An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (CUID II Tionóntachtaí Teaghaisí Áirithe)

6 1982

ACHT NA dTITHE (TEAGHAISÍ PRÍOBHÁIDEACHA AR CÍOS), 1982

CUID III

Teaghaisí Cíosa—Clárú, Cíos-Leabhair, Caighdeáin

Teaghaisí cíosa a chlárú.

24. —(1) Déanfaidh an tAire rialacháin á cheangal ar thiarnaí talún aon aicme teaghaise a bheidh ligthe ar cíos tionóntacht gach teaghaise acu a chlárú leis an údarás tithíochta ar ina limistéar feidhmiúcháin a bheidh an teaghais agus cibé sonraí a thabhairt a shonróidh na rialacháin, lena n-áirítear ainm agus seoladh an tiarna talún agus an tionónta agus méid an chíosa.

(2) Sna rialacháin beidh cibé forálacha a mheasfaidh an tAire is gá chun críocha an ailt seo.

(3) Forálfaidh na rialacháin go gcuirfear ag gabháil le hiarratas ar theaghais a chlárú cibé táille a fhorordóidh an tAire ó am go ham le rialacháin.

(4) Coimeádfaidh údarás tithíochta clár (dá ngairtear an clár san alt seo) chun críocha an ailt seo i leith na dteaghaisí go léir i limistéar feidhmiúcháin an údaráis lena mbaineann rialacháin faoin alt seo agus cuirfidh an t-údarás sa chlár na taifid sin go léir is iomchuí ó am go ham de réir an ailt seo agus de réir rialachán arna ndéanamh ag an Aire.

(5) Coimeádfar an clár ag oifigí an údaráis tithíochta agus beidh sé ar fáil lena iniúchadh le linn gnáth-uaire oifige.

(6) Aon doiciméad a airbheartaíonn gur cóip é de thaifead sa chlár agus a bheith deimhnithe mar chóip dhílis ag oifigeach don údarás tithíochta is fianaise prima facie é ar an taifead agus ní gá a chruthú gurb é síniú an oifigigh sin é ná gurbh é an t-oifigeach sin a bhí ann dáiríre.

(7) Féadfar fianaise faoi thaifead sa chlár a thabhairt trí chóip den taifead, agus í deimhnithe de réir fho-alt (6), a thabhairt ar aird agus ní gá an clár a thabhairt ar aird.

(8) I gcás iarratas a dhéanamh chun údaráis tithíochta ar chóip de thaifead sa chlár, déanfar an chóip a eisiúint chun an iarratasóra ar é d'íoc cibé táille (más aon táille í) maidir le gach taifead a fhorordóidh an tAire le rialacháin ó am go ham.

(9) Déanfar na táillí go léir a gheobhaidh údarás tithíochta de bhua rialachán faoin alt seo a íoc, i gcás comhairle contae, isteach i gciste an chontae agus, i gcás bardas contaebhuirge nó buirge eile nó comhairle cheantair uirbigh, isteach i gciste an bhardais.

Cíos-leabhair.

25. —(1) Déanfaidh an tAire rialacháin á cheangal ar thiarnaí talún aon aicme teaghaise a bheidh ligthe ar cíos cíos-leabhar nó doiciméad eile dá shamhail a sholáthar do thionónta teaghaise den aicme sin lena úsáid i leith na teaghaise.

(2) Forordóidh na rialacháin, i ndáil leis an gcíos-leabhar nó an doiciméad dá shamhail—

(a) na sonraí a bheidh le cur ann,

(b) ceanglais faoina úsáid go cóir, agus

(c) cibé nithe eile a mheasfaidh an tAire is gá.

Caighdeáin do theaghaisí cíosa.

26. —(1) Déanfaidh an tAire rialacháin a fhorordóidh caighdeáin d'aon aicme teaghaise a bheidh ligthe ar cíos.

(2) Forordóidh na rialacháin, go sonrach, caighdeáin maidir leis na nithe seo a leanas—

(a) cineál agus bail na cóiríochta, na hiarmhaise agus na bhfearas,

(b) na teaghaisí a choimeád i ndeisriocht agus i leorstaid ghlaineachta,

(c) aerú agus soilsiú,

(d) soláthairtí uisce, saoráidí sláintíochta agus draenáil a chur ar fáil,

(e) téamh agus cócaireacht, agus

(f) cóiríocht chun bia a stóráil agus saoráidí lena réiteach.

(3) Féadfaidh duine a bheidh údaraithe chuige sin ag an údarás tithíochta dul isteach gach uile thráth réasúnach in aon teaghais lena mbaineann rialacháin faoin alt seo agus an teaghais a iniúchadh.

(4) I gcás nach mbeidh ceanglas de chuid rialacháin á chomhlíonadh, féadfaidh an t-údarás tithíochta, tar éis fógra 21 lá ar a laghad i scríbhinn a thabhairt do thiarna talún agus do thionónta na teaghaise i gceist, aon obair is gá a dhéanamh chun a áirithiú go gcomhlíonann an teaghais ceanglais na rialachán agus féadfaidh an t-údarás aon chaiteachais a thabhóidh sé go réasúnach i ndáil leis sin a ghnóthú ón tiarna talún mar fhiach conartha shimplí i gcúirt dlínse inniúla.

(5) Féadfaidh tiarna talún ar a seirbheálfar fógra faoi fho-alt (4) achomharc a dhéanamh chun na Cúirte Dúiche sa dúiche Cúirte Dúiche ina bhfuil an teaghais i gceist á iarraidh uirthi an fógra a chur ar ceal agus ní dhéanfaidh an t-údáras tithíochta obair ar bith go dtí go ndéanfar cinneadh ar an acomharc.

(6) Ar theacht i ngníomh do rialacháin faoin alt seo maidir le haicme teaghaise, scoirfidh aon fhodhlíthe faoi alt 70 d'Acht na dTithe, 1966 , a bheidh i bhfeidhm maidir leis an aicme teaghaise sin, d'éifeacht a bheith leo agus ní dhéanfar aon fhodhlíthe dá éis sin faoin alt sin maidir leis an aicme teaghaise sin.

Cionta.

27. —(1) Aon duine a chuirfidh cosc ar dhuine a bheidh údaraithe go cuí faoi alt 26 (3) agus aon duine a sháróidh rialachán faoin gCuid seo beidh sé ciontach i gcion agus, ar é a chiontú go hachomair, dlífear fíneáil nach mó ná £500 a chur air.

(2) I gcás ina gcruthófar maidir le cion faoi fho-alt (1) a rinne comhlacht corpraithe go ndearnadh é le toiliú nó le cúlcheadú, nó gurb inchurtha é i leith aon fhaillí ar thaobh, aon duine (nó aon duine ag gníomhú thar a cheann) is stiúrthóir, bainisteoir nó rúnaí de chuid an chomhlachta sin, beidh an duine sin nó an duine a bheidh ag gníomhú amhlaidh, cibé acu é, ciontach sa chion sin.

(3) Is é an t-údarás tithíochta a bheidh freagrach as rialacháin faoin gCuid seo a chur i bhfeidhm.

(4) Féadfaidh an t-údarás tithíochta cion faoin alt seo a ionchúiseamh.

(5) D'ainneoin alt 10 (4) den Petty Sessions (Ireland) Act, 1851, féadfar imeachtaí maidir le cion faoin alt seo a thionscnamh tráth ar bith laistigh de dhá mhí dhéag ó dháta an chiona.


Na hAchtanna dá dTagraítear

Na hAchtanna Uchtála, 1952 go 1976

Achtanna na gCuideachtaí, 1963 agus 1977

An tAcht um Chaomhnú Áras an Teaghlaigh, 1976

1976, Uimh. 27

Acht na dTithe, 1966

1966, Uimh. 21

An tAcht um Thiarnaí Talún agus Tionóntaí (Leasú), 1971

1971, Uimh. 30

An tAcht um Thiarnaí Talún agus Tionóntaí (Leasú), 1980

1980, Uimh. 10

An tAcht Rialtais Áitiúil (Pleanáil agus Forbairt), 1963

1963, Uimh. 28

Petty Sessions (Ireland) Act, 1851

1851, c. 93

An tAcht Srianta Cíosa, 1960

1960, Uimh. 42

An tAcht Srianta Cíosa (Leasú), 1967

1967, Uimh. 10

Na hAchtanna Srianta Cíosa, 1960 go 1981

An tAcht Srianta Cíosa (Forálacha Sealadacha), 1981

1981, Uimh. 26

An tAcht Leasa Shóisialaigh (Comhdhlúthú), 1981

1981, Uimh. 1

Summary Jurisdiction (Ireland) Act, 1851

1851, c. 92