3 1979


Uimhir 3 de 1979


AN tACHT UM BINSÍ FIOSRUCHÁIN (FIANAISE) (LEASÚ), 1979

[An tiontú oifigiúil]

ACHT DO LEASÚ AN TRIBUNALS OF INQUIRY (EVIDENCE) ACT, 1921. [27 Feabhra, 1979]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS:

Léiriú.

1. —San Acht seo—

ciallaíonn “an Príomh-Acht” an Tribunals of Inquiry (Evidence), Act, 1921;

ciallaíonn “binse” binse a gcuirtear an Príomh-Acht chun feidhme ina leith faoi alt 1 den Acht sin.

Comhaltas binsí agus measúnóirí.

2. —(1) Is féidir gurb é a bheidh ar bhinse duine amháin nó níos mó ná duine amháin ina shuí nó ina suí i dteannta nó d'éagmais measúnóra nó measúnóirí a ceapadh leis an ionstraim lenar ceapadh an binse nó le haon ionstraim d'fhorlíonadh na hionstraime sin.

(2) Ní bheidh measúnóir a cheapfar faoin alt seo ina chomhalta den bhinse ar i ndáil leis a ceapadh amhlaidh é.

Leasú ar alt 1 den Phríomh-Acht.

3. —Leasaítear leis seo an Príomh-Acht trí na fo-ailt seo a leanas a chur in ionad fho-alt (2) d'alt l:

“ (2) If a person—

(a) on being duly summoned as a witness before a tribunal, without just cause or excuse disobeys the summons, or

(b) being in attendance as a witness refuses to take an oath or to make an affirmation when legally required by the tribunal to do so, or to produce any documents (which word shall be construed in this subsection and in subsection (1) of this section as including things) in his power or control legally required by the tribunal to be produced by him, or to answer any question to which the tribunal may legally require an answer, or

(c) wilfully gives evidence to a tribunal which is material to the inquiry to which the tribunal relates and which he knows to be false or does not believe to be true, or

(d) by act or omission, obstructs or hinders the tribunal in the performance of its functions, or

(e) fails, neglects or refuses to comply with the provisions of an order made by the tribunal, or

(f) does or omits to do any other thing and if such doing or omission would, if the tribunal had been the High Court, have been contempt of that Court,

the person shall be guilty of an offence.

(2A) (a) A person guilty of an offence under this section shall be liable on conviction on indictment to a fine not exceeding £10,000 or, at the discretion of the court, to imprisonment for a term not exceeding 2 years or to both such fine and such imprisonment.

(b) A justice of the District Court shall have jurisdiction to try summarily an offence under this section if—

(i) the justice is of opinion that the facts proved or alleged against a defendant charged with such an offence constitute a minor offence fit to be tried summarily,

(ii) the Director of Public Prosecutions consents, and

(iii) the defendant (on being informed by the justice of his right to be tried by a jury) does not object to being tried summarily,

and, upon conviction under this paragraph, the said defendant shall be liable to a fine not exceeding £500 or, at the discretion of the court, to imprisonment for a term not exceeding 12 months or to both such fine and such imprisonment.

(c) Section 13 of the Criminal Procedure Act, 1967 shall apply in relation to an offence under this section as if, in lieu of the penalties specified in subsection (3) of that section there were specified therein the penalties provided for by paragraph (b) of this subsection, and the reference in subsection (2) (a) of that section to the penalties provided for in subsection (3) of that section shall be construed accordingly.”

Orduithe ó bhinsí.

4. —Féadfaidh binse cibé orduithe a dhéanamh a mheasfaidh sé is gá chun críocha a fheidhmeanna, agus beidh aige, i ndáil lena ndéanamh, gach uile chumhacht, ceart agus pribhléid a dhílsítear don Ard-Chúirt nó do bhreitheamh den Chúirt sin maidir le horduithe a dhéanamh.

Gan fianaise a tugadh do bhinsí a bheith inghlactha in imeachtaí coiriúla.

5. —Ní bheidh ráiteas ná admháil a rinne duine os comhair binse nó le linn dó bheith á cheistiú de bhun choimisiún nó iarraidh a eisíodh faoi fho-alt (1) d'alt 1 den Phríomh-Acht inghlactha mar fhianaise in aghaidh an duine sin in aon imeachtaí coiriúla (seachas imeachtaí i ndáil le cion faoi fho-alt (2) (c) (a chuirtear isteach leis an Acht seo) den alt sin) agus forléireofar fo-alt (3) den alt sin agus beidh éifeacht leis dá réir sin.

Costais.

6. —(1) Más é tuairim binse, nó, má bhíonn níos mó ná comhalta amháin ar an mbinse, más é tuairim chathaoirleach an bhinse, go bhfuil leorchúiseanna ann, ag féachaint do chinntí an bhinse agus do gach ní ábhartha eile, le gur cothromasach sin a dhéanamh, féadfaidh an binse nó an cathaoirleach, de réir mar a bheidh, a ordú le hordú go ndéanfaidh aon duine a bheidh ainmnithe san ordú na costais go léir nó cuid de na costais a bhí ar aon duine eile a láithrigh os comhair an bhinse trí abhcóide nó aturnae, arna bhfómhas ag Máistir Fómhais na hArd-Chúirte, a íoc leis an duine eile sin.

(2) Beidh aon suim is iníoctha de bhun ordú faoin alt seo inghnóthaithe mar fhiach conartha shimplí in aon chúirt dlínse inniúla.

(3) Is as airgead a sholáthróidh an tOireachtas a íocfar aon suim is iníoctha ag an Aire Airgeadais de bhun ordú faoin alt seo.

Gearrtheideal agus comhlua.

7. —(1) Féadfar an tAcht um Binsí Fiosrúcháin (Fianaise) (Leasú), 1979 , a ghairm den Acht seo.

(2) Féadfar na hAchtanna um Binsí Fiosrúcháin (Fianaise), 1921 agus 1979, a ghairm den Tribunals of Inquiry (Evidence) Act, 1921, agus den Acht seo le chéile.


Na hAchtanna dá dTagraítear

Tribunals of Inquiry (Evidence) Act, 1921

1921, c. 7

An tAcht um Nós Imeachta Coiriúil, 1967

1967, Uimh. 12