2 1980

Uimhir 2 de 1980


AN tACHT AIRÍ AGUS RÚNAITHE (LEASÚ), 1980

[An tiontú oifigiúil]

ACHT DO LEASÚ AGUS DO LEATHNÚ NA nACHTANNA AIRÍ AGUS RÚNAITHE, 1924 GO 1977, AGUS DO LEASÚ ALT 2 DEN ACHT IONSTRAIMÍ REACHTÚLA, 1947 .

[18 Márta, 1980]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS:

Léiriú.

1. —San Acht seo—

ciallaíonn “Acht 1977” an tAcht Airí agus Rúnaithe (Leasú) (Uimh. 2), 1977 ;

ciallaíonn “Aire Stáit”, ach amháin in alt 6, Aire Stáit arna cheapadh faoi alt 1 d'Acht 1977.

Ní féidir thar 15 Aire Stáit a cheapadh.

2. —Leasaítear leis seo fo-alt (1) d'alt 1 d'Acht 1977 trí “cúig dhuine dhéag” a chur in ionad “deichniúr daoine” agus tá an fo-alt sin (1), arna leasú amhlaidh, leagtha amach sa Tábla a ghabhann leis an alt seo.

AN TÁBLA

(1) Féadfaidh an Rialtas, ar ainmniú an Taoisigh, cúig dhuine dhéag ar a mhéid, is comhaltaí de cheachtar Teach den Oireachtas, a cheapadh chun bheith ina nAirí Stáit ag Ranna Stáit, agus féadfaidh sé tráth ar bith, ar mholadh an Taoisigh, Aire Stáit a cheapfar amhlaidh a chur as oifig.

Aire Stáit do scor de bheith i seilbh oifige ar é a cheapadh ina chomhalta den Rialtas.

3. —I gcás a ndéanfar duine is Aire Stáit de thuras na huaire a cheapadh faoi Airteagal 13 den Bhunreacht chun bheith ina chomhalta den Rialtas, scoirfidh sé, ar é a cheapadh amhlaidh, de bheith i seilbh oifige mar Aire Stáit.

Aire Stáit d'éirí as oifig.

4. —Féadfaidh Aire Stáit éirí as a oifig trí litir a sheolfar chun an Taoisigh agus beidh éifeacht leis an éirí as ar an agus ón lá a ghlacfaidh an Taoiseach leis.

Cosaint.

5. —I gcás comhalta den Rialtas a ainmniú faoi alt 7 den Acht Airí agus Rúnaithe (Leasú), 1939 , chun oifig Aire Rialtais i gceannas ar Roinn Stáit a fheidhmiú, ní dhéanfaidh sin dochar ná difear do cheapadh ná do sheilbh oifige duine a bheidh i seilbh oifig Aire Stáit ag an Roinn sin tráth an ainmnithe sin.

Leasú ar alt 2 den Acht Ionstraimí Reachtúla, 1947 .

6. —Déanfar alt 2 (1) (b) den Acht Ionstraimí Reachtúla, 1947 , a fhorléiriú agus beidh éifeacht leis ionann is dá mba thagairt d'aon Aire Stáit ag Roinn Stáit an tagairt i bhfomhír (iv) d'aon Rúnaí Parlaiminte.

Aisghairm.

7. —Aisghairtear leis seo alt 3 (3) den Acht Airí agus Rúnaithe (Leasú), 1973 .

Gearrtheideal, forléiriú agus omhlua.

8. —(1) Féadfar an tAcht Airí agus Rúnaithe (Leasú), 1980 , a ghairm den Acht seo.

(2) Forléireofar na hAchtanna Airí agus Rúnaithe, 1924 go 1977, agus an tAcht seo, ach amháin alt 6, mar aon ní amháin.

(3) Féadfar na hAchtanna Airí agus Rúnaithe, 1924 go 1980, a ghairm de na hAchtanna Airí agus Rúnaithe, 1924 go 1977, agus den Acht seo le chéile.

(4) Féadfar na hAchtanna Ionstraimí Reachtúla, 1947 go 1980, a ghairm de na hAchtanna Ionstraimí Reachtúla, 1947 agus 1955, agus d'alt 6 den Acht seo le chéile.

Na hAchtanna dá dTagraítear

An tAcht Airí agus Rúnaithe (Leasú), 1939

1939, Uimh. 36

An tAcht Airí agus Rúnaithe (Leasú), 1973

1973, Uimh. 14

An tAcht Airí agus Rúnaithe (Leasú) (Uimh. 2), 1977

1977, Uimh. 28

Na hAchtanna Airí agus Rúnaithe, 1924 go 1977

An tAcht lonstraimí Reachtúla, 1947

1947, Uimh. 44

Na hAchtanna lonstraimí Reachtúla, 1947 agus 1955