An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (CUID VI Ilghnéitheach) Ar Aghaidh (AN DARA SCEIDEAL Na Rátaí Dleachta Máil ar Bhiotáille)

14 1980

AN tACHT AIRGEADAIS, 1980

AN CHÉAD SCEIDEAL

Leasú ar Achtacháin

Alt 4.

CUID I

Leasuithe de dhroim Athruithe ar Fhaoisimh Phearsanta

1. Leasaítear leis seo alt 141 (1A) den Acht Cánach Ioncaim, 1967

(a) trí “£195” a chur in ionad “£218” i mír (a),

agus

(b) trí “£390” a chur in ionad “£320” gach áit a bhfuil sé i míreanna (b) agus (c).

2. Leasaítear leis seo alt 3 den Acht Airgeadais, 1969 , trí “£330” a chur in ionad “£165” i bhfo-alt (1).

CUID II

Forálacha maidir le Sochair Scoir Áirithe, etc.

Alt 10.

“SCEIDEAL 3

Faoisimh maidir le Cáin a Mhuirearaítear ar Íocaíochtaí ar Scor, etc.

Réamhráiteach

1. Lamhálfar faoiseamh de réir na bhforálacha seo a leanas den Sceideal seo maidir le cáin is inmhuirearaithe de bhua alt 114, i gcás éileamh a dhéanamh go cuí de réir alt 115.

2. Ní bheidh éilitheoir i dteideal faoisimh faoin Sceideal seo maidir le haon ioncam a mbeidh sé i dteideal an cháin air a mhuirearú in aghaidh aon duine eile, nó í a bhaint, a choimeád nó a ghnóthú as aon íocaíocht a dhlíonn sé a dhéanamh le haon duine eile.

Faoiseamh trí shuimeanna is inmhuirearaithe a laghdú

3. Le linn an muirear i leith cánach i ndáil le híocaíocht is inchurtha faoi cháin faoi alt 114 a bheith á ríomh, bainfear as an íocaíocht suim is comhionann leis an méid (más aon mhéid é) atá de bhreis ar £6,000 ag an sochar aoisliúntais caipitiúil caighdeánach don oifig nó don fhostaíocht ar ina leith an íocaíocht.

4. Sa Sceideal seo ciallaíonn ‘an sochar aoisliúntais caipitiúil caighdeánach’, i ndáil le hoifig nó fostaíocht, suim a ríomhfar mar a leanas, is é sin le rá—

(a) déanfar amach an meánmhéid do bhliain amháin de dhíolaíochtaí oifige nó fostaíochta an tsealbhóra in aghaidh na dtrí bliana deiridh dá sheirbhís roimh an dáta iomchuí (nó in aghaidh tréimhse iomlán a sheirbhíse más giorra ná trí bliana í);

(b) déanfar an fichiú cuid den mhéid a dhéanfar amach ag (a) a iolrú ar an slánuimhir de bhlianta iomlána seirbhíse a thug an sealbhóir san oifig nó san fhostaíocht; agus

(c) bainfear as an toradh ag (b) suim is comhionann le méid, nó, de réir mar a bheidh, le luach, ar an dáta iomchuí, aon chnapshuim (nach inchurtha faoi cháin) atá faighte nó infhaighte ag an sealbhóir i leith na hoifige nó na fostaíochta de bhun aon scéim nó ciste den sórt dá dtagraítear in alt 115 (1) (d).

5. I gcás cáin a bheith inmhuirearaithe faoi alt 114 i leith dhá íocaíocht nó níos mó lena mbaineann mír 3, ar íocaíochtaí iad a rinneadh leis an duine céanna nó i leith an duine chéanna i ndáil leis an oifig nó leis an bhfostaíocht chéanna nó i ndáil le hoifigí nó fostaíochtaí éagsúla faoin bhfostóir céanna nó faoi fhostóirí comhlachaithe, ansin—

(a) beidh feidhm ag mír 3 ionann agus dá mba é a bhí sna híocaíochtaí sin aon íocaíocht amháin ar cóimhéid le méid comhiomlán na n-íocaíochtaí sin agus, i gcás iad a dhéanamh i leith oifigí nó fostaíochtaí éagsúla, ionann is dá mba é a bhí sa sochar aoisliúntais caipitiúil caighdeánach méid ar cóimhéid le suim na sochar aoisliúntais caipitiúil caighdéanach do na hoifigí nó do na fostaíochtaí sin;

(b) i gcás ina measfar gur ioncam do bhlianta measúnachta éagsúla na híocaíochtaí, is é an faoiseamh a bheidh le deonú faoin mír sin i leith íocaíocht is inmhuirearaithe i leith aon bhliain mheasúnachta an méid a bheidh de bhreis ag an bhfaoiseamh arna ríomh de réir na forála sin roimhe seo i leith na híocaíochta sin agus aon íocaíochtaí is inmhuirearaithe i leith blianta measúnachta roimhe sin ar an bhfaoiseamh i leith na n-íocaíochtaí is déanaí a luaitear; agus má tharlaíonn i gcás an sochar aoisliúntais caipitiúil caighdeánach d'oifig nó d'fhostaíocht ar ina leith a rinneadh dhá cheann nó níos mó de na híocaíochtaí nach é an sochar céanna é maidir le gach ceann de na híocaíochtaí sin, measfar chun críocha na míre seo é a bheith ar cóimhéid leis an gceann is mó de na sochair sin.

6. (a) Le linn an muirear i leith cánach maidir le híocaíocht is inchurtha faoi cháin faoi alt 114 a bheith á ríomh i gcás éilitheora, má bhíonn an t-éilitheoir gan éileamh a bheith déanta aige roimhe sin faoi alt 115 agus i gcás nár mhó ná £4,000 an tsuim chaipitil iomchuí (más aon suim í) i ndáil leis an oifig nó leis an bhfostaíocht ar ina leith a dhéantar an íocaíocht, nó a bhfuil an íocaíocht ina leith faighte nó infhaighte aige, bainfidh alt 115 (3) agus mír 3 leis an íocaíocht sin ionann agus dá mba éard í gach tagairt do £6,000 tagairt do £6,000 arna mhéadú an méid ar mó ná an tsuim chaipitil iomchuí sin £4,000.

(b) Sa mhír seo ciallaíonn ‘an tsuim chaipitil iomchuí i ndáil le hoifig nó le fostaíocht’ méid nó luach, ar an dáta iomchuí, aon chnapshuime (nach inchurtha faoi cháin), nó, má bhíonn níos mó ná cnapshuim amháin den sórt sin ann, comhiomlán na méideanna nó na luachanna sin atá faighte nó infhaighte ag an éilitheoir de bhun aon scéim nó ciste den sórt dá dtagraítear in alt 115 (1) (d) i leith na hoifige nó na fostaíochta.

7. Le linn an muirear i leith cánach maidir le híocaíocht is inchurtha faoi cháin faoi alt 114 a bheith á ríomh, ar íocaíocht í a rinneadh i leith oifig nó fostaíocht inar seirbhís choigríche cuid de sheirbhís an tsealbhóra, bainfear as an íocaíocht (i dteannta aon asbhaint a lamháiltear faoi na forálacha sin roimhe seo den Sceideal seo) suim a mbeidh idir í agus an méid ab inchurtha faoi cháin ar leith ón mír seo an chomhréir chéanna atá idir fad na seirbhíse coigríche agus fad na seirbhíse roimh an dáta iomchuí.

Faoiseamh trí cháin a laghdú

8. I gcás aon íocaíocht is inchurtha faoi cháin faoi alt 114, lamhálfar faoiseamh trí mhéid a bhaint as an gcáin is inmhuirearaithe de bhua an ailt sin is ionann agus an méid a chinnfear de réir na foirmle—

A -(P×

T

__

I

)

i gcás—

arb é A an méid cánach ab inmhuirearaithe ar leith ón mír seo maidir le hioncam iomlán shealbhóir nó iarshealbhóir na hoifige nó na fostaíochta don bhliain mheasúnachta a n-áirítear gur ioncam dá cuid an íocaíocht tar éis an méid cánach ab inmhuirearaithe amhlaidh dá mba nach ndearnadh an íocaíocht a bhaint as an méid sin cánach;

arb é P méid na híocaíochta sin tar éis aon fhaoiseamh is infheidhme ina leith faoi na forálacha sin roimhe seo den Sceideal seo a asbhaint;

arb é T comhiomlán na méideanna cánach is inmhuirearaithe i leith ioncam iomlán shealbhóir nó iarshealbhóir na hoifige nó na fostaíochta ar feadh na gcúig bliana measúnachta díreach roimh an mbliain mheasúnachta a n-áirítear gur ioncam dá cuid an íocaíocht sula ndéantar aon fhaoiseamh dá bhforáiltear le halt 361 den Acht Cánach Ioncaim, 1967 , a chur i gcuntas;

arb é I comhiomlán ioncam inchánach shealbhóir nó iarshealbhóir na hoifige nó na fostaíochta ar feadh na gcúig bliana measúnachta sin.

9. I gcás cáin a bheith inmhuirearaithe faoi alt 114 maidir le dhá íocaíocht nó níos mó a rinneadh leis an duine céanna nó i leith an duine chéanna i ndáil leis an oifig nó leis an bhfostaíocht chéanna agus go mbeidh sí inmhuirearaithe in aghaidh na bliana measúnachta céanna, áireofar chun críocha mhír 8 gur aon íocaíocht amháin na híocaíochtaí de mhéid is ionann agus a méid comhiomlán.

10. I gcás cáin a bheith imhuirearaithe faoi alt 114 maidir le dhá íocaíocht nó níos mó a rinneadh leis an duine céanna nó i leith an duine chéanna i ndáil le hoifigí nó fostaíochtaí éagsúla agus go mbeidh sí inmhuirearaithe amhlaidh in aghaidh na bliana measúnachta céanna, beidh feidhm ag míreanna 8 agus 9 amhail is dá mba i ndáil leis an oifig nó leis an bhfostaíocht chéanna a rinneadh na híocaíochtaí sin.

Forlíontach

11. Aon tagairt sna forálacha sin roimhe seo den Sceideal seo d'íocaíocht a bhfuil cáin inmhuirearaithe ina leith faoi alt 114 is tagairt í don oiread sin den íocaíocht sin is inchurtha faoi cháin tar éis an faoiseamh is infheidhme ina leith faoi alt 115 (3) a asbhaint.

12. Sa Sceideal seo ciallaíonn ‘an dáta iomchuí’, i ndáil le híocaíoch nach íocaíocht mar iomalartú ar íocaíochtaí bliantúla nó ar íocaíochta tréimhsiúla eile, dáta an fhoirceanta nó an athraithe ar ina leith a rinneadh í agus, i ndáil le híocaíocht mar iomalartú ar íocaíochtaí bliantúla nó ar íocaíochtaí tréimhsiúla eile, dáta an fhoirceanta nó an athraithe ar ina leith a dhéanfaí na híocaíochtaí sin.

13. Sa Sceideal seo ciallaíonn ‘seirbhís choigríche’, i ndáil le hoifig nó le fostaíocht, seirbhís de chineál a fhágann—

(a) nach raibh cáin inmhuirearaithe i leith díolaíochtaí na hoifige nó na fostaíochta, nó

(b) toisc gurbh oifig nó fostaíocht faoi Sceideal E an oifig nó an fhostaíocht, nach raibh cáin faoin Sceideal sin inmhuirearaithe i leith iomlán na ndíolaíochtaí ón gcéanna, nó

(c) toisc go meastar gur seilbh in áit lasmuigh den Stát de réir bhrí Chás III de Sceideal D an oifig nó an fhostaíocht, nach raibh cáin i leith an ioncaim ón gcéanna le ríomh de réir alt 76 (1).

14. Aon tagairt sa Sceideal seo don mhéid cánach is inmhuirearaithe nó ab inmhuirearaithe ar dhuine is tagairt í don mhéid cánach is inmhuirearaithe nó ab inmhuirearaithe air trí mheasúnacht nó trí asbhaint.”.

CUID III

Leasuithe de dhroim Forálacha a bhaineann le Cánachas ar Dhaoine Pósta

Alt 19.

1. Leasaítear leis seo an tAcht Cánach Ioncaim, 1967 , de réir na bhforálacha seo a leanas den mhír seo:

(a) in alt 82 (3), in ionad an dara habairt, cuirfear:

“San fho-alt seo agus i bhfo-alt (4), déanfar na tagairti do bhrabúis nó do ghnóchain a thagann chun banchéile a fhorléiriú mar thagairtí nach bhfolaíonn ach brabúis nó gnóchain a áirítear mar ioncam de chuid an fhearchéile de bhua alt 194 (1) agus déanfar an tagairt do bhrabúis nó do ghnóchain a thagann chun fearchéile a fhorléiriú dá réir sin.”,

(b) in alt 139, in ionad “an asbhaint níos airde faoi alt 138 (1)” i mír (b) den choinníoll a ghabhann le fo-alt (1) agus in ionad “na hasbhainte níos airde faoi alt 138 (1)” i bhfo-alt (4), cuirfear “asbhaint a luaitear in alt 138 (a)”,

(c) in alt 145 (2), i ndiaidh “fear pósta”, cuirfear isteach “a mheasúnaítear i leith cánach de réir fhorálacha alt 194”,

(d) in alt 183 (7) in ionad “193 (6)” cuirfear “197(6)”,

(e) in alt 307 (2) (a) (i), i ndiaidh “ioncam eile na pearsan aonair” cuirfear isteach “agus, i gcás ina bhfuil an phearsa aonair nó, i gcás gur banchéile í, a fearchéile, measúnaithe i leith cánach de réir fhorálacha alt 194”,

(f) i gColún 1 de Sceideal 15, scriosfar “alt 193 (5)” agus “alt 198”.

2. Leasaítear leis seo alt 12 den Acht Airgeadais, 1967 , de réir na bhforálacha seo a leanas den mhír seo:

(a) i bhfo-alt (1), sa mhíniú ar “cleithiúnach”, in ionad “an asbhaint níos airde faoi alt 138 (1)” cuirfear “asbhaint a luaitear in alt 138 (a),” agus

(b) i bhfo-alt (3) (a), i ndiaidh “lena fearchéile” cuirfear isteach “agus go measúnaítear eisean i leith cánach de réir fhorálacha alt 194 den Acht Cánach Ioncaim, 1967 ,”.

3. Leasaítear leis seo alt 3 (1) (a) den Acht Airgeadais, 1969 , tríd an bhfomhír seo a leanas a chur in ionad fhomhír (ii):

“(ii) go raibh a bhanchéile, agus eisean ina fhearchéile atá measúnaithe in aghaidh na bliana measúnachta iomchuí i leith cánach de réir fhorálacha alt 194 den Acht Cánach Ioncaim, 1967 , faoi éagumas iomlán le héiglíocht choirp nó mheabhrach ar feadh na bliana sin, agus”.

4. Leasaítear leis seo an tAcht Airgeadais, 1974 , de réir na bhforálacha seo a leanas den mhír seo:

(a) in alt 8 (1), trí “agus go bhfuil seisean measúnaithe i leith cánach de réir fhorálacha alt 194 den Acht Cánach Ioncaim, 1967 ” a chur isteach i ndiaidh “in aontíos leis” sa dá áit ina bhfuil sé, agus

(b) in alt 28 (6), trí “197(6)” a chur in ionad “193”.

5. Aisghairtear leis seo fo-ailt (6) agus (8) d'alt 3 den Acht Airgeadais, 1969 , alt 3 den Acht Airgeadais, 1978 , agus alt 7 (2) (b) den Acht Airgeadais, 1979 .

6. Leasaítear leis seo alt 11(3) den Acht Airgeadais, 1976 , trí “Chaibidil I de Chuid IX” a chur in ionad “alt 192”.