An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (CUID V Cáin Bhreisluacha) Ar Aghaidh (AN CHEAD SCEIDEAL Polasaithe Arachais Saoil)

19 1973

An tACHT AIRGEADAIS, 1973

CUID VI

Ilghnéitheach

An Cuntas Fuascailte Seirbhísí Caipitiúla.

91. —(1) San alt seo—

ciallaíonn “an príomh-alt” alt 22 den Acht Airgeadais, 1950 ;

ciallaíonn “alt leasaitheach 1972” alt 40 den Acht Airgeadais, 1972 ;

ciallaíonn “an tríú blianacht bhreise is fiche” an tsuim a mhuirearófar ar an bPríomh-Chiste faoi fho-alt (4) den alt seo;

tá le “an tAire”, “an Cuntas” agus “seirbhísí caipitiúla” na bríonna céanna faoi seach atá leo sa phríomh-alt.

(2) Beidh éifeacht ag fo-alt (4) d'alt leasaitheach 1972, maidir leis na naoi mbliana airgeadais is fiche comhleanúnacha a thosóidh leis an mbliain airgeadais dar críoch an 31ú lá de Mhárta, 1974, ach “£4,647,544” a chur in ionad “£4,650,815”.

(3) Beidh éifeacht ag fo-alt (6) d'alt leasaitheach 1972 ach “£2,933,771” a chur in ionad “£2,993,830”.

(4) Déanfar suim £5,452,955 chun iasachtaí, mar aon le hús ar an gcéanna, i leith seirbhísí caipitiúla a fhuascailt, a mhuirearú go bliantúil ar an bPríomh-Chiste nó a thoradh fáis sna tríocha bliain airgeadais comhleanúnacha a thosóidh leis an mbliain airgeadais dar críoch an 31ú lá de Mhárta, 1974.

(5) Déanfar an tríú blianacht bhreise is fiche a íoc isteach sa Chuntas ar cibé modh agus cibé tráthanna sa bhliain airgeadais iomchuí a chinnfidh an tAire.

(6) Féadfar aon mhéid den tríú blianacht bhreise is fiche, nach mó ná £3,510,185 aon bhliain airgeadais áirithe, a úsáid chun an t-ús ar an bhfiach poiblí a íoc.

(7) Déanfar iarmhéid an tríú blianacht bhreise is fiche a úsáid in aon cheann nó níos mó de na slite a shonraítear i bhfo-alt (6) den phríomh-alt.

Urrúis chomhlachtaí Eorpacha áirithe.

92. —(1) Baineann an t-alt seo le haon stoc nó le haon chineál eile urrúis atá arna eisiúint sa Stát ag an gComhphobal Eorpach do Ghual agus Cruach, ag an gComhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach nó ag an mBanc Eorpach Infheistíochta.

(2) Aon stoc nó aon chineál eile urrúis lena mbaineann an t-alt seo measfar—

(a) gur urrús é a eisíodh faoi údarás an Aire Airgeadais de réir brí alt 466 den Acht Cánach Ioncaim, 1967 , agus

(b) gur urrús é lena mbaineann alt 63 den Acht Airgeadais, 1969 ,

agus beidh feidhm agus éifeacht ag na hailt sin dá réir sin.

(3) Leasaítear leis seo alt 34 den Acht Airgeadais, 1956 , trí “, nó alt 92 den Acht Airgeadais, 1973 ” a chur le fo-alt (1).

(4) Leasaítear leis seo alt 474 den Acht Cánach Ioncaim, 1967 , trí “, nó alt 92 den Acht Airgeadais, 1973 ” a chur le fo-alt (1).

(5) Beidh aon stoc nó aon chineál eile urrúis lena mbaineann an t-alt seo díolmhaithe ó dhleachtanna báis i ndáil le bás aon duine a éagfaidh tar éis dáta an Achta seo a rith agus ar dhuine é nach raibh sainchónaí ná gnáthchónaí air sa Stát tráth a bháis agus bainfidh alt 39 den Acht Airgeadais, 1970 , le haon stoc nó le haon chineál eile urrúis den sórt sin.

(6) Leasaítear leis seo an Chéad Sceideal (arna leasú leis an Acht Airgeadais, 1970 ) a ghabhann leis an Stamp Act, 1891, tríd an mír seo a leanas a chur i mír 1 den Cheannteideal “GENERAL EXEMPTIONS FROM ALL STAMP DUTIES” i ndiaidh fhomhír (i):

“(ia) transfers of any stock or other form of security to which section 92 of the Finance Act, 1973, applies,”.

Leasú ar an Acht Airgeadais (Dleachta Máil) (Feithiclí), 1952 .

1952, Uimh. 24 .

1961, Uimh. 24 .

I.R. Uimh. 120 de 1973.

1920, c. 72.

93. —(1) Déanfar an tAcht Airgeadais (Dleachta Máil) (Feithiclí), 1952 , a leasú, maidir le ceadúnais faoi alt 1 den Acht sin in aghaidh tréimhsí dar tosach an 1ú lá de Mheitheamh, 1973, nó dá éis, trí £2, £5, £8, £12 agus £15 a chur mar rátaí dleachta in ionad £1.50, £3, £4.50, £7.00 agus £9.50 i mír 1 (a) de Chuid I den Sceideal a ghabhann leis an Acht sin.

(2) Déanfar an tAcht Airgeadais (Dleachta Máil) (Feithiclí), 1952 , a leasú, maidir le ceadúnais faoi alt 1 den Acht sin in aghaidh tréimhsí dar tosach an 1ú lá de Mheitheamh, 1973, nó dá éis, trí na fomhíreanna seo a leanas a chur in ionad fhomhíreanna (b), (c) agus (d) de mhír 4 i gCuid I den Sceideal a ghabhann leis an Acht sin :

“(b) tarracóirí (is é sin, tarracóirí atá deartha agus déanta go príomha lena n-úsáid ar dhóigh seachas ar bhóithre agus nach bhfuil in ann mar gheall ar a ndéanamh thar 25 mhíle luais san uair a dhéanamh ar bhóthar cothrom faoina gcumhacht féin) agus innill thalmhaíochta, nach tarracóirí ná innill a úsáidtear chun rudaí a tharraingt seachas a bhfearas riachtanach féin, córacha buailte, uirlisí feirmeoireachta nó soláthairtí breosla nó uisce is gá chun críocha na feithicle nó chun críocha talmhaíochta     ...     ...     ...     ...

£1.

(c) tarracóirí (is é sin, tarracóirí atá deartha agus déanta go príomha lena n-úsáid ar dhóigh seachas ar bhóithre agus nach bhfuil in ann mar gheall ar a ndéanamh thar 25 mhíle luais san uair a dhéanamh ar bhóthar cothrom faoina gcumhacht féin agus nach tarracóirí iad a bhfuil dleacht inmhuirir ina leith de réir an ráta a shonraítear i bhfomhír (b) den mír seo) a úsáidtear i gcóir tarlú i ndáil le talmhaíocht agus ní chun aon chríche eile     ...     ...     ...     ...     ...     ...     ...

£5.

I gcás léibheann, coimeádán nó deis inscartha (is é sin, léibheann, coimeádán nó deis a úsáidtear go príomha in obair feirme) a bheith feistithe ar tharracóir, measfar chun críche na fomhíre seo gur leis an tarracóir a tharlaítear aon earraí nó ualach d'aon chineál eile a iompraítear ar an léibheann, sa choimeádán nó leis an deis.

(d) tarracóirí d'aon chineál eile     ...     ...     ...     ...

£50.”

(3) Déanfar an tAcht Airgeadais (Dleachta Máil) (Feithiclí), 1952 , a leasú, maidir le ceadúnais faoi alt 1 den Acht sin in aghaidh tréimhsí dar tosach an 1ú lá de Mheitheamh, 1973, nó dá éis, tríd an mír seo a leanas a chur in ionad mhír 5 i gCuid I den Sceideal a ghabhann leis an Acht sin :

“5. Feithiclí (lena n-áirítear rothair thrianacha ar mó ná 8 cmn. a meáchan gan ualach) a rinneadh nó a oiriúnaíodh lena n-úsáid, agus a úsáidtear, chun earraí nó ualach d'aon chineál eile a iompar i gcúrsa trádála nó gnó (lena n-áirítear talmhaíocht agus comhlíonadh a fheidhmeanna ag údarás áitiúil nó ag údarás poiblí) agus feithiclí a rinneadh nó a oiriúnaíodh lena n-úsáid, agus a úsáidtear, chun meaisín, ceardlann, acra nó deis lena n-iompraítear nó ina n-iompraítear earraí atá á n-iompar sna feithiclí sin a phróiseáil nó a mhonarú le linn do na feithiclí a bheith ag gluaiseacht :

(a) is feithiclí a thiomáintear le leictreachas agus nach mó ná 25 cmn. a meáchan gan ualach     ...     ...

£20

(b) is feithiclí nach feithiclí mar a luaitear roimhe seo a thiomáintear le leictreachas—

(i) nach mó ná 12 cmn. a meáchan gan ualach     ...     ...     ...

£25

(ii) ar mó ná 12 cmn., ach nach mó ná 16 cmn., a meáchan gan ualach     ...     ...     ...     ...

£31

(iii) ar mó ná 16 cmn., ach nach mó ná tonna, a meáchan gan ualach     ...     ...     ...     ...

£37

(iv) ar mó ná tonna, ach nach mó nó

2 thonna, a meáchan gan ualach

£37, móide £6 an ceathrú tonna, nó an chuid de cheathrú tonna, meáchain gan ualach, de bhreis ar thonna

(v) ar mó ná 2 thonna, ach nach mó ná 3 thonna, a meáchan gan

ualach     ...     ...     ...     ...

£61, móide £8 an ceathrú tonna, nó an chuid de cheathrú tonna, meáchain gan ualach, de bhreis ar 2 thonna

(vi) ar mó ná 3 thonna, ach nach mó ná 4 thonna, a meáchan gan

ualach     ...     ...     ...     ...

£93, móide £8 an ceathrú tonna, nó an chuid de cheathrú tonna, meáchain gan ualach, de bhreis ar 3 thonna

(vii) ar mó ná 4 thonna, ach nach mó ná 5 thonna, a meáchan gan

ualach     ...     ...     ...     ...

£125, móide £10 an ceathrú tonna, nó an chuid de cheathrú tonna, meáchain gan ualach, de bhreis ar 4 thonna

(viii) ar mó ná 5 thonna, ach nach mó ná 6 thonna, a meáchan

gan ualach     ...     ...     ...

£165, móide £15 an ceathrú tonna, nó an chuid de cheathrú tonna, meáchain gan ualach, de bhreis ar 5 thonna

(ix) ar mó ná 6 thonna a meáchan

gan ualach     ...     ...     ...

£225, móide £20 an ceathrú tonna, nó an chuid de cheathrú tonna, meáchain gan ualach, de bhreis ar 6 thonna

agus ina theannta sin, i gcás aon fheithicil a úsáidtear chun leantóir a tharraingt, dleacht bhreise mar a leanas—

(I) i gcás nach mó ná 2 thonna meáchan na feithicle gan ualach     ...     ...     ...     ...

£14

(II) i gcás inar mó ná 2 thonna, ach nach mó ná 3 thonna, meáchan na feithicle gan ualach     ...

£18

(III) i gcás inar mó ná 3 thonna ach nach mó ná 4 thonna, meáchan na feithicle gan ualach     ...

£24

(IV) i gcás inar mó ná 4 thonna, ach nach mó ná 5 thonna, meáchan na feithicle gan ualach     ...

£32

(V) i gcás inar mó ná 5 thonna ach nach mó ná 6 thonna, meáchan na feithicle gan ualach     ...

£42

(VI) i gcás inar mó ná 6 thonna meáchan na feithicle gan ualach     ...     ...     ...     ...

£54.”

(4) Faoi réir fho-alt (5) den alt seo, déanfar an tAcht Airgeadais (Dleachta Máil) (Feithiclí), 1952 , a leasú, maidir le ceadúnais faoi alt 1 den Acht sin in aghaidh tréimhsí dar tosach an 1ú lá de Mheitheamh, 1973, nó dá éis, tríd an bhfomhír seo a leanas a chur in ionad fhomhír (d) de mhír 6 i gCuid 1 den Sceideal a ghabhann leis an Acht sin :

“(d) feithiclí eile lena mbaineann an mhír seo—

nach mó ná 8 n-each-chumhacht nó a thiom

£

áintear le leictreachas     ...     ...     ...     ...

22

is mó ná 8 n-each-chumhacht ach nach mó ná 9 n-each-chumhacht     ...     ...     ...     ...

25.50

is mó ná 9 n-each-chumhacht ach nach mó ná 10 n-each-chumhacht     ...     ...     ...     ...

29

is nó ná 10 n-each-chumhacht ach nach mó ná 11 each-chumhacht     ...     ...     ...     ...     ...

33

is mó ná 11 each-chumhacht ach nach mó ná 12 each-chumhacht     ...     ...     ...     ...     ...

37.50

is mó ná 12 each-chumhacht ach nach mó ná 13 each-chumhacht     ...     ...     ...     ...     ...

42

is mó ná 13 each-chumhacht ach nach mó ná 14 each-chumhacht     ...     ...     ...     ...     ...

46.50

is mó ná 14 each-chumhacht ach nach mó ná 15 each-chumhacht     ...     ...     ...     ...     ...

51

is mó ná 15 each-chumhacht     ...     ...     ...

55.”

(5) Ní bheidh éifeacht ag fo-alt (4) den alt seo maidir le haon fheithicil—

(a) a úsáidtear mar bheagfheithicil seirbhíse poiblí de réir brí an Achta um Thrácht ar Bhóithre, 1961 , agus ní chun aon chríche eile,

(b) a bhfuil tacsaiméadar feistithe inti agus a úsáidtear go dleathach mar fheithicil sráidseirbhíse de réir brí an Achta um Thrácht ar Bhóithre, 1961 , nó chun críocha a ghabhann leis an úsáid sin agus ní chun aon chríche eile, nó

(c) a úsáidtear mar eileatram agus ní chun aon chríche eile.

(6) D'ainneoin alt 3 den Acht Airgeadais (Dleachta Máil) (Feithiclí), 1952 , déanfar neamhshuim de na fáltais, arna ríomh i cibé slí a ordóidh an tAire Airgeadais—

(a) as na hathruithe ar dhleachtanna a dhéantar leis an alt seo agus le halt 95 den Acht seo,

(b) as an dleacht a fhorchuirtear le halt 94 den Acht seo, agus

(c) as na harduithe ar tháillí a dhéantar leis na Rialacháin um Thrácht an Bhóithre (Tiománaithe a Cheadúnú) (Leasú), 1973,

nuair a bheidh aon chinneadh á dhéanamh maidir le suim a bheidh le heisiúint as an bPríomh-Chiste faoi alt 2 (1) den Roads Act, 1920.

Muirear ar fheithiclí inneallghluaiste a cheadúnú den chéad uair.

1920, c. 72.

I.R. Uimh. 15 de 1958 .

94. —(1) Faoi réir forálacha an ailt seo, amhail ar an 1ú lá de Mheitheamh, 1973, agus dá éis, sula ndéanfaidh duine a bhfuil beartaithe aige ceadúnas a fháil faoi alt 1 den Acht Airgeadais (Dleachta Máil) (Feithiclí), 1952 , i leith feithicil inneallghluaiste a shonraítear i bhfo-alt (2) den alt seo agus ar feithicil í nach raibh faoi cheadúnas cheana faoin alt sin, déanfar, i dteannta na dleachta máil is inmhuirir i leith na feithicle faoin alt sin, dleacht máil a mhuirearú agus a thobhach ar an duine sin, agus íocfaidh sé í, de réir an ráta iomchuí a shonraítear san fho-alt sin (2).

(2) Is de réir na rátaí seo a leanas a íocfar an dleacht a fhorchuirtear le fo-alt (1) den alt seo:

(a) £1 maidir le feithicil a bhfuil an dleacht sin is inmhuirir faoin alt sin 1 le híoc ina leith de réir ráta a shonraítear i mír 1 de Chuid I den Sceideal a ghabhann leis an Acht sin;

(b) £5 maidir le haon fheithicil eile (nach feithicil í nach inmhuirir agus nach intobhaigh an dleacht máil sin ina leith).

(3) Déanfar an dleacht faoin alt seo a mhuirearú, a thobhach agus a íoc díreach roimh an gceadúnas a fháil faoin alt sin 1 agus is iad an t-údarás ceadúnúcháin a bhaileoidh í agus is leo a íocfar í agus íocfaidh an t-údarás sin isteach sa Státchiste í de réir cibé treoracha a thabharfaidh an tAire Airgeadais ó am go ham.

(4) Chun an dleacht faoin alt seo a thobhach, beidh ag údarás ceadúnúcháin, laistigh dá gcontae nó dá gcontae-bhuirg, na cumhachtaí céanna, agus beidh orthu na dualgais agus na dliteanais chéanna atá ag na Coimisinéirí Ioncaim agus a gcuid oifigeach agus orthu i leith dleachtanna máil, agus beidh feidhm dá réir sin ag na hachtacháin a bhaineann le dleachtanna máil agus le peannaidí agus le pionóis i ndáil leis sin.

(5) Aon suimeanna a íocfar isteach sa Státchiste agus aon phionóis a ghnóthófar de bhua an ailt seo, measfar, chun críche alt 2 den Roads Act, 1920, gur faoin Acht sin a íocadh isteach sa Státchiste iad.

(6) Beidh feidhm ag an Ordú um Fheithiclí Bóthair (Clárú agus Ceadúnú), 1958, maidir leis an dleacht a fhorchuirtear leis an alt seo amhail is dá mba dhleacht í a forchuireadh le halt 1 den Acht Airgeadais (Dleachta Máil) (Feithiclí), 1952 .

Méadú ar dhleacht ceadúnais tiomána.

1961, Uimh. 23 .

95. —Déanfar an tAcht Airgeadais (Dleachta Máil) (Feithiclí), 1952 , a leasú amhail ar an agus ón 1ú lá de Mheitheamh, 1973, trí na míreanna seo a leanas a chur in ionad mhíreanna (a) agus (b) in alt 4 (1A) (a cuireadh isteach leis an Acht Airgeadais, 1961 ):

“(a) dhá phunt más bliain tréimhse an cheadúnais, agus

(b) dhá phunt in aghaidh gach bliain de thréimhse an cheadúnais más dhá bhliain nó níos mó an tréimhse sin.”.

Aisghairm.

96. —(1) Déantar leis seo gach achtachán a luaitear i gcolún (2) den Aonú Sceideal Déag a ghabhann leis an Acht seo a aisghairm a mhéid a shonraítear i gcolún (3) den Sceideal sin.

(2) Tiocfaidh an t-alt seo i ngníomh an 1ú lá de Lúnasa, 1973, nó ar dháta an Achta seo a rith, cibé dáta acu is déanaí:

Ar choinníoll, go measfar, chun críocha fho-ailt (1) agus (3) d'alt 71 den Acht seo, gur tháinig an t-alt seo i ngníomh an 1ú lá d'Eanáir, 1973.

Cúram agus bainistí cánacha agus dleachtanna

97. —Déantar leis seo na cánacha agus na dleachtanna uile (seachas na dleachtanna máil ar fheithiclí inneallghluaiste) a fhorchuirtear leis an Acht seo a chur faoi chúram agus faoi bhainistí na gCoimisinéirí Ioncaim.

Gearrtheideal, forléiriú agus comhlua.

98. —(1) Féadfar an tAcht Airgeadais, 1973 , a ghairm den Acht seo.

(2) Déanfar Cuid I agus alt 92 den Acht seo (a mhéid a bhaineann le cáin ioncaim, lena n-áirítear forcháin) a fhorléiriú i dteannta na nAchtanna Cánach Ioncaim agus (a mhéid a bhaineann le cáin bhrabús corparáide) a fhorléiriú i dteannta Chuid V den Finance Act, 1920, agus na n-achtachán ag leasú nó ag leathnú na Coda sin.

(3) Déanfar Cuid II den Acht seo, a mhéid a bhaineann sí le custaim, a fhorléiriú i dteannta na nAchtanna Custam agus déanfar an Chuid sin II agus ailt 93 agus 95 den Acht seo, a mhéid a bhaineann siad le dleachtanna máil, a fhorléiriú i dteannta na Reachtanna a bhaineann le dleachtanna máil agus le bainistí na ndleachtanna sin.

(4) Forléireofar Cuid IV den Acht seo agus (a mhéid a bhaineann le dleachtanna stampa) alt 92 den Acht seo i dteannta an Stamp Act, 1891, agus na n-achtachán ag leasú nó ag leathnú an Achta sin.

(5) Forléireofar Cuid V den Acht seo i dteannta an Achta Cánach Breisluacha, 1972 .

(6) Ach amháin mar a fhoráiltear a mhalairt go sainráite i gCuid I den Acht seo measfar gur tháinig an Chuid sin i bhfeidhm agus glacfaidh sí éifeacht amhail ar an agus ón 6ú lá d'Aibreán, 1973.

(7) Ach amháin i gcás ina n-éilíonn an comhthéacs a mhalairt, forléireofar aon tagairt san Acht seo d'aon achtachán eile mar thagairt don achtachán sin arna leasú le haon achtachán eile, lena n-áirítear an tAcht seo, nó faoi.