An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (CUID I Réamhráiteach agus Ginearálta) Ar Aghaidh (CUID III Ceadúnais Tiomána)

25 1968

AN tACHT UM THRÁCHT AR BHÓITHRE, 1968

CUID II

Forálacha Ginearálta maidir le Feiithiclí

Soláthar feithiclí a rialú.

8. —(1) Ní dhéanfaidh duine, ná ní thairgfidh sé, feithicil lena mbaineann an fo-alt seo a sholáthar lena seachadadh sa riocht sin nach gcomhlíonann an fheithicil ceanglais rialachán faoi ailt 11 agus 12 den Phríomh-Acht a bhfuil feidhm acu maidir leis an bhfeithicil agus í á húsáid in áit phoiblí nó ar bhóthar poiblí agus a shonraítear chun críche an fho-ailt seo le rialacháin faoin alt seo.

(2) Ní athróidh duine feithicil lena mbaineann an fo-alt seo ionas go mbeidh sí sa riocht sin nach gcomhlíonann an fheithicil ceanglais rialachán faoi ailt 11 agus 12 den Phríomh-Acht a bhfuil feidhm acu maidir leis an bhfeithicil agus í á húsáid in áit phoiblí nó ar bhóthar poiblí agus a shonraítear chun críche an fho-ailt seo le rialacháin faoin alt seo.

(3) Faoi réir rialachán faoin alt seo, féadfaidh an tAire deimhniú nó deimhnithe a eisiúint (dá ngairtear deimhnithe formheasa cineáil san alt seo) á dheimhniú go gcomhlíonann feithicil d'aon chineál (dá ngairtear feithicil cineáil san alt seo) na ceanglais fhorordaithe.

(4) Ní dhéanfaidh duine, ná ní thairgfidh sé, feithicil lena mbaineann an fo-alt seo a sholáthar, mura mbeidh deimhniú acu seo a leanas i bhfeidhm maidir leis an bhfeithicil agus curtha ar fáil ina teannta—

(a) deimhniú tástála arna eisiúint faoi alt 18 den Phríomh-Acht, nó

(b) deimhniú (dá ngairtear deimhniú comhréireachta san alt seo) arna eisiúint faoi rialacháin faoin alt seo ag monaróir nó allmhaireoir na feithicle, nó ag duine forordaithe, á dheimhniú go bhfuil an fheithicil i gcomhréir maidir leis na ceanglais fhorordaithe le feithicil cineáil a bhfuil deimhniú formheasa cineáil faoi fho-alt (3) i bhfeidhm ina leith.

(5) Duine ar bith a sháróidh fo-alt (1), (2) nó (4) beidh sé ciontach i gcion.

(6) Ní dhéanfaidh aon ní i bhfo-ailt (1) go (5) difear do bhailíocht chonartha ná d'aon chearta faoi.

(7) I gconradh ar bith le haghaidh soláthar feithicle lena mbaineann an fo-alt seo is baránta é i gcás na feithicle is ábhar don chonradh—

(a) go gcomhlíonann sí cibé ceanglais de na rialacháin faoi ailt 11 agus 12 den Phríomh-Acht a bheidh forordaithe chun críche an fho-ailt seo, nó

(b) go bhfuil sí i gcomhréir maidir leis na ceanglais fhorordaithe le feithicil cineáil a bhfuil deimhniú formheasa cineáil i bhfeidhm ina leith.

(8) Féadfaidh an tAire rialacháin a dhéanamh d'fhonn éifeacht a thabhairt don alt seo.

(9) Go háirithe agus gan dochar do ghinearáltacht fho-alt (8), féadfaidh foráil i dtaobh gach ní nó aon ní acu seo a leanas a bheith i rialacháin faoin alt seo:

(a) na haicimí feithiclí lena mbaineann fo-alt (1), (2), (4) nó (7);

(b) soláthar nó athrú feithiclí chun críocha sonraithe nó in imthosca sonraithe a dhíolmhadh ó fho-alt (1), (2), (4) nó (7);

(c) na ceanglais de na rialacháin faoi ailt 11 agus 12 den Phríomh-Acht a bheidh le comhlíonadh faoi fho-alt (1) nó (2) a shonrú;

(d) deimhnithe comhréireachta a eisiúint agus a chealú, lena n-áirítear, go sonrach, foirm na ndeimhnithe sin, na daoine a fhéadfaidh deimhnithe den sórt sin a eisiúint nó a chealú agus na coinníollacha ar fúthu a fhéadfar deimhnithe den sórt sin a eisiúint nó a chealú;

(e) iarratais a dhéanamh ar dheimhnithe formheasa cineáil, lena n-áirítear íoc táillí i leith iarratas den sórt sin, diúscairt táillí den sórt sin agus feithiclí nó fianaise i dtaobh dearadh agus déanmhas feithiclí a thabhairt ar aird lena scrúdú;

(f) deimhnithe formheasa cineáil a eisiúint agus a chealú, lena n-áirítear, go sonrach, foirm na ndeimhnithe sin, tarmligean cumhachtaí an Aire faoi fho-alt (3) chun daoine sonraithe, agus na coinníollacha ar fúthu a fhéadfar deimhnithe den sórt sin a eisiúint nó a chealú;

(g) na ceanglais a chaithfidh feithiclí cineáil a chomhlíonadh;

(h) na comhshocraíochtaí a bheidh le déanamh ag daoine a eisíonn deimhnithe comhréireachta d'fhonn a áirithiú go bhfuil feithiclí i gcomhréir le feithiclí cineáil maidir leis na ceanglais fhorordaithe;

(i) socrú a dhéanamh, i gcás feithicil a bheidh á déanamh nó á hoiriúnú, le haghaidh deimhnithe comhréireachta a eisiúint i leith codanna iomchuí den fheithicil ag céimeanna iomchuí déanmhais nó oiriúnaithe;

(j) tréimhse bailíochta deimhnithe a eiseofar faoi rialacháin faoin alt seo;

(k) daoine sonraithe do choimeád taifead;

(l) cumhachtaí iniúchta taifead agus áitreabh;

(m) modhnú agus oiriúnú an ailt seo maidir le feithiclí allmhairithe (nó codanna díobh) de bhun aon chomhaontú idirnáisiúnta ar páirtí ann an Stát.

(10) Féadfaidh forálacha éagsúla le haghaidh aicmí éagsúla cásanna a bheidh faoi réim an ábhair chéanna a bheith i rialacháin faoin alt seo.

(11) Duine ar bith a sháróidh rialachán faoin alt seo a mbeidh sé ráite gur pian-rialachán é beidh sé ciontach i gcion.

(12) San alt seo folaíonn “soláthar” soláthar ar mhodh díola, fruilithe, iasachta nó eile.

Allmhairiú, etc. páirteanna d'fheithiclí a rialú.

9. —(1) Féadfaidh an tAire rialacháin a dhéanamh maidir le páirteanna d'fheithiclí a allmhairiú, a sholáthar agus a fheistiú.

(2) Go háirithe agus gan dochar do ghinearáltacht fho-alt (1), féadfaidh foráil i dtaobh gach ní nó aon ní acu seo a leanas a bheith i rialacháin faoin alt seo:

(a) allmhairiú a thoirmeasc go hiomlán nó gan é a cheadú ach amháin faoi cheadúnas (a bhféadfaidh coinníollacha a bheith ann) a eiseoidh an tAire nó daoine sonraithe;

(b) toirmeasc iomlán a chur ar dhaoine, nó gan cead a bheith acu ach amháin faoi cheadúnas (a bhféadfaidh coinníollacha a bheith ann) a eiseoidh an tAire, earraí sonraithe nó aicmí sonraithe earraí a sholáthar nó a thairiscint iad a sholáthar;

(c) toirmeasc a chur ar dhaoine páirteanna d'fheithicil a fheistiú, nó a thairiscint iad a fheistiú, ar fheithicil—

(i) i gcás ina dtoirmisctear faoin alt seo páirteanna den sórt sin a allmhairiú nó a sholáthar,

(ii) i gcás ina ndéanfadh úsáid feithicle le páirteanna den sórt sin in áit phoiblí sárú ar rialacháin faoi alt 11 den Phríomh-Acht,

(iii) ach amháin i slí fhorordaithe;

(d) a cheangal ar dhaoine a sholáthraíonn páirteanna sonraithe d'fheithicil treoracha a sholáthar ina dteannta i dtaobh feistiú agus úsáid na bpáirteanna sin.

(3) Féadfar rialacháin éagsúla a dhéanamh faoin alt seo maidir le haicmí éagsúla páirteanna d'fheithicil agus le haghaidh imthosca éagsúla.

(4) Duine ar bith a sháróidh rialachán faoin alt seo a mbeidh sé ráite gur pian-rialachán é beidh sé ciontach i gcion.

(5) San alt seo—

ciallaíonn “páirt d'fheithicil” earra ar bith atá déanta nó oiriúnaithe lena húsáid mar pháirt d'fheithicil nó mar pháirt de threalamh feithicle agus folaíonn sé aon earra atá déanta nó oiriúnaithe lena úsáid mar chuid de threalamh tiománaí nó paisinéara ar fheithicil nó i bhfeithicil agus aon ghaireas ar féidir feidhm a bhaint as le taispeáint go bhfuil fearas leictreonach nó fearas eile ann, nó le sárú a dhéanamh ar oibriú fearais leictreonaigh nó fearais eile, atá á úsáid chun comharthaí a thabhairt ónar féidir an luas ar a raibh duine ag tiomáint a dhéanamh amach;

folaíonn “soláthar” soláthar ar mhodh díola, fruilithe iasachta nó eile.

Leantóirí a rialú agus a oibriú.

10. —(1) Féadfaidh an tAire rialacháin a dhéanamh maidir le rialú agus oibriú feithiclí a bhíonn á dtarraingt ag feithiclí inneallghluaiste.

(2) Go háirithe agus gan dochar do ghinearáltacht fho-alt (1), féadfaidh foráil i dtaobh gach ní nó aon ní acu seo a leanas a bheith i rialacháin faoin alt seo:

(a) feithiclí tarraingthe a cheadúnú;

(b) táillí sonraithe a íoc i leith iarratas ar cheadúnais nó ar phlátaí faoi na rialacháin agus diúscairt na dtáillí sin;

(c) na coinníollacha faoina bhféadfar feithiclí tarraingthe a oibriú in áiteanna poiblí;

(d) taifid shonraithe a choimeád, deimhnithe sonraithe a eisiúint agus na daoine a shonrú a eiseoidh deimhnithe den sórt sin;

(e) taifid agus deimhnithe a thabhairt ar aird do chomhaltaí den Gharda Síochána agus d'oifigigh shonraithe don Aire.

(3) Féadfar rialacháin éagsúla a dhéanamh faoin alt seo le haghaidh imthosca éagsúla agus i leith aicmí éagsúla feithiclí.

(4) Aon deimhniú a airbhearaíonn é a bheith arna éisiúint de bhun rialachán faoin alt seo agus a deireann gur shealbhóir ar cheadúnas faoi na rialacháin duine sonraithe lá sonraithe nó go raibh ceadúnas faoi na rialacháin i bhfeidhm lá sonraithe i leith feithicle sonraithe beidh sé, gan cruthú ar shíniú an duine a n-airbheartaítear gurbh é a shínigh é nó gurbh é an duine cuí é chun é a eisiúint, ina fhianaise in aon imeachtaí dlíthiúla, go dtí go suífear a mhalairt, ar na rudaí a bheidh ráite amhlaidh.

(5) In aon ionchúiseamh i leith ciona faoin alt seo arb ábhar ann ceadúnas faoi rialacháin faoin alt seo toimhdeofar, go dtí go suífidh an cosantóir a mhalairt, nach raibh, an tráth ábhartha, ceadúnas den sórt sin, agus éifeacht leis san am, ar seilbh

(6) Duine ar bith a sháróidh rialachán faoin alt seo a ndeirtear gur pian-rialachán é beidh sé ciontach i gcion agus, sna cásanna sin a bheidh forordaithe agus a mbeidh baint ag feithicil leo agus nach é an duine sin úinéir na feithicle, beidh an t-úinéir freisin ciontach i gcion.

Meáchain uasta a chinneadh.

11. —(1) Ní úsáidfidh duine in áit phoiblí feithicil lena mbaincann an t-alt seo mura mbeidh i bhfeidhm i leith na feithicle agus ar taispeáint uirthi pláta faoin alt seo ag insint tuairiscí meáchan uasta nach cead dul os a gcionn i gcás na feithicle nó aon chónascadh feithiclí ar cuid de í.

(2) Ní úsáidfidh duine in áit phoiblí feithicil lena mbaineann an t-alt seo mura mbeidh i bhfeidhm i leith na feithicle deimhniú faoin alt seo ag insint tuairiscí meáchan uasta nach cead dul os a gcionn i gcás na feithicle nó aon chónascadh feithiclí ar cuid de í.

(3) I gcás ina sáróidh duine fo-alt (1) nó (2) beidh sé ciontach i gcion agus, i gcás nach é an duine sin úinéir na feithicle, beidh an t-úinéir freisin ciontach i gcion.

(4) Más rud é, i gcás duine a chúiseofar i gcion faoi fho-alt (3), gurb é úinéir na feithicle é, is cosaint mhaith dó in aghaidh an chúisimh a shuíomh gur duine eile a bhí ag úsáid na feithicle ar an ócáid a bheidh i gceist agus gur gan údarás a bhí sí á húsáid.

(5) Féadfaidh úinéir feithicle lena mbaineann an t-alt seo pláta agus deimhniú faoin alt seo i leith na feithicle a iarraidh ar an údarás eisiúna.

(6) I gcás ina ndéanfar iarratas faoi fho-alt (5) cinnfidh an t-údarás eisiúna na tuairiscí meáchan uasta nach cead dul os a gcionn i gcás na feithicle nó aon chónasc feithiclí ar cuid de í agus eiseoidh sé pláta agus deimhniú sna foirmeacha forordaithe i leith na feithicle.

(7) Féadfaidh an tAire rialacháin a dhéanamh d'fhonn éifeacht a thabhairt don alt seo.

(8) Féadfaidh rialacháin faoin alt seo, go háirithe agus gan dochar do ghinearáltacht fho-alt (7), foráil a dhéanamh i dtaobh gach ní nó aon ní acu seo a leanas:

(a) na haicmí feithiclí lena mbaineann an t-alt seo;

(b) úsáid feithiclí le haghaidh críocha sonraithe nó in imthosca sonraithe a dhíolmhadh ó fho-ailt (1) agus (2);

(c) na daoine a shonrú a bheidh ina n-údaráis eisiúna chun críocha an ailt seo;

(d) an tslí ina gcinnfearr meáchain uasta, an tslí ina ndéanfar aon sonraí is iomchuí maidir leis an gcinneadh sin a fhionnadh nó a ríomh, agus tástálacha a dhéanamh chun críche na gcinntí sin;

(e) iarratais a dhéanamh ar phlátaí agus ar dheimhnithe faoin alt seo agus na coinníollacha a shonrú or fúthu a fhéadfar na hiarratais sin dhéanamh;

(f) na táillí a bheidh le híoc ag iarratasóirí ar phlátaí agus ar dheimhnithe faoin alt seo agus diúscairt na dtáillí sin;

(g) daoine sonraithe do choimeád taifead;

(h) foirmeacha agus tréimhsí bailíochta plátaí agus deimhnithe faoin alt seo;

(i) údaráis eisiúna do tharmligean feidhmeanna na n-údarás sin faoi fho-alt (6) chun daoine sonraithe;

(j) foráil a dhéanamh, i gcás athrú sonraithe ar fheithicil ar eisíodh pláta agus deimhniú ina leith faoin alt sin, le haghaidh an pláta agus an deimhniú a thabhairt suas do dhuine sonraithe;

(k) údarás eisiúna d'eisiúint plátaí agus deimhnithe dúbláide faoin alt seo in ionad plátaí agus deimhnithe a cailleadh, a díthíodh nó a aghloitheadh, na táillí a bheidh le híoc i leith eisiúna den sórt sin agus diúscairt na dtáillí sin;

(l) á fhoráil i gcásanna sonraithe go mbeidh cinneadh tuairiscí meáchan uasta agus sonraí eile ar phlátaí agus ar dheimhnithe faoin alt seo faoi réir cheadú ghinearálta nó shonraigh an Aire;

(m) ag déanamh forála le haghaidh deimhnithe faoin alt seo agus taifid a choimeádfar faoin alt seo a thabhairt ar aird d'oifigigh shonraithe don Aire, do chomhaltaí den Gharda Síochána nó do dhaoine sonraithe eile.

(9) Féadfaidh forálacha éagsúla le haghaidh aicmí éagsúla cásanna a bheidh faoi réim an ábhair chéanna a bheith i rialacháin faoin alt seo.

(10) Duine ar bith a sháróidh rialachán faoin alt seo a mbeidh sé ráite gur pian-rialachán é beidh sé ciontach i gcion.

(11) Duine ar bith a dhítheoidh, a dhamáisteoidh nó a aghloitfidh pláta nó deimhníú a eiseofar faoin alt seo beidh sé ciontach i gcion.

(12) San alt seo ciallaíonn “an t-údarás eisiúna” an duine arb é an t-údarás eisiúna é sa chás a bheidh i gceist agus de réir na rialachán faoin alt seo.

Feithiclí a iniúchadh agus a scrúdú.

12. —(1) (a) Uair a bith a thabharfaidh oifigeach údaraithe don Aire feithicil inneallghluaiste nó cónasc feithiclí faoi deara in áit phoiblí féadfaidh sé an fheithicil, nó an cónasc a iniúchadh agus a scrúdú agus, faoi réir rialachán faoin alt seo, féadfaidh sé, d'fhonn an t-iniúchadh agus an scrúdú a dhéanamh, gach ní a dhéanamh agus gach ceanglas a chur maidir leis an bhfeithicil nó leis an gcónasc is gá de réir réasúin.

(b) Duine ar bith a sháróidh ceanglas de chuid oifigigh údaraithe don Aire faoin bhfo-alt seo nó a bhacfaidh oifigeach údaraithe den sórt sin agus é ag comhlíonadh a fheidhmeanna faoin bhfo-alt seo beidh sé ciontach i gcion.

(2) (a) Aon uair a bheidh cúis reasúnach ag an Aire chun a chreidiúint go ndearnadh feithicil inneallghluaiste nó cónasc feithiclí a úsáid in áit phoiblí, féadfaidh sé a cheangal ar úinéir na feithicle nó an chónaise an fheithicil nó an cónaisc a chur á scrúdú, ag duine a bheidh údaraithe ag an Aire, tráth agus in áit agus i riocht ualaithe a bheidh sonraithe ag an Aire.

(b) Duine ar bith a sháróidh ceanglas faoi mhír (a) nó a bhacfaidh duine údaraithe agus é ag comhlíonadh a fheidhmeanna faoin bhfo-alt seo beidh sé ciontach i gcion.

(3) Féadfaidh an tAire rialacháin a dhéanamh d'fhonn éifeacht a thabhairt don alt seo.

(4) Go háirithe agus gan dochar do ghinearáltacht fho-alt (3), féadfaidh foráil i dtaobh gach ní nó aon ní acu seo a leanas a bheith i rialacháin faoin alt seo:

(a) na himthosca ina bhféadfar iniúchadh agus scrúdú a dhéanamh;

(b) an cineál iniúchadh agus scrúdú a dhéanfar;

(c) an tslí ina bhféadfar, na coinníollacha faoina bhféadfar agus an gaireas lena bhféadfar iniúchadh agus scrúdú a dhéanamh;

(d) na ceanglais a fhéadfar a chur ar dhaoine a bheidh i bhfeighil feithiclií nó cónascanna feithiclí d'fhonn iniúchadh agus scrúdú a dhéanamh;

(e) údarás a thabhairt d'oifigigh don Aire chun bheith ina n-oifigigh údaraithe chun críocha an ailt seo;

(f) údarás a thabhairt do dhaoine (cibé acu oifigigh don Aire iad nó nach ea) chun bheith ina ndaoine údaraithe chun críocha an ailt seo;

(g) an tAire do tharmligean a chumhachtaí faoi fho-alt (2) (a) chun daoine sonraithe;

(h) daoine údaraithe do choimeád taifead agus do thabhairt tuarascálacha.

(5) Féadfaidh forálacha éagsúla le haghaidh aicmí éagsúla feithiclí agus imthosca éagsúla a bheith i rialacháin faoin alt seo.

(6) Duine ar bith a sháróidh rialachán faoin alt seo a mbeidh sé ráite gur pian-rialachán é beidh sé ciontach i gcion, agus sna cásanna sin a bheidh forordaithe agus a mbeidh baint ag feithicil leo agus nach é an duine sin úinéir na feithicle, beidh an t-úinéir freisin ciontach i gcion.

(7) San alt seo folaíonn “scrudú” tástáil.

Scuaidríní móra feithiclí a iniúchadh agus a scrúdú.

13. —(1) Baineann an t-alt seo le gach duine a bhfuil ar úinéireacht aige nó a oibríonn líon nach lú ná an líon forordaithe d'fheithiclí inneallghluaiste (is feithiclí ar mó ná dhá thonna a meáchan neamhualaithe agus a úsáidtear in áiteanna poiblí) agus atá sonraithe chun críocha an ailt seo i rialacháin arna ndéanamh faoi.

(2) Féadfaidh an tAire rialacháin a dhéanamh—

(a) á cheangal ar dhuine lena mbaineann an t-alt seo socrú a dhéanamh, de réir scéim a bheidh ceadaithe ag an Aire, le haghaidh feithiclí nó aicme shonraithe díobh) atá ar úinéireacht nó á n-oibriú ag an duine sin a iniúchadh agus a scrúdú ó am go ham,

(b) ina mbeidh foráil le haghaidh taifid a choimeád ar iniúchadh agus scrúdú den sórt sin agus ar an mbeart a rinneadh chun aon lochtaí a leigheas a aimsíodh nuair bhí an t-iniúchadh agus an scrúdú sin á dhéanamh, agus

(c) ina mbeidh foráil le haghaidh na dtaifead sin a thabhairt ar aird d'oifigigh don Aire.

(3) Duine ar bith a sháróidh rialachán faoin alt seo a mbeidh sé ráite gur pian-rialachán é beidh sé ciontach i gcion.

Marcanna formheasa.

1887, c. 28.

1931, Uimh. 48 .

14. —(1) I gcás ina bhfuil foráil i gcomhaontú idirnáisiúnta ar páirtí ann an Stát—

(a) le haghaidh marcálacha a bheidh le cur ar fheithiclí nó ar pháirteanna d'fheithiclí lena thaispeáint go bhfuil páirt d'fheithicil i gcomhréir le cineál a bheidh formheasta ag aon tír áirithe, agus

(b) le haghaidh aitheantas a thabhairt, i gcás páirteanna d'fheithiclí ar a mbeidh na marcálacha sin, nó a ndearnadh marcálacha a chur ar fheithicil ina leith, go gcomhlíonann siad na ceanglais a fhorchuirtear le dlí tíre eile,

féadfaidh an tAire le rialacháin a shonrú gur marcanna formheasa na marcálacha agus, chun críocha na nAchtanna Marcanna Earraí Ceannaíochta, 1887 go 1931, measfar gur tuairisc thrádála úsáid aon mharcálacha a shonrófar amhlaidh cibé acu a ghlactar nó nach nglactar leo de ghnáth, de réir ghnás na trádála, mar thaispeánadh den sórt a luaitear i bhfo-alt (1) (a).

(2) Duine nach mbeidh údaraithe ag an údarás inniúil chun marc formheasa a chur agus a chuirfidh an marc sin (nó marc chomh garchosúil leis go rachadh sé chun meabhlaireacht a dhéanamh ar dhuine), beidh sé ciontach i gcion faoin Merchandise Marks Act, 1887.

(3) Ní bhainfidh alt 30 den Acht Marcanna Earraí Ceannaíochta, 1931 , le cion i ndáil le marc formheasa.

(4) (a) Féadfaidh an tAire le rialacháin na coinníollacha (lena n-áirítear íoc táillí) ar faoina réir a fhéadfar formheas ar chineál a thabhairt thar ceann an Stáit nó ar faoina réir a fhéadfar a údarú marceanna formheasa a úsáid ag taispeáint comhréireacht pháirt d'fheithicil le cineál a bheidh formheasta ag an Stát, agus féadfaidh sé foráil a dhéanamh i dtaobh diúscairt táillí.

(b) Féadfar rialacháin éagsúla a dhéanamh faoin bhfo-alt seo i leith aicmí éagsúla cásanna.

(5) San alt seo—

ciallaíonn “páirt d'fheithicil” earra ar bith atá déanta nó oiriúnaithe lena úsáid mar pháirt d'fheithicil inneallghluaiste nó d'fheithicil a bhíonn á tarraingt ag feithicil inneallghluaiste, nó lena húsáid mar chuid de threalamh cheachtar de na feithiclí sin, agus folaíonn sé earra ar bith atá déanta nó oiriúnaithe lena úsáid mar chuid de threalamh tiománaí nó paisinéara ar cheachtar nó i gceachtar de na feithiclí sin;

ciallíonn “an t-údarás inniúil”—

(a) maidir le haon mharc formheasa a thaispeáineann comhréireacht le cineál atá formheasta ag an Stát, an tAire agus

(b) maidir le haon mharc formheasa a thaispeáineann comhréireacht le cineál atá formheasta ag aon tír eile, an t-údarás ag a bhfuil cumhacht faoi dhlí na tíre sin chun úsáid an mhairc sin a údarú;

folaíonn “comhréireacht pháirt d'fheithicil le cineál atá formheasta” comhréireacht feithicle, agus an chuid atá i gceist feistithe uirthi, le cineál feithicle atá formheasta maidir leis an gceanglas nó leis na ceanglais, agus amháin maidir leis an gceanglas nó leis na ceanglais, a chumasaíonn an pháirt don fheithicil a chomhlíonadh.

Pionós oibleagáideach mar gheall ar bhreismheáchan.

15. —(1) Más rud é—

(a) go ndéanfar feithicil ar mó ná seacht dtonna déag a meáchan ualaithe (de réir bhrí na rialachán iomchuí), nó go mbeidh cónasc feithiclí ar cuid de an fheithicil sin, a úsáid ar bhóthar poiblí,

(b) go gciontófar an t-úinéir i gcion faoi alt 12 den Phríomh-Acht maidir leis an úsáid sin, agus

(c) nár lú ná tonna an meáchan iomarcach i gcaitheamh na húsáide sin,

déanfaidh an Chúirt a rinne an ciontú amhlaidh pionós arna shocrú de réir an Tábla a ghabhann leis an alt seo, i dteannta aon phionóis a fhéadfar a fhorchur faoi alt 102 den Phríomh-Acht, a fhorchur ar an úinéir a chiontófar amhlaidh.

(2) Aon phionós a fhorchuirfear faoin alt seo íocfar é leis an údarás bóthar a bheidh freagrach i gcothabháil an bhóthair ar a ndearnadh an cion.

(3) I gcás ina dtiocfaidh suim chun bheith inghnóthaithe faoi alt 17 den Phríomh-Acht agus gur forchuireadh pionós faoin alt seo i leith na bhfíoras céanna, laghdófar an tsuim méid an phionóis.

(4) I gcás ina dtiocfaidh damáistí chun bheith inghnóthaithe faoi alt 93 (8) den Phríomh-Acht agus gur forchuireadh pionós faoin alt seo i leith na bhfíoras céanna, laghdófar na damáistí méid an phionóis.

(5) San alt seo—

ciallaíonn “breis-mheáchan”—

(a) i gcás feithicle aonair, an bhreis atá ag meáchan ualaithe (de réir bhrí na rialachán iomchuí) na feithicle ar mheáchan ualaithe uasta na feithicle a shonraítear leis na rialacháin iomchuí a bhfuil feidhm acu maidir leis an bhfeithicil,

(b) i gcás cónasc feithiclí, an bhreis atá ag meáchan ualaithe (de réir bhrí na rialachán iomchuí) an chónaisc ar mheáchan ualaithe uasta an chónaisc a shonraítear leis na rialacháin iomchuí a bhfuil feidhm acu maidir leis an gcónasc, mar aon le breis-mheáchan (más ann) gach ceann de na feithiclí ar leithligh a chomhdhéanann an cónasc arna ríomh sa tslí a shonraítear i mír (e);

ciallaíonn “rialacháin iomchuí” na rialacháin atá i bhfeidhm de thuras na huaire faoi alt 12 den Phíomh-Acht.

An Tábla

Más mó ná 1 tonna ach gur lú ná 2 tonna an breismheáchan     ...     ...     ...     ...     ...

£5

Más mó ná 2 thonna ach gur lú ná 3 thonna an breismheáchan     ...     ...     ...     ...     ...

£15

Más mó ná 3 thonna ach gur lú ná 4 thonna an breismheáchan     ...     ...     ...     ...     ...

£35

Más mó ná 4 thonna ach gur lú ná 5 thonna an breismheáchan     ...     ...     ...     ...     ...

£75

Más mó ná 5 thonna an breis-mheáchan     ...     ...     ...

£150

Leathnú ar chumhachtaí oifigigh údaraith faoi alt 16 den Phríomh-Acht.

16. —(1) Déantar leis seo na cumhachtaí a thugtar d'oifigeach údaraithe le halt 16 (1) agus 16 (2) den Phríomh-Acht a leathnú—

(a) ionas go mbeidh ar áireamh orthu cumhacht chun aon chuid d'fheithicil nó de chónasc feithiclí a iniúchadh d'fhonn teacht ar thuairim i dtaobh comhlíonadh nó neamhchomhlíonadh a bheith déanta nó á dhéanamh ar na rialacháin iomchuí faoi ailt 11 agus 12 den Acht sin, agus

(b) ionas go mbeidh ar áireamh orthu cumhacht chun a cheangal ar an duine a bheidh i bhfeighil feithicle nó chónasc feithiclí gan dul níos faide san fheithicil nó sa chónasc más rud é agus an fad is rud é—

(i) ar an bhfeithicil nó an cónasc a bheith meáite de réir an ailt sin 16, gurb é tuairim an oifigigh go bhfuil alt 12 (3) den Phríomh-Acht sáraithe maidir leis an bhfeithicil nó an cónasc, nó

(ii) gurb é tuairim an oifigigh údaraithe nach gcomhlíona n an fheithicil nó an cónasc rialachán faoi alt 11 nó 12 den Phríomh-Acht agus gur dhóigh don fheithicil nó don chónasc damáiste a dhéanamh do bhóthar poiblí, dá gceadófaí don fheithicil nó don chónasc dul níos faide.

(2) Féadfaidh comhalta den Gharda Síochána duine a ghabháil gan barántas má dhiúltaigh nó má mhainnigh sé déanamh de réir cheanglas a luaitear i bhfo-alt (1) (b) (ii).

Cumhacht leathnaithe chun rialacháin a dhéanamh maidir le hiarratas ar cheadúnas faoin Acht Airgeadais (Dleachta Máil) (Feithiclí), 1952 .

1920, c. 72.

1952, Uimh. 24 .

17. —(1) Ar an gcumhacht a thugtar le halt 12 den Roads Act, 1920, chun rialacháin a dhéanamh beidh—

(a) cumhacht chun rialacháin a dhéanamh á cheangal ar dhuine a bheidh ag iarraidh ceadúnais faoi alt 1 den Acht Airgeadais (Dleachta Máil) (Feithiclí), 1952 , i leith feithicle inneallghluaiste cibé deimhniú faoin gCuid seo a bheidh forordaithe agus aon doiciméad eile a bheidh forordaithe chun críocha na Coda seo a thabhairt ar aird i gcásanna forordaithe,

(b) cumhacht chun rialacháin a dhéanamh á fhoráil go ndéanfaidh an t-údarás ceadúnúcháin, i gcásanna forordaithe, sonraí forordaithe a chur ar dheimhnithe agus doiciméid a luaitear i mír (a).

(2) San alt seo ciallaíonn “údarás ceadúnúcháin” comhairle contae nó bardas contaebhuirge.