Ar Aghaidh (Sceideal A DEONTAIS)

21 1965


Uimhir 21 de 1965.


AN tACHT LEITHREASA, 1965

[An tiontú oifigiúil.]

ACHT DO CHUR SUIM ÁIRITHE AS AN bPRÍOMH-CHISTE CHUN SEIRBHÍSE NA BLIANA DAR CRÍOCH AN tAONÚ LÁ IS TRÍOCHA DE MHÁRTA, MÍLE NAOI gCÉAD SEASCA A SÉ, DO LEITHREASÚ NA SUIMEANNA A DEONAÍODH LEIS AN ACHT PRÍOMH-CHISTE, 1965 , AGUS A DHEONAÍTEAR LEIS AN ACHT SEO, CHUN NA SEIRBHÍSÍ SOLÁTHAIR AGUS NA CRÍOCHA CUÍ, AGUS DO DHÉANAMH SOCRÚ ÁIRITHE MAIDIR LE hIASACHT A FHÁIL. [30 Iúil, 1965.]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS:—

Deontais as an bPríomh-Chiste

£144,857,090 a eisiúint as an bPríomh-Chiste i gcóir na bliana 1965-66.

1. —Féadfaidh an tAire Airgeadais suim chéad daichead is ceithre mhilliún, ocht gcéad caoga is seacht míle, is nócha punt a eisiúint as an bPríomh-Chiste agus í a chur chun slánaithe an tsoláthair a deonaíodh i gcóir seirbhíse na bliana dar críoch an t-aonú lá is tríocha de Mhárta, míle naoi gcéad seasca a sé.

Cumhacht don Aire Airgeadais chun suim nach mó ná £144,857,090 a fháil ar iasacht.

2. —(1) Féadfaidh an tAire Airgeadais aon suim nó suimeanna nach mó san iomlán ná céad daichead is ceithre mhilliún, ocht gcéad caoga is seacht míle, is nócha punt a fháil ar iasacht ó dhuine ar bith, agus chun an céanna a fháil ar iasacht féadfaidh an tAire Airgeadais urrúis ar bith a bhunú agus a eisiúint agus iad faoi cibé ráta úis agus faoi réir cibé coinníollacha i dtaobh aisíoca nó fuascailte nó eile is oiriúnach leis.

(2) Is ar an bPríomh-Chiste nó a thoradh fáis a bheidh muirear phríomhshuim agus ús aon urrús a eiseofar faoin Acht seo agus muirear na gcostas faoina rachfar i ndáil leis na hurrúis sin a eisiúint.

(3) Déanfar aon airgead a chruinneofar trí urrúis a eiseofar faoin Acht seo a chur chun creidmheasa do chuntas an Státchiste agus beidh sé ina chuid den Phríomh-Chiste agus beidh sé ar fáil in aon slí ina mbeidh an Príomh-Chiste ar fáil.

Deontais a Leithreasú

Suimeanna a vótáladh i gcóir seirbhísí soláthair, eadhon, £243,338,174, a leithreasú.

3. —(1) Na suimeanna uile a dheonaítear as an bPríomh-Chiste, leis an Acht seo agus leis an Acht eile a luaitear i Sceideal A a ghabhann leis an Acht seo, chun slánaithe an tsoláthair a deonaíodh, agus a ndéanann a n-iomlán, mar is léir ón Sceideal sin, suim dhá chéad daichead is trí mhilliún, trí chéad tríocha is ocht míle, céad seachtó is ceithre phunt, déantar iad a leithreasú agus measfar iad a bheith arna leithreasú, amhail ó dháta na nAchtanna a luaitear sa Sceideal sin A a rith, chun na seirbhísí agus na críocha a luaitear i Sceideal B a ghabhann leis sin. An achomaireacht ar sceidil a ghabhann léi, maraon leis an nóta (más ann) a ghabhann leis na sceidil sin, measfar gur cuid den Acht seo iad amhail is dá mbeidís i gcorp an Achta seo.

(2) I dteannta na suimeanna a dheonaítear as an bPríomh-Chiste agus dá dtagraítear san fho-alt roimhe seo den alt seo, féadfar na suimeanna a thaispeántar faoi seach sa cholún deiridh de Sceideal B a ghabhann leis seo agus a ndéanann a n-iomlán, mar is léir ón Sceideal sin, suim ocht milliún déag, céad is ocht míle, naoi gcéad nócha is ceithre phunt a úsáid as aon airgead a n-ordaítear faoi alt 2 den Public Accounts and Charges Act, 1891, é a úsáid mar leithreasaí-i-gcabhair do na deontais i gcóir na seirbhísí agus na críocha a shonraítear sa Sceideal sin.

Iasacht a fháil in airgead reatha seachas airgead reatha an Stáit.

4. —(1) Chun aon iasacht a fháil a n-údaraítear dó í a fháil faoin Acht seo nó faoi aon Acht arna rith roimh an Acht seo a rith nó dá éis sin, féadfaidh an tAire Airgeadais iasacht a fháil in airgead reatha seachas airgead reatha an Stáit.

(2) Is é méid a bheidh le híoc isteach sa Státchiste i leith aon iasachta a gheofar faoin alt seo ná na fáltais iarbhír in airgead reatha an Stáit ón iasacht agus, chun críocha cumhachtaí an Aire Airgeadais chun iasacht a fháil, measfar gurb é an méid a íocfar isteach as Státchiste an méid iarbhír a fuarthas ar iasacht.

(3) Is é méid a bheidh le heisiúint as an Státchiste chun iasacht a gheofar faoin alt seo a aisíoc, nó ús uirthi a íoc, ná costas an aisíoctha, nó costas íoctha an úis, in airgead reatha an Stáit.

Gearrtheideal.

5. —Féadfar an tAcht Leithreasa, 1965 , a ghairm den Acht seo.

An Achomaireacht ar Sceidil A agus B Dá dtagraítear san Acht seo