39 1980


Uimhir 39 de 1980


AN tACHT UM LOINGEAS ÉIREANN TEORANTA (LEASÚ), 1980

[An tiontú oifigiúil]

ACHT DO LEASÚ NA nACHTANNA UM LOINGEAS ÉIREANN TEORANTA, 1947 AGUS 1959. [23 Nollaig, 1980]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS:

Léiriú.

1. —San Acht seo—

ciallaíonn “an Príomh-Acht” an tAcht um Loingeas Éireann Teoranta, 1947 ;

ciallaíonn “Acht 1959” an tAcht um Loingeas Éireann Teoranta (Leasú), 1959 .

Leasú ar alt 2 (1) den Phríomh-Acht.

2. —Déantar leis seo alt 2 den Phríomh-Acht a leasú trí “£22,000,000” a chur in ionad “£12,000,000” (a cuireadh isteach le hAcht 1959) i bhfo-alt (1) agus tá an fo-alt sin, arna leasú amhlaidh, leagtha amach sa Tábla a ghabhann leis an alt seo.

AN TÁBLA

(1) D'ainneoin aon ní sna hAchta Cuideachtan, 1908 go 1924, nó i meabhrán nó airteagail chomhlachais na Cuideachtan, féadfaidh an Chuideachta a gcaipiteal a mhéadú go dtí suim iomlán nach mó ná £22,000,000, agus chuige sin féadfaid, faoi réir forál an Achta seo, pé athruithe is iomchuí a dhéanamh ar a meabhrán agus a n-airteagail chomhlachais.

Leasú ar alt 9 den Phríomh-Acht.

3. —Déantar leis seo alt 9 den Phríomh-Acht a leasú—

(a) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur in ionad fho-alt (1):

“(1) Féadfaidh an tAire, tar éis dó dul i gcomhairle leis an Aire Iompair, a ráthú, i cibé foirm agus slí agus i cibé airgead (lena n-áirítear airgead in airgead reatha seachas airgead reatha an Stáit) agus ar cibé téarmaí agus coinníollacha is oiriúnach leis, go n-aisíocfaidh an Chuideachta go cuí príomhshuim aon airgid a gheobhaidh an Chuideachta ar iasacht lena thoiliú nó go n-íocfar an t-ús ar an airgead sin nó go n-aisíocfar an phríomhshuim sin agus go n-íocfar an t-ús sin.”,

(b) trí “£15,000,000” a chur in ionad “£5,000,000” (a cuireadh isteach le hAht 1959) i bhfo-alt (2), agus

(c) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (9):

“(10) I ndáil le ráthaíocht dá dtagraítear i bhfo-alt (1) den alt seo agus a tugadh in airgead in airgead reatha seachas airgead reatha an Stáit—

(a) glacfar leis na tagairtí do phríomhshuim i bhfo-alt (1) den alt seo mar thagairt do choibhéis na príomhshuime iarbhír in airgead reatha an Stáit, agus an choibhéis sin a ríomh de réir an ráta iomlaoide tráth na ráthaíochta a thabhairt,

(b) glacfar le gach ceann de na tagairtí d'airgead i bhfo-ailt (5), (6), (7), (8) agus (9) den alt seo mar thagairt do chostas an airgid iarbhír in airgead reatha an Stáit.”,

agus tá an fo-alt sin (2), arna leasú amhlaidh, leagtha amach sa Tábla a ghabhann leis an alt seo.

AN TÁBLA

(2) Ní dhéanfaidh an tAire na cumhachta a bheirtear le fo-alt (1) den alt seo d'fheidhmiú i slí gur mó ná £15,000,000 iomlán, nó comhiomlán, an bhunairgid a dhlífeas sé d'aisíoc aon tráth áirithe ar scór aon ráthaíochta nó ráthaíocht faoin alt seo a bheas i bhfeidhm de thuras na huaire maraon le méid an bhunairgid (más ann) a bheas íoctha ag an Aire roimhe sin ar scór aon ráthaíocht faoin alt seo agus ná beidh aisíoctha.

Gearrtheideal comhlua agus forléiriú.

4. —(1) Féadfar an tAcht um Loingeas Éireann Teoranta, (Leasú), 1980, a ghairm den Acht seo.

(2) Féadfar na hAchtanna um Loingeas Éireann Teoranta, 1947 go 1980, a ghairm de na hAchtanna um Loingeas Éireann Teoranta, 1947 agus 1959, agus den Acht seo le chéile agus forléireofar iad le chéile mar aon Acht amháin.


Na hAchtanna dá dTagraítear

Na hAchtanna um Loingeas Éireann Teoranta, 1947 agus 1959

An tAcht um Loingeas Éireann Teoranta (Leasú), 1959

1959, Uimh. 3

An tAcht um Loingeas Éireann Teoranta, 1947

1947, Uimh. 37