An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (AN tACHT LEITHREASA, 1969)

30 1969

AN tACHT LEITHREASA, 1969

AN SCEIDEAL

Cuid I

Sceideal de shuimeanna Forlíontacha a deonaíodh, agus de shuimeanna a fhéadfar a úsáid mar leithreasaí-i-gcabhair ina dteannta sin, chun íoctha muirear na Seirbhísí Poiblí uile agus ar leithligh a luaitear anseo go sonrach, don bhliain dar chríoch an 31ú lá de Mhárta, 1969.

Suimeanna nach mó ná

Vóta Uimh.

Teideal

Deontais Soláthair

Leithreasaí-i-gCabhair

(1)

(2)

(3)

(4)

8

Le haghaidh tuarastail agus costais Oifig na nOibreacha Poiblí; le haghaidh caiteachais i leith Foirgneamh Poiblí; chun Páirceanna agus Oibreacha Poiblí áirithe a chothabháil; agus chun Oibreacha Siltin agus Oibreacha Innealtóireachta eile a dhéanamh agus a chothabháil; agus chun deontas-i-gcabhair a íoc     ..     ..     ..

£

£

10

--

12

Le haghaidh Pinsin, Aoisliúntais, Cúiteamh (lena n-áirítear Cúiteamh do Lucht Oibre), agus liúntais agus Aiscí, breise agus eile, faoi na hAchtanna Aoisliúntas, 1834 go 1963, agus faoi Reachtanna éagsúla eile; Pinsin, Liúntais agus Aiscí Eisreachtúla, arna ndámhachtain ag an Aire Airgeadais; táillí do Lia-Réiteoirí agus corrtháillí do Dhochtúirí; Cúiteamh agus íocaíochtaí eile i leith Díobhálacha Pearsanta; etc.     ..     ..     ..     ..

10

10

16

Le haghaidh Costais Ilghnéitheacha áirithe, lena n-áirítear deontais-i-gcabhair áirithe

70,000

--

21

Le haghaidh tuarastail agus costais an Gharda Síochána, lena n-áirítear pinsin, etc.; le haghaidh íocaíochtaí cúitimh agus costais eile i leith seirbhíse sna Caomhnóirí Áitiúla; agus chun deontas-icabhair a íoc     ..     ..     ..     ..

60,000

60,000*

26

Le haghaidh tuarastail agus costais Oifig an Aire Rialtais Áitiúil, lena n-áirítear deontais d'Údaráis Áitiúla, deontais agus costais eile i ndáil le Tithíocht, agus scéimeanna agus deontais ilghnéitheacha lena n-áirítear deontais-i-gcabhair áirithe     ..

10

--

32

Le haghaidh deontaís-i-gcabhair d'Ollscoileanna agus do Choláistí agus d'Institiúid Ard-Léinn Bhaile Átha Cliath

353,000

--

36

Le haghaidh tuarastail agus costais Roinn na Gaeltachta, maille le deontais le haghaidh tithe agus ildeontais-i-gcabhair

10

--

38

Le haghaidh tuarastail agus costais i ndáil le hIascach Mara agus Intire, lena n-áirítear ildeontais-i-gcabhair     ..     ..

10

--

40

Le haghaidh tuarastail agus costais Oifig an Aire Tionscail agus Tráchtála, lena n-áirítear seirbhísí áirithe atá faoi riaradh na hOifige sin, agus chun ildeontais-i-gcabhair a íoc     ..     ..     ..     ..

2,822,000

--

41

Le haghaidh tuarastail agus costais Oifig an Aire Iompair agus Cumhachta, lena n-áirítear seirbhísí áirithe atá faoi riaradh na hOifige sin, agus chun ildeontais-i-gcabhair a íoc     ..     ..     ..     ..

10

--

42

Le haghaidh tuarastail agus i gcostais Oifig an Aire Poist agus Telegrafa agus seirbhísí áirithe eile atá faoi riaradh na hOifige sin, agus chun deontas-i-gcabhair a íoc     ..

10

--

45

Le haghaidh tuarastail agus costais Oifig an Aire Gnóthaí Eachtracha agus seirbhísí áirithe atá faoi riaradh na hOifige sin, lena n-áirítear deontas-i-gcabhair     ..     ..

49,000

4,000

47

Le haghaidh tuarastail agus costais Oifig an Aire Leasa Shóisialaigh, le haghaidh seirbhísí áirithe atá faoi riaradh na hOifige sin, le haghaidh íocaíochtaí leis an gCiste Árachais Shóisialaigh, agus le haghaidh ildeontas     ..     ..     ..     ..     ..

3,907,000

59,000

48

Le haghaidh tuarastail agus costais Oifig an Aire Sláinte (lena n-áirítear Oifig an Ard-Chláraitheora), agus seirbhísí áirithe atá faoi riaradh na hOifige sin, lena n-áirítear deontais d'Údaráis Áitiúla, deontais ilghnéitheacha agus deontais-i-gcabhair áirithe     ..     ..     ..     ..     ..

1,300,010

--

£

8,561,080

3,010

Cuid II

Sceideal de shuimeanna a deonaíodh, agus de shuimeanna a fhéadfar a úsáid mar leithreasaí-i-gcabhair na dteannta sin, chun íoctha muirear na Seirbhísí Poiblí uile agus ar leithligh a luaitear anseo go sonrach agus a thiocfaidh chun bheith iníoctha i rith na bliana dar críoch an 31ú lá de Mhárta, 1970.

Suimeanna nach mó ná

Vóta Uimh.

Teideal

Deontais Soláthair

Leithreasaí-i-gCabhair

(1)

(2)

(3)

(4)

1

Le haghaidh tuarastail agus costais Oifig Rúnaí an Uachtaráin agus le haghaidh costais áirithe eile a bhaineann le Teaghlachas an Uachtaráin, lena n-áirítear deontas-i-gcabhair     ..     ..     ..     ..

£

£

19,500

--

2

Le haghaidh tuarastail agus costais Thithe an Oireachtais, lena n-áirítear deontais-i-gcabhair áirithe     ..     ..     ..     ..

790,000

--

3

Le haghaidh tuarastail agus costais Roinn an Taoisigh     ..     ..     ..     ..     ..

69,800

--

4

Le haghaidh tuarastail agus costais na Príomh-Oifige Staidrimh     ..     ..     ..

331,000

2,000

5

Le haghaidh tuarastail agus costais Oifig an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste     ..

74,000

18,150

6

Le haghaidh tuarastail agus costais Oifig an Aire Airgeadais, lena n-áirítear Oifig an Phámháistir Ghinearálta, agus chun deontais-i-gcabhair áirithe a íoc     ..     ..

1,560,000

12,200

7

Le haghaidh tuarastail agus costais oifig na gCoimisinéirí Ioncaim, lena n-áirítear seirbhísí áirithe eile atá faoi riaradh na hOifige sin     ..     ..     ..     ..     ..

5,015,000

120,000

8

Le haghaidh tuarastail agus costais Oifig na nOibreacha Poiblí; le haghaidh caiteachais i leith Foirgneamh Poiblí; chun Páirceanna agus Oibreacha Poiblí áirithe a chothabháil; agus chun Oibreacha Siltin agus Oibreacha Innealtóireachta eile a dhéanamh agus a chothabháil; agus chun deontas-i-gcabhair a íoc     ..     ..     ..

9,883,000

1,223,217

9

Le haghaidh tuarastail agus costais na Saotharlainne Stáit     ..     ..     ..

60,000

1,600

10

Le haghaidh tuarastail agus costais Choimisiún na Státseirbhíse agus an Choimisiúin um Cheapacháin Áitiúla     ..     ..     ..

72,000

88,500

11

Le haghaidh deontais (deontas-i-gcabhair) don Chomhairle Ealaíon     ..     ..     ..

60,000

--

12

Le haghaidh Pinsin, Aoisliúntais, Cúiteamh (lena n-áirítear Cúiteamh do Lucht Oibre), agus Liúntais agus Aiscí, breise agus eile, faoi na hAchtanna Aoisliúntas, 1834 go 1963, agus faoi Reachtanna éagsúla eile; Pinsin, Liúntais agus Aiscí Eisreachtúla arna ndámhachtain ag an Aire Airgeadais; táillí do Lia-Réiteoirí agus corrtháillí do Dhochtúirí; Cúiteamh agus íocaíochtaí eile i leith Díobhálacha Pearsanta; etc.     ..     ..     ..     ..

2,119,000

483,500

13

Le haghaidh Seirbhís Sicréideach     ..     ..

11,500

--

14

Le haghaidh deontais d'Údaráis Áitiúla mar fhaoiseamh i leith rátaí ar Thalamh Talmhaíochta     ..     ..     ..     ..

19,100,000

--

15

Le haghaidh tuarastail agus costais Oifig an Ard-Aighne, etc., agus le haghaidh costais ionchúiseamh coiriúil agus Dlí-Mhuirear eile     ..     ..     ..     ..     ..     ..

299,000

7,200

16

Le haghaidh Costais Ilghnéitheacha áirithe, lena n-áirítear deontais-i-gcabhair áirithe

2,202,000

--

17

Le haghaidh tuarastail agus costais Oifig an tSoláthair; le haghaidh clódóireacht agus ceangaltóireacht, agus páipéar, foilseacháin, innealra oifige agus soláthairtí eile oifige a sholáthar do na Seirbhísí Poiblí; agus le haghaidh ilchuspóirí ilghnéitheacha     ..     ..     ..     ..     ..     ..

1,244,000

252,600

18

Le haghaidh tuarastail agus costais na hOifige Luachála, Shuirbhéireacht an Ordanáis agus mionseirbhísí áirithe     ..

395,000

50,150

19

Le haghaidh rátaí agus ranníocaí in ionad rátaí, etc., i leith maoin Rialtais, agus le haghaidh ranníocaí i leith rátaí ar áitribh i seilbh Ionadaithe do Rialtais Eachtracha

1,021,600

150,400

20

Le haghaidh tuarastail agus costais Oifig an Aire Dlí agus Cirt, agus seirbhísí áirithe eile atá faoi riaradh na hOifige sin, lena n-áirítear deontas-i-gcabhair; agus na hOifige Irisí Poiblí agus Choimeádaí na Stát-Pháipéar, agus chun Doiciméid Stairiúla, etc., a cheannach     ..     ..     ..

324,000

525

21

Le haghaidh tuarastail agus costais an Gharda Síochána, lena n-áirítear pinsin, etc.; le haghaidh íocaíochtaí cúitimh agus costais eile i leith seirbhíse sna Caomhnóirí Áitiúla; chun costais finnéithe áirithe a íoc; agus chun deontas-i-gcabhair a íoc

10,823,000

728,000

22

Le haghaidh Costais Phríosún, Foras Naomh Pádraig, agus chun Priosúnaigh a chothabháil a choinnítear in Ospidéil Mheabhair-Ghalar Cheantair     ..     ..

521,000

41,000

23

Le haghaidh na dtuarastal agus na gcostas sin de chuid na Cúirte Uachtaraí, na hArd-Chúirte, na Cúirte Cuarda agus na Cúirte Dúiche nach muirear ar an bPríomh-Chiste     ..     ..     ..     ..     ..

678,000

68,600

24

Le haghaidh tuarastail agus costais Chlárlann na Talún agus Chlárlann na nGníomhas     ..

313,000

--

25

Le haghaidh tuarastail agus costais Oifig na dTabhartas agus na dTiomnachtaí Carthanúla     ..     ..     ..     ..     ..

14,000

43

26

Le haghaidh tuarastail agus costais Oifig an Aire Rialtais Áitiúil, lena n-áirítear deontais d'Údaráis Áitiúla, deontais agus costais eile i ndáil le Tithíocht, agus scéimeanna agus deontais ilghnéitheacha lena n-áirítear deontas-i-gcabhair     ..     ..

11,137,000

325,250

27

Le haghaidh tuarastail agus costais Oifig an Aire Oideachais (lena n-áirítear Forais Eolaíochta agus Ealaíon), le haghaidh seirbhísí ilghnéitheacha áirithe oideachais agus cultúir, agus chun ildeontais-i-gcabhair a íoc     ..     ..     ..     ..

4,539,000

18,970

28

Le haghaidh Bunoideachais, lena n-áirítear Aoisliúntas Múinteoirí Scoile Náisiúnta, etc.     ..     ..     ..     ..     ..     ..

22,909,000

273,000

29

Le haghaidh Meánoideachais     ..     ..

15,952,000

92,000

30

Le haghaidh Gairmoideachais, lena n-áirítear deontas-i-gcabhair     ..     ..     ..     ..

7,676,000

59,230

31

Le haghaidh costais i ndáil le Scoileanna Ceartúcháin agus Saothair, lena n-áirítear Áiteanna Coinneála     ..     ..     ..

212,500

2,000

32

Le haghaidh deontais-i-gcabhair d'Ollscoileanna agus do Choláistí agus d'Institiúid Ard-Léinn Bhaile Átha Cliath     ..     ..

6,875,000

--

33

Le haghaidh tuarastail agus costais na Dánlainne Náisiúnta, lena n-áirítear deontais-i-gcabhair áirithe     ..     ..     ..     ..

65,600

720

34

Le haghaidh tuarastail agus costais Oifig an Aire Tailte agus Oifig Choimisiún Talún na hÉireann     ..     ..     ..     ..

4,328,000

292,175

35

Le haghaidh tuarastail agus costais i ndáil le Foraoiseacht, lena n-áirítear deontas-i-gcabhair chun Talamh a Fháil     ..     ..

4,597,000

892,000

36

Le haghaidh tuarastail agus costais Roinn na Gaeltachta, maille le Deontais le haghaidh tithe agus ildeontais-i-gcabhair     ..

1,625,000

500

37

Le haghaidh tuarastail agus costais Oifig an Aire Talmhaíochta agus Iascaigh, lena n-áirítear seirbhísí áirithe atá faoi riaradh na hOifige sin, agus chun fóirdheontais áirithe agus ildeontais-i-gcabhair a íoc     ..     ..     ..     ..

57,473,000

2,919,989

38

Le haghaidh tuarastail agus costais i ndáil le hIascach Mara agus Intíre, lena n-áirítear ildeontais-i-gcabhair     ..     ..     ..

1,317,000

30,180

39

Le haghaidh tuarastail agus costais Oifig an Aire Saothair, lena n-áirítear seirbhísí áirithe atá faoi riaradh na hOifige sin, agus chun deontais-i-gcabhair áirithe a íoc     ..

1,975,000

477,500

40

Le haghaidh tuarastail agus costais Oifig an Aire Tionscail agus Tráchtála, lena n-áirítear seirbhísí áirithe atá faoi riaradh na hOifige sin, agus chun ildeontais-i-gcabhair a íoc     ..     ..     ..     ..

16,470,000

547,360

41

Le haghaidh tuarastail agus costais Oifig an Aire Iompair agus Cumhachta, lena n-áirítear seirbhísí áirithe atá faoi riaradh na hOifige sin, agus chun ildeontais-i-gcabhair a íoc     ..     ..     ..     ..

13,772,000

2,160,020

42

Le haghaidh tuarastail agus costais Oifig an Aire Poist agus Telegrafa agus seirbhísí áirithe eile atá faoi riaradh na hOifige sin, agus chun deontas-i-gcabhair a íoc     ..

25,410,000

10,152,000

43

Le haghaidh tuarastail agus costais Oifig an Aire Cosanta, lena n-áirítear seirbhísí áirithe atá faoi riaradh na hOifige sin; le haghaidh pá agus costais Óglaigh na hÉireann; agus chun deontas-i-gcabhair a íoc     ..     ..     ..     ..     ..     ..

12,852,000

830,000

44

Le haghaidh Pá Scoir, Pinsin, Cúiteamh, Liúntais agus Aiscí is iníoctha faoi reachtanna éagsúla le Comhaltaí d'Óglaigh na hÉireann agus d'Eagraíochtaí áirithe Míleata eile, etc., nó ina leith sin, agus le haghaidh ranníocaí agus costais éagsúla i ndáil leo sin; le haghaidh liúntais eisreachtúla áirithe leanaí agus le haghaidh ildeontas     ..     ..     ..     ..     ..

3,130,000

2,823

45

Le haghaidh tuarastail agus costais Oifig an Aire Gnóthaí Eachtracha agus seirbhísí áirithe atá faoi riaradh na hOifige sin, lena n-áirítear deontas-i-gcabhair     ..     ..

1,085,000

9,600

46

Le haghaidh ranníocaí do Chomhairle na hEorpa, don Eagras um Chomhar agus Forbairt Eacnamaíochta, do na Náisiúin Aontaithe, do Dhlí-Chomhlachtaí Idir-Rialtasacha agus don Chomhaontú Ginearálta um Tharaifí agus Trádáil; agus le haghaidh costais eile i ndáil leis an gcéanna

290,000

100

47

Le haghaidh tuarastail agus costais Oifig an Aire Leasa Shóisialaigh, le haghaidh seirbhísí áirithe atá faoi riaradh na hOifige sin, le haghaidh íocaíochtaí leis an gCiste Árachais Shóisialaigh, agus le haghaidh ildeontas     ..     ..     ..     ..     ..

51,880,000

1,878,000

48

Le haghaidh tuarastail agus costais Oifig an Aire Sláinte (lena n-áirítear Oifig an Ard-Chláraitheora), agus seirbhísí áirithe atá faoi riaradh na hOifige sin, lena n-áirítear deontais d'Údaráis Áitiúla, deontais ilghnéitheacha agus deontas-i-gcabhair áirithe     ..     ..     ..     ..

31,533,000

34,500

49

Le haghaidh costais chothabhála, etc., Othar sa Phríomh-Ospidéal Meabhair-Ghalar     ..

96,500

3,500

50

Le haghaidh Méadú ar Phinsin, Liúntais agus Pá Scoir áirithe i leith seirbhíse poiblí agus chun íoc as pinsin ex-gratia do bhaintreacha agus do leanaí seirbhíseach poiblí áirithe     ..     ..     ..     ..     ..

738,000

--

£

354,937,000

24,249,102

Iomlán an Sceideal     ..     ..£

363,498,080

24,252,112

*Easnamh