11 1971


Uimhir 11 de 1971


AN BILLE UM AN BRITISH & IRISH STEAM PACKET COMPANY LIMITED (FÁIL) (LEASÚ), 1971

[An tiontú oifigiúil.]

ACHT DO LEASÚ AGUS DO LEATHNÚ AN ACHTA UM AN BRITISH & IRISH STEAM PACKET COMPANY LIMITED (FÁIL), 1965. [29 Meitheamh, 1971.]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS:

Mínithe.

1965, Uimh. 5 .

1. —San Acht seo—

ciallaíonn “an Chuideachta” an British & Irish Steam Packet Company Limited;

ciallaíonn “an tAire” an tAire Iompair agus Cumhachta;

ciallaíonn “an Príomh-Acht” an tAcht um an British & Irish Steam Packet Company Limited (Fáil), 1965.

An tAire Airgeadais do cheannach tuilleadh scaireanna sa Chuideachta.

2. —Féadfaidh an tAire Airgeadais trí mhilliún gnáthscair ar a mhéid sa Chuideachta £1 an ceann a cheannach i dteannta na ngnáthscaireanna a cheannaigh sé faoin gcomhaontú dár tugadh formheas le halt 2 den Phríomh-Acht.

Airgead a sholáthar as an bPríomh-Chiste le haghaidh íocaíochtaí faoin Acht.

3. —(1) Airleacfar as an bPríomh-Chiste nó as a thoradh fáis an t-airgead go léir a theastóidh ó am go ham ón Aire Airgeadais faoi chomhair suimeanna a bheidh air a íoc faoin Acht seo.

(2) Féadfaidh an tAire Airgeadais, chun soláthar a dhéanamh le haghaidh suimeanna a airleacan as an bPríomh-Chiste faoin alt seo, aon suimeanna is gá chuige sin a fháil ar iasacht ar urrús an Phríomh-Chiste nó a thoradh fáis agus, chun na suimeanna sin a fháil ar iasacht, féadfaidh sé urrúis a bhunú agus a eisiúint agus iad faoi cibé ráta úis, agus faoi réir cibé coinníollacha i dtaobh aisíoca, fuascailte nó eile is cuí leis, agus íocfaidh sé isteach sa Státchiste an t-airgead go léir a gheofar ar iasacht amhlaidh.

(3) Muirearófar ar an bPríomh-Chiste nó ar a thoradh fáis príomhshuim agus ús na n-urrús go léir a eiseofar faoin alt seo agus na caiteachais a thabhófar i ndáil leis na hurrúis sin a eisiúint.

An tAire Airgeadais do theachtadh scaireanna sa Chuideachta.

4. —(1) Féadfaidh an tAire Airgeadais scaireanna sa Chuideachta faoin Acht seo a gheobhaidh sé a theachtadh an fad is cuí leis agus, tar éis dó dul i gcomhairle leis an Aire, féadfaidh sé, mar is cuí leis agus nuair is cuí leis, na scaireanna sin go léir nó aon chuid díobh a dhíol nó a dhiúscairt ar dhóigh eile.

(2) Íocfar isteach sa Státchíste nó cuirfear chun tairbhe don Státchiste fáltas glan an Aire Airgeadais ó scaireanna sa Chuideachta a dhíol.

Au tAire Airgeadais do ráthú go n-aisíocfar airgead a gheobhadh an Chuideachta ar iasacht.

5. —(1) Féadfaidh an tAire Airgeadais, tar éis dó dul i gcomhairle leis an Aire, ráthaíocht a thabhairt, i cibé foirm agus dóigh agus i cibé airgead (ar a n-áirítear airgead in airgead reatha seachas airgead reatha an Stáit) agus ar cibé téarmaí agus coinníollacha a cheadóidh an tAire Airgeadais, go n-aisíocfaidh an Chuideachta go cuí príomhshuim cibé airgid a gheobhaidh an Chuideachta ar iasacht le ceadú an Aire nó go n-íocfar ús ar airgead den sórt sin nó go n-aisíocfar an phríomhshuim agus go n-íocfar an t-ús.

(2) Ní dhéanfaidh an tAire Airgeadais na cumhachtaí a thugtar le fo-alt (1) den alt seo a fheidhmiú ar dhóigh gur mó ná £5,000,000 an méid, nó an méid comhiomlán, príomhshuime a dhlífidh sé aon tráth áirithe a íoc ar scór aon ráthaíochta nó ráthaíochtaí faoin bhfo-alt sin a bheidh i bhfeidhm de thuras na huaire, mar aon leis an méid príomhshuime (más ann) a bheidh íoctha cheana féin ag an Aire ar scór aon ráthaíochtaí den sórt sin agus nach mbeidh aisíoctha ag an gCuideachta.

(3) I gcás ina dtabharfar nó inar tugadh ráthaíocht faoin alt seo, tabharfaidh an Chuideachta don Aire Airgeadais, má iarrann sé é, cibé urrús (lena n-áirítear, go sonrach, bintiúir) a shonrófar san iarratas chun a urrú don Aire Airgeadais go n-aisíocfar aon airgead a dhlífidh sé a íoc nó a bheidh íoctha aige faoin ráthaíocht.

(4) A luaithe is féidir é tar éis deireadh gach bliana airgeadais, leagfaidh an tAire Airgeadais faoi bhráid gach Tí den Oireachtas ráiteas a inseoidh maidir le gach ráthaíocht faoin alt seo a tugadh in imeacht na bliana sin nó a tugadh aon tráth roimh thosach, agus a bheidh i bhfeidhm i dtosach, na bliana sin—

(a) sonraí na ráthaíochta,

(b) i gcás aon íocaíocht a dhéanamh ag an Aire Airgeadais roimh dheireadh na bliana sin, méid na híocaíochta agus an méid (más ann) a aisíocadh leis an Aire Airgeadais ar scór na híocaíochta,

(c) an méid príomhshuime a bhí faoi bhrí na ráthaíochta agus a bhí amuigh i ndeireadh na bliana sin.

(5) Déanfaidh an Chuideachta airgead a d'íoc an tAire Airgeadais faoi ráthaíocht faoin alt seo a aisíoc leis an Aire Airgeadais (mar aon le hús air de réir cibé ráta nó rátaí a cheapfaidh an tAire Airgeadais) laistigh de dhá bhliain ó dháta an airgid a airleacan as an bPríomh-Chiste.

(6) I gcás an t-iomlán nó aon chuid d'airgead a cheanglaíonn fo-alt (5) den alt seo a aisíoc leis an Aire Airgeadais a bheith gan aisíoc de réir an fho-ailt sin déanfar an tsuim a bheidh gan aisíoc amhlaidh a aisíoc leis an bPríomh-Chiste as airgead a sholáthróidh an tOireachtas.

(7) D'ainneoin airgead a sholáthar faoi fho-alt (6) den alt seo chun an tsuim a aisíoc leis an bPríomh-Chiste, leanfaidh an Chuideachta de bheith faoi dhliteanas don Aire Airgeadais i leith na suime sin agus déanfaidh an Chuideachta an tsuim sin (mar aon le hús uirthi de réir cibé ráta nó rátaí a cheapfaidh an tAire Airgeadais) a aisíoc leis an Aire Airgeadais cibé tráthanna agus i cibé tráthchodanna a cheapfaidh an tAire Airgeadais agus beidh sí, mura n-aisíocfar í mar a dúradh agus gan dochar d'aon mhodh gnóthaithe eile, inghnóthaithe mar fhiach gnáthchonartha in aon Chúirt dlínse inniúla.

(8) Íocfar isteach sa Státchiste nó cuirfear chun tairbhe don Státchíste aon airgead a aisíocfaidh an Chuideachta leis an Aire Airgeadais nó a ghnóthóidh an tAire Airgeadais ón gCuideachta faoin alt seo.

(9) Maidir le ráthaíocht faoin alt seo in airgead in airgead reatha seachas airgead reatha an Stáit—

(a) na tagairtí do phríomhshuim i bhfo-alt (1) den alt seo glacfar gur tagairtí iad do choibhéis in airgead reatha an Stáit na príomhshuime iarbhír, agus an choibhéis sin a ríomh an ráta mhalairte tráth na ráthaíochta a thabhairt faoi réir an choinníll go ndéanfar, má bhíonn airgead reatha an Stáit agus an t-airgead reatha eile ar áireamh na n-airgead reatha ag a raibh, an tráth sin, parluachanna a bunaíodh faoi Airteagail an Chiste Airgeadaíochta Idirnáisiúnta an ríomh de réir an ráta mhalairte a bheidh bunaithe ar na luachanna sin;

(b) gach tagairt d'airgead atá i bhfo-alt (5) den alt seo glacfar gur tagairt í do chostas in airgead reatha an Stáit an airgid iarbhír.

Caiteachais an Aire.

6. —Déanfar na caiteachais a thabhóidh an tAire ag riaradh an Achta seo a íoc, a mhéid a cheadóidh an tAire Airgeadais, as airgead a sholáthróidh an tOireachtas.

Gearrtheideal agus comhlua

7. —(1) Féadfar an tAcht um an British & Irish Steam Packet Company Limited (Fáil) (Leasú), 1971, a ghairm den Acht seo.

(2) Féadfar na hAchtanna um an British & Irish Steam Packet Company Limited (Fáil), 1965 agus 1971, a ghairm den Phríomh-Acht agus den Acht seo le chéile.