An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (Caibidil II Forcháin ar Ioncam Neamhdháilte Cuideachtaí Áirithe) Ar Aghaidh (CUID XXXVII Ilghnéitheach)

6 1967

AN tACHT CÁNACH IONCAIM, 1967

Caibidil III

Forcháin a Bhaint as Díolaíochtaí

Forcháin a bhaint as díolaíochtaí.

[1961, a. 11;

1963, a. 25 (2).]

532. —(1) San alt seo, tá le “díolaíochtaí” “fostaí” agus “fostóir” na bríonna céanna atá leo i gCaibidil IV de Chuid V.

(2) Ar é do thabhairt fógra i scríbhinn don chigire, tráth nach déanaí ná trí mhí roimh thosach bliana measúnachta, go mbeidh cáin ioncaim inasbhainte, faoi aon fhoráil maidir le Sceideal E nó faoi alt 126, as díolaíochtaí a íocfar leis an bhliain mheasúnachta, féadfaidh fostaí a roghnú go ndéanfar an fhorcháin a measadh a bheith iníoctha aige don bhliain mheasúnachta a ghnóthú trína hasbhaint as na díolaíochtaí a íocfar leis an bhliain mheasúnachta i dteannta na cánach ioncaim is inasbhainte astu mar a dúradh.

(3) I gcás ina roghnófar faoin alt seo go ndéanfar forcháin a ghnóthú trína hasbhaint as díolaíochtaí a íocfar bliain mheasúnachta, beidh feidhm ag na forálacha seo a leanas, faoi réir fho-alt (4):

(a) mura n-ordóidh na Coimisinéirí Ioncaim a mhalairt, ní dhéanfar measúnacht i leith forchánach don bhliain mheasúnachta roimh dheireadh na bliana measúnachta,

(b) ach amháin mar a bhforáiltear a mhalairt le haon rialacháin faoin alt seo, beidh éifeacht ag na forálacha den Acht seo faoina mbeidh cáin ioncaim le hasbhaint as na díolaíochtaí agus cuntas le tabhairt inti do na Coimisinéirí Ioncaim amhail is dá mba cháin ioncaim ab inasbhainte as na díolaíochtaí an fhorcháin,

(c) i gcás—

(i) ina mbeidh an cigire agus an fostaí tar éis comhaontú i scríbhinn a dhéanamh i dtaobh méid n forchánach is iníoctha ag an bhfostaí don bhliain roimhe sin, agus

(ii) go mbeidh an tsuim aisghafa trí asbhaint as díolaíochtaí,

ní gá aon mheasúnú i leith forchánach a dhéanamh don bhliain mheasúnachta agus beidh éifeacht ag alt 133 (1), maidir leis an mbliain mheasúnachta, ionann is dá bhfágfaí ar lár alt 133 (1) (c).

(4) Ní bheidh aon éifeacht ag roghnú faoin alt seo má thugann an cigire fógra don fhostaí nach indéanta éifeacht a thabhairt dó.

(5) Féadfaidh na Coimisinéirí Ioncaim rialacháin a dhéanamh chun éifeacht a thabhairt don alt seo agus, gan dochar do ghinearáltacht an mhéid sin roimhe seo, féadfaidh siad leis na rialacháin sin—

(a) an fhoirm a fhorordú ina ndéanfar an roghnú agus an t-eolas a fhorordú a bheith le tabhairt maidir leis;

(b) an teorainn ama a fhorordú le haghaidh an cigire do thabhairt an fhógra dá dtagraítear i bhfo-alt (4);

(c) socrú a dhéanamh le haghaidh an cigire do thabhairt meastachán ar an méid forchánach is iníoctha agus le haghaidh an meastachán sin a athbhreithniú má bhíonn an fostaí míshásta leis;

(d) socrú a dhéanamh chun cinneadh a dhéanamh ar na comhréirí den mhéid iomlán cánach a íocfaidh fostóir leis na Coimisinéirí Ioncaim, is cáin a asbhaineadh as díolaíochtaí a íocadh le fostaí aon bhliain mheasúnachta áirithe, a bheidh le dáileadh i leith cánach ioncaim agus forchánach faoi seach agus chun aon iarmhéid cánach ioncaim nó forchánach a bheidh dlite ón bhfostaí ar fhoras an dáilte sin a ghnóthú trína asbhaint as díolaíochtaí a íocfar bliain níos déanaí nó ar shlí eile;

(e) aon fhorálacha atá san Acht seo nó a rinneadh faoi a chur chun feidhme (modhnaithe nó gan mhodhnú) chun críocha an ailt seo nó na rialachán.

(6) Gach rialachán a dhéanfar faoin alt seo leagfar é faoi bhráid Dháil Éireann a luaithe is féidir tar éis a dhéanta agus má dhéanann Dáil Éireann, laistigh den lá agus fiche a shuífidh Dáil Éireann tar éis an rialachán a leagan faoina bráid, rún a rith ag neamhniú an rialacháin, beidh an rialachán ar neamhní dá réir sin ach sin gan dochar do bhailíocht aon ní a rinneadh roimhe sin faoin rialachán.