Ar Aghaidh (AN SCEIDEAL Coiste Comhairleach na Seirbhíse Poiblí)

14 1973


Uimhir 14 de 1973


AN tACHT AIRÍ AGUS RÚNAITHE (LEASÚ), 1973

[An tiontú oifigiúil]

ACHT DO DHÉANAMH SOCRÚ CHUN ROINN SEIRBHÍSE POIBLÍ AGUS COISTE AR A dTABHARFAR COISTE COMHAIRLEACH NA SEIRBHÍSE POIBLÍ A BHUNÚ, DO SHAINIÚ CUMHACHTAÍ AGUS DUALGAIS AN CHOISTE AGUS CHUN NA gCRÍOCHA SIN DO LEASÚ AGUS DO LEATHNÚ NA nACHTANNA AIRÍ AGUS RÚNAITHE, 1924 GO 1966. [17 Iúil, 1973]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS:

Mínithe.

1. —San Acht seo—

tá le “an Coiste” an bhrí a shonraítear in alt 4 (1) den Acht seo;

ciallaíonn “an tAire” Aire na Seirbhíse Poiblí;

ciallaíonn “an tseirbhís phoiblí” Státseirbhís an Rialtais agus Státseirbhís an Stáit agus cibé comhlachtaí arna mbunú le reacht nó faoi reacht a mhaoinítear go hiomlán nó go páirteach trí dheontais nó iasachtaí a thabharfaidh Aire Stáit nó trí eisiúint scaireanna a thógfaidh Aire Stáit is comhlachtaí a bheidh ainmnithe de thuras na huaire le rialacháin arna ndéanamh ag an Aire tar éis comhairle (más aon chomhairle í) an Choiste maidir leis an ábhar a bhreithniú.

An lá ceaptha.

2. —Féadfaidh an Rialtas, le hordú, lá a cheapadh chun bheith ina lá ceaptha chun críocha an Achta seo.

Roinn na Seirbhíse Poiblí.

1925, Uimh. 24 .

1924, Uimh. 16 .

1939, Uimh. 36 .

3. —(1) Ar an lá ceaptha beidh Roinn Stáit arna bunú ar a dtabharfar mar theideal agus dá ngairfear Roinn na Seirbhíse Poiblí nó (i mBéarla) the Department of the Public Service.

(2) Aire na Seirbhíse Poiblí nó (i mBéarla) the Minister for the Public Service a thabharfar mar theideal ar an gcomhalta den Rialtas a bheidh i mbun Roinn na Serbhíse Poiblí agus a ghairfear de.

(3) Sannfar an Roinn Airgeadais agus Roinn na Seirbhíse Poiblí don duine céanna.

(4) Bainfidh na hAchtanna Airí agus Rúnaithe, 1924 go 1966, agus an tAcht um Fhianaise Scríbhinne, 1925 , le Roinn na Seirbhíse Poiblí agus leis an gcomhalta den Rialtas a bheidh i mbun na Roinne sin amhail is dá mbeadh an Roinn sin arna bunú le halt 1 den Acht Airí agus Rúnaithe, 1924 .

(5) Chun críocha alt 6 (1) den Acht Airí agus Rúnaithe (Leasú), 1939 , measfar Roinn na Seirbhíse Poiblí agus oifig Aire na Seirbhíse Poiblí a bheith arna mbunú láithreach ar an Acht seo a rith, ach in aon ordú a dhéanfar maidir leis an Roinn sin nó maidir leis an Aire sin, faoin alt sin 6 (1) roimh an lá ceaptha, ní déarfar an t-ordú sin a bheith le teacht i ngníomh ar dháta is luaithe ná an lá ceaptha.

Bunú an Choiste.

4. —(1) Ar an lá ceaptha beidh comhlacht arna bhunú de bhua an ailt seo dá ngairfear Coiste Comhairleach na Seirbhíse Poiblí nó (i mBéarla) the Public Service Advisory Council chun na feidhmeanna a thugtar dó leis an Acht seo a chomhlíonadh (dá ngairtear an Coiste san Acht seo).

(2) Bainfidh forálacha an Sceidil a ghabhann leis an Acht seo leis an gCoiste.

Feidhmeanna an Choiste i gcoitinne.

5. —(1) Is iad seo feidhmeanna an Choiste i gcoitinne—

(a) comhairle a thabhairt don Aire maidir le heagrú na seirbhíse poiblí agus maidir le nithe a bhaineann le pearsanra sa tseirbhís phoiblí nó a dhéanann difear dóibh, agus

(b) comhairle a thabhairt don Aire aon uair a iarrfaidh an tAire sin—

(i) maidir le haon ghné d'eagrú na seirbhíse poiblí nó den phearsanra sa tseirbhís phoiblí nó maidir le haon ní a bhaineann leis an eagrú nó leis an bpearsanra sin nó a dhéanann difear dóibh agus a shonróidh an tAire san iarratas, agus

(ii) maidir le comhlachtaí a ainmniú ag an Aire faoi alt 1 den Acht seo.

(2) Beidh ag an gCoiste na cumhachtaí go léir is gá lena fheidhmeanna a chomhlíonadh nó a ghabhfaidh leis an gcomhlíonadh sin.

Gearrtheideal, forléiriú agus lua.

6. —(1) Féadfar an tAcht Airí agus Rúnaithe (Leasú), 1973 , a ghairm den Acht seo.

(2) Forléireofar an tAcht seo agus na hAchtanna Airí agus Rúnaithe, 1924 go 1966, mar aon ní amháin agus féadfar na hAchtanna Airí agus Rúnaithe, 1924 go 1973, a ghairm den Acht seo agus de na hAchtanna sin le chéile.