An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (CUID II. Corprú Cuideachtaí agus nithe a ghabhann leis sin) Ar Aghaidh (CUID IV. Clárú Muirear.)

33 1963

ACHT NA gCUIDEACHTAÍ, 1963

CUID III.

Scairchaipiteal agus Bintiúir.

Réamheolaire.

Dátú an réamheolaire.

43. —Cuirfear dáta ar réamheolaire a eiseoidh cuideachta nó a eiseofar thar a ceann nó a eiseofar i ndáil le cuideachta atá beartaithe, agus, mura gcruthófar a mhalairt, glacfar leis gurb é an dáta sin dáta foilsithe an réamheolaire.

Nithe a bheidh le lua agus tuarascálacha a bheidh le tabhairt sa réamheolaire.

44. —(1) Faoi réir forálacha alt 45, ní foláir na nithe a shonraítear i gCuid I den Tríú Sceideal a lua, agus na tuarascálacha a shonraítear i gCuid II den Sceideal sin a leagan amach, i ngach réamheolaire a eiseoidh cuideachta nó a eiseofar thar a ceann, nó a eiseoidh aon duine, nó a eiseofar thar ceann aon duine, atá nó a bhí ag gabháil d'fhoirmiú na cuideachta nó a bhfuil nó a raibh leas aige ina foirmiú, agus beidh éifeacht ag na Codanna sin I agus II faoi réir na bhforálacha atá i gCuid III den Sceideal sin.

(2) Aon choinníoll a éileoidh nó a cheanglóidh ar iarratasóir ar scaireanna nó bintiúir de chuid cuideachta comhlíonadh aon cheanglais san alt seo a tharscaoileadh, nó a airbheartóidh éifeacht air a thabhairt d'fhógra maidir le haon chonradh, doiciméad nó ní nach ndéantar tagairt go sonrach dó sa réamheolaire, beidh sé ar neamhní.

(3) Faoi réir fho-alt (4) agus alt 45, ní dleathach aon fhoirm iarratais ar scaireanna nó bintiúir de chuid cuideachta a eisiúint, mura n-eiseofar an fhoirm i dteannta réamheolaire a chomhlíonann ceanglais na Coda seo agus nach sárú ar fhorálacha alt 46 é an fhoirm sin a eisiúint.

(4) Ní bheidh feidhm ag fo-alt (3) má shuitear gur eisíodh an fhoirm iarratais—

(a) i ndáil le cuireadh bona fide do dhuine chun dul faoi chomhaontú frithghealltanais maidir leis na scaireanna nó na bintiúir; nó

(b) maidir le scaireanna nó bintiúir nár tairgeadh don phobal.

(5) Faoi réir fho-alt (6), má tharlaíonn neamhchomhlíonadh nó sárú ar aon cheann de cheanglais an ailt seo, ní bheidh stiúrthóir ná aon duine eile a bheidh freagrach sa réamheolaire faoi aon dliteanas mar gheall ar an neamhchomhlíonadh nó an sárú, más rud é—

(a) go gcruthóidh sé maidir le haon ní nár nochtadh nach raibh a fhios aige é; nó

(b) go gcruthóidh sé gur trí dhearmad macánta fíorais aige a tharla an neamhchomhlíonadh nó an sárú; nó

(c) gur neamhchomhlíonadh nó sárú é maidir le nithe arb é tuairim na cúirte a dhéileálfaidh leis an gcás gur nithe neamhábhartha iad, nó go raibh siad ar shlí eile de shórt gurb é tuairim na cúirte, ag féachaint d'imthosca uile an cháis, gur cóir de réir réasúin é a mhaitheamh.

(6) Mura ndéantar ráiteas maidir leis na nithe a shonraítear i mír 16 den Tríú Sceideal a chur isteach i réamheolaire, ní bheidh aon stiúrthóir ná aon duine eile faoi aon dliteanas i leith na faillí, mura gcruthófar go raibh fios aige ar na nithe nár nochtadh.

(7) Ní bheidh feidhm ag an alt seo—

(a) maidir le réamheolaire nó foirm iarratais a bhaineann le scaireanna nó bintiúir de chuid cuideachta a eisiúint chuig comhaltaí nó bintiúraigh láithreacha den chuideachta, cibé acu a bheidh nó nach mbeidh ceart ag iarratasóir ar na scaireanna nó na bintiúir tréigean a dhéanamh i bhfabhar daoine eile; ná

(b) maidir le réamheolaire nó foirm iarratais a eisiúint a bhaineann le scaireanna nó bintiúir atá, nó atá le bheith, ar aon réim ar gach slí le scaireanna nó bintiúir a eisíodh laistigh den 2 bhliain roimhe sin agus a bhfuiltear, de thuras na huaire, ag déileáil iontu nó á lua ar stocmhargadh aitheanta;

ach, faoi réir a bhfuil ráite, beidh feidhm ag an alt seo maidir le réamheolaire nó foirm iarratais cibé acu ar chuideachta a fhoirmiú nó i ndáil lena foirmiú nó dá éis sin a eiseofar iad.

(8) Má ghníomhaíonn aon duine contrártha d'fho-ailt (1) nó (3), dlífear fíneáil nach mó ná £100 a chur air.

(9) Ní dhéanfaidh aon ní san alt seo teorannú ná laghdú ar aon dliteanas a bheidh ar aon duine faoin dlí ginearálta nó faoin Acht seo ar leithligh ón alt seo.

Alt 44 a eisiamh agus an Tríú Sceideal a mhaolú i gcás réamheolairí áirithe

45. —(1) I gcás—

(a) ina mbeartófar aon scaireanna nó bintiúir de chuid cuideachta a thairiscint don phobal trí réamheolaire arna eisiúint go ginearálta (is é sin, arna eisiúint chun daoine nach comhaltaí ná bintiúraigh láithreacha den chuideachta); agus

(b) ina ndéanfar iarratas chun stocmhargadh aitheanta ag iarraidh cead déileáil sna scaireanna nó sna bintiúir sin nó iad a lua ar an stocmhargadh sin;

féadfaidh an stocmhargadh sin, nó féadfar thar a cheann, ar an iarratasóir dá iarraidh sin, deimhniú díolúine a thabhairt, is é sin, deimhniú á rá go mbeadh sé ródhian ceanglais an Tríú Sceideal a chomhlíonadh, ag féachaint do na tograí (mar a bheidh siad luaite san iarratas) maidir le méid agus imthosca eile na heisiúna scaireanna nó bintiúr agus maidir le haon teorainneacha ar líon agus aicme na ndaoine a bhfuil an tairiscint le tabhairt dóibh.

(2) Má thugtar deimhniú díolúine, agus má chloítear leis na tograí a dúradh agus go ndéanfar na sonraí agus an t-eolas is gá a fhoilsiú i ndáil leis an iarratas ar chead a rinneadh chun an stocmhargaidh a fhoilsiú amhlaidh, ansin—

(a) measfar ceanglais an Tríú Sceideal a bheith comhlíonta ag réamheolaire a thugann na sonraí agus an t-eolas a dúradh san fhoirm inar gá amhlaidh iad a fhoilsiú;

(b) faoi réir mhír (c), ní bhainfidh alt 44 le haon eisiúint a dhéanfar, tar éis an cead a iarradh a thabhairt, ar réamheolaire maidir leis na scaireanna nó na bintiúir; agus

(c) bainfidh fo-alt (3) d'alt 44 le haon eisiúint a dhéanfar, tar éis an cead a iarradh a thabhairt, ar fhoirm iarratais maidir leis na scaireanna nó na bintiúir amhail is dá mba é a bhí sa tagairt do réamheolaire tagairt do réamheolaire a thugann na sonraí agus an t-eolas a dúradh san fhoirm inar gá amhlaidh iad a fhoilsiú.

Toiliú saineolaí le heisiúint réamheolaire ina mbeidh ráiteas uaidh.

46. —(1) Ní eiseofar réamheolaire ag tabhairt cuireadh do dhaoine suibscríobh le haghaidh scaireanna nó bintiúir de chuid cuideachta a mbeidh ráiteas ann a airbheartaíonn a bheith arna dhéanamh ag saineolaí mura rud é—

(a) gur thug sé, agus nár tharraing sé siar, sular seachadadh cóip den réamheolaire lena chlárú, a thoiliú i scríbhinn lena eisiúint agus an ráiteas istigh ann san fhoirm agus sa chomhthéacs ina bhfuil sé istigh ann;

(b) go mbeidh ráiteas sa réamheolaire gur thug sé an toiliú sin agus nár tharraing sé siar é mar a dúradh.

(2) Má eisítear aon réamheolaire contrártha don alt seo, dlífear fíneáil nach mó ná £100 a chur ar an gcuideachta agus ar gach duine ba pháirtí go bhfios dó ina eisiúint.

(3) San alt seo folaíonn “saineolaí” innealtóir, luachálaí, cuntasóir agus aon duine eile a dtugann a ghairm údarás do ráiteas uaidh.

Clárú an réamheolaire.

47. —(1) Ní eiseoidh cuideachta aon réamheolaire ná ní eiseofar aon réamheolaire thar a ceann ná maidir le cuideachta atá beartaithe mura rud é go ndearnadh, ar dháta a fhoilsithe nó roimhe sin, cóip den réamheolaire a sheachadadh don chláraitheoir lena clárú agus í sínithe ag gach duine atá ainmnithe ann mar stiúrthóir nó mar dhuine atá le bheith ina stiúrthóir ar an gcuideachta, nó ag gníomhaire dó a bheidh údaraithe i scríbhinn, agus go mbeidh formhuinithe uirthi nó ag gabháil léi—

(a) aon toiliú le heisiúint an réamheolaire is gá de réir alt 46 ó aon duine mar shaineolaí; agus

(b) ina theannta sin, i gcás réamheolaire arna eisiúint go ginearálta,—

(i) cóip d'aon chonradh is gá de réir mhír 14 den Tríú Sceideal a lua sa réamheolaire nó, i gcás conradh nár cuireadh síos i scríbhinn, meabhrán ina dtabharfar sonraí iomlána ina thaobh nó, más rud é, i gcás réamheolaire a measfar, de bhua deimhniú a deonaíodh faoi alt 45, ceanglais an Sceidil sin a bheith comhlíonta ina leith, gur gá go mbeadh conradh nó cóip de nó meabhrán conartha ar fáil lena scrúdú i ndáil leis an iarratas faoin alt sin chun stocmhargaidh aitheanta, cóip nó, de réir mar a bheidh, meabhrán den chonradh sin; agus

(ii) i gcás ina mbeidh na daoine a thabharfaidh aon tuarascáil is gá a thabhairt de réir Chuid II den Sceideal sin tar éis aon choigeartuithe mar atá luate i mír 29 den Sceideal sin a dhéanamh sa tuairascáil sin nó, gan na fáthanna a lua, a chur in iúl inti, ráiteas i scríbhinn faoi shíniú na ndaoine sin ina leagfar amach na coigeartuithe agus ina dtabharfar na fáthanna a bhí leo.

Na tagairtí atá i bhfomhír (i) de mhír (b) den fho-alt seo don chóip de chonradh is gá dá réir a fhormhuiniú ar chóip den réamheolaire nó a chur ag gabháil leis, measfar, i gcás conradh atá go hiomlán nó go páirteach i dteanga iasachta, gur tagairtí iad do chóip de thiontú Béarla nó Gaeilge ar an gconradh sin nó do chóip ina bhfuil tiontú Béarla nó Gaeilge ar na Codanna atá i dteanga iasachta, de réir mar a bheidh, agus ar tiontú é a mbeidh sé deimhnithe sa tslí fhorordaithe gur tiontú ceart é, agus folóidh an tagairt do chóip de chonradh is gá a bheith ar fáil lena scrúdú tagairt do chóip de thiontú ar an gconradh sin nó do chóip ina bhfuil tiontú ar chodanna de.

(2) Ar éadan gach réamheolaire—

(a) luafar gur seachadadh cóip lena clárú de réir mar a cheanglaítear leis an alt seo;

(b) sonrófar, nó déanfar tagairt do ráitis sa réamheolaire a shonraíonn, aon doiciméid is gá de réir an ailt seo a fhormhuiniú ar an gcóip a seachadadh amhlaidh nó a chur ag gabháil léi.

(3) Ní chláróidh an cláraitheoir réamheolaire mura rud é go mbeidh dáta air agus go mbeidh an chóip de sínithe mar a cheanglaítear leis an alt seo agus go mbeidh na doiciméid (más ann) a sonraíodh mar a dúradh formhuinithe air nó ag gabháil leis.

(4) Má eisítear réamheolaire gan cóip de a sheachadadh faoin alt seo don chláraitheoir nó gan na doiciméid is gá a bheith formhuinithe ar an gcóip a seachadadh amhlaidh nó ag gabháil léi, dlífear fíneáil nach mó ná £100 a chur ar an gcuideachta agus ar gach duine is páirtí go bhfios dó in eisiúint an réamheolaire.

Srian le hathrú ar théarmaí a luaitear sa réamheolaire nó sa ráiteas in ionad réamheolaire.

48. —(1) Ní dhéanfaidh cuideachta faoi theorainn scaireanna ná cuideachta faoi theorainn ráthaíochta ag a bhfuil scairchaipiteal athrú, roimh an gcruinniú reachtúil, ar théarmaí conartha dá dtagraítear sa réamheolaire, nó sa ráiteas in ionad réamheolaire, ach amháin le haontú an chruinnithe reachtúil.

(2) Ní bhainfidh an t-alt seo le cuideachta phríobháideach.

Dliteanas sibhialta mar gheall ar mhíráitis i réamheolaire.

49. —(1) Faoi réir forálacha an ailt seo, má thugann réamheolaire cuireadh do dhaoine suibscríobh le haghaidh scaireanna nó bintiúir de chuid cuideachta, dlífidh na daoine seo a leanas cúiteamh a íoc le gach duine a dhéanfaidh suibscríobh le haghaidh aon scaireanna nó bintiúir, ar iontaoibh an réamheolaire, i leith an chaillteanais nó an damáiste a bhain dóibh mar gheall ar aon ráiteas neamhfhírinneach sa réamheolaire—

(a) gach duine is stiúrthóir ar an gcuideachta tráth an réamheolaire a eisiúint;

(b) gach duine a thug údarás é féin a ainmniú agus atá ainmnithe sa réamheolaire mar stiúrthóir nó mar dhuine a chomhaontaigh bheith ina stiúrthóir, láithreach bonn nó tar éis aga aimsire;

(c) gach duine is tionscnóir ar an gcuideachta;

(d) gach duine a d'údaraigh an réamheolaire a eisiúint.

(2) Más rud é, faoi alt 46, gur gá toiliú duine le réamheolaire a eisiúint agus gur thug sé an toiliú sin, ní bheidh sé, mar gheall ar an toiliú sin a thabhairt, faoi dhliteanas faoi fho-alt (1) mar dhuine a d'údaraigh an réamheolaire a eisiúint ach amháin maidir le ráiteas neamhfhírinneach a airbheartóidh a bheith déanta aige mar shaineolaí.

(3) Faoi réir fho-alt (4), ní bheidh aon duine faoi dhliteanas faoi fho-alt (1) má chruthaíonn sé—

(a) go ndearna sé, tar éis dó toiliú chun bheith ina stiúrthóir ar an gcuideachta, an toiliú sin a tharraingt siar sular eisíodh an réamheolaire, agus gur eisíodh é gan a údarás ná a thoiliú; nó

(b) gur eisíodh an réamheolaire gan fhios dó nó gan a thoiliú, agus ar fios a eisiúna a fháil dó go ndearna sé láithreach fógra poiblí réasúnach a thabhairt gur eisíodh é gan fhios dó nó gan a thoiliú; nó

(c) go ndearna sé, tar éis an réamheolaire a eisiúint agus sula ndearnadh leithroinnt faoi, a thoiliú leis a tharraingt siar ar fios a fháil i dtaobh aon ráitis neamhfhírinnigh ann, agus gur thug sé fógra poiblí réasúnach faoina tharraingt siar agus faoin bhfáth a bhí aige leis; nó

(d) (i) maidir le gach ráiteas neamhfhírinneach nach n-airbheartóidh a bheith déanta ar údarás saineolaí nó doiciméid nó ráitis oifigiúil phoiblí, go raibh cúis réasúnach aige chun a chreidiúint, agus gur chreid sé, anuas go dtí an t-am a leithroinneadh na scaireanna nó na bintiúir, cibé acu é, go raibh an ráiteas fíor; agus

(ii) maidir le gach ráiteas neamhfhírinneach a airbheartóidh a bheith ina ráiteas ó shaineolaí, nó a bheidh i gcóip a airbheartóidh a bheith ina cóip de thuarascáil nó luacháil ó shaineolaí nó ina shliocht as an gcéanna, gur léiriú cothrom ar an ráiteas é, nó gur chóip cheart dhílis é den tuarascáil nó den luacháil nó sliocht ceart dílis as an gcéanna, agus go raibh cúis réasúnach aige chun a chreidiúint, agus gur chreid sé, anuas go dtí an t-am a eisíodh an réamheolaire, go raibh an duine a rinne an ráiteas inniúil ar é a dhéanamh, agus gur thug an duine sin an toiliú is gá de réir alt 46 le heisiúint an réamheolaire agus nár tharraing sé an toiliú sin siar sula ndearnadh cóip den réamheolaire a sheachadadh lena clárú, nó, go bhfios don chosantóir, sula ndearnadh leithroinnt faoi; agus

(iii) maidir le gach ráiteas neamhfhírinneach a airbheartóidh a bheith ina ráiteas ó dhuine oifigiúil, nó a bheidh i scríbhinn a airbheartóidh a bheith ina cóip de dhoiciméad oifigiúil poiblí nó ina sliocht as, gur léiriú ceart dílis é ar an ráiteas nó ar an gcóip den doiciméad nó ar an sliocht as.

(4) Ní bheidh feidhm ag fo-alt (3) i gcás duine a bheidh faoi dhliteanas, mar gheall ar thoiliú a thabhairt a cheanglaítear air a thabhairt leis an alt sin 46, mar dhuine a d'údaraigh an réamheolaire a eisiúint maidir le ráiteas neamhfhírinneach a airbheartóidh a bheith déanta aige mar shaineolaí.

(5) Duine a bheadh, murach an fo-alt seo, faoi dhliteanas faoi fho-alt (1), mar gheall ar thoiliú a thabhairt a cheanglaítear air a thabhairt le halt 46, mar dhuine a d'údaraigh réamheolaire a eisiúint maidir le ráiteas neamhfhírinneach a arbheartóidh a bheith déanta aige mar shaineolaí, ní bheidh sé faoi dhliteanas amhlaidh má chruthaíonn sé—

(a) go ndearna sé, tar éis dó a thoiliú a thabhairt faoin alt sin 46 le heisiúint an réamheolaire, an toiliú sin a tharraingt siar i scríbhinn sular seachadadh cóip den réamheolaire lena clárú; nó

(b) go ndearna sé, tar éis cóip den réamheolaire a sheachadadh lena clárú agus sula ndearnadh leithroinnt faoin réamheolaire, a thoiliú a tharraingt siar i scríbhinn ar fios a fháil dó i dtaobh an ráitis neamhfhírinnigh, agus gur thug sé fógra poiblí réasúnach faoina tharraingt siar agus faoin bhfáth a bhí aige leis; nó

(c) go raibh sé inniúil ar an ráiteas a dhéanamh agus go raibh cúis réasúnach aige chun a chreidiúint agus gur chreid sé, anuas go dtí an t-am a leithroinneadh na scaireanna nó na bintiúir, cibé acu é, go raibh an ráiteas fíor.

(6) Faoi réir fho-alt (7), i gcás—

(a) ina mbeidh ainm duine sa réamheolaire mar stiúrthóir ar an gcuideachta nó mar dhuine a chomhaontaigh bheith ina stiúrthóir uirthi, agus nár thoiligh sé bheith ina stiúrthóir, nó gur tharraing sé siar a thoiliú sular eisíodh an réamheolaire, agus nár údaraigh sé an réamheolaire a eisiúint nó nár thoiligh sé lena eisiúint; nó

(b) inar gá faoi alt 46 toiliú duine le heisiúint an réamheolaire agus nár thug sé an toiliú sin, nó gur tharraing sé siar é sular eisíodh an réamheolaire;

dlífidh stiúrthóirí na cuideachta, ach amháin aon duine acu a ndearnadh an réamheolaire a eisiúint gan fhios dó nó gan a thoiliú, agus aon duine eile a d'údaraigh an réamheolaire a eisiúint, an duine a bheidh ainmnithe mar a dúradh nó ar ghá toiliú uaidh mar a dúradh, cibé acu é, a shlánú in aghaidh gach damáiste, costas agus caiteachas a mbeidh sé curtha faoi dhliteanas ina leith, mar gheall ar a ainm a bheith curtha isteach sa réamheolaire nó ráiteas a bheith istigh ann a airbheartóidh a bheith déanta aige mar shaineolaí, cibé acu é, nó á chosaint féin in aghaidh aon chaingean nó imeacht dhlíthiúil a tugadh ina aghaidh maidir leis an gcéanna.

(7) Ní mheasfar chun críocha fho-alt (6) gur údaraigh duine réamheolaire a eisiúint de bhíthin amháin gur thug sé an toiliú is gá de réir alt 46 chun ráiteas a chur isteach ann a airbheartóidh a bheith déanta aige mar shaineolaí.

(8) Chun críocha an ailt seo—

(a) ciallaíonn “tionscnóir” tionscnóir ba pháirtí in ullmhú an réamheolaire, nó in ullmhú na coda de ina raibh an ráiteas neamhfhírinneach, ach ní fholaíonn sé aon duine mar gheall ar é a bheith ag gníomhú i gcáil ghairmiúil do dhaoine a bhí ag gabháil d'fhoirmiú na cuideachta a thabhairt chun críche; agus

(b) tá le “saineolaí” an bhrí atá leis in alt 46.

Dliteanas coiriúil mar gheall ar mhíráitis i réamheolaire.

50. —(1) Má bhíonn aon ráiteas neamhfhírinneach curtha isteach i réamheolaire a eiseofar tar éis an dáta feidhme, dlífear aon duine a d'údaraigh an réamheolaire a eisiúint—

(a) ar é a chiontú ar díotáil, a chur faoi phríosúnacht ar feadh téarma nach faide ná 2 bhliain, nó faoi fhíneáil nach mó ná £500, nó fúthu araon; nó

(b) ar é a chiontú go hachomair, a chur faoi phríosúnacht ar feadh téarma nach faide ná 6 mhí, nó faoi fhíneáil nach mó ná £100, nó fúthu araon;

mura gcruthóidh sé gur ráiteas neamhábhartha an ráiteas neamhfhírinneach nó go raibh cúis réasúnach aige chun a chreidiúint agus gur chreid sé, anuas go dtí an t-am a eisíodh an réamheolaire, go raibh an ráiteas fíor.

(2) Ní mheasfar chun críocha an ailt seo gur údaraigh duine réamheolaire a eisiúint de bhíthin amháin gur thug sé an toiliú is gá de réir alt 46 chun ráiteas a chur isteach ann a airbheartóidh a bheith déanta aige mar shaineolaí.

Measfar gur réamheolaire doiciméad ina mbeidh tairiscint chun scaireanna nó bintiúir a dhíol.

51. —(1) Má dhéanann nó má chomhaontaíonn cuideachta aon scaireanna nó bintiúir de chuid na cuideachta a leithroinnt d'fhonn gach ceann nó aon cheann de na scaireanna nó na bintiúir sin a thairiscint chun a ndíolta leis an pobal, measfar chun gach críche gur réamheolaire arna eisiúint ag an gcuideachta aon doiciméad lena ndéantar an tairiscint chun a ndíolta leis an bpobal, agus beidh feidhm agus éifeacht dá réir sin ag gach achtachán agus riail dlí maidir le hábhair réamheolairí agus le dliteanas i leith ráiteas i réamheolairí agus easnaimh orthu agus maidir le foirmeacha iarratais le haghaidh scaireanna nó bintiúir de chuid na cuideachta nó a bhaineann thairis sin le réamheolairí, ionann is dá mba rud é go ndearnadh na scaireanna nó na bintiúir a thairiscint don phobal lena suibscríobh agus go mbeadh na daoine a ghlacfaidh leis an tairiscint i leith aon scaireanna nó bintiúir ina suibscríobhaithe le haghaidh na scaireanna nó na bintiúir sin, ach sin gan dochar don dliteanas, más ann, a bheidh ar na daoine a rinne an tairiscint, i leith míráiteas sa doiciméad nó ar dhóigh eile i leith an doiciméid.

(2) Chun críocha an Achta seo, is fianaise é, mura gcruthófar a mhalairt, go ndearnadh nó gur comhaontaíodh scaireanna nó bintiúir a leithroinnt d'fhonn na scaireanna nó na bintiúir a thairiscint chun a ndíolta leis an bpobal, má shuitear—

(a) go ndearnadh scaireanna nó bintiúir nó aon chuid díobh a thairiscint chun a ndíolta leis an bpobal laistigh de 2 bhliain tar éis iad a leithroinnt nó comhaontú ar iad a leithroinnt; nó

(b) nach rabhthas ar dháta na tairisceana a dhéanamh tar éis an chomaoin iomlán a bhí le fáil ag an gcuideachta i leith na scaireanna nó na mbintiúr a fháil amhlaidh.

(3) Beidh éifeacht ag alt 44, mar a chuirtear chun feidhme é leis an alt seo, ionann is dá gceanglódh sé go luafaí i réamheolaire, de bhreis ar na hábhair a cheanglaítear leis an alt sin a lua i réamheolaire—

(a) méid glan na comaoine a fuair an chuideachta, nó a bheadh le fáil aici, i leith na scaireanna nó na bintiúir lena mbaineann an tairiscint, agus

(b) an áit agus an t-am ina bhféadfar scrúdú a dhéanamh ar an gconradh faoinar leithroinneadh na scaireanna nó na bintiúir sin nó faoina bhfuil siad le leithroinnt

agus beidh éifeacht ag alt 47, mar a chuirtear chun feidhm é leis an alt seo, ionann is dá mba dhaoine atá ainmnithe i réamheolaire mar stiúrthóirí ar chuideachta na daoine a rinne an tairiscint.

(4) Más cuideachta nó gnólacht an duine a dhéanfaidh tairiscint lena mbaineann an t-alt seo, is leor an doiciméad réamhráite a bheith sínithe thar ceann na cuideachta nó an ghnólachta ag dhá stiúrthóir ar an gcuideachta nó cuid nach lú ná leath na gcomhpháirtithe, cibé acu é, agus féadfaidh aon stiúrthóir nó comhpháirtí den sórt sin síniú trí ghníomhaire dó a bheidh údaraithe i scríbhinn.

Forléiriú forálacha a bhaineann le réamheolairí.

52. —Chun críocha na bhforálacha sin roimhe seo den Chuid seo—

(a) measfar ráiteas a bheidh curtha isteach i réamheolaire a bheith neamhfhírinneach má tá sé mithreorach san fhoirm agus sa chomhthéacs ina bhfuil sé; agus

(b) measfar ráiteas a bheith curtha isteach i réamheolaire má tá sé istigh ann féin nó in aon tuarascáil nó meabhrán ar a éadan nó má tá sé corpraithe ann i modh tagartha nó má eisíodh é leis an réamheolaire.

Leithroinnt.

An suibscríobh íosta agus an méid is iníoctha tráth an iarratais.

53. —(1) Ní dhéanfar leithroinnt ar aon scairchaipiteal de chuid cuideachta a thairgfear don phobal lena suibscríobh murar suibscríobhadh an méid a mbeidh sé luaite sa réamheolaire gurb é an méid íosta é is dóigh leis na stiúrthóirí nach foláir a chruinniú trí scairchaipiteal a eisiúint chun soláthar a dhéanamh do na nithe a shonraítear i mír 4 den Tríú Sceideal, agus gur íocadh leis an gcuideachta, agus go bhfuair sí, an tsuim ab iníoctha tráth an iarratais ar an méid sin a bheidh luaite amhlaidh.

Chun críocha an fho-ailt seo, measfar suim a bheith íoctha le cuideachta agus faighte aici má fuair an chuideachta de mheon macánta seic ar an tsuim sin agus mura bhfuil aon chúis ag stiúrthóirí na cuideachta chun bheith in amhras nach n-íocfar an seic.

(2) Déanfar an méid a bheidh luaite amhlaidh sa réamheolaire a ríomh ar leithligh ó aon mhéid is iníoctha ar dhóigh seachas in airgead agus gairtear “an suibscríobh íosta” de san Acht seo.

(3) Ní bheidh an méid is iníoctha tráth an iarratas ar gach scair níos lú ná 5 faoin gcéad de mhéid ainmniúil na scaire.

(4) Mura mbeidh na coinníollacha réamhráite comhlíonta i gceann 40 lá tar éis an réamheolaire a éisiúint don chéad uair, déanfar an t-airgead go léir a fuarthas ó iarratasóirí ar scaireanna a aisíoc leo láithreach gan ús, agus, mura n-aisíocfar amhlaidh aon airgead den sórt sin laistigh de 48 lá tar éis an réamheolaire a eisiúint, dlífidh stiúrthóirí na cuideachta i gcomhpháirt agus go leithleach an t-airgead sin a aisíoc le hús de réir 5 faoin gcéad sa bhliain ó dheireadh an ochtú lá is daichead, sa dóigh, áfach, nach mbeidh stiúrthóir faoi dhliteanas má chruthaíonn sé nach aon mhí-iompar ná faillí dá chuid féin ba chúis leis an mainneachtain san airgead a aisíoc.

(5) Aon choinníoll a éileoidh nó a cheanglóidh ar aon iarratasóir ar scaireanna comhlíonadh aon cheanglais san alt seo a tharscaoileadh, beidh sé ar neamhní.

(6) Ní bhainfidh an t-alt seo, ach amháin fo-alt (3) de, le haon leithroinnt ar scaireanna i ndiaidh na chéad leithroinnte ar scaireanna a thairgfear don phobal lena suibscríobh.

Toirmeasc ar leithroinnt i gcásanna áirithe murar seachadadh ráiteas in ionad réamheolaire don chláraitheoir.

54. —(1) Aon chuideachta ag a bhfuil scairchaipiteal nach n-eiseoidh réamheolaire ar í a fhoirmiú nó maidir lena foirmiú, nó a d'eisigh réamheolaire den sórt sin ach nach ndeachaigh i gceann leithroinnt aon scaireanna dár tairgeadh don phobal lena suibscríobh, ní dhéanfaidh sí aon scaireanna ná bintiúir dá cuid a leithroinnt murar seachadadh do chláraitheoir na gcuideachtaí, 3 lá ar a laghad roimh an gcéad leithroinnt ar scaireanna nó ar bhintiúir, ráiteas in ionad réamheolaire, arna shíniú ag gach duine a bheidh ainmnithe ann mar stiúrthóir nó mar dhuine atá le bheith ina stiúrthóir ar an gcuideachta nó ag gníomhaire dó a bheidh údaraithe i scríbhinn, agus an ráiteas sin san fhoirm agus na sonraí sin ann atá leagtha amach i gCuid I den Cheathrú Sceideal agus, sna cásanna a luaitear i gCuid II den Sceideal sin, na tuarascálacha sin a shonraítear sa Chuid sin II, agus beidh éifeacht ag na Codanna sin I agus II faoi réir na bhforálacha atá i gCuid III den Sceideal sin.

(2) Gach ráiteas in ionad réamheolaire a sheachadfar faoi fho-alt (1), agus a mbeidh na daoine a bheidh ag tabhairt aon tuarascála den sórt a dúradh tar éis aon choigeartuithe den sórt a luaitear i mír 5 de Chuid III den Cheathrú Sceideal a dhéanamh ann nó, gan na fáthanna a thabhairt, a chur in iúl ann, formhuineofar air nó cuirfear ag gabháil leis ráiteas i scríbhinn, faoi shíniú na ndaoine sin, ina leagfar amach na coigeartuithe agus ina luafar na fáthanna a bhí leo.

(3) Ní bhainfidh an t-alt seo le cuideachta phríobháideach.

(4) Má ghníomhaíonn cuideachta contrártha d'fho-alt (1) nó (2), dlífear fineáil nach mó ná £100 a chur ar an gcuideachta agus ar gach stiúrthóir de chuid na cuideachta a dhéanfaidh go feasach agus go toiliúil an sárú a údarú nó a cheadú.

(5) Má bhíonn aon ráiteas neamhfhírinneach curtha isteach i ráiteas in ionad réamheolaire a sheachadfar do chláraitheoir na gcuideachtaí faoi fho-alt (1), dlífear aon duine a d'údaraigh an ráiteas in ionad réamheolaire a sheachadadh lena chlárú—

(a) ar é a chiontú ar díotáil, a chur faoi phríosúnacht ar feadh téarma nach faide ná 2 bhliain nó faoi fhíneáil nach mó ná £500, nó fúthu araon; nó

(b) ar é a chiontú go hachomair, a chur faoi phríosúnacht ar feadh téarma nach faide ná 6 mhí nó faoi fhíneáil nach mó ná £100, nó fúthu araon;

mura gcruthóidh sé gur ráiteas neamhábhartha an ráiteas neamhfhírinneach nó go raibh cúis réasúnach aige chun a chreidiúint, agus gur chreid sé, anuas go dtí an t-am a seachadadh an ráiteas in ionad réamheolaire lena chlárú, go raibh an ráiteas neamhfhírinneach fíor.

(6) Chun críocha an ailt seo—

(a) measfar ráiteas a bheidh curtha isteach i ráiteas in ionad réamheolaire a bheith neamhfhírinneach má tá sé míthreorach san fhoirm agus sa chomhthéacs ina bhfuil sé;

(b) measfar ráiteas a bheith curtha isteach i ráiteas in ionad réamheolaire má tá sé istigh ann féin nó in aon tuarascáil nó meabhrán ar a éadan nó má tá sé corpraithe ann i modh tagartha.

An éifeacht a bheidh ag leithroinnt neamhrialta.

55. —(1) Aon leithroinnt a dhéanfaidh cuideachta ar iarratasóir contrártha d'alt 53 nó 54, beidh sí inchurtha ar neamhní ar thionscnamh an iarratasóra laistigh de mhí tar éis cruinniú reachtúil na cuideachta a thionól, agus ní bheidh tráth is déanaí ná sin, nó, in aon chás nach gceanglaítear ar an gcuideachta cruinniú reachtúil a thionól, nó más tar éis an cruinniú reachtúil a thionól a dhéanfar an leithroinnt, laistigh de mhí tar éis dáta na leithroinnte, agus ní bheidh tráth is déanaí ná sin, agus beidh sí inchurtha ar neamhní amhlaidh d'ainneoin an chuideachta a bheith i gcúrsa a foirceanta.

(2) I gcás ina gcuirfear leithroinnt ar neamhní faoin alt seo, déanfaidh an chuideachta, laistigh de mhí ina dhiaidh sin, fógra sa chéill sin a sheachadadh do chláraitheoir na gcuideachtaí lena chlárú, agus beidh feidhm ag fo-ailt (3) agus (4) d'alt 58 maidir leis an bhfo-alt seo faoi mar atá feidhm acu maidir leis an alt sin.

(3) Aon stiúrthóir cuideachta a dhéanfaidh nó a cheadóidh nó a údaróidh, go feasach, sárú ar aon cheann d'fhorálacha na n-alt sin 53 agus 54 maidir le leithroinnt, dlífidh sé cúiteamh a dhéanamh leis an gcuideachta agus leis an leithroinní faoi seach in aon chaillteanas nó damáistí nó costais a bhain don chuideachta nó don leithroinní nó faoina ndeachaigh an chuideachta nó an leithroinní dá dheasca, sa dóigh, áfach, nach dtionscnófar imeachtaí chun aon chaillteanas, damáistí nó costais den sórt sin a ghnóthú tar éis 2 bhliain a bheith caite ó dháta na leithroinnte.

Iarratais ar scaireanna agus bintiúir, agus a leithroinnt.

56. —(1) Ní dhéanfar aon leithroinnt ar aon scaireanna ná bintiúir de chuid cuideachta de bhun réamheolaire arna eisiúint go ginearálta agus ní thionscnófar aon imeachtaí ar iarratais a dhéanfar de bhun réamheolaire a eisíodh amhlaidh go dtí tús an ceathrú lá tar éis an lae a eiseofar an réamheolaire amhlaidh don chéad uair nó cibé tráth is déanaí ná sin a shonrófar, má shonraítear, sa réamheolaire.

Gairtear “tráth oscailte na liostaí suibscríofa” san Acht seo feasta de thús an ceathrú lá sin nó de cibé tráth is déanaí ná sin mar a dúradh.

(2) I bhfo-alt (1) déanfar an tagairt don lá a bheidh an réamheolaire arna eisiúint go ginearálta don chéad uair a fhorléiriú mar thagairt don lá a eiseofar amhlaidh é don chéad uair mar fhógrán nuachtáin, sa dóigh, áfach, mura n-eiseofar é amhlaidh mar fhógrán nuachtáin roimh an gceathrú lá tar éis an lae a eiseofar é amhlaidh ar aon mhodh eile, go bhforléireofar an tagairt sin mar thagairt don lá a eiseofar é amhlaidh don chéad uair ar mhodh ar bith.

(3) Ní dhéanfaidh aon sárú ar fho-alt (1) nó fo-alt (2) difear do bhailíocht leithroinnte ach, i gcás aon sáraithe den sórt sin, dlífear fíneáil nach mó ná £100 a chur ar an gcuideachta agus ar gach oifigeach don chuideachta a rinne mainneachtain.

(4) Maidir le feidhm an ailt seo i gcás réamheolaire a thairgfidh scaireanna nó bintiúir lena ndíol, beidh éifeacht ag fo-ailt (1) go (3) trí thagairt do dhíol a chur in ionad tagairtí do leithroinnt agus trí thagairt d'aon duine a dhéanfaidh, nó trína ndéanfar, an tairiscint agus a údaróidh nó a cheadóidh an sárú go feasach agus go toiliúil a chur in ionad na tagartha don chuideachta agus do gach oifigeach don chuideachta a rinne mainneachtain.

(5) Ní fhéadfar iarratas de bhun réamheolaire arna eisiúint go ginearálta ar scaireanna nó bintiúir de chuid cuideachta a chúlghairm go dtí go mbeidh 9 lá caite tar éis an lae a eisíodh an réamheolaire amhlaidh don chéad uair nó go dtí go ndéanfaidh duine éigin a bheidh freagrach faoi alt 49 sa réamheolaire, sula mbeidh na 9 lá sin caite, fógra poiblí a thabhairt a mbeidh d'éifeacht aige faoin alt sin freagracht an duine a thabharfaidh é a eisiamh nó a theorannú.

(6) Nuair a bheidh an ceathrú lá tar éis lae eile á ríomh chun críocha an ailt seo, fágfar as an áireamh aon lá idir eatarthu ar Satharn nó Domhnach nó lá saoire bainc é agus, más Satharn nó Domhnach nó lá saoire bainc den sórt sin an ceathrú lá féin (arna ríomh amhlaidh), déanfar, chun na gcríocha sin, an chéad lá eile nach lá ar bith acu sin é a chur ina ionad.

Leithroinnt ar scaireanna agus bintiúir a mbeifear le déileáil iontu ar stoomhargadh.

57. —(1) Má luaitear i réamheolaire, cibé acu réamheolaire arna eisiúint go ginearálta é nó nach ea, go ndearnadh nó go ndéanfar iarratas ar chead déileála ar aon stocmhargadh sna scaireanna nó sna bintiúir a bheidh á dtairiscint leis an réamheolaire sin, beidh aon leithroinnt a dhéanfar ar iarratas de bhun an réamheolaire, cibé uair a dhéanfar é, ar neamhní murar iarradh an cead roimh an tríú lá tar éis an réamheolaire a eisiúint don chéad uair nó murar tugadh an cead laistigh de 6 sheachtain ó dháta dúnta na liostaí suibscríofa.

(2) Murar iarradh an cead mar a dúradh nó murar tugadh an cead, déanfaidh an chuideachta an t-airgead go léir a fuarthas ó iarratasóirí de bhun an réamheolaire a aisíoc láithreach gan ús, agus, mura n-aisíocfar aon airgead den sórt sin laistigh de 8 lá tar éis don chuideachta teacht faoi dhliteanas a aisíoctha, dlífidh stiúrthóirí na cuideachta i gcomhpháirt agus go leithleach an t-airgead sin a aisíoc le hús de réir 5 faoin gcéad sa bhliain ó dheireadh an ochtú lá, sa dóigh, áfach, nach mbeidh stiúrthóir faoi dhliteanas má chruthaíonn sé nach aon mhí-iompar ná faillí dá chuid féin ba chúis leis an mainneachtain san airgead a aisíoc.

(3) Déanfar an t-airgead go léir a gheofar mar a dúradh a choimeád i gcuntas bainc ar leith fad a d'fhéadfadh an chuideachta teacht faoi dhliteanas a aisíoctha faoi fho-alt (2); agus, má mhainnítear an fo-alt seo a chomhlíonadh, dlífear fíneáil nach mó ná £100 a chur ar an gcuideachta agus ar gach oifigeach don chuideachta a rinne mainneachtain.

(4) Aon choinníoll a éileoidh nó a cheanglóidh ar aon iarratasóir ar scaireanna nó bintiúir comhlíonadh aon cheanglais san alt seo a tharscaoileadh, beidh sé ar neamhú.

(5) Beidh éifeacht ag an alt seo—

(a) maidir le haon scaireanna nó bintiúir a mbeidh comhaontaithe iad a thógáil ag duine a rinne frithghealladh ar thairiscint ina leith trí réamheolaire, ionann is dá mba de bhun an réamheolaire a d'iarr sé iad, agus

(b) maidir le réamheolaire a thairgfidh scaireanna nó bintiúir lena ndíol, leis na modhnuithe seo a leanas,—

(i) déanfar tagairtí do dhíol a chur in ionad tagairtí do leithroinnt,

(ii) is iad na daoine a dhéanfaidh an tairiscint, agus ní hí an chuideachta, a dhlífidh faoi fho-alt (2) airgead a fuarthas ó iarratasóirí a aisíoc, agus déanfar tagairtí do dhliteanas na cuideachta faoin bhfo-alt sin a fhorléiriú dá réir sin, agus

(iii) in ionad na tagartha atá i bhfo-alt (3) don chuideachta agus do gach oifigeach don chuideachta a rinne mainneachtain, cuirfear tagairt d'aon duine a dhéanfaidh, nó trína ndéanfar, an tairiscint agus a dhéanfaidh go feasach agus go toiliúil an mhainneachtain a údarú nó a cheadú.

(6) Nuair a bheidh an tríú lá tar éis lae eile á ríomh chun críocha an ailt seo, fágfar as an áireamh aon lá idir eatarthu ar Satharn nó Domhnach nó lá saoire bainc é, agus, más Satharn nó Domhnach nó lá saoire bainc den sórt sin an tríú lá féin (arna ríomh amhlaidh), déanfar, chun na gcríocha sin, an chéad lá eile nach lá ar bith acu sin é a chur ina ionad.

Tuairisceán maidir le leithroinnt.

1891, c. 39.

58. —(1) Aon uair a dhéanfaidh cuideachta faoi theorainn scaireanna nó cuideachta faoi theorainn ráthaíochta ag a bhfuil scairchaipiteal aon leithroinnt ar a scaireanna, seachadfaidh an chuideachta laistigh de mhí dá éis sin do cláraitheoir na gcuideachtaí, lena gclárú—

(a) tuairisceán ar gach leithroinnt, ina luafar uimhir agus méid ainmniúil na scaireanna sa leithroinnt, ainmneacha, seoltaí agus slite beatha na leithroinnithe agus an méid, más ann, a íocadh nó atá dlite agus iníoctha ar gach scair; agus

(b) i gcás scaireanna a leithroinnfear mar scaireanna láníoctha nó páirtíochta ar dhóigh seachas in airgead, conradh i scríbhinn a bhunóidh teideal an leithroinní chun na leithroinnte maraon le haon chonradh díolacháin, nó i gcomhair seirbhísí nó comaoine eile a ndearnadh an leithroinnt sin ina leith, agus na conarthaí sin stampáilte go cuí, agus tuairisceán ina luafar líon agus méid ainmniúil na scaireanna a leithroinneadh amhlaidh, a mhéid atá siad le háireamh mar scaireanna íoctha, agus an chomaoin ar a ndearnadh iad a leithroinnt,

ar choinníoll nach gá, nuair a dhéanfar scaireanna a leithroinnt ar chomhaltaí cuideachta i gcás caipitliú a dhéanamh nó iad a leithroinnt go sealadach i gcás eisiúint de cheart, tuairisceán a thabhairt ar na leithroinnithe áirithe, d'ainneoin go bhféadfadh ceart tréigin a bheith ann i gceachtar cás.

(2) I gcás nach gcuirfear síos i scríbhinn conradh mar atá luaite thuas, seachadfaidh an chuideachta, laistigh de mhí tar éis na leithroinnte, do chláraitheoir na gcuideachtaí, lena gclárú, sonraí forordaithe an chonartha arna stampáil leis an dleacht stampa a bheadh iníoctha dá mba rud é gur cuireadh an conradh síos i scríbhinn, agus measfar gurb ionstraim de réir bhrí an Stamp Act, 1891, na sonraí sin, agus féadfaidh an cláraitheoir, mar choinníoll chun na sonraí a chomhadú, a cheangal go ndéanfar breithniú faoi alt 12 den Acht sin ar an dleacht is iníoctha ar an gcéanna.

(3) Má mhainnítear an t-alt seo a chomhlíonadh, dlífear fíneáil nach mó ná £100 a chur ar gach oifigeach don chuideachta a rinne mainneachtain.

(4) I gcás inar gá de réir an ailt seo aon doiciméad a sheachadadh do chláraitheoir na gcuideachtaí agus go mainneofar an doiciméad sin a sheachadadh dó laistigh de mhí tar éis na leithroinnte, féadfaidh an chuideachta, nó aon oifigeach a bheidh faoi dhliteanas maidir leis an mainneachtain, iarratas a dhéanamh chun na cúirte ag iarraidh faoisimh, agus más deimhin leis an gcúirt gur de thionóisc nó de neamhaire a tharla nár seachadadh an doiciméad nó go bhfuil sé cóir cothromasach faoiseamh a thabhairt, féadfaidh sí ordú a dhéanamh ag fadú na tréimhse chun an doiciméad a sheachadadh mar is cuí leis an gcúirt.

Coimisiúin agus Lascainí agus Cúnamh Airgeadais chun Scaireanna a Cheannach.

Cumhacht chun coimisiúin áirithe a íoc, agus toirmeasc ar aon choimisiúin nó lascainí eile a íoc.

59. —(1) Is dleathach do chuideachta coimisiún a íoc le haon duine i gcomaoin é do dhéanamh suibscríobh nó do chomhaontú ar shuibscríobh, cibé acu go hiomlán nó go coinníollach é, le haghaidh aon scaireanna sa chuideachta, nó é d'fháil suibscríbhinní nó do chomhaontú ar iad a fháil, cibé acu go hiomlán nó go coinníollach é, le haghaidh aon scaireanna sa chuideachta, más rud é—

(a) go mbeidh íoc an choimisiúin údaraithe leis na hairteagail; agus

(b) nach mbeidh an coimisiún a ndéanfar nó a gcomhaontófar é a íoc níos mó ná 10 faoin gcéad den phraghas ar a n-eiseofar na scaireanna, nó an méid nó an ráta a bheidh údaraithe leis na hairteagail, cibé acu sin is lú; agus

(c) go ndéanfar an méid agus an ráta faoin gcéad a bheidh sa choimisiún a ndéanfar nó a gcomhaontófar é a íoc—

(i) i gcás scaireanna a thairgfear don phobal lena suibscríobh, a nochtadh sa réamheolaire, nó

(ii) i gcás scaireanna nach dtairgfear don phobal lena suibscríobh, a nochtadh sa ráiteas in ionad réamheolaire, nó i ráiteas san fhoirm fhorordaithe a shíneofar ar an dóigh chéanna le ráiteas in ionad réamheolaire agus a sheachadfar, sula n-íocfar an coimisiún, do chláraitheoir na gcuideachtaí lena chlárú, agus, i gcás ina n-eiseofar ciorclán nó fógra nach réamheolaire ag tabhairt cuireadh do dhaoine suibscríobh le haghaidh na scaireanna, a nochtadh sa chiorclán nó san fhógra sin freisin; agus

(d) go ndéanfar an méid scaireanna ar chomhaontaigh daoine suibscríobh lena n-aghaidh go hiomlán ar coimisiúin a nochtadh ar an modh a dúradh.

(2) Ach amháin mar a dúradh, ní úsáidfidh aon chuideachta aon chuid dá scaireanna ná dá hairgead caipitil go díreach ná go neamhdhíreach chun aon choimisiún, lascaine ná liúntas a íoc le haon duine i gcomaoin é do dhéanamh suibscríobh nó do chomhaontú ar shuibscríobh, cibé acu go hiomlán nó go coinníollach é, le haghaidh aon scaireanna sa chuideachta, nó é d'fháil suibscríbhinní nó do chomhaontú ar iad a fháil, cibé acu go hiomlán nó go coinníollach é, le haghaidh aon scaireanna sa chuideachta, cibé acu a úsáidfear na scaireanna nó an t-airgead amhlaidh tríd an gcéanna a chur le hairgead ceannaigh aon mhaoine a gheobhaidh an chuideachta nó le praghas conartha aon oibre a bheidh le déanamh don chuideachta, nó a íocfar an t-airgead as an airgead ceannaigh nó an praghas conartha ainmniúil, nó ar dhóigh eile.

(3) Ní dhéanfaidh aon ní san alt seo difear do chumhacht aon chuideachta chun bróicéireacht a íoc a bhí sé dleathach ag cuideachta a íoc go dtí seo.

(4) Beidh ag díoltóir le cuideachta, ag tionscnóir cuideachta, nó ag duine eile a gheobhaidh íocaíocht in airgead nó i scaireanna ó chuideachta, agus measfar go raibh aige riamh, cumhacht chun aon chuid den airgead nó de na scaireanna a gheobhaidh sé amhlaidh a úsáid chun aon choimisiún a íoc a mbeadh sé dleathach, faoin alt seo, é a íoc dá ndéanfadh an chuideachta é sin go díreach.

(5) Má mhainnítear na forálacha den Acht seo a chomhlíonadh a bhaineann le seachadadh an ráitis san fhoirm fhorordaithe don chláraitheoir, dlífear fíneáil nach mó ná £100 a chur ar an gcuideachta agus ar gach oifigeach don chuideachta a rinne mainneachtain.

Cúnamh airgeadais ó chuideachta chun a scaireanna a cheannach.

60. —(1) Faoi réir fho-ailt (2), (12) agus (13), ní dleathach do chuideachta aon chúnamh airgeadais a thabhairt, go díreach ná go neamhdhíreach, cibé acu trí iasacht, ráthaíocht, urrús a sholáthar nó eile é, le haghaidh ná i leith ceannach nó suibscríobh a bheidh déanta nó le déanamh ag duine ar bith ar aon scaireanna nó le haghaidh aon scaireanna sa chuideachta, nó, más fochuideachta í, ina cuideachta shealbhaíochta.

(2) Ní bhainfidh fo-alt (1) le cuideachta do thabhairt cúnamh airgeadais más rud é—

(a) gur faoi údarás rúin speisialta ón gcuideachta a ritheadh tráth nach faide ná 12 mhí roimhe sin a thugtar an cúnamh airgeadais sin; agus

(b) gur chuir an chuideachta ar aghaidh, le gach fógra faoin gcruinniú ag a mbeidh an rún speisialta le breithniú, cóip de dhearbhú reachtúil a bheidh de réir fho-ailt (3) agus (4), agus go ndéanfaidh sí freisin, an lá céanna a eiseofar na fógraí sin, cóip den dearbhú a sheachadadh do chláraitheoir na gcuideachtaí lena clárú.

(3) Déanfar an dearbhú reachtúil ag cruinniú de na stiúrthóirí a thionólfar tráth nach luaithe ná 24 lá roimh an gcruinniú sin, agus is iad na stiúrthóirí nó, i gcás cuideachta a bhfuil níos mó ná dhá stiúrthóir uirthi, tromlach na stiúrthóirí, a dhéanfaidh é.

(4) Luafar sa dearbhú reachtúil—

(a) an fhoirm ina mbeidh an cúnamh sin le tabhairt;

(b) na daoine a mbeidh an cúnamh sin le tabhairt dóibh;

(c) an cuspóir a bhfuil sé d'intinn ag an gcuideachta an cúnamh sin a bheith le húsáid chuige ag na daoine sin;

(d) go ndearna na dearfóirí fiosrú iomlán ar chúrsaí na cuideachta agus, tar éis a dhéanta dóibh, go bhfuil siad tagtha ar an tuairim go mbeidh ar chumas na cuideachta, ar an idirbheart trína bhfuil an cúnamh sin le tabhairt a bheith curtha i gcrích, a fiacha a íoc go hiomlán de réir mar a thiocfaidh siad chun a bheith dlite.

(5) Aon stiúrthóir cuideachta a dhéanfaidh an dearbhú reachtúil gan cúis réasúnach a bheith aige leis an tuairim go mbeidh ar chumas na cuideachta, ar an idirbheart trína bhfuil an cúnamh sin le tabhairt a bheith curtha i gcrích, a fiacha a íoc go hiomlán de réir mar a thiocfaidh siad chun bheith dlite, dlífear príosúnacht ar feadh tréimhse nach faide ná 6 mhí a chur air nó fíneáil nach mó ná £100, nó iad araon; agus má fhoirceantar an chuideachta laistigh de thréimhse 12 mhí tar éis an dearbhú reachtúil a dhéanamh agus nach n-íocfar a fiacha nó nach soláthrófar dóibh go hiomlán laistigh den tréimhse 12 mhí tar éis tosach an fhoirceanta, toimhdeofar go dtí go gcruthófar a mhalairt nach raibh bun réasúnach ag an stiúrthóir lena thuairim.

(6) D'ainneoin aon ní in airteagail chomhlachais na cuideachta, beidh sé de cheart ag gach comhalta den chuideachta fógra a fháil faoin gcruinniú ag a mbeidh an rún speisialta le tairiscint agus bheith i láthair ag an gcruinniú sin.

(7) Mura rud é go ndéanfaidh gach comhalta den chuideachta atá i dteideal vótáil ag cruinnithe ginearálta na cuideachta vóta a thabhairt i bhfabhar an rúin speisialta, ní dhéanfar an idirbheart trína mbeidh an cúnamh sin le tabhairt a chur i gcrích go ceann 30 lá tar éis an rún speisialta sin a rith nó, má dhéantar iarratas faoi fho-alt (8), go dtí go mbeidh an chúirt tar éis déileáil leis an iarratas sin.

(8) Má dhéantar iarratas chun na cúirte de réir an ailt seo á iarraidh an rún speisialta a chealú, ní bheidh éifeacht ag an rún speisialta sin ach amháin sa mhéid go ndaingneoidh an chúirt é.

(9) Faoi réir fho-alt (10), féadfaidh na sealbhóirí ar chion nach lú ina chomhiomlán ná 10 faoin gcéad de luach ainmniúil scairchaipiteal eisithe na cuideachta, nó aon chineáil den scairchaipiteal sin, iarratas a dhéanamh faoi fho-alt (8).

(10) Ní dhéanfaidh duine ar bith iarratas faoi fho-alt (8) má thoiligh sé leis an rún speisialta nó má vótáil sé ina fhabhar.

(11) Ní foláir iarratas faoi fho-alt (8) a dhéanamh laistigh de 28 lá tar éis an dáta a ritheadh an rún speisialta agus féadfar é a dhéanamh thar ceann na ndaoine a bheidh i dteideal a dhéanta ag cibé duine nó daoine dá líon a cheapfaidh siad chuige sin i scríbhinn.

(12) Ní mheasfar aon ní san alt seo a bheith ag cur toirmisc le híoc díbhinne a dhearbhaigh cuideachta go cuí ná le hurscaoileadh dliteanais faoina ndeachaigh sí go dleathach.

(13) Ní mheasfar aon ní san alt seo a bheith ag cur toirmisc—

(a) ar an gcuideachta airgead a thabhairt ar iasacht i ngnáthchúrsa a gnó, más cuid de ghnáthghnó na cuideachta é airgead a thabhairt ar iasacht;

(b) ar chuideachta airgead a sholáthar, de réir aon scéime a bheidh i bhfeidhm de thuras na huaire, chun scaireanna láníoctha sa chuideachta féin nó ina cuideachta shealbhaíochta a cheannach nó suibscríobh lena n-aghaidh, is é sin, ceannach nó suibscríobh scaireanna atá le sealbhú ag fostaithe nó iarfhostaithe de chuid na cuideachta nó de chuid aon fhochuideachta don chuideachta nó chun tairbhe dóibh sin, agus áirítear orthu aon duine atá nó a bhí ina stiúrthóir agus fostaíocht nó oifig thuarastail aige sa chuideachta nó in aon fhochuideachta don chuideachta;

(c) ar chuideachta iasachtaí a thabhairt do dhaoine, seachas stiúrthóirí, atá ar fostú bona fide ag an gcuideachta nó ag an fhochuideachta don chuideachta d'fhonn a chumasú do na daoine sin scaireanna láníoctha sa chuideachta féin nó ina cuideachta shealbhaíochta a cheannach, nó suibscríobh lena n-aghaidh, lena bheith á sealbhú acu féin mar úinéirí tairbhiúla orthu.

(14) Beidh aon idirbheart a sháróidh an t-alt seo inchurtha ar neamhní ar thionscnamh na cuideachta in aghaidh aon duine (cibé acu páirti san idirbheart é ná nach ea) a raibh fógra aige i dtaobh na bhfíoras arb iad an sárú sin iad.

(15) Má ghníomhaíonn cuideachta contrártha don alt seo, dlífear gach oifigeach don chuideachta a rinne mainneachtain:

(a) ar é a chiontú ar díotáil, a chur faoi phríosúnacht ar feadh téarma nach faide ná 2 bhliain nó faoi fhíneáil nach mó ná £500, nó fúthu araon, nó

(b) ar é a chiontú go hachomair, a chur faoi phríosúnacht ar feadh téarma nach faide ná 6 mhí nó faoi fhíneáil nach mó ná £100, nó fúthu araon.

(16) Ní dhéanfaidh aon ní san alt seo dochar d'fhorálacha alt 72.

Forléiriú tagairtí do Scaireanna nó Bintiúir a thairiscint don Phobal.

Forléiriú tagairtí do scaireanna nó bintiúir a thairiscint don phobal.

61. —(1) Déanfar aon tagairt san Acht seo do scaireanna nó bintiúir a thairiscint don phobal a fhorléiriú, faoi réir aon fhorála contrártha dó sin san Acht seo, mar thagairt a fholaíonn tagairt do na scaireanna nó na bintiúir a thairiscint d'aon dream den phobal, cibé acu mar chomhaltaí nó bintiúraigh de chuid na cuideachta nó mar chliaint ag an duine a eiseoidh an réamheolaire nó ar dhóigh ar bith eile a roghnófar iad, agus déanfar tagairtí san Acht seo nó in airteagail chuideachta do chuireadh don phobal suibscríobh le haghaidh scaireanna nó bintiúr a fhorléiriú ar an gcuma chéanna, faoi réir a bhfuil ráite.

(2) Ní mheasfar fo-alt (1) a bheith á cheangal go mbeidh aon tairiscint nó cuireadh le háireamh mar thairiscint nó cuireadh don phobal más inmheasta go cuí, sna himthosca go léir, nár ceapadh go mbeadh de thoradh ar an tairiscint nó ar an gcuireadh, go díreach ná go neamhdhíreach, go mbeadh na scaireanna nó na bintiúir ar fáil lena suibscríobh nó lena gceannach ag daoine seachas iad siúd a gheobhaidh an tairiscint nó an cuireadh, nó gur cúram thairis sin é a bhaineann go dlúth leis na daoine a thabharfaidh agus a gheobhaidh an tairiscint nó an cuireadh, agus go háirithe—

(a) ní mheasfar foráil in airteagail chuideachta á thoirmeasc cuireadh a thabhairt don phobal suibscríobh le haghaidh scaireanna nó bintiúr a bheith á thoirmeasc cuireadh is inmheasta go cuí mar a dúradh a thabhairt do chomhaltaí nó bintiúraigh, agus

(b) forléireofar dá réir sin na forálacha den Acht seo a bhaineann le cuideachtaí príobháideacha.

Eisiúint Scaireanna faoi Phréimh agus faoi Lascaine agus Scaireanna Tosaíochta Infhuascailte.

Úsáid na bpréimheanna a gheofar as eisiúint scaireanna.

62. —(1) Nuair a eiseoidh cuideachta scaireanna faoi phréimh, cibé acu ar airgead nó eile é, déanfar suim is ionann agus méid iomlán nó luach iomlán na bpréimheanna ar na scaireanna sin a aistriú chun cuntais, dá ngairfear “an cuntas scair-phréimhe”, agus beidh feidhm ag na forálacha den Acht seo a bhaineann le laghdú scairchaipitil chuideachta, ach amháin mar a fhoráiltear san alt seo, ionann is da mba scairchaipiteal íoctha de chuid na cuideachta an cuntas scair-phréimhe.

(2) Féadfaidh an chuideachta, d'ainneoin aon ní i bhfo-alt (1), an cuntas scair-phréimhe a chur chun feidhme chun íoctha scaireanna neamheisithe de chuid na cuideachta (seachas scaireanna tosaíochta infhuascailte) a bheidh le heisiúint chun comhaltaí den chuideachta mar scaireanna bónais láníoctha, chun go ndíscríobhfar—

(a) réamhchaiteachais na cuideachta, nó

(b) na caiteachais a bhainfidh le haon eisiúint scaireanna nó bintiúir de chuid na cuideachta, nó an coimisiún a íocfar nó an lascaine a lamhálfar ar aon eisiúint den sórt sin;

nó chun soláthar don phréimh is iníoctha ar aon scaireanna tosaíochta infhuascailte nó aon bhintiúir de chuid na chuideachta a fhuascailt.

(3) I gcás aon scaireanna a bheith eisithe faoi phréimh ag cuideachta roimh an dáta feidhme, beidh feidhm ag an alt seo ionann is dá mba tar éis an dáta feidhme a eisíodh na scaireanna, sa dóigh, áfach, go ndéanfar aon chuid de na préimheanna a cuireadh chun feidhme ar bhealach nach mbeidh sí ar an dáta feidhme ina cuid inaitheanta de chúlchistí na cuideachta de réir bhrí an Séú Sceideal a fhágáil as an áireamh nuair a bheidh an tsuim atá le cur sa chuntas scair-phréimhe á cinneadh.

Cumhacht chun scaireanna a eisiúint faoi lascaine.

63. —(1) Faoi réir forálacha an ailt seo, is dleathach do chuideachta scaireanna sa chuideachta de chineál a eisíodh cheana a eisiúint faoi lascaine, sa dóigh, áfach—

(a) nach foláir eisiúint na scaireanna faoi lascaine a bheith údaraithe le rún speisialta ón gcuideachta, agus nach foláir é a bheith ceadaithe ag an gcúirt;

(b) nach foláir ráta uasta na lascaine faoina mbeidh na scaireanna le heisiúint a bheith sonraithe sa rún;

(c) i gcás cuideachta nach cuideachta phríobháideach, nach foláir ar dháta a n-eisithe 2 bhliain ar a laghad a bheith caite ón dáta a bhí an chuideachta i dteideal gnó a thosú, agus i gcás cuideachta phríobháideach nach foláir 2 bhliain ar a laghad a bheith caite ón dáta a corpraíodh an chuideachta;

(d) nach foláir na scaireanna a bheidh le heisiúint faoi lascaine a eisiúint laistigh de 6 mhí tar éis an dáta a cheadóidh an chúirt an eisiúint nó laistigh de cibé tréimhse fhadaithe a lamhálfaidh an chúirt.

(2) Nuair a bheidh cuideachta tar éis rún a rith á údarú scaireanna a eisiúint faoi lascaine, féadfaidh sí iarratas a dhéanamh chun na cúirte ar ordú ag ceadú na heisiúna, agus, ar aon iarratas den sórt sin a fháil di, féadfaidh an chúirt, más dóigh léi gur ceart é sin a dhéanamh ag féachaint d'imthosca uile an cháis, ordú a dhéanamh ag ceadú na heisiúna ar cibé téarmaí agus coinníollacha is cuí léi.

(3) Déanfaidh an chuideachta, laistigh de 21 lá tar éis an t-ordú a dhéanamh, cóip den ordú a sheachadadh do chláraitheoir na gcuideachtaí lena clárú.

(4) I gcás gach réamheolaire a bhainfidh le heisiúint na scaireanna, ní foláir sonraí a bheith sa réamheolaire i dtaobh na lascaine a lamháiltear ar eisiúint na scaireanna nó i dtaobh an méid den lascaine sin nach raibh díscríofa ar dháta an réamheolaire a eisiúint.

(5) Má mhainnítear fo-alt (3) nó (4) a chomhlíonadh, dlífear fíneáil nach mó ná £100 a chur ar an gcuideachta agus ar gach oifigeach don chuideachta a rinne mainneachtain.

Cumhacht chun scaireanna tosaíochta infhuascailte a eisiúint.

64. —(1) Faoi réir forálacha an ailt seo, féadfaidh cuideachta faoi theorainn scaireanna, má údaraítear sin di lena hairteagail, scaireanna tosaíochta a eisiúint a bheidh le fuascailt, nó a bhféadfar de rogha na cuideachta iad a fhuascailt, sa dóigh, áfach—

(a) nach ndéanfar aon scaireanna den sórt sin a fhuascailt ach amháin as brabúis de chuid na cuideachta a bheadh, murach sin, ar fáil le haghaidh díbhinne nó as na fáltais ó eisiúint úr scaireanna a rinneadh chun críocha na fuascailte;

(b) nach bhfuasclófar aon scaireanna den sórt sin mura scaireanna láníoctha iad;

(c) nach foláir soláthar don phréimh, más ann, is iníoctha ar na scaireanna a fhuascailt, a bheith déanta as brabúis na cuideachta nó as cuntas scair-phréimhe na cuideachta sula bhfuasclaítear na scaireanna;

(d) má fhuasclaítear aon scaireanna den sórt sin ar dhóigh seachas as na fáltais ó eisiúint úr, go ndéanfar, as na brabúis a bheadh, murach sin, ar fáil le haghaidh díbhinne, aistriú chun cúlchiste, dá ngairfear “an cúlchiste fuascailte caipitil”, ar shuim is ionann agus méid ainmniúil na scaireanna a fhuasclaítear, agus, ach amháin mar a fhoráiltear san alt seo, beidh feidhm ag na forálacha den Acht seo a bhaineann le laghdú scairchaipitil chuideachta ionann is dá mba scairchaipiteal íoctha de chuid na cuideachta an cúlchiste fuascailte caipitil.

(2) Faoi réir forálacha an ailt seo, féadfar scaireanna tosaíochta a fhuascailt faoin alt seo ar cibé téarmaí agus ar cibé modh a fhoráiltear le hairteagail na cuideachta.

(3) Nuair a dhéanfaidh cuideachta scaireanna tosaíochta a fhuascailt faoin alt seo, ní mheasfar gur laghdú é sin ar mhéad a scairchaipitil údaraithe.

(4) Faoi réir fho-alt (5), má bhíonn cuideachta tar éis nó ar tí aon scaireanna tosaíochta a fhuascailt de bhun an ailt seo, beidh cumhacht aici scaireanna a eisiúint go feadh luach ainmniúil na scaireanna a fuasclaíodh nó a bheidh le fuascailt ionann is dá mba nár eisíodh na scaireanna sin riamh, agus dá réir sin ní mheasfar, chun críocha aon achtachán a bhaineann le dleacht stampa, scairchaipiteal na cuideachta a bheith méadaithe leis an eisiúint scaireanna de bhun an fho-ailt seo.

(5) Má eisítear scaireanna nua sula bhfuasclaítear na seanscaireanna, ní mheasfar, chomh fada is a bhaineann le dleacht stampa, na scaireanna nua a bheith arna n-eisiúint de bhun fho-alt (4), mura bhfuasclaítear na seanscaireanna laistigh de mhí tar éis na scaireanna nua a eisiúint.

(6) Féadfaidh an chuideachta, d'ainneoin aon ní san alt seo, an cúlchiste fuascailte caipitil a chur chun feidhme chun íoctha scaireanna neamheisithe de chuid na cuideachta (seachas scaireanna tosaíochta infhuascailte) a bheidh le heisiúint chun comhaltaí den chuideachta mar scaireanna bónais láníoctha.

Cumhacht chun scaireanna tosaíochta a eisíodh roimh an 5 Bealtaine, 1959, a fhuascailt.

65. —(1) Faoi réir forálacha an ailt seo, féadfaidh cuideachta faoi theorainn scaireanna, má údaraítear sin di lena hairteagail, aon scaireanna tosaíochta a d'eisigh sí roimh an 5ú lá de Bhealtaine, 1959, a fhuascailt, sa dóigh, áfach—

(a) nach bhfuasclófar aon scaireanna den sórt sin mura scaireanna láníoctha iad;

(b) nach ndéanfar aon scaireanna den sórt sin a fhuascailt ach amháin as brabúis de chuid na cuideachta a bheadh, murach sin, ar fáil le haghaidh díbhinne nó as na fáltais ó eisiúint úr scaireanna a rinneadh chun críocha na fuascailte;

(c) nach bhfuasclófar aon scaireanna den sórt sin ar shuim is mó ná praghas eisiúna na scaireanna sin;

(d) nach foláir fuascailt na scaireanna sin agus téarmaí agus modh a bhfuascailte a bheith údaraithe le rún speisialta ón gcuideachta;

(e) nach foláir fógra faoin gcruinniú ag a mbeidh an rún speisialta dá dtagraítear i mír (d) le tairiscint, agus cóip den rún sin, a fhoilsiú san Iris Oifigiúil agus i nuachtán laethúil amháin ar a laghad a léitear sa cheantar ina bhfuil oifig chláraithe na cuideachta, 14 lá ar a laghad agus 30 lá ar a mhéad roimh dháta an chruinnithe;

(f) nach mbeidh sé d'oibleagáid ar aon sealbhóir scaireanna den sórt sin glacadh le fuascailt orthu;

(g) i gcás cuideachta phríobháideach, nach foláir an fhuascailt a bheidh ceadaithe ag an gcúirt.

(2) Ní fhéadfar leas a bhaint as na cumhachtaí a thugtar leis an alt seo ach amháin trí thairiscint a thabhairt do shealbhóirí uile na scaireanna tosaíochta a bheidh i gceist.

(3) Má fhuasclaítear aon scaireanna den sórt sin ar dhóigh seachas as na fáltais ó eisiúint úr, déanfar, as na brabúis a bheadh, murach sin, ar fáil le haghaidh díbhinne, aistriú chun cúlchiste, dá ngairfear “an cúlchiste fuascailte caipitil”, ar shuim is ionann agus méid ainmniúil na scaireanna a fhuasclaítear, agus, ach amháin mar a fhoráiltear san alt seo, beidh feidhm ag na forálacha den Acht seo a bhaineann le laghdú scairchaipitil chuideachta ionann is dá mba scairchaipiteal íoctha de chuid na cuideachta an cúlchiste fuascailte caipitil.

(4) Faoi réir forálacha an ailt seo, féadfar scaireanna tosaíochta a fhuascailt faoin alt seo ar cibé téarmaí agus ar cibé modh a fhoráiltear leis an rún speisialta dá dtagraítear i mír (d) d'fho-alt (1).

(5) Nuair a dhéanfaidh cuideachta scaireanna tosaíochta a fhuascailt faoin alt seo, ní mheasfar gur laghdú é sin ar mhéad a scairchaipitil údaraithe.

(6) Faoi réir fho-alt (7), má bhíonn cuideachta tar éis nó ar tí aon scaireanna tosaíochta a fhuascailt de bhun an ailt seo, beidh cumhacht aici scaireanna a eisiúint go feadh luach ainmniúil na scaireanna a fuasclaíodh nó a bheidh le fuascailt ionann is dá mba nár eisíodh na scaireanna sin riamh, agus dá réir sin ní mheasfar, chun críocha aon achtachán a bhaineann le dleacht stampa, scairchaipiteal na cuideachta a bheith méadaithe leis an eisiúint scaireanna de bhun an fho-ailt seo.

(7) Má eisítear scaireanna nua sula bhfuasclaítear na seanscaireanna, ní mheasfar, chomh fada is a bhaineann le dleacht stampa, na scaireanna nua a bheith arna n-eisiúint de bhun fho-alt (6), mura bhfuasclaítear na seanscaireanna laistigh de mhí tar éis na scaireanna nua a eisiúint.

(8) Féadfaidh an chuideachta, d'ainneoin aon ní san alt seo, an cúlchiste fuascailte caipitil a chur chun feidhme chun íoctha scaireanna neamheisithe de chuid na chuideachta (seachas scaireanna tosaíochta infhuascailte) a bheidh le heisiúint chun comhaltaí den chuideachta mar scaireanna bónais láníoctha.

Forálacha Ilghnéitheacha maidir le Scairchaipiteal.

Cumhacht chuideachta chun a shocrú go n-íocfar suimeanna éagsúla ar scaireanna.

66. —Féadfaidh cuideachta, má údaraítear sin di lena hairteagail, gach ní nó aon ní acu seo a leanas a dhéanamh—

(a) socrú a dhéanamh ar scaireanna a eisiúint le haghaidh idirdhealú ar na scairshealbhóirí ó thaobh méid na nglaochanna a bheidh le híoc acu ar a scaireanna agus tráthanna a n-íoctha;

(b) an t-iomlán nó cuid den mhéid a bheidh fágtha gan íoc aige ar aon scaireanna a shealbhóidh sé a ghlacadh ó aon chomhalta, bíodh nár glaodh ar aon chuid den mhéid sin;

(c) díbhinn a íoc i gcoibhneas leis an méid a bheidh íoctha ar gach scair i gcás inar íocadh níos mó ar chuid de na scaireanna ná mar a íocadh ar chuid eile díobh.

Dliteanas cúltaca cuideachta teoranta.

67. —Féadfaidh cuideachta theoranta, le rún speisialta, a chinneadh nach mbeidh aon chuid dá scairchaipiteal nár glaodh uirthi cheana féin inghlaoite ach amháin i gcás an chuideachta a bheith á foirceannadh agus chun críocha a foirceanta, agus air sin ní bheidh an chuid sin dá scairchaipiteal inghlaoite ach amháin sa chás agus chun na gcríocha a dúradh.

Cumhacht chuideachta chun a scairchaipiteal a athrú.

68. —(1) Féadfaidh cuideachta faoi theorainn scaireanna, nó cuideachta faoi theorainn ráthaíochta a bhfuil scairchaipiteal aici, má údaraítear sin di lena hairteagail, athrú a dhéanamh, i gcruinniú ginearálta, ar choinníollacha a meabhráin mar a leanas, is é sin, féadfaidh sí—

(a) a scairchaipiteal a mhéadú le scaireanna nua de cibé méid is fóirsteanach léi;

(b) an t-iomlán nó aon chuid dá scairchaipiteal a chomhdhlúthú agus a roinnt ina scaireanna de mhéid is mó ná a scaireanna láithreacha;

(c) an t-iomlán nó aon chuid dá scaireanna íoctha a chomhshó ina stoc, agus an stoc sin a ath-chomhshó ina scaireanna íoctha d'ainmniúcháin ar bith;

(d) a scaireanna, nó aon chuid díobh, a fhoroinnt ina scaireanna de mhéid is lú ná mar a socraíodh leis an meabhrán, sa dóigh, áfach, go ndéanfar san fhoroinnt an coibhneas idir an méid a bheidh íoctha agus an méid, más ann, a bheidh gan íoc ar gach scair laghdaithe a choimeád mar a bhí sé i gcás na scaire as a bhfaightear an scair laghdaithe;

(e) scaireanna a chealú nach mbeidh, ar dháta an rúin chuige sin a rith, tógtha, nó comhaontaithe ar iad a thógáil, ag duine ar bith, agus méid a scairchaipitil a laghdú de mhéid na scaireanna a chealófar amhlaidh.

(2) Má dhéantar scaireanna a chealú de bhun an ailt seo, ní mheasfar gur laghdú é sin ar scairchaipiteal de réir bhrí an Achta seo.

Fógra don chláraitheoir faoi athruithe áirithe ar scairchaipiteal.

69. —(1) Má bhíonn cuideachta ag a bhfuil scairchaipiteal tar éis—

(a) a scairchaipiteal a chomhdhlúthú agus a roinnt ina scaireanna de mhéid is mó ná a scaireanna láithreacha; nó

(b) aon scaireanna a chomhshó ina stoc; nó

(c) stoc a ath-chomhshó ina scaireanna; nó

(d) a scaireanna nó aon chuid díobh a fhoroinnt; nó

(e) aon scaireanna tosaíochta infhuascailte a fhuascailt; nó

(f) aon scaireanna tosaíochta a fhuascailt; nó

(g) aon scaireanna a chealú, ar dhóigh seachas i ndáil le laghdú ar scairchaipiteal faoi alt 72;

déanfaidh sí, laistigh de mhí tar éis di é sin a dhéanamh, fógra ina thaobh a thabhairt do chláraitheoir na gcuideachtaí, ina sonrófar, de réir mar a bheidh, na scaireanna a comhdhlúthaíodh, a roinneadh, a comhshódh, a foroinneadh, a fuasclaíodh, nó a cealaíodh, nó an stoc a ath-chomhshódh.

(2) Má mhainnítear an t-alt seo a chomhlíonadh, dlífear fineáil nach mó ná £50 a chur ar an gcuideachta agus ar gach oifigeach don chuideachta a rinne mainneachtain.

Fógra faoi mhéadú ar scairchaipiteal.

70. —(1) Má bhíonn cuideachta ag a bhfuil scairchaipiteal, cibé acu a comhshódh nó nár comhshódh a scaireanna ina stoc, tar éis a scairchaipiteal a mhéadú os cionn an chaipitil chláraithe, déanfaidh sí, laistigh de 15 lá tar éis an rún ag méadú a scairchaipitil a rith, fógra faoin méadú a thabhairt do chláraitheoir na gcuideachtaí, agus taifeadfaidh an cláraitheoir an méadú.

(2) San fhógra a bheidh le tabhairt mar a dúradh, tabharfar cibé sonraí a bheidh forordaithe maidir leis na cineálacha scaireanna lena mbainfidh an méadú, agus na coinníollacha faoina ndearnadh nó faoina ndéanfar na scaireanna nua a eisiúint.

(3) Má mhainnítear an t-alt seo a chomhlíonadh, dlífear fíneáil nach mó ná £50 a chur ar an gcuideachta agus ar gach oifigeach don chuideachta a rinne mainneachtain.

Cumhacht chuideachta neamhtheoranta chun soláthar do scairchaipiteal cúltaca ar í a athchlárú.

71. —Féadfaidh cuideachta neamhtheoranta ag a bhfuil scairchaipiteal, lena rún chun í a chlárú mar chuideachta theoranta de bhun an Achta seo, ceachtar ní nó an dá ní acu seo a leanas a dhéanamh:

(a) méid ainmniúil a scairchaipitil a mhéadú trí luach ainmniúil gach ceann dá scaireanna a mhéadú, ach sin faoi réir an choinníll nach mbeidh aon chuid den chaipiteal méadaithe inghlaoite, ach amháin i gcás an chuideachta a bheith á foirceannadh agus chun críocha a foirceanta;

(b) a fhoráil nach inghlaoite cuid shonraithe dá scairchaipiteal neamhghlaoite ach amháin i gcás an chuideachta a fhoirceannadh agus chun críocha a foirceanta.

Laghdú ar Scairchaipiteal.

Cumhacht chuideachta chun a scairchaipiteal a laghdú.

72. —(1) Ach amháin sa mhéid go gceadaíonn an tAcht seo é go sainráite, ní dleathach do chuideachta faoi theorainn scaireanna, ná do chuideachta faoi theorainn ráthaíochta a bhfuil scairchaipiteal aici, aon chuid dá scaireanna a cheannach ná a scairchaipiteal a laghdú ar dhóigh a bith.

(2) Faoi réir a dhaingnithe ag an gcúirt, féadfaidh cuideachta faoi theorainn scaireanna, nó cuideachta faoi theorainn ráthaíochta a bhfuil scairchaipiteal aici, má údaraítear sin di lena hairteagail, a scairchaipiteal a laghdú ar dhóigh ar bith le rún speisialta, agus, go háirithe, gan dochar do ghinearáltacht na cumhachta sin roimhe seo, féadfaidh sí—

(a) an dliteanas ar aon scaireanna dá cuid i leith scairchaipitil nár íocadh a mhúchadh nó a laghdú; nó

(b) i dteannta nó in éagmais dliteanas ar aon scaireanna dá cuid a mhúchadh nó a laghdú, cealú a dhéanamh ar aon scairchaipiteal íoctha atá caillte nó nach bhfuil sócmhainní ar fáil á ionannú; nó

(c) i dteannta nó in éagmais dliteanas ar aon scaireanna dá cuid a mhúchadh nó a laghdú, aon scairchaipiteal íoctha de bhreis ar riachtanais na cuideachta a eisíoc;

agus féadfaidh sí, más gá agus chomh fada agus is gá é, a meabhrán a athrú trí mhéid a scairchaipitil agus a scaireanna a laghdú dá réir sin.

(3) San Acht seo, gairtear “rún chun scairchaipiteal a laghdú” de rún speisialta faoin alt seo.

Iarratas chun na cúirte ar ordú daingniúcháin, agóidí ó chreidiúnaithe agus liosta de chreidiúnaithe agóideacha a shocrú.

73. —(1) Nuair a bheidh rún chun scairchaipiteal a laghdú rite ag cuideachta, féadfaidh sí ordú ag daingniú an laghdaithe a iarraidh ar an gcúirt.

(2) Má thagann as an laghdú a bheartaítear ar scairchaipiteal go mbeadh an dliteanas i leith scairchaipitil neamhíoctha á laghdú nó go mbeadh aon scairchaipiteal íoctha á íoc le haon scairshealbhóir, agus in aon chás eile má ordaíonn an chúirt amhlaidh, beidh éifeacht ag na forálacha seo a leanas, ach ar a shon sin faoi réir fho-alt (3);

(a) gach creidiúnaí de chuid na cuideachta a mbeidh ceart aige, ar an dáta a shocróidh an chúirt, chun aon fhiach nó éileamh a bheadh, dá mba ar an dáta sin a thosódh foirceannadh na cuideachta, inghlactha faoi chruthúnas i gcoinne na cuideachta, beidh sé i dteideal agóid a dhéanamh in aghaidh an laghdaithe.

(b) socróidh an chúirt liosta de chreidiúnaithe a bheidh i dteideal agóid a dhéanamh amhlaidh, agus chuige sin cinnteoidh sí, chomh fada agus is féidir sin gan iarratas a lorg ar aon chreidiúnaí, ainmneacha na gcreidiúnaithe sin agus cad é an saghas iad a bhfiacha nó a n-éilimh agus cad é a méid, agus féadfaidh sí fógraí a fhoilsiú ag socrú lá nó laethanta ar laistigh de nó díobh a bheidh ar chreidiúnaithe nár cuireadh ar an liosta éileamh a dhéanamh chun iad a chur air amhlaidh nó a bheidh siad le heisiamh ón gceart chun agóid a dhéanamh in aghaidh an laghdaithe;

(c) i gcás creidiúnaí a bheith ar an liosta nach mbeidh a fhiach nó a éileamh glanta nó foirceanta agus nach dtoileoidh sé leis an laghdú, féadfaidh an chúirt, más cuí léi é, toiliú an chreidiúnaí sin a ligean thar ceal, má urraíonn an chuideachta go n-íocfar a fhiach nó a éileamh tríd an méid seo a leanas a leithreasú, de réir mar a ordóidh an chúirt:—

(i) má admhaíonn an chuideachta méid iomlán an fhéich nó an éilimh, nó, gan é a admháil, má tá sí toilteanach soláthar dó, ansin méid iomlán an fhéich nó an éilimh;

(ii) mura n-admhaíonn an chuideachta méid iomlán an fhéich nó an éilimh agus nach bhfuil sí toilteanach soláthar dó, nó má tá a mhéid teagmhasach nó gan bheith cinntithe, ansin méid a shocróidh an chúirt tar éis fiosrú agus breithniú a dhéanamh ionann is dá mbeadh an chuideachta á foirceannadh ag an gcúirt.

(3) Má thagann as laghdú a bheartaítear ar scairchaipiteal go mbeadh aon dliteanas i leith scairchaipitil neamhíoctha á laghdú, nó go mbeadh aon scairchaipiteal íoctha á íoc le haon scairshealbhóir, féadfaidh an chúirt, más rud é, ag féachaint d'aon imthosca speisialta a bhainfidh leis an gcás, gur cuí léi é sin a dhéanamh, a ordú nach mbeidh feidhm ag fo-alt (2) maidir le haon aicme, nó le haon aicmí, creidiúnaithe.

Ordú ag daingniú an laghdaithe agus cumhachtaí na cúirte ar an ordú sin a dhéanamh.

74. —(1) Má shásaítear an chúirt, maidir le gach creidiúnaí de chuid na cuideachta a bheidh, faoi alt 73, i dteideal agóid a dhéanamh in aghaidh an laghdaithe, go bhfuarthas a thoiliú leis an laghdú nó go bhfuil a fhiach nó a éileamh glanta nó foirceanta, nó go bhfuil sé urraithe, féadfaidh an chúirt ordú a dhéanamh ag daingniú an laghdaithe ar cibé téarmaí agus coinníollacha is cuí léi.

(2) Nuair a dhéanfaidh an chúirt aon ordú den sórt sin, féadfaidh sí—

(a) más dóigh léi ar aon chúis speisialta gur cóir sin, ordú a dhéanamh á ordú go ndéanfaidh an chuideachta, i rith cibé tréimhse, dar tosach dáta an ordaithe nó tráth ar bith tar éis a dháta, a shonrófar san ordú, na focail “and reduced” nó, i gcás an focal “teoranta” a bheith ina chuid dá hainm, na focail “agus laghdaithe,” a chur lena hainm mar fhocail dheireanacha an ainm sin,

(b) ordú a dhéanamh á cheangal ar an gcuideachta foilsiú a dhéanamh, de réir mar a ordóidh an chúirt, ar fháthanna an laghdaithe nó ar cibé eolas eile ina thaobh is dóigh leis an gcúirt a bheith fóirsteanach, d'fhonn eolas ceart a thabhairt don phobal, agus, más cuí leis an gcúirt é, ar na cúiseanna ba chionsiocair leis an laghdú.

(3) Nuair a ordófar do chuideachta na focail “and reduced”, nó na focail “agus laghdaithe”, a chur lena hainm, measfar, go dtí deireadh na tréimhse a shonrófar san ordú, gur cuid d'ainm na cuideachta na focail sin.

An t-ordú agus miontuairisc an laghdaithe a chlárú.

75. —(1) Déanfaidh cláraitheoir na gcuideachtaí, ar ordú ón gcúirt ag daingniú an laghdaithe ar scairchaipiteal na cuideachta a thabhairt ar aird dó, agus ar chóip a sheachadadh dó den ordú agus de mhiontuairisc lenar aontaigh an chúirt a thaispeánfaidh, maidir le scairchaipiteal na cuideachta mar a athraíodh é leis an ordú, méid an scairchaipitil, an líon scaireanna a bhfuil sé le roinnt iontu, agus méid gach scaire, agus an méid, más ann, a mheastar ar dháta an chláraithe a bheith íoctha ar gach scair, an t-ordú agus an mhiontuairisc a chlárú.

(2) Ar an ordú agus an mhiontuairisc a chlárú, beidh éifeacht ag an rún chun scairchaipiteal a laghdú mar a daingníodh é leis an ordú a chlárófar amhlaidh, agus ní bheidh éifeacht aige roimhe sin.

(3) Déanfar fógra i dtaobh an chláraithe a fhoilsiú ar cibé modh a ordóidh an chúirt.

(4) Déanfaidh an cláraitheoir clárú an ordaithe agus na miontuairisce a dheimhniú faoina láimh, agus beidh a dheimhniú ina fhianaise dhochloíte gur comhlíonadh ceanglais uile an Achta seo maidir le laghdú ar scairchaipiteal, agus go bhfuil scairchaipiteal na cuideachta mar atá luaite sa mhiontuairisc.

(5) Nuair a bheidh an mhiontuairisc cláraithe, measfar í a bheith curtha in ionad na coda comhréire den mheabhrán, agus beidh sí bailí agus inathraithe ionann is dá mbeidh sí ann i gcéaduair.

(6) Measfar gurb athrú ar an meabhrán, de réir bhrí alt 30, aon mhiontuairisc mar a dúradh a chur in ionad cuid de mheabhrán na cuideachta.

Dliteanas comhaltaí i leith scaireanna laghdaithe.

76. —(1) Faoi réir fho-alt (2), i gcás laghdú ar scairchaipiteal, ní bheidh duine ba chomhalta den chuideachta, nó is comhalta di, faoi dhliteanas maidir le haon scair i leith aon ghlaoch nó ranníoc de bhreis ar an difríocht, más ann, idir méid na scaire mar a socraíodh sin leis an miontuairisc agus an méid a íocadh, nó an méid laghdaithe, más ann, a measfar é a bheith íoctha, ar an scair, cibé acu é.

(2) Más rud é, i gcás aon chreidiúnaí a mbeidh teideal aige, i leith aon fhéich nó éilimh, chun agóid a dhéanamh in aghaidh laghdú an scairchaipitil, nach bhfuil sé, toisc é a bheith aineolach ar na himeachtaí chun é a laghdú, nó ar a saghas agus a n-éifeacht maidir lena fhiach nó lena éileamh, curtha ar liosta na gcreidiúnaithe, agus, tar éis an laghdaithe, go mbeidh an chuideachta éagumasach, de réir bhrí na bhforálacha den Acht seo a bhaineann le foirceannadh ag an gcúirt, ar mhéid a fhéich nó a éilimh a íoc, ansin—

(a) dlífidh gach duine ba chomhalta den chuideachta ar an dáta a cláraíodh an t-ordú don laghdú, agus an mhiontuairisc, méid a ranníoc, chun íoctha an fhéich nó an éilimh sin, nach mó ná an méid a dhlífeadh sé a ranníoc dá dtosófaí ar an gcuideachta a fhoirceannadh an lá roimh an dáta sin, agus

(b) má fhoirceantar an chuideachta, féadfaidh an chúirt, más cuí léi é, ar iarratas ó aon chreidiúnaí den sórt sin agus ar a chruthú go raibh sé aineolach mar a dúradh, liosta de dhaoine a dhlífidh ranníoc amhlaidh a shocrú dá réir sin, agus glaochanna agus orduithe a dhéanamh agus a chur i bhfeidhm ar na ranníocóirí a shocrófar ar an liosta, ionann is dá mba ghnáthranníocóirí i bhfoirceannadh iad.

(3) Ní dhéanfaidh aon ní san alt seo difear do chearta na ranníocóirí eatarthu féin.

Pionós mar gheall ar nithe áirithe a cheilt in imeachtaí chun scairchaipiteal a laghdú.

77. —Má dhéanann aon oifigeach don chuideachta go toiliúil—

(a) ceilt ar ainm aon chreidiúnaí atá i dteideal agóid a dhéanamh in aghaidh an laghdaithe; nó

(b) mífhaisnéis ar shaghas nó méid an fhéich nó an éilimh i gcás aon chreidiúnaí,

dlífear, ar é a chiontú go hachomair, fíneáil nach mó ná £100 a chur air.

Athrú ar Chearta Scairshealbhóirí.

Cearta sealbhóiri cineálacha speisialta scaireanna.

78. —(1) Más rud é, i gcás cuideachta a mbeidh a scairchaipiteal roinnte ina scaireanna de chineálacha éagsúla, go mbeidh foráil déanta leis an meabhrán nó leis na hairteagail chun athrú ar na cearta a ghabhann le haon chineál scaireanna sa chuideachta a údarú, le toiliú ó aon chionúireacht a shonrófar de shealbhóirí na scaireanna eisithe den chineál sin nó le ceadú faoi rún a ritheadh ag cruinniú leithleach de shealbhóirí na scaireanna sin, agus go ndéanfar de bhun na forála sin na cearta a ghabhann le haon chineál scaireanna den sórt sin a athrú tráth ar bith, féadfaidh sealbhóirí 10 faoin gcéad ar a laghad san iomlán de na scaireanna eisithe den chineál sin, is é sin, daoine nár thoiligh leis an rún chun an t-athrú a dhéanamh nó nár vótáil i bhfabhar an rúin sin, iarratas a dhéanamh chun na cúirte á iarraidh an t-athrú a chealú agus, má dhéantar aon iarratas den sórt sin, ní bheidh éifeacht leis an athrú mura ndaingneoidh ná go dtí go ndaingeoidh an chúirt é.

(2) Ní foláir iarratas faoin alt seo a dhéanamh laistigh de 28 lá (nó cibé tréimhse is faide ná sin a lamhálfaidh an chúirt, ar iarratas a fháil di ó aon scairshealbhóir roimh dheireadh na 28 lá sin) tar éis an dáta a tugadh an toiliú nó a ritheadh an rún, cibé acu é, agus féadfar é a dhéanamh thar ceann na scairshealbhóirí a bheidh i dteideal an t-iarratas a dhéanamh ag cibé duine nó daoine dá líon a cheapfaidh siad chuige sin i scríbhinn.

(3) Ar aon iarratas den sórt sin a dhéanamh chuici, féadfaidh an chúirt, tar éis éisteacht a thabhairt don iarratasóir agus d'aon daoine eile a iarrfaidh ar an gcúirt éisteacht a thabhairt dóibh agus a bhfeicfear don chúirt go bhfuil leas acu san iarratas, má shásaítear an chúirt, ag féachaint d'imthosca uile an cháis, go ndéanfadh an t-athrú dochar míchuí do na scairshealbhóirí den aicme a bhfuil an t-iarratasóir ag feidhmiú ar a son, an t-athrú a dhícheadú agus, mura sásaítear í amhlaidh, daingneoidh sí an t-athrú.

(4) Is breith chríochnaitheach breith na cúirte ar aon iarratas den sórt sin, ach féadfar achomharc a dhéanamh chun na Cúirte Uachtaraí in aghaidh chinneadh na cúirte ar cheist dlí.

(5) Déanfaidh an chuideachta, laistigh de 21 lá tar éis don chúirt ordú a dhéanamh de bhun aon iarratais den sórt sin, cóip den ordú a chur chuig cláraitheoir na gcuideachtaí, agus, má mhainnítear an fhoráil seo a chomhlíonadh, dlífear fíneáil nach mó ná £50 a chur ar an gcuideachta agus ar gach oifigeach don chuideachta a rinne mainneachtain.

(6) San alt seo folaíonn “athrú” aisghairm agus forléireofar é dá réir sin.

Uimhriú agus Aistriú Scaireanna agus Bintiúr agus Fianaise ar Theideal chucu.

Nádúr scaireanna.

79. — Is eastát pearsanta, a bheidh inaistrithe mar a fhoráiltear in airteagail na cuideachta, na scaireanna nó an leas eile a bheidh ag aon chomhalta i gcuideachta, agus ní de nádúr eastáit réadaigh iad.

Uimhriú scaireanna.

80. —(1) Faoi réir fho-ailt (2) agus (3), déanfar gach scair i gcuideachta ag a bhfuil scairchaipiteal a idirdhealú lena huimhir iomchuí.

(2) Más rud é, tráth ar bith, go mbeidh na scaireanna eisithe go léir i gcuideachta, nó na scaireanna eisithe go léir de chineál áirithe inti, láníoctha agus ar chéim pari passu chun gach críche, ní gá uimhir idirdhealaitheach a bheith ar aon scair acu sin ina dhiaidh sin fad a bheidh an scair láníoctha agus ar chéim pari passu chun gach críche leis na scaireanna go léir den chineál céanna a bheidh eisithe agus láníoctha de thuras na huaire.

(3) Nuair a eiseoidh cuideachta scaireanna nua ar théarmaí go mbeidh siad, laistigh de thréimhse nach faide ná 12 mhí, ar chéim pari passu chun gach críche leis na scaireanna láithreacha go léir, nó leis na scaireanna láithreacha go léir de chineál áirithe, sa chuideachta, ní gá uimhreacha idirdhealaitheacha a bheith ar na scaireanna nua ná ar na scaireanna láithreacha comhréire fad a bheidh siad go léir láníoctha agus ar chéim pari passu ach, mura n-uimhrítear iad, déanfar na scairdheimhnithe do na scaireanna nua a fhoclú, nó éadanscript a chur orthu, mar is iomchuí.

Gan aistriú a chlárú mura seachadtar ionstraim aistrithe don chuideachta.

81. —(1) Faoi réir fho-alt (2), agus d'ainneoin aon ní in airteagail chuideachta, ní dleathach don chuideachta aistriú scaireanna ná bintiúr de chuid na cuideachta a chlárú murar seachadadh ionstraim aistrithe chuí don chuideachta.

(2) Ní dhéanfaidh aon ní i bhfo-alt (1) dochar d'aon chumhacht de chuid na cuideachta chun aon duine a chlárú mar scairshealbhóir nó bintiúrach más duine é ar tarchuireadh chuige le hoibriú dlí an ceart chun aon scaireanna nó bintiúir de chuid na cuideachta.

Aistriú ag ionadaí pearsanta.

82. —Beidh aistriú a dhéanfaidh a ionadaí pearsanta ar scair nó leas eile le comhalta marbh de chuideachta, bíodh nach comhalta den chuideachta an t-ionadaí pearsanta é féin, ina aistriú chomh bailí agus dá mba chomhalta di é tráth na hionstraime aistrithe a fhorghníomhú.

Aistriú a chlárú ar iarratas ón aistreoir.

83. —Ar iarratas a fháil ó aistreoir aon scaire nó leasa i gcuideachta, déanfaidh an chuideachta ainm an aistrí a thaifeadadh i gclár a comhaltaí ar an modh céanna, agus faoi réir na gcoinníollacha céanna, ina ndéanfaí sin dá mba é an t-aistrí a d'iarr é a thaifeadadh.

Fógra gur diúltaíodh aistriú a chlárú.

84. —(1) Má dhiúltaíonn an chuideachta aistriú aon scaireanna nó bintiúr a chlárú, déanfaidh an chuideachta, laistigh de 2 mhí tar éis an dáta a taisceadh an t-aistriú leis an gcuideachta, fógra i dtaobh an diúltaithe a chur go dtí an t-aistrí.

(2) Má mhainnítear an t-alt seo a chomhlíonadh, dlífear fíneáil nach mó ná £50 a chur ar an gcuideachta agus ar gach oifigeach don chuideachta a rinne mainneachtain.

Deimhníocht ar aistriú.

85. —(1) Measfar deimhníocht ó chuideachta ar aon ionstraim aistrithe scaireanna nó bintiúr de chuid na cuideachta a bheith ina faisnéis ón gcuideachta d'aon duine a bheidh ag gníomhú i muinín na deimhníochta gur tugadh ar aird don chuideachta na doiciméid a thaispeánann ar a n-éadan go bhfuil teideal prima facie chun na scaireanna nó na mbintiúr san aistreoir a ainmnítear san ionstraim aistrithe, ach gan í a bheith ina faisnéis go bhfuil aon teideal ag an aistreoir chun na scaireanna nó na mbintiúr.

(2) Má ghníomhaíonn aon duine i muinín deimhníochta falsa a rinne cuideachta go faillíoch beidh an chuideachta faoin dliteanas céanna ag an duine sin agus dá mba go calaoiseach a rinneadh an deimhníocht.

(3) Chun críocha an ailt seo—

(a) measfar deimhníocht a bheith déanta ar ionstraim aistrithe má bhíonn uirthi na focail “taisceadh deimhniú” nó focail sa chiall chéanna;

(b) measfar deimhníocht a bheith déanta ag cuideachta ar ionstraim aistrithe más rud é—

(i) go bhfuil an duine a d'eisigh an ionstraim ina dhuine a bhfuil údarás aige ionstraimí aistrithe faoi dheimhníocht a eisiúint thar ceann na cuideachta, agus

(ii) go bhfuil an deimhníocht sínithe ag duine a bhfuil údarás aige deimhníocht a dhéanamh ar aistrithe thar ceann na cuideachta nó ag aon oifigeach nó seirbhíseach don chuideachta nó do chomhlacht corpraithe a bhfuil údarás aige amhlaidh;

(c) measfar deimhníocht a bheith sínithe ag aon duine más rud é—

(i) go n-airbheartaíonn sí a bheith fíordheimhnithe lena shíniú nó lena thúslitreacha (cibé acu i lámhscríbhneoireacht é nó nach ea), agus

(ii) nach suífear nach é féin, ná aon duine a bhfuil údarás aige an síniú nó na túslitreacha a úsáid chun deimhníocht a dhéanamh ar aistrithe thar ceann na cuideachta, a chuir an síniú nó na túslitreacha ar an deimhníocht.

Dualgais chuideachta maidir le deimhnithe a eisiúint.

86. —(1) Comhlánóidh gach cuideachta, agus beidh réidh aici lena seachadadh, laistigh de 2 mhí tar éis aon scaireanna, bintiúir nó stoc bintiúir dá chuid a leithroinnt, agus laistigh de 2 mhí tar éis an dáta a thaiscfear leis an gcuideachta aistriú ar aon scaireanna nó bintiúir nó stoc bintiúir den sórt sin, na deimhnithe ar na scaireanna go léir, na bintiúir agus na deimhnithe ar gach stoc bintiúir, a leithroinneadh nó a aistríodh, mura bhforáiltear a mhalairt leis na coinníollacha ar ar eisíodh na scaireanna, na bintiúir nó an stoc bintiúir.

Chun críche an fho-ailt seo, ciallaíonn “aistriú” aistriú a bheidh stampáilte go cuí agus a bheidh bailí thairis sin, agus ní fholaíonn sé aistriú de shórt a mbeidh an chuideachta i dteideal, ar chúis ar bith, diúltú é a chlárú agus nach ndéanfaidh sí é a chlárú.

(2) Má mhainnítear an t-alt seo a chomhlíonadh, dlífear fíneáil nach mó ná £20 a chur ar an gcuideachta agus ar gach oifigeach don chuideachta a rinne mainneachtain.

(3) Má sheirbheáiltear ar aon chuideachta fógra á cheangal uirthi aon mhainneachtain i gcomhlíonadh forálacha fho-alt (1) a shlánú, agus nach slánóidh sí an mhainneachtain laistigh de 10 lá tar éis an fógra a sheirbheáil, féadfaidh an chúirt, ar iarratas ón duine a bhfuil teideal aige chun go seachadfaí na deimhnithe nó na bintiúir dó, ordú a dhéanamh á ordú don chuideachta agus d'aon oifigeach don chuideachta an mhainneachtain a shlánú laistigh de cibé tréimhse a shonrófar san ordú, agus féadfaidh aon ordú den sórt sin a fhoráil go mbeidh na costais go léir a bhainfidh agus a ghabhfaidh leis an iarratas de mhuirear ar an gcuideachta nó ar aon oifigeach don chuideachta a bheidh freagrach sa mhainneachtain.

Fianaise ar theideal, probháid agus litreacha riaracháin.

87. —(1) Beidh deimhniú faoi ghnáthshéala na cuideachta a shonróidh aon scaireanna a shealbhaíonn aon chomhalta ina fhianaise prima facie ar theideal an chomhalta chun na scaireanna.

(2) Má thugtar ar aird do chuideachta aon doiciméad is fianaise leormhaith, de réir dlí, go ndearnadh probháid uachta nó litreacha riaracháin eastáit duine mhairbh a dheonú do dhuine éigin, glacfaidh an chuideachta leis sin, d'ainneoin aon ní in airteagail na cuideachta, mar fhianaise leormhaith go ndearnadh an deonú.

Eisiúint barántas scaire chuig iompróir, agus a n-éifeacht.

88. —(1) Féadfaidh cuideachta faoi theorainn scaireanna, má údaraítear sin di lena hairteagail, barántas maidir le haon scaireanna láníoctha, a eisiúint faoina gnáthshéala á rá go bhfuil iompróir an bharántais i dteideal na scaireanna a shonrófar ann, agus féadfaidh sí socrú a dhéanamh trí chúpóin nó eile chun na díbhinní todhchaí ar na scaireanna a bheidh ar áireamh sa bharántas a íoc.

(2) Gairtear “barántas scaire” san Acht seo de bharántas den sórt a dúradh.

(3) Tabharfaidh barántas scaire teideal dá iompróir chun na scaireanna a bheidh sonraithe ann, agus féadfar na scaireanna a aistriú tríd an mbarántas a sheachadadh.

Eisiúint scaireanna atá neamhbhailí a dhéanamh bailí.

89. —Má bhíonn cuideachta tar éis scaireanna ina caipiteal a bhunú nó a eisiúint agus go bhfuil cúis ann chun go gceapfaí gur bunaíodh nó gur eisíodh na scaireanna sin go neamhbhailí, féadfaidh an chúirt, ar iarratas ón gcuideachta, ó aon sealbhóir scaireanna den sórt sin nó ó aon chomhalta nó creidiunaí de chuid na cuideachta, nó óna leachtaitheoir, a dhearbhú go mbeidh an bunú nó an eisiúint sin bailí chun gach críche más deimhin leis an gcúirt go mbeadh sé cóir chothromasach é sin a dhéanamh, agus air sin measfar na scaireanna sin a bheith, ón uair a bunaíodh nó a eisíodh iad, cibé acu é, arna mbunú nó arna n-eisiúint go bailí.

Pionós mar gheall ar scairshealbhóir a phearsanú.

90. —Má dhéanann aon duine go falsa agus go meabhlach pearsanú ar aon duine is úinéir ar aon scair nó leas in aon chuideachta, nó ar aon bharántas scaire nó cúpón, a eisíodh de bhun an Achta seo, agus dá bharr sin go bhfaighidh sé, nó go ndéanfaidh sé iarracht chun go bhfaighidh sé, aon scair nó leas nó barántas scaire nó cúpón den sórt sin, nó go bhfaighidh sé, nó go ndéanfaidh sé iarracht chun go bhfaighidh sé, aon airgead a bheidh dlite d'aon úinéir den sórt sin, nó go vótálfaidh sé ag aon chruinniú, ionann is dá mba é an ciontóir an t-úinéir dílis dleathach, dlífear, ar é a chiontú ar díotáil, príosúnacht ar feadh téarma nach faide ná 2 bhliain nó fíneáil nach mó ná £500, nó iad araon, nó, ar é a chiontú go hachomair, príosúnacht ar feadh téarma nach faide ná 6 mhí nó fíneáil nach mó ná £100, nó iad araon, a chur air.

Forálacha Speisialta maidir le Bintiúir.

Forálacha maidir le clárú bintiúrach.

91. —(1) Coimeádfaidh gach cuideachta clár de bhintiúraigh na cuideachta agus taifeadfaidh sí ann ainmneacha agus seoltaí na mbintiúrach agus an méid bintiúr atá ag gach bintiúrach acu i láthair na huaire.

Chun críocha an fho-ailt seo, ní fholaíonn bintiúir aon bhintiúr nach ceann de shraith atá ar chéim pari passu ná aon bhintiúr atá inaistrithe trína sheachadadh.

(2) Coimeádfaidh cuideachta an clár sin in oifig chláraithe na cuideachta, in aon oifig eile leis an gcuideachta a gcuirtear le chéile ann é, nó, má dhéanann an chuideachta comhshocrú le duine éigin eile chun go ngabhfaidh an duine eile sin air féin thar ceann na cuideachta an clár a chur le chéile, san oifig leis an duine eile sin a gcuirtear le chéile ann é.

(3) Faoi réir fho-alt (4), cuirfidh gach cuideachta chuig cláraitheoir na gcuideachtaí fógra faoin áit a gcoimeádtar an clár ann, agus faoi aon athrú ar an áit sin.

(4) Ní bheidh sé de cheangal ar chuideachta fógra a chur chuig an gcláraitheoir faoi fho-alt (3) má tá an clár á choimeád in oifig chláraithe na cuideachta i gcónaí riamh ó tháinig sí chun bheith ann nó, i gcás cuideachta a tháinig chun bheith ann tar éis an dáta feidhme, i gcónaí riamh ó shin i leith.

(5) Má mhainníonn cuideachta fo-alt (1) nó (2) a chomhlíonadh, nó má mhainníonn sí ar feadh 14 lá fo-alt (3) a chomhlíonadh, dlífear fíneáil nach mó ná £50 a chur ar an gcuideachta agus ar gach oifigeach don chuideachta a rinne mainneachtain.

Cearta chun clár na mbintiúrach a scrúdú, agus chun cóipeanna den chlár agus de ghníomhas iontaobhais a fháil

92. —(1) Beidh gach clár de bhintiúraigh chuideachta, ach amháin le linn é a bheith dúnta go cuí (ach, faoi réir cibé srianta réasúnacha a fhorchuirfidh an chuideachta i gcruinniú ginearálta, ionas go lamhálfar 2 uair a chloig ar a laghad gach lá chun a scrúdaithe), ar oscailt chun a scrúdaithe ag sealbhóir cláraithe aon bhintiúr dá cuid nó ag aon sealbhóir scaireanna dá cuid gan táille a íoc, agus ag aon duine eile ar é d'íoc táille scillinge nó cibé suim faoina bhun sin a fhorordóidh an chuideachta.

(2) Féadfaidh aon bhintiúrach cláraithe nó aon scairshealbhóir cláraithe den sórt a dúradh, nó aon duine eile, cóip de chlár bintiúrach na cuideachta nó d'aon chuid de a éileamh, ar shé phingin a íoc in aghaidh gach 100 focal a bheidh le cóipeáil.

(3) Déanfar cóip d'aon ghníomhas iontaobhais chun aon eisiúint bintiúr a urrú a chur ar aghaidh chuig gach sealbhóir ar aon bhintiúir den sórt sin ar iarratas uaidh, má íocann sé i gcás gníomhas iontaobhais clóite suim 5 scilling nó cibé suim faoina bhun sin a fhorordóidh an chuideachta, nó, murar clódh an gníomhas iontaobhais, má íocann sé sé phingin in aghaidh gach 100 focal a bheidh le cóipeáil.

(4) Má dhiúltaítear cead scrúdaithe, nó má dhiúltaítear cóip a thabhairt nó mura gcuirtear ar aghaidh í, dlífear fíneáil nach mó ná £25 a chur ar an gcuideachta agus ar gach oifigeach don chuideachta a rinne mainneachtain.

(5) Má dhéanann cuideachta mainneachtain mar a dúradh, féadfaidh an chúirt, le hordú, a éigniú go gcuirfear an clár faoi scrúdú láithreach nó a ordú go ndéanfar na cóipeanna a éilíodh a chur chuig an duine a d'éiligh iad.

(6) Chun críocha an ailt seo, measfar clár a bheith dúnta go cuí má dhúntar é de réir forálacha sna hairteagail nó sna bintiúir nó, i gcás stoc bintiúir, sna deimhnithe stoic, nó sa ghníomhas iontaobhais nó sa doiciméad eile lena n-urraítear na bintiúir nó an stoc bintiúir, ar feadh cibé tréimhse nó tréimhsí, nach mó ná 30 lá ar fad in aon bhliain, a bheidh sonraithe sna forálacha sin.

Dliteanas iontaobhaithe i leith bintiúrach.

93. —(1) Faoi réir fho-ailt (2) go (4), beidh aon fhoráil i ngníomhas iontaobhais chun eisiúint bintiúr a urrú, nó in aon chonradh le bintiúraigh a bheidh urraithe le gníomhas iontaobhais, ar neamhní sa mhéid go mbeadh d'éifeacht leis iontaobhaí faoin ngníomhas sin a dhíolmhú ó dhliteanas mar gheall ar shárú iontaobhais nó a shlánú ina aghaidh i gcás nach léireoidh sé go raibh sé chomh cúramach díograiseach agus ba cheart dó a bheith mar iontaobhaí, ag féachaint do na forálacha sa ghníomhas iontaobhais a thugann aon chumhachtaí, údaráis nó roghanna dó.

(2) Ní chuirfidh fo-alt (1) ó bhail—

(a) aon scaoileadh a tugadh go bailí ar dhóigh eile i leith aon ní a rinne nó nach ndearna iontaobhaí sular tugadh an scaoileadh; ná

(b) aon fhoráil á chumasú scaoileadh den sórt sin a thabhairt—

(i) ar chomhaontú chuige sin a fháil ó thromlach nach lú ná trí cheathrú de réir luacha de na bintiúraigh a bheidh i láthair agus a vótálfaidh go pearsanta nó, i gcás ina gceadaítear seachvótálaithe, trí sheachvótálaí, ag cruinniú a gaireadh chun na críche sin, agus

(ii) i leith gníomhartha nó neamhghníomhartha sonracha nó ar an iontaobhaí d'fháil bháis nó ar é a scor de bheith ag ghníomhú.

(3) Ní oibreoidh fo-alt (1)—

(a) chun aon fhoráil a bheidh i bhfeidhm ar an dáta feidhme a chur ó bhail fad a fhanfaidh aon duine a bheidh an uair sin i dteideal tairbhe na forála sin, nó a dtabharfar a tairbhe dó ina dhiaidh sin faoi fho-alt (4), ina iontaobhaí faoin ngníomhas a bheidh i gceist; ná

(b) chun aon díolúine nó ceart chun a shlánaithe i leith aon ní a rinne sé nó nach ndearna sé fad a bhí an fhoráil sin i bhfeidhm a bhaint de dhuine.

(4) Fad a bheidh aon iontaobhaí faoi ghníomhas iontaobhais i dteideal tairbhe forála ar a ndéantar cosaint le fo-alt (3), féadfar tairbhe na forála sin a thabhairt—

(a) do gach duine is iontaobhaí faoin ngníomhas, faoi láthair agus feasta; nó

(b) d'aon iontaobhaithe, nó d'aon iontaobhaithe beartaithe, faoin ngníomhas sin, a ainmneofar;

le rún arna rith ag tromlach nach lú ná trí cheathrú de réir luacha de na bintiúraigh a bheidh i láthair go pearsanta nó, i gcás ina gceadaítear seachvótálaithe, trí sheachvótálaí, ag cruinniú a gaireadh chuige sin de réir forálacha an ghníomhais nó, mura bhfuil aon fhoráil sa mheabhrán chun cruinnithe a ghairm, ag cruinniú a gaireadh chuige sin in aon slí a cheadóidh an chúirt.

Bintiúir shuthaine

94. —Ní bheidh coinníoll in aon bhintiúir nó in aon ghníomhas chun aon bhintiúir a urrú, cibé acu roimh an dáta feidhme nó ina dhiaidh a eisíodh nó a forghníomhaíodh é, neamhbhailí de bhíthin amháin go dtugann sé go mbeidh na bintiúir dofhuascailte nó nach mbeidh siad infhuascailte ach amháin ar theagmhas, dá chianda é, a tharlú, nó ar thréimhse, dá fhad í, a bheith caite, d'ainneoin aon rialach dlí contrártha dó sin.

Cumacht chun bintiúir fhuascailte a atheisiúint.

95. —(1) I gcás ina ndearna cuideachta, roimh an dáta feidhme nó air nó dá éis, aon bhintiúir a fhuascailt, ansin—

(a) mura rud é go bhfuil aon fhoráil, sainráite nó intuigthe, contrártha dó sin sna hairteagail nó in aon chonradh a rinne an chuideachta; nó

(b) mura rud é gur chuir an chuideachta in iúl, trí rún sa chiall sin a rith nó trí ghníomh éigin eile, go bhfuil sé d'intinn aici na bintiúir a chealú;

beidh sé de chumhacht ag an gcuideachta, agus measfar go raibh sé de chumhacht aici riamh, na bintiúir a atheisiúint, trí na bintiúir chéanna a atheisiúint nó trí bhintiúir eile a eisiúint ina n-ionad.

(2) Faoi réir alt 96, i gcás bintiúir fhuascailte a atheisiúint, beidh ag an duine a bhí i dteideal na mbintiúr, agus measfar go raibh aige riamh, na tosaíochtaí céanna a bheadh aige dá mba nach ndearnadh na bintiúir a fhuascailt ar chor ar bith.

(3) I gcás ina ndearna cuideachta, roimh an dáta feidhme nó air nó dá éis, aon bhintiúir dá cuid a thaisceadh chun airleacain a urrú ó am go ham ar chuntas reatha nó eile, ní mheasfar na bintiúir a bheith fuascailte de bhíthin amháin gur scoir cuntas na cuideachta de bheith fiachach le linn na bintiúir a bheith ar taisceadh amhlaidh.

(4) Faoi réir fho-alt (5), déanfar atheisiúint bintiúir nó eisiúint bintiúir eile ina ionad faoin gcumhacht a thugtar do chuideachta leis an alt seo, nó a mheastar a bheith aici dá réir, cibé acu roimh an dáta feidhme nó air nó dá éis a rinneadh an atheisiúint nó an eisiúint, a áireamh mar eisiúint bintiúir nua chun críocha dleachta stampa, ach ní áireofar amhlaidh é chun críocha aon fhorála a chuireann teorainn le méid nó líon na mbintiúr a bheidh le heisiúint.

(5) Aon duine a thabharfaidh airgead ar iasacht ar urrús bintiúir a atheiseofar faoin alt seo, agus a dhealróidh a bheith stampáilte go cuí, féadfaidh sé an bintiúr a thabhairt i bhfianaise in aon imeachtaí chun a urrús a chur i bhfeidhm, gan an dleacht stampa ná aon phionós ina leith sin a íoc, mura rud é go raibh fógra aige nó, murach a fhaillí féin, go mbeadh sé faighte amach aige, nach raibh an bintiúr stampáilte go cuí, ach in aon chás den sórt sin dlífidh an chuideachta an dleacht stampa cuí agus an pionós a íoc.

Cosaint do chearta morgáistithe áirithe i gcás bintiúr atheisithe.

1908, c. 69.

96. —I gcás aon bhintiúir a fuasclaíodh roimh an dáta feidhme a atheisiúint ar an dáta sin nó ina dhiaidh, ní dhéanfaidh atheisiúint na mbintiúr, ná ní mheasfar go ndearna sé riamh, dochar d'aon cheart nó tosaíocht a bheadh ag aon duine faoi réim nó de bhua aon mhorgáiste nó muirir a bunaíodh roimh an dáta feidhme, dá mbeadh alt 104 den Companies (Consolidation) Act, 1908, achtaithe san Acht seo in ionad alt 95.

Sainchomhlíonadh conarthaí chun suibscríobh le haghaidh bintiúr.

97. —Féadfar conradh le cuideachta chun aon bhintiúir de chuid na cuideachta a thógáil, agus íoc astu, a chur i bhfeidhm le hordú le haghaidh sainchomhlíonadh.

Íocaíochtaí tosaíochta má cheaptar glacadóir faoi mhuirear foluaineach.

98. —(1) Má cheaptar glacadóir thar ceann sealbhóirí aon bhintiúr de chuid cuideachta a bheidh urraithe le muirear foluaineach, nó má ghlacann na bintiúraigh sin, nó má ghlactar thar a gceann, seilbh ar aon mhaoin a bheidh ar áireamh sa mhuirear nó a bheidh faoina réir, ansin, mura mbeidh an chuideachta i gcúrsa a foirceanta ag an am, déanfar na fiacha a bheidh i ngach foirceannadh, faoi na forálacha de Chuid VI a bhaineannle híocaíochtaí tosaíochta, le híoc i dtosach ar gach fiach eile, a íoc as aon sócmhainní a thiocfaidh ar láimh an ghlacadóra nó an duine eile a ghlacfaidh seilbh mar a dúradh i dtosach ar aon éileamh ar phríomhshuim nó ús i leith na mbintiúr.

(2) Nuair a bheidh na forálacha sin á gcur chun feidhme, forléireofar alt 285 den Acht seo ionann is dá mba é a bhí san fhoráil le haghaidh íoc luach saothair fhaibhrithe in aghaidh saoire is iníoctha ar dheireadh a theacht le fostaíocht roimh an ordú nó an rún foirceanta, nó de bharr a éifeachta, foráil le haghaidh íoc luach saothair den sórt sin is iníoctha ar dheireadh a theacht le fostaíocht roimh cheapadh an ghlacadóra nó roimh sheilbh a ghlacadh mar a dúradh, nó de bharr a éifeachta sin.

(3) Déanfar na tréimhsí ama a luaitear sna forálacha sin de Chuid VI a áireamh ón dáta a ceapadh an glacadóir nó a glacadh seilbh mar a dúradh, cibé acu é.

(4) Má ba thúisce an dáta dá dtagraítear i bhfo-alt (3) ná an dáta feidhme, beidh éifeacht ag fo-ailt (1) agus (3), ach tagairtí do na forálacha a mheastar, de bhua fho-alt (12) den alt sin 285, a fhanacht i bhfeidhm sa chás a luaitear san fho-alt sin a chur in ionad tagairtí do na forálacha sin de Chuid VI, agus ní bheidh feidhm ag fo-alt (2) den alt seo.

(5) Aon íocaíochtaí a íocfar faoin alt seo, aisíocfar iad a mhéid is féidir sin as na sócmhainní de chuid na cuideachta a bheidh ar fáil chun creidiúnaithe ginearálta a íoc.