2 1967


Uimhir 2 de 1967


AN tACHT UM INSTITIÚID ARD-LÉINN (LEASÚ), 1967

[An tiontú oifigiúil.]

ACHT DO DHÉANAMH SOCRÚ LE hAGHAIDH PINSIN DO BHAINTREACHA OLLÚNA SINSEARACHA AGUS BUAN-CHOMHALTAÍ LÁNAIMSIRE d'FHOIREANN ACADÚIL SCOILEANNA ÉAGSÚLA INSTITIÚID ARD-LÉINN BHAILE ÁTHA CLIATH. [8 Feabhra, 1967.]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS:—

An Príomh-Acht.

1940, Uimh. 13 .

1. —San Acht seo ciallaíonn “an Príomh-Acht” an tAcht um Institiúid Ard-Léinn, 1940.

Leasú ar Alt 19 (3) den Phríomh-Acht.

2. —(1) Beidh ar an gcumhacht a thugtar le fo-alt (3) d'alt 19 den Phríomh-Acht cumhacht forálacha a chur le scéim faoin alt sin, faoi réir cibé coinníollacha agus teorainneacha a fhorordóidh an tAire le comhthoiliú an Aire Airgeadais, chun pinsin a dheonú do bhaintreacha ollúna sinsearacha nó buan-chomhaltaí lánaimsire d'fhoireann acadúil na gComhscoileanna éagsúla.

(2) Aon fhorálacha breise den sórt sin is forálacha ar fhoras ranníocaí a bheidh iontu agus beidh feidhm acu maidir leis na hOllúna agus na comhaltaí sin go léir, is fir, cibé acu pósta nó gan phósadh dóibh agus beidh ranníocaí le híoc fúthu ag na hOllúna agus na comhaltaí sin go léir:—

Ar choinníoll, i gcás aon duine den sórt sin a bheidh i seilbh oifige nuair a thiocfaidh na forálacha sin i ngníomh—

(a) go bhféadfaidh sé aon tráth laistigh de thrí mhí fógra i scríbhinn a thabhairt don Chomhairle gur mian leis glacadh leis na forálacha agus ranníoc fúthu;

(b) má thugann sé, agus ar an gcuntar amháin go dtabharfaidh sé, an fógra sin, go mbeidh feidhm ag na forálacha maidir leis agus go mbeidh air ranníoc fúthu.

Gearrtheideal forléiriú agus comhlua.

3. —(1) Féadfar an tAcht um Institiúid Ard-Léinn (Leasú), 1967 , a ghairm den Acht seo.

(2) Forléireofar an Príomh-Acht agus an tAcht seo mar aon Acht amháin agus féadfar na hAchtanna um Institiúid Ard-Léinn, 1940 agus 1967, a ghairm díobh le chéile.