iontaobhais chun sochair do dhuine nó do dhaoine arb eisean nó iadsan nó ar a bhfuil aon duine den sórt sin nó an stiúrthóir sin, measfar an gnáth-scairchaipiteal sin a bheith ar úinéireacht nó ar urláimh ag an stiúrthóir sin agus ní ag aon duine eile.

(c) San fho-alt seo—

ciallaíonn “cuideachta” cuideachta de réir bhrí Achtanna na gCuideachtaí, 1908 go 1959;

folaíonn “stiúrthóir” duine a shealbhaionn aon oifig nó fostaíocht faoi chuideachta;

ciallaíonn “gnáth-scairchaipiteal” caipiteal eisithe uile (cibé ainm a thugtar air) de chuid cuideachta seachas caipiteal a bhfuil ceart ag a shealbhóirí díbhinn a fháil de réir ráta shocair nó de réir ráta a athraíonn de réir an ráta cánach ioncaim, ach nach bhfuil aon cheart eile acu chun scair de bhrabúis na cuideachta a fháil.

Asbhaintí maidir le bunú nó athrú scéimeanna aoisliúntais.

1921, c. 32.

1958, Uimh. 25 .

7. —I gcás ina mbeifear tar éis scéim aoisliúntais a bhunú i ndáil le trádáil nó gnóthas nó scéim aoisliúntais a bunaíodh amhlaidh a athrú agus go ndéanfaidh an duine a bheidh ag seoladh na trádála nó an ghnóthais, an 6ú lá d'Aibreán, 1963, nó dá éis sin, íocaíocht i leith caiteachas (ar a n-áirítear íocaíocht i leith táillí gairmiúla ach nach n-áirítear uirthi íocaíocht ar mhodh ranníoca i leith costas soláthair na sochar is iníoctha faoin scéim) i ndáil leis an mbunú nó leis an athrú sin, ansin, má bhíonn an scéim nó, de réir mar a bheidh, an scéim athraithe—

(a) á hoibriú trí chiste a bheidh ceadaithe, go hiomlán nó go páirteach, ag na Coimisinéirí Ioncaim chun críocha alt 32 den Finance Act, 1921,

(b) ceadaithe, go hiomlán nó go páirteach, ag na Coimisinéirí Ioncaim faoi alt 34 den Acht Airgeadais, 1958 , nó

(c) ina scéim eiscthe de réir bhrí fho-alt (2) d'alt 33 den Acht Airgeadais, 1958 ,

ceadófar méid na híocaíochta a asbhaint agus ríomh a dhéanamh, chun críocha measúnachta cánach ioncaim, ar bhrabúis nó gnóchan na trádála nó an ghnóthais mar chaiteachas faoina ndeachthas agus an íocaíocht á déanamh.

Ar choinníoll, i gcás lena mbaineann mír (a) nó mír (b) den alt seo agus nach mbeidh ach cuid den scéim nó den chiste iomchuí ceadaithe mar a luaitear ansin, nach mbainfidh an asbhaint ach amháin leis an oiread sin den íocaíocht agus is inchurtha i leith na coda sin.

Iocaíocht bhliantúil a bheith iníoctha as díbhinn nach bhfuil cáin ioncaim inbhainte aisti nó ar de réir ráta laghdaithe is inbhainte aisti í.

1956, Uimh. 8 .

1956, Uimh. 47 .

8. —(1) I gcás an t-iomlán nó aon chuid d'aon íocaíocht bhliantúil a bheith iníoctha as díbhinn ar díbhinn í, de bhua alt 7 den Acht Airgeadais (Brabúis Mhianach Airithe) (Faoiseamh Sealadach ó Chánachas), 1956 , nó de bhua alt 9 nó alt 15 den Acht Airgeadais (Forálacha Ilghnéitheacha), 1956, nach mbeidh cáin ioncaim inbhainte aisti nó ar de réir ráta laghdaithe a bheidh sí inbhainte aisti—

(a) áireofar íoc na híocaíochta bliantúla, nó na coda sin de, de réir mar bheidh, mar íoc nach ndearnadh as sochair nó gnóchan a cuireadh faoi mhuirear cánach agus, faoi réir na céad mhíre eile, beidh feidhm ag Riail 21 de na Rialacha Ginearálta dá réir sin,

(b) is é méid cánach is inghnóthaithe ón íocóir cáin ar an íocaíocht a rinne sé arna ríomh—

(i) mura raibh cáin ioncaim inbhainte as an díbhinn— de réir an ráta chaighdeánaigh cánach ioncaim, agus

(ii) más de réir ráta laghdaithe a bhí cáin ioncaim inbhainte as an díbhinn—de réir ráta arna chinneadh tríd an ráta cánach is inbhainte as an díbhinn a bhaint as an ráta caighdeánach cánach ioncaim.

(2) San fho-alt sin roimhe seo ciallaíonn “íocaíocht bhliantúil” aon íocaíocht as ar inasbhainte cáin, ar leithligh ó aon neamhdhóthanacht brabús nó gnóchan leis an duine a bheidh á déanamh, faoi Riail 19 de na Rialacha Ginearálta.

Riail 21 de na Rialacha Ginearálta a leasú.

9. —(1) Leasaítear leis seo Riail 21 de na Rialacha Ginearálta trí na míreanna seo a leanas a chur in ionad mír (2):

“(2) Where any such payment as aforesaid is made by or through any person, that person shall forthwith deliver to the Revenue Commissioners an account of the payment, or of so much thereof as is not made out of profits or gains brought into charge, and of the tax deducted out of the payment or out of that part thereof, and the inspector shall assess and charge the payment of which an account is so delivered on that person.

(2A) The inspector may, where any person has made default in delivering an account required by this Rule, or where he is not satisfied with the account so delivered, make an assessment according to the best of his judgment.

(2B) In paragraph (2) and (2A) of this Rule “the inspector” means such inspector of taxes as the Revenue Commissioners may direct.

(2C) All the provisions of the Income Tax Acts relating—

(a) to persons who are to be chargeable with income tax and to income tax assessments;

(b) to appeals against such assessments;

(c) to the collection and recovery of income tax; and

(d) to cases to be stated for the opinion of the High Court;

shall, so far as they are applicable, apply to the charge, assessment, collection and recovery of income tax under this Rule.”

(2) Beidh feidhm, faoi réir aon mhodhnuithe is gá, ag forálacha na Rialach sin 21 arna leasú le fo-alt (1) den alt seo i gcás íocaíocht a rinneadh roimh dháta an Achta seo a rith mura rud é, go mbeidh, ar an dáta sin, an cháin a baineadh as an íocaíocht íoctha leis na Coimisinéirí Ioncaim.

Méid measúnachta faoi Riail 21 a lamháil mar chaillteanas chun críocha áirithe.

1929, Uimh. 32 .

1960, Uimh. 19 .

1950, Uimh. 18 .

1958, Uimh. 25 .

1959, Uimh. 18 .

10. —(1) Faoi réir forálacha an ailt seo, i gcás ina mbeifear tar éis duine a mheasúnú i leith cánach don bhliain 1963-64 nó do bhliain mheasúnachta ina dhiaidh sin faoi Riail 21 de na Rialacha Ginearálta, maidir le híocaíocht a rinneadh go hiomlán agus go heisiatach chun críocha trádála nó gairme, déanfar, chun críocha alt 14 den Acht Airgid, 1929 , agus alt 4 den Acht Airgeadais, 1960 , an méid ar ar íocadh cáin faoin measúnacht sin a áireamh amhail agus dá mba chaillteanas é a bhain don trádáil nó don ghairm sin agus lamhálfar faoiseamh ina leith de réir sin:

Ar choinníoll nach lamhálfar aon fhaoiseamh faoin alt seo i leith aon íocaíochta den sórt sin ná i leith aon choda d'íocaíocht den sórt sin nach n-íocfar sa deireadh ag an duine a measúnaíodh nó a mhuirearófar ar chaipiteal.

(2) Ní bheidh feidhm ag an alt seo maidir le haon suim a mheasúnófar faoin Riail sin 21 de bhua alt 13 den Acht Airgeadais, 1950 , Cuid V den Acht Airgeadais, 1958 , nó alt 50 den Acht Airgeadais, 1959 , nó alt 8 nó mír (b) d'fho-alt (3) d'alt 71 den Acht seo.

Alt 21 den Finance Act, 1920, a leasú.

1920, c. 18

11. —(1) Leasaítear leis seo fo-alt (3) d'alt 21 den Finance Act, 1920, trí “of two hundred pounds a year or more and, where the child in respect of whom the deduction is to be allowed is entitled in his own right to an income exceeding eighty pounds a year, the deduction, instead of being one hundred and twenty pounds, shall be that amount reduced by the amount of the excess” a chur in ionad “exceeding eighty pounds a year”.

(2) Tiocfaidh fo-alt (1) den alt seo i ngníomh an 6ú lá d'Aibreán, 1964.

Alt 22 den Finance Act, 1920, a leasú.

1920, c. 18.

12. —(1) Leasaítear leis seo fo-alt (1) d'alt 22 den Finance Act, 1920, trí “one hundred and twenty pounds” a chur in ionad “one hundred and ten pounds”.

(2) (a) Leasaítear leis seo fo-alt (1) d'alt 22 den Finance Act, 1920—

(i) trí “is less than one hundred and eighty pounds” a chur in ionad “does not exceed one hundred and twenty pounds”,

(ii) trí “a person whose total income from all sources is less than one hundred and eighty pounds a year and being” a chur isteach roimh “a son or daughter”,

(iii) tríd an gcoinníoll seo a leanas a chur leis: “Provided that each of the foregoing provisions of this subsection shall have effect, in a case in which the total income from all sources of the person in respect of whom the deduction is to be made exceeds one hundred and twenty pounds a year, as if, instead of specifying a deduction of sixty pounds, it specified a deduction of that amount reduced by the amount of the excess.”

(b) Tiocfaidh mír (a) den fho-alt seo i ngníomh an 6ú lá d'Aibreán, 1964.

Alt 8 den Acht Airgid, 1924 , a leasú.

1924, Uimh. 27 .

1929, Uimh. 32 .

13. —(1) Beidh éifeacht ag alt 8 den Acht Airgid, 1924 , agus ag an alt sin arna fheidhmiú le fo-alt (9) d'alt 17 den Acht Airgid, 1929 , ach “sé bliana tar éis deireadh na bliana measúnachta ar inti a rinneadh an mheasúnacht” a chur i bhfo-alt (1) in ionad “trí bliana tar éis deireadh na bliana cáinmheasa gur dineadh an cháinmheas ina cóir”.

(2) Ní bheidh feidhm ag fo-alt (1) den alt seo maidir le measúnacht do bhliain níos luaithe ná an bhliain 1960-61 má rinneadh í roimh an 6ú lá d'Aibreán, 1963.

Alt 227 den Income Tax Act, 1918, a leasú.

14. —Leasaítear leis seo alt 227 den Income Tax Act, 1918, tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndeireadh an ailt: “and any person shall also be liable as aforesaid if he knowingly and wilfully aids, abets, assists, incites or induces another person to make or deliver a false or fraudulent account, return, list, declaration or statement with reference to property, profits or gains or to tax”.

Tréimhse le haghaidh imeachtaí achomaire áirithe.

1851, c. 93.

1959, Uimh. 42 .

1960, Uimh. 19 .

15. —D'ainneoin fo-alt (4) d'alt 10 den Petty Sessions (Ireland) Act, 1851, féadfar imeachtaí achomaire faoi alt 227 den Income Tax Act, 1918, alt 7 den Acht Airgeadais (Uimh. 2), 1959 , nó alt 9 nó alt 31 den Acht Airgeadais, 1960 , a thionscnamh laistigh de thrí bliana ón dáta a rinneadh an cion nó a ndeachthas faoin bpionós (de réir mar a bheidh).

Cumhacht á cheangal cuntais agus leabhair a thabhairt ar aird.

16. —(1) I gcás ina gceanglófar go cuí ar dhuine ráiteas a thabhairt ar na sochair nó na brabúis a fuair sé ó aon trádáil nó gairm agus nach dtabharfaidh sé an ráiteas, nó i gcás nach mbeidh na Coimisinéirí Ioncaim sásta leis an ráiteas a thabharfaidh aon duine den sórt sin, féadfaidh na Coimisinéirí Ioncaim fógra i scríbhinn nó fógraí i scríbhinn a sheirbheáil ar an duine sin á cheangal air ní ar bith de na nithe seo a leanas a dhéanamh, is é sin le rá—

(a) cóipeanna de cibé cuntais (lena n-áirítear cláir chomhardaithe) maidir leis an trádáil nó leis an ngairm a shonrófar nó a thuairisceofar san fhógra a sheachadadh do chigire cánach laistigh de cibé tréimhse a shonrófar san fhógra, lena n-áirítear, má bhíonn na cuntais iniúchta, cóip de dheimhniú an iniúchóra;

(b) na leabhair, na cuntais agus na doiciméid sin go léir a bheidh ina sheilbh nó ar a urláimh agus a shonrófar nó a thuairisceofar san fhógra, is leabhair, cuntais agus doiciméid ina mbeidh eolas i dtaobh idirbheartanna na trádála nó na gairme a chur ar fáil, laistigh de cibé am a shonrófar san fhógra, lena n-iniúchadh ag cigire cánach nó ag aon oifigeach a bheidh údaraithe ag na Coimisinéirí Ioncaim.

(2) Féadfaidh an cigire cánach nó an t-oifigeach eile cóipeanna a dhéanamh d'aon leabhair, cuntais nó doiciméid a chuirfear ar fáil le hiniúchadh aige faoin alt seo nó sleachta a thógáil astu.

Cumhacht chun eolas a fháil i dtaobh ús a íocfar nó a chreidiúnófar gan cáin a asbhaint.

1861, c. 14.

17. —(1) Gach duine a bheidh ag gabháil do thrádáil nó gnó agus a gheobhaidh nó a choimeádfaidh airgead i ngnáthchúrsa na n-oibríochtaí a bhaineann leis, i gcúinsí de shórt go dtagann ús chun bheith iníoctha air a íoctar nó a chreidiúnaítear gan cáin ioncaim a asbhaint, agus, go háirithe, gach duine a bheidh ag gabháil do thrádáil nó gnó baincéireachta déanfaidh sé, má cheanglaítear sin air, trí fhógra ó chigire cánach, tuairisceán a dhéanamh agus a sheachadadh don chigire cánach sin, laistigh den am a shonrófar san fhógra, ar an ús go léir a bheidh íoctha nó creidiúnaithe aige mar a dúradh i gcaitheamh bliana a bheidh sonraithe san fhógra i gcúrsa a thrádála nó a ghnó nó i gcúrsa cibé cuid dá thrádáil nó dá ghnó a bheidh sonraithe amhlaidh, ag tabhairt ainmneacha agus seolta na ndaoine lenar íocadh nó dar creidiúnaíodh an t-ús agus ag insint méid an úis i ngach cás:

Ar choinníoll—

(a) nach gá aon ús a íocadh le duine ar bith nó a creidiúnaíodh dó a chur sa tuairisceán sin mura mó ná £15 iomlán an úis a íocadh leis an duine sin nó a creidiúnaíodh dó agus a bheadh le cur sa tuairisceán mura mbeadh sin; agus

(b) nach bliain a chríochnaigh níos mó ná trí bliana roimh dháta seirbheála an fhógra an bhliain a shonrófar i bhfógra faoin bhfo-alt seo.

(2) Gan dochar do ghinearáltacht an oiread sin d'fho-alt (1) den alt seo agus a chumasaíonn fógraí éagsúla a sheirbheáil faoi maidir le codanna éagsúla de thrádáil nó de ghnó, féadfar fógraí ar leithligh a sheirbheáil faoin bhfo-alt sin maidir leis na hidirbheartanna a rinneadh in aon bhrainse nó brainsí faoi seach a shonrófar sna fógraí, agus má sheirbheáiltear aon fhógra ar leithligh den sórt sin ar an mbainisteoir nó ar an duine eile a bheidh i bhfeighil an bhrainse nó na mbrainsí a bheidh i gceist measfar é a bheith seirbheáilte go cuí ar an duine a mbeidh an trádáil nó an gnó á sheoladh aige; agus i gcás ina ndéanfar fógra ar leithligh den sórt sin a sheirbheáil amhlaidh maidir leis na hidirbheartanna a rinneadh in aon bhrainse nó brainsí, ní mheasfar aon fhógra a sheirbheálfar ina dhiaidh sin faoin bhfo-alt sin (1) ar an duine a mbeidh an trádáil nó an gnó á sheoladh aige do bhaint le haon idirbheart lena mbainfidh an fógra ar leithligh sin.

(3) Beidh feidhm ag an alt seo, modhnaithe in aon slí is gá, maidir le Banc Taisce an Phoist amhail is dá mba thrádáil nó gnó é atá á sheoladh ag an Aire Poist agus Telegrafa.

Beidh éifeacht ag an bhfo-alt seo d'ainneoin aon ní atá in alt 4 den Post Office Savings Bank Act, 1861, ach beidh feidhm agus éifeacht iomlán ag an alt sin ach amháin sa mhéid a dúradh.

(4) Bainfidh na forálacha sin roimhe seo den alt seo le hús a íocadh nó a creidiúnaíodh tráth ar bith tar éis an 6ú lá d'Aibreán, 1962, agus ní bhainfidh sé ach le hairgead a fuarthas nó a coinníodh sa Stát, agus, i gcás duine ar bith a ndearnadh aon ús a íoc leis nó a chreidiúnú dó maidir le haon airgead a fuarthas nó a coinníodh sa Stát trí fhógra i scríbhinn arna sheirbheáil ar an duine a d'íoc nó a chreidiúnaigh an t-ús—

(a) dá dhearbhú nach raibh an duine a bhí i dteideal tairbhiúil an úis sin tráth a íoctha nó a chreidiúnaithe ina ghnáthchónaí sa Stát an tráth sin, agus

(b) dá iarraidh nach n-áireofar an t-ús in aon tuairisceán faoin alt seo,

ní cheanglófar ar an duine a d'íoc nó a chreidiúnaigh an t-ús an t-ús a áireamh in aon tuairisceán den sórt sin.

Riail 18 (2) de na Rialacha Ginearálta agus alt 8 (4) den Acht Airgid, 1925 , a leasú.

1925, Uimh. 28 .

18. —(1) Leasaítear leis seo mír (2) de Riail 18 de na Rialacha Ginearálta tríd an méid seo a leanas a chur isteach ag deireadh na míre: “in a case in which the grant of probate or letters of administration was made in that year, and no such assessment shall be made later than two years after the expiration of the year of assessment in which such grant was made in any other case, but the foregoing provisions of this paragraph shall have effect subject to the proviso that where the executor or administrator lodges a corrective affidavit for the purpose of assessment of estate duty after the year of assessment in which the deceased person died, such assessment may be made at any time before the expiration of two years after the end of the year of assessment in which the corrective affidavit was lodged”.

(2) Leasaítear leis seo fo-alt (4) d'alt 8 den Acht Airgid, 1925 , tríd an méid seo a leanas a chur isteach ag deireadh an fho-ailt: “i gcás inar sa bhliain sin a rinneadh deonú na probháide nó na litreacha riaracháin, agus nach bhféadfar aon ghníomh nó ní acu sin a dhéanamh tráth is déanaí ná deireadh an dara bliain tar éis na bliana measúnachta a rinneadh an deonú sin in aon chás eile, ach beidh éifeacht ag na forálacha sin roimhe seo den fho-alt seo faoi réir an choinníll go bhféadfar, i gcás an seiceadóir nó an riarthóir do thaisceadh mionnscríbhinn cheartúcháin chun críche measúnachta dleacht eastáit tar éis na bliana measúnachta a fuair an duine éagtha bás, aon ghníomh nó ní den sórt sin a dhéanamh tráth ar bith roimh dheireadh dhá bhliain tar éis deireadh na bliana measúnachta a taisceadh an mhionnscríbhinn cheartúcháin”.

(3) Ní bheidh feidhm ag ceachtar de na fo-ailt sin roimhe seo den alt seo i gcás ina bhfuair an duine éagtha bás roimh an 6ú lá d'Aibreán, 1960, agus ina ndearna an seiceadóir nó an riarthóir eastát an duine éagtha a riaradh agus a shócmhainní a dháileadh, go hiomlán, roimh an 23ú lá d'Aibreán, 1963.

Alt 7 den Acht Airgid, 1935 , a leasú.

1936, Uimh. 45 .

1935, Uimh. 28 .

19. —I gcás cuideachta a ceadúnaíodh faoin Acht Arachais, 1936 , chun gnó árachais a sheoladh, beidh éifeacht ag alt 7 den Acht Airgid, 1935 , amhail agus dá ndéantaí mír (e) i bhfo-alt (1) de a leasú trí fhomhír (ii) a scriosadh.

Alt 12 den Acht Airgeadais (Forálacha Ilghnéitheacha), 1956, a leasú.

1956, Uimh. 47 .

20. —Beidh feidhm ag fo-alt (6) d'alt 12 den Acht Airgeadais (Forálacha Ilghnéitheacha), 1956, maidir le gach bliain de na cúig bliana measúnachta, arb í an chéad bhliain acu an bhliain mheasúnachta díreach i ndiaidh bliain éilimh dheiridh na cuideachta chun críocha an fho-ailt sin de réir bhrí alt 10 den Acht sin, ionann agus—

(a) dá mba bhliain éilimh gach bliain acu sin, agus

(b) go gcuirfí, in ionad “a laghdú fiche cúig faoin gcéad” i mír (a) den fho-alt sin (6)—

(i) i gcás na céad bhliana acu sin, “a laghdú fiche faoin gcéad”,

(ii) i gcás an dara bliain acu sin, “a laghdú cúig déag faoin gcéad”,

(iii) i gcás an tríú bliain acu sin, “a laghdú deich faoin gcéad”,

(iv) i gcás an ceathrú bliain agus an cúigiú bliain acu sin, “a laghdú cúig faoin gcéad”.

Comhshuimiú measúnachtaí

1962, Uimh. 15 .

1918, c. 40.

1920, c. 18.

1951, Uimh. 15 .

1959, Uimh. 42 .

21. —(1) I gcás ina mbeidh dhá mheasúnacht nó níos mó le déanamh ar dhuine faoi Sceideal A, B, D nó E, nó faoi dhá Sceideal nó níos mó acu sin—

(a) féadfar an cháin sna measúnachtaí a lua in aon suim amháin,

(b) maidir le Sceideal A nó B i gcás ina mbeidh dhá thíonóntán nó oidhreachtán inrátaithe nó níos mó ann, féadfar measúnacht amháin a dhéanamh ar iomlán na luachanna bliantúla nó na luachanna inmheasúnaithe,

agus féadfar an fógra measúnachta a bheith dá réir sin, ach tabharfaidh an cigire cánach, má iarrtar sin air, sonraí na luachanna bliantúla nó na luachanna inmheasúnaithe a bheidh ar áireamh in aon mheasúnacht amháin a bheidh déanta de bhun mhír (b) den fho-alt seo.

(2) Ionas gur bailí d'fhógra achomhairc, i gcás a mbeidh feidhm maidir leis ag fo-alt (1) den alt seo, ní foláir gach measúnacht a bhfuiltear ag achomharc ina coinne a lua ann.

(3) Fad a bheifear ag feitheamh le cinneadh achomhairc i gcoinne measúnacht amháin nó níos mó díobh sin dá dtagraítear i bhfo-alt (1) den alt seo, beidh méid cánach arb é a bheidh ann cuid den aon suim amháin dá dtagraítear san fho-alt sin iníoctha ar an dáta nó na dátaí cuí agus is é a bheidh ann an méid a bheidh fágtha nuair a bheidh na faoisimh phearsanta iomchuí bainte as na measúnachtaí nach mbeidh faoi achomharc nó lamháilte ón gcáin a mhuirearófar sna measúnachtaí sin (de réir mar is cuí).

(4) An cháin a luafar in aon suim amháin faoi fho-alt (1) nó an méid is iníoctha faoi fho-alt (3) den alt seo measfar, chun críocha alt 14 den Acht Airgeadais, 1962 , gur cáin í arna muirearú trí mheasúnacht i leith cánach ioncaim.

(5) Más rud é gur gá, chun aon chríche de chríocha na nAchtanna Cánach Ioncaim, seachas fo-alt (3) den alt seo, a chinneadh cé mhéid den cháin a muirearaíodh is inchurtha i leith aon cheann áirithe de dhá mheasúnacht nó níos mó dá dtagraítear i bhfo-alt (1) den alt seo—

(a) beidh deimhniú ó chigire cánach ag insint na slí inar dáileadh na hasbhaintí, na liúntais nó na faoisimh agus ag insint na méideanna cánach ar leithligh, más ann, agus na dtráthchodanna díobh is inchurtha i leith aon mheasúnacht nó measúnachtaí nó i leith gach measúnachta ar leithligh ina fhianaise leordhóthanach ar an muirearú i leith cánach i ngach ceann agus ag gach ceann ar leithligh de na measúnachtaí sin,

(b) i gcás measúnacht lena mbaineann an deimhniú sin a dhéanamh faoi mhír (b) d'fho-alt (1) den alt seo, féadfaidh an cigire cánach a dheimhniú freisin cén chuid den méid cánach a muirearaíodh sa mheasúnacht sin agus leis an measúnacht sin is inchurtha i leith aon cheann de na luachanna bliantúla nó de na luachanna inmheasúnaithe, agus chun críocha na nAchtanna Cánach Ioncaim measfar gur cáin arna muirearú i measúnacht agus le measúnacht an chuid sin.

(6) D'ainneoin measúnacht amháin a dhéanamh de bhun mír (b) d'fho-alt (1) den alt seo, leanfaidh na forálacha de na hAchtanna Cánach Ioncaim, seachas an t-alt seo, a bhaineann le measúnachtaí faoi Sceideal A nó B (de réir mar a bheidh) d'fheidhm a bheith acu amhail agus dá ndéanfaí na tionóntáin nó na hoidhreachtáin inrátaithe a mheasúnú ar leithligh.

(7) San alt seo ciallaíonn “faoisimh phearsanta” aon fhaoiseamh faoi alt 32 den Income Tax Act, 1918, faoi ailt 16, 18, 19, 20, 21 agus 22 den Finance Act, 1920, faoi alt 4 den Acht Airgeadais, 1951 , nó faoi alt 17 den Acht Airgeadais (Uimh. 2), 1959 .

Sonraí suimeanna a bheidh le bailiú.

1934, Uimh. 31 .

22. —(1) Tar éis measúnachtaí i leith cánach ioncaim agus forchánach a dhéanamh, cuirfidh na cigirí cánach sonraí ar na suimeanna a bheidh le bailiú ar aghaidh go dtí an tArd-Bhailitheoir lena mbailiú, agus forléireofar tagairtí sna hAchtanna Cánach Ioncaim de dhúbláidí de mheasúnachtaí a sheachadfar do bhailitheoirí mar nithe a fholaíonn tagairtí do shonraí a chuirfear ar aghaidh amhlaidh.

(2) Ní bheidh feidhm ag fo-alt (1) den alt seo maidir le suimeanna a bheidh le bailiú i ndáil le measúnachtaí i leith cáin ioncaim a dhéanfar roimh an 6ú lá d'Aibreán, 1964, i gcás ina mbeidh sonraí ar na suimeanna i ndúbláidí de mheasúnachtaí a sheachadfar do na bailitheoirí cánach a bheidh ceaptha faoi alt 7 den Acht Airgid, 1934 .

An tArd-Bhailitheoir.

23. —(1) Déanfaidh na Coimisinéirí Ioncaim bailitheoir, ar a dtabharfar an tArd-Bhailitheoir, a cheapadh óna n-oifigigh agus beidh sé i seilbh oifige mar Ard-Bhailitheoir fad agus is toil agus is áil leo.

(2) Baileoidh agus toibheoidh an tArd-Bhailitheoir an cháin a mhuirearófar ó an go ham i ngach uile mheasúnacht i leith cánach ioncaim agus forchánach a mbeifear tar éis a sonraí a chur ar aghaidh chuige faoin alt sin roimhe seo.

(3) (a) Féadfaidh na Coimisinéirí Ioncaim daoine a ainmniú chun na cumhachtaí atá in ailt 162, 164 agus 199 den Income Tax Act, 1918, a fheidhmiú thar ceann an Ard-Bhailitheora agus ar ordú uaidh.

(b) I dteannta iad a bheith infheidhmithe ag an Ard-Bhailitheoir, beidh na cumhachtaí sin infheidhmithe freisin thar a cheann agus ar ordú uaidh ag daoine a ainmneofar faoin bhfo-alt seo.

(c) Ní ainmneofar duine faoin bhfo-alt seo muran oifigeach nó fostaí é leis na Coimisinéirí Ioncaim.

(4) Leasaítear leis seo mír (c) d'fho-alt (1) d'alt 190 den Income Tax Act, 1918, trí “or Revenue Commissioners” a chur isteach i ndiaidh “Special Commissioners” agus leasaítear leis seo fo-alt (3) d'alt 7 den Acht Airgid, 1934 , trí “nó na Coimisinéirí Ioncaim” a chur isteach i ndiaidh “Coimisinéirí Speisialta”.

(5) Beidh éifeacht ag fo-alt (1) den alt seo d'ainneoin alt 7 den Acht Airgeadais, 1934, ach ní dhéanfaidh sé difear d'oibriú an ailt sin.

(6) Ní bhainfidh ailt 172, 175, 176, 177, 178, 179, 180 agus 184 den Income Tax Act, 1918, leis an Ard-Bhailitheoir.

(7) Má bhíonn agus fad a bheidh an oifig a bhunaítear le fo-alt (1) den alt seo folamh nó sealbhóir na hoifige sin gan a bheith ábalta mar gheall ar bhreoiteacht, asláithreacht nó cúis éigin eile a dhualgais a chomhlíonadh, gníomhóidh duine mar Ard-Bhailitheoir a bheidh ainmnithe chuige sin ag na Coimisinéirí Ioncaim óna n-oifigigh agus déanfar aon tagairt san Acht seo nó in aon Acht eile don Ard-Bhailitheoir a fhorléiriú mar ní a fholaíonn, más iomchuí, tagairt do dhuine a bheidh ainmnithe faoin bhfo-alt seo.

(8) Féadfaidh na Coimisinéirí Ioncaim ainmniúchán faoin alt seo a chúlghairm.

Alt 187 (2) agus alt 196 (1) den Income Tax Act, 1918, a leasú.

24. —(1) Leasaítear leis seo fo-alt (2) d'alt 187 den Income Tax Act, 1918, trí “inspector of taxes” a chur in ionad “special commissioners”.

(2) Leasaítear leis seo fo-alt (1) d'alt 196 den Income Tax Act, 1918, trí “judge of the Circuit Court in whose circuit is situate, in the case of (a) a person who is not resident in the State, (b) the estate of a deceased person, (c) an incapacitated person, or (d) a trust, the place where the assessment was made and, in any other case, the place to which the notice of assessment was addressed” a chur in ionad “recorder or county court judge, as the case may be, having jurisdiction in the place where the assessment was made”.

An dáta a bheidh forcháin dlite agus iníoctha a athrú.

1928, Uimh. 11 .

1961, Uimh. 23 .

25. —(1) Leasaítear leis seo fo-alt (2) d'alt 3 den Acht Airgid, 1928 , trí “ar an gcéad lá d'Eanáir sa bhliain mheasúnachta” a chur in ionad “ar nó roimh an ladh lá den chéad Eanair tar éis deire bliain an cháinmheasa” agus trí “a dhéanfar” a chur in ionad “a sighneofar agus a lomhálfar” agus “déanta” a chur in ionad “sighnithe agus lomhálta”.

(2) (a) Déantar leis seo fo-alt (2) d'alt 11 den Acht Airgeadais, 1961 , a leasú trí “don bhliain mheasúnachta sin” a chur in ionad “don bhliain roimhe sin” agus fo-alt (3) d'alt 11 den Acht sin a leasú trí “don bhliain mheasúnachta sin” a chur in ionad “don bhliain roimhe sin” gach áit a bhfuil an abairt dheiridh sin agus “leis an mbliain mheasúnachta sin” a chur in ionad “leis an mbliain roimhe sin”.

(b) Beidh éifeacht dá réir sin—

(i) ag fógraí a bheidh tugtha roimh dháta thosach feidhme an Achta seo chun críocha an ailt sin á rá go mbeidh cáin ioncaim inbhainte as sochair oifige a íocfar sa bhliain 1963-64, agus

(ii) ag fógraí a bheidh tugtha amhlaidh á rá nach indéanta éifeacht a thabhairt do rogha i leith na n-asbhaintí sin,

ionann agus dá mba fhógraí iad a tugadh chun críocha an ailt sin arna leasú leis an alt seo.

(3) I gcás forcháin a bheith iníoctha ag duine don bhliain 1962-63 agus don bhliain 1963-64, déanfar méid na forchánach don bhliain 1962-63, más mó é ná an fhorcháin is iníoctha don bhliain 1963-64, a laghdú méid is comhionann leis an bhforcháin is iníoctha don bhliain 1963-64, agus, más lú é ná an fhorcháin, nó más comhionann é leis an bhforcháin is iníoctha don bhliain 1963-64, maithfear í.

Measúnú agus muirearú forchánach ag cigirí cánach.

1922, c. 17.

1958, Uimh. 25 .

1962, Uimh. 15 .

26. —(1) Déanfar tagairtí i bhfo-ailt (1), (2) agus (5) d'alt 7 den Income Tax Act, 1918, agus i bhfo-alt (1) d'alt 22 den Finance Act, 1922, do na coimisinéirí speisialta a fhorléiriú mar thagairtí do chigire cánach agus déanfar an tagairt i bhfo-alt (3) den alt sin (7) do na coimisinéirí speisialta a fhorléiriú mar thagairt do na Coimisinéirí Ioncaim.

(2) Déantar leis seo an fo-alt seo a leanas a chur in ionad fo-alt (7) d'alt 7 den Income Tax Act, 1918:

“(7) An inspector of taxes may amend any assessment made under this section (including an assessment made before the 6th day of April, 1963) or make an assessment or an additional assessment at any time in respect of any year of assessment (including a year of assessment earlier than the year 1963-64, but not earlier than the year 1922-23).”

(3) Leasaítear leis seo fo-alt (5) d'alt 54 den Acht Airgeadais, 1958 , trí “nó forchánach” a chur isteach i ndiaidh “i leith cánach ioncaim” i mír (a).

(4) Leasaítear leis seo fo-alt (6) d'alt 14 den Acht Airgeadais, 1962 , trí “nó forcháin” a chur isteach i ndiaidh “cáin ioncaim” agus “forcháin nó” a scriosadh.

Méideanna áirithe a mheas.

27. —(1) Más rud é—

(a) go mbeidh ar áireamh ioncaim iomláin pearsan aonair ioncam ó aon bhunadh nó bunaidh a bheidh le ríomh ar fhoras na méideanna iarbhír is infhaighte sa bhliain mheasúnachta nó i gcás ina mbeidh aon asbhaintí is inlamháilte i leith aon suimeanna bliantúla a íocadh amach as maoin nó brabúis pearsan aonair le lamháil mar asbhaintí in aghaidh na bliana arb iníoctha iad, agus

(b) go mbeidh measúnacht i leith forchánach á déanamh roimh dheireadh na bliana measúnachta lena mbaineann an mheasúnacht sin i leith forchánach,

ansin, le linn dó a bheith ag déanamh na measúnachta, déanfaidh an cigire cánach, agus é ag ríomh an méid iomlán cánach is inmheasúnaithe i leith forchánach, an méid ioncaim ó gach bunadh den sórt sin nó méid aon asbhaintí inlamháilte den sórt sin a mheas agus, nuair a bheidh aon mheastachán den sórt sin á dhéanamh aige, tabharfaidh sé aird chuí ar aon mhéid comhréire ioncaim nó ar aon asbhaintí inlamháilte comhréireacha sa bhliain díreach roimh an mbliain mheasúnachta.

(2) Más rud é—

(a) go mbeidh meastachán déanta faoi fho-alt (1) den alt seo,

(b) nach mbeidh fógra achomhairc tugtha i gcoinne na measúnachta i leith forchánach, agus

(c) go dtabharfaidh an duine measúnaithe don chigire cánach, laistigh de bhliain ó dheireadh na bliana measúnachta, sonraí ar mhéid ceart an ioncaim nó na n-asbhaintí ar ina leith a rinneadh an meastachán,

coigeartóidh an cigire cánach an mheasúnacht faoi threoir na difríochta idir méid ceart an ioncaim is inmheasúnaithe i leith forchánach agus méid na measúnachta, agus aisíocfar aon mhéid forchánach a bheidh ró-íoctha.

Méid laghdaithe forchánach a íoc an fad a bheifear ag feitheamh le hachomharc a chinneadh.

28. —I gcás ina ndéanfar achomharc maidir le forcháin agus gur dóigh leis na Coimisinéirí Speisialta gur mó méid na forchánach a muirearaíodh in aon mheasúnacht ná méid na forchánach a bheidh iníoctha nuair a bheidh an t-achomharc cinnte go críochnaitheach—

(a) ordóidh na Coimisinéirí Speisialta go n-íocfar cibé méid laghdaithe forchánach a mheasfaidh siad is cóir, ag féachaint don eolas a bheidh ar fáil,

(b) déanfar an méid laghdaithe forchánach sin a bhailiú agus a íoc i ngach slí ionann agus dá mba fhorcháin í a muirearaíodh i measúnacht a bhí tar éis teacht chun bheith ina measúnacht chríochnaitheach dhochloíte.

(c) nuair a bheifear tar éis méid na forchánach is inmhuirir ó cheart a chinneadh go críochnaitheach, beidh aon iarmhéid forchánach is inmhuirir de réir an chinnte iníoctha nó aisíocfar aon cháin a ró-íocadh, de réir mar is gá sa chás.