An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (Caibidil X Frithsheachaint agus Frithimghabháil) Ar Aghaidh (CUID III Cáin Bhreisluacha)

14 1982

AN tACHT AIRGEADAIS, 1982

CUID II

Custaim agus Mál

Léiriú (Cuid II).

64. —Sa Chuid seo ciallaíonn “Ordú 1975” an tOrdú d'Fhorchur Dleachtanna (Uimh. 221) (Dleachtanna Máil), 1975 (I.R. Uimh. 307 de 1975).

Dleacht ar thaisteal coigríche.

65. —(1) San alt seo—

ciallaíonn “aerárthach” aerárthach atá oiriúnach chun breis agus cúig phaisinéir déag a iompar;

ciallaíonn “iompróir” duine (is duine a bhíonn ag gabháil d'iompar daoine i longa nó in aerárthaí) a dhéanfaidh comhaontú, mar phríomhaí, chun duine a iompar i long nó in aerárthach leis an duine a bheidh le hiompar amhlaidh nó le duine (nach duine a bhíonn ag gabháil d'iompar daoine i longa nó in aerárthaí) a bheidh ag gníomhú thar ceann an duine dheiridh sin;

ciallaíonn “ticéad paisinéara” doiciméad, a bhaineann le hiompar duine amháin nó níos mó, arna eisiúint ar scór conartha a bhaineann go hiomlán nó go páirteach le hiompar;

ciallaíonn “long” aon soitheach farraige atá oiriúnach chun breis agus caoga paisinéir a iompar agus folaíonn sé sciorrárthach;

ciallaíonn “an Ríocht Aontaithe” Tuaisceart Éireann, an Bhreatain Mhór agus Oileán Mhanann.

(2) (a) Déanfar dleacht máil a mhuirearú, a thobhach agus a íoc ar gach uile thicéad paisinéara a eiseofar sa Stát an lú lá de Mheán Fómhair, 1982, nó aon lá dá éis, agus a bhainfidh go hiomlán nó go páirteach le hiompar i long nó in aerárthach ar thuras nó eitilt, de réir mar a bheidh, a thosóidh sa Stát agus ar ceann scríbe dó áit, seachas Tuaisceart Éireann, lasmuigh den Stát.

(b) Déanfar an dleacht máil a fhorchuirtear le mír (a) den fho-alt seo a íoc cibé tráth nó tráthanna agus ar cibé modh a bheidh sonraithe i rialacháin arna ndéanamh ag na Coimisinéirí Ioncaim.

(3) (a) San fho-alt seo ní fholóidh “duine” duine nach dtoibhítear aon mhuirear as é a iompar.

(b) Is iad seo a leanas na rátaí ar dá réir a íocfar an dleacht máil a fhorchuirtear le fo-alt (2) den alt seo—

(i) £3 in aghaidh gach duine a bhfuil a iompar údaraithe le ticéad paisinéara a bhaineann le hiompar in aerárthach ar eitilt go dtí ceann scríbe (seachas ceann scríbe i dTuaisceart Éireann) lasmuigh den Stát,

(ii) £3 in aghaidh gach duine a bhfuil a iompar údaraithe le ticeád paisinéara a bhaineann le hiompar i long ar thuras go dtí ceann scríbe (seachas ceann scríbe sa Ríocht Aontaithe) lasmuigh den Stát,

(iii) £2 in aghaidh gach duine a bhfuil a iompar údaraithe le ticéad paisinéara a bhaineann le hiompar i long ar thuras go dtí ceann scríbe sa Bhreatain Mhór nó ar Oileán Mhanann.

(4) (a) Dlífidh iompróir an dleacht máil a fhorchuirtear le fo-alt (2) den alt seo a íoc maidir le ticéid phaisinéirí arna n-eisiúint aige féin nó ag duine eile (nach iompróir) thar a cheann.

(b) I gcás ina ndéanfaidh duine seachas duine a shonraítear i mír (a) den fho-alt seo ticéad paisinéara a eisiúint, is é an duine is iompróir, i ndáil leis an turas nó an eitilt ar a n-iomprófar an duine ag a bhfuil an ticéad sin, a dhlífidh an dleacht máil a fhorchuirtear le fo-alt (2) den alt seo a íoc.

(5) D'ainneoin fhorálacha fho-alt (2) den alt seo agus faoi réir aon rialacháin a bheidh i bhfeidhm de thuras na huaire faoin alt seo, ní dhéanfar an dleacht máil a fhorchuirtear leis an bhfo-alt sin a mhuirearú maidir le ticéad paisinéara—

(a) a bhaineann le duine nach dtoibhítear aon mhuirear as é a iompar, nó

(b) chun duine a iompar in aerárthach nó i long, ar eitilt nó ar thuras, de réir mar a bheidh, ar a bhfuil an t-aerárthach nó an long in úsáid go heisiatach chun críocha Stáit nó míleata, nó

(c) a bhaineann le duine faoi bhun dhá bhliain d'aois, nó

(d) a bhaineann le duine a thugtar ó áit go háit i gcathaoir rothaí nó ar shínteán mar gheall ar mhíthreoir nó éiglíocht coirp, nó

(e) chun duine a bhfuil míthreoir nó éiglíocht coirp nó meabhrach tromaí air a iompar in aerárthach ar eitilt, nach eitilt sceidealta, go dtí ionad oilithreachta crábhaidh a bhfuil cáil idirnáisiúnta air.

(6) Duine a dhlífidh an dleacht máil a fhorchuirtear le fo-alt (2) den alt seo a íoc, ach nach ndéanfaidh an dleacht máil sin a íoc de réir an fho-ailt sin nó nach n-áiritheoidh go n-íocfar í de réir fho-alt (7) den alt seo, beidh sé ciontach i gcion agus dlífear, ar é a chiontú go hachomair, pionós máil £800 a chur air.

(7) D'ainneoin fhorálacha fho-alt (2) den alt seo, féadfaidh na Coimisinéirí Ioncaim, ach cibé coinníollacha a bheith comhlíonta is cuí leo a fhorchur chun a áirithiú go n-íocfar an dleacht máil a fhorchuirtear leis an bhfo-alt sin (2), cead a thabhairt íoc na dleachta máil sin a chur siar go ceann cibé tréimhse a cheapfaidh siad le rialacháin.

(8) Aon uair a shuífear chun sástacht na gCoimisinéirí Ioncaim gur muirearaíodh nó gur íocadh an dleacht máil a fhorchuirtear le fo-alt (2) den alt seo—

(a) trí dhearmad, nó

(b) maidir le ticéad paisinéara nár úsáideadh,

féadfar an dleacht máil sin a loghadh nó a aisíoc, de réir mar a bheidh, faoi réir cibé coinníollacha is cuí leis na Coimisinéirí Ioncaim a fhorchur.

(9) (a) Féadfaidh Oifigeach Custam agus Máil, gach tráth réasúnach, dul isteach in aon áitreabh nó dul ar bord aerárthaigh nó loinge a gcreidfidh an t-oifigeach le réasún go bhfuil ticéid phaisinéirí á gcoinneáil ann a bhfuil nó a raibh an dleacht máil a fhorchuirtear leis an alt seo inmhuirearaithe ina leith nó go bhfuil leabhair nó doiciméid eile a bhaineann le heisiúint ticéad paisinéirí den sórt sin á gcoinneáil ann agus féadfaidh sé na nithe seo a leanas a iniúchadh agus cóipeanna a dhéanamh díobh nó sleachta a thógáil astu, eadhon—

(i) aon ticéid phaisinéirí den sórt sin a gheofar ann, nó

(ii) aon leabhair nó doiciméid eile den sórt sin a gheofar ann a gcreidfidh an t-oifigeach le réasún baint a bheith acu le heisiúint ticéad paisinéirí den sórt sin.

(b) Aon duine a chomhracfaidh, a bhacfaidh nó a choiscfidh oifigeach Custam agus Máil, agus é ag feidhmiú cumhachta a thugtar dó leis an bhfo-alt seo, beidh sé ciontach i gcion agus dlífear, ar é a chiontú go hachomair, pionós máil £500 a chur air.

(10) (a) Féadfaidh na Coimisinéirí Ioncaim rialacháin a dhéanamh chun lánéifeacht a thabhairt d'fhorálacha an ailt seo.

(b) Féadfar go sonrach, ach gan dochar do ghinearáltacht mhír (a) den fho-alt seo, le rialacháin faoin bhfo-alt seo—

(i) an modh a fhorordú ina muirearófar, ina n-áiritheofar agus ina mbaileofar an dleacht máil a fhorchuirtear le fo-alt (2) den alt seo,

(ii) a cheangal ar dhuine a dhlífidh an dleacht máil a fhorchuirtear le fo-alt (2) den alt seo a íoc, nó ar dhuine a bheidh ag gníomhú thar a cheann, nó ar aon duine eile a eiseoidh ticéid phaisinéirí, cibé cuntais agus taifid a bheidh sonraithe a choimeád ar mhodh sonraithe agus a chaomhnú go ceann tréimhse sonraithe agus aon leabhair nó doiciméid eile (lena n-áirítear ticéid phaisinéirí nó codanna den chéanna agus cóipeanna de na ticéid nó de na codanna sin) a bheidh sonraithe a choimeád go ceann tréimhse sonraithe agus a cheadú d'oifigeach Custam agus Máil na cuntais, na taifid, na leabhair agus na doiciméid sin a iniúchadh agus cóipeanna a dhéanamh díobh nó sleachta a thógáil astu,

(iii) a cheangal ar dhuine a dhlífidh an dleacht máil a fhorchuirtear le fo-alt (2) den alt seo a íoc, nó ar dhuine a bheidh ag gníomhú thar a cheann, tuairisceáin i ndáil le cibé nithe a bheidh sonraithe a thabhairt cibé tráthanna agus i cibé foirm a bheidh sonraithe,

(iv) cibé socrú a dhéanamh a mheasfaidh na Coimisinéirí Ioncaim is gá chun clár a bhunú agus a chothabháil de dhaoine a dhlífidh an dleacht máil a fhorchuirtear le fo-alt (2) den alt seo a íoc agus chun ainmneacha agus seoltaí na ndaoine sin, agus aon sonraí eile a mheasfaidh siad is gá, a thaifeadadh ann agus chun a cheangal ar na daoine sin iarratas a dhéanamh chun na gCoimisinéirí Ioncaim lena gclárú sa chlár sin.

(v) a fhoráil, i gcoitinne nó i ndáil le haicme shonraithe nó aicmí sonraithe daoine, nach mbeidh feidhm ag aon fhoráil amháin nó níos mó d'fhorálacha fho-alt (5) den alt seo mura mbeidh cibé coinníollacha a bheidh sonraithe sna rialacháin comhlíonta agus féadfaidh siad coinníollacha éagsúla a shonrú i ndáil le forálacha éagsúla den sórt sin den fho-alt sin (5).

(c) Duine a sháróidh nó nach gcomhlíonfaidh rialachán faoin bhfo-alt seo beidh sé ciontach i gcion agus dlífear, ar é a chiontú go hachomair, pionós máil £500 a chur air.

(11) I gcás ina ndéanfar nó ina ndearnadh conradh roimh an lú lá de Mheán Fómhair, 1982, maidir le hiompar a ndéanfar ticéad paisinéara a eisiúint i ndáil leis ar an dáta sin nó ar dháta dá éis, féadfaidh duine a bheidh freagrach as an iompar a chur i gcrích faoin gconradh, cheal comhaontú dá mhalairt, suim a ghnóthú, de bhreis ar an bpraghas conartha, is ionann agus aon mhéid a bheidh íoctha aige, i ndáil leis an ticéad paisinéara sin a eisiúint, i gcuntas na dleachta máil a fhorchuirtear le fo-alt (2) den alt seo.

(12) Beidh ag forálacha na reachtanna a bhaineann leis na dleachtanna máil agus le bainistí na ndleachtanna sin agus ag forálacha aon ionstraime a bhaineann le dleachtanna máil agus a rinneadh faoi reacht, feidhm, fara aon mhodhnuithe is gá, i ndáil leis an dleacht a fhorchuirtear leis an alt seo amhail mar atá feidhm acu maidir le dleachtanna máil.

Hidreacarbóin.

66. —(1) Déanfar an dleacht máil ar ola éadrom hidreacarbóin mhianrach a fhorchuirtear le mír 11(1) d'Ordú 1975 a mhuirearú, a thobhach agus a íoc, amhail ar an agus ón 26ú lá de Mhárta, 1982, de réir £18.85 an heictilítear in ionad an ráta a shonraítear in alt 6(1) den Acht Airgeadais (Uimh. 2), 1981 .

(2) Déanfar an dleacht máil ar ola hidreacarbóin a fhorchuirtear le mír 12(1) d'Ordú 1975 a mhuirearú, a thobhach agus a íoc, amhail ar an agus ón 26ú lá de Mhárta, 1982, de réir £13.20 an heictilítear in ionad an ráta a shonraítear in alt 6(2) den Acht Airgeadais (Uimh. 2), 1981 .

(3) Amhail ar an agus ón 26ú lá de Mhárta, 1982, is é ráta aon aisíoca a lamháiltear faoi mhír 12(11) d'Ordú 1975 maidir le hola hidreacarbóin ar a bhfuil an t-aisíoc sin inlamhála agus ar ar íocadh de réir £13.20 an heictilítear an dleacht máil a luaitear i bhfo-alt (2) den alt seo, £11.41 an heictilítear in ionad an ráta ab inlamhála díreach roimh an 26ú lá de Mhárta, 1982.

(4) D'ainneoin fhorálacha alt 70(11) den Acht Airgeadais, 1980 , is é méid aon aisíoca faoi mhír 4 den Ordú d'Fhorchur Dleachtanna (Uimh. 232) (Olaí Hidreacarbóin), 1977 (I.R. Uimh. 279 de 1977), ar ola hidreacarbóin a úsáidtear mar a shonraítear sa mhír sin 4 le linn na tréimhse ón lú lá de Nollaig, 1981, go dtí an 31ú lá de Nollaig, 1982, an méid dleachta máil a bheidh íoctha ar an gcainníocht ola a úsáideadh amhlaidh.

(5) Le héifeacht amhail ar an agus ón 26ú lá de Mhárta, 1982, cuirfear an mhír seo a leanas in ionad mhír 11(4) d'Ordú 1975:

“(4) Lamhálfar aistarraingt ar cóimhéid leis an méid dleachta a suífear, chun sástacht na gCoimisinéirí Ioncaim, gur íocadh é de bhíthin oibriú na míre seo i ndáil leis an ola éadrom hidreacarbóin mhianrach i gceist, tráth bheidh aon ola éadrom hidreacarbóin mhianrach (lena n-áirítear cibé ola a suífear, chun sástacht na gCoimisinéirí Ioncaim, í a bheith in aon earraí) is inmhuirearaithe leis an dleacht sin á honnmhairiú ón Stát nó á loingsiú nó á taisceadh i mbannastóras lena húsáid mar lón loinge.”.

(6) Le héifeacht amhail ar an agus ón 26ú lá de Mhárta, 1982, cuirfear an mhír seo a leanas in ionad mhír 12(2) d'Ordú 1975:

“(2) Lamhálfar aistarraingt ar cóimhéid leis an méid dleachta a suífear, chun sástacht na gCoimisinéirí Ioncaim, gur íocadh é de bhíthin oibriú na míre seo i ndáil leis an ola hidreacarbóin i gceist, tráth bheidh aon ola hidreacarbóin (lena n-áirítear cibé ola a suífear, chun sástacht na gCoimisinéirí Ioncaim, í a bheith in aon earraí) is inmhuirearaithe leis an dleacht sin á honnmhairiú ón Stát nó á loingsiú nó á taisceadh i mbannastóras le húsáid mar lón loinge.”.

(7) Déanfar an dleacht máil ar hidreacarbóin ghásacha i bhfoirm leachtach a fhorchuirtear le halt 41(1) den Acht Airgeadais, 1976 , a mhuirearú, a thobhach agus a íoc, amhail ar an agus ón 26ú lá de Mhárta, 1982, de réir £0.56 an galún in ionad an ráta a shonraítear in alt 6(4) den Acht Airgeadais (Uimh. 2), 1981 .

Laghdú ar an dleacht ar pháirteanna agus gabhálais agus boinn mhótarfheithiclí.

67. —(1) Leasaítear leis seo Ordú 1975—

(a) i gcolún (2) den Chúigiú Sceideal ag uimhir thagartha 2—

(i) trí “33 faoin gcéad” a chur in ionad “37.5%” le héifeacht amhail ar an agus ón lú lá de Dheireadh Fómhair, 1982,

(ii) trí “29 faoin gcéad” a chur in ionad “33 faoin gcéad” (a cuireadh isteach leis an alt seo) le héifeacht amhail ar an agus ón lú lá d'Fheabhra, 1983, agus

(iii) trí “25 faoin gcéad” a chur in ionad “29 faoin gcéad” (a cuireadh isteach leis an alt seo) le héifeacht amhail ar an agus ón lú lá de Mheitheamh, 1983,

agus

(b) trí “10 faoin gcéad” a chur in ionad “15 faoin gcéad” i bhfomhír (3) de mhír 15 le héifeacht amhail ar an agus ón lú lá de Dheireadh Fómhair, 1982.

(2) Leasaítear leis seo, le héifeacht amhail ar an agus ón lú lá de Dheireadh Fómhair, 1982, an tOrdú chun Diúitéthe do Ghearradh go Práinneach (Uimh. 66), 1935 (R. & O.R. Uimh. 18 de 1935 ) trí “cúig faoin gcéad” a chur in ionad “seacht go leith per cent” i mír 6.

Laghdú ar an dleacht ar cheadúnais rince phoiblí.

68. —(1) Leasaítear leis seo alt 78 den Acht Airgeadais, 1980 , tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur in ionad fho-alt (2):

“(2) Muirearófar, toibheofar agus íocfar ar gach ceadúnas rince phoiblí a dheonófar faoi alt 2 den Acht um Hallaí Rinnce Puiblí, 1935 , dleacht máil—

i gcás gur do thréimhse shonraithe nach faide ná

mí an ceadúnas   ...        ...        ...        ...      ...      ...

£10

in aon chás eile   ...        ...        ...        ...      ...      ...

£75.”.

(2) Beidh éifeacht leis an alt seo i ndáil le ceadúnais rince phoiblí a dheonófar faoin Acht um Hallaí Rinnce Puiblí, 1935 , ar dháta an Achta seo a rith, nó ar dháta dá éis, i leith dátaí tar éis an 30ú lá de Mheán Fómhair, 1982.

Leasú ar achtacháin áirithe a bhaineann le geall-ghlacadóirí.

69. —(1) Leasaítear leis seo an tAcht Airgid, 1926

(a) in alt 24, tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur in ionad fho-alt (4):

“(4) Gach duine a mhainneoidh nó a fhailleoidh aon suim is iníoctha aige i leith na dleachta a fhorchuirtear leis an alt seo a íoc laistigh de cibé tréimhse a fhorordóidh na Coimisinéirí Ioncaim, beidh sé ciontach i gcion agus dlífear, ar é a chiontú go hachomair, pionós máil £800 a chur air.”,

(b) in alt 25, tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur in ionad fho-alt (2):

“(2) Gach duine a sháróidh nó nach gcomhlíonfaidh rialachán a dhéanfar faoin alt seo beidh sé ciontach i gcion agus dlífear, ar é a chiontú go hachomair, pionós máil £800 a chur air.”,

agus

(c) in alt 26, tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur in ionad fho-alt (2):

“(2) Gach duine a chomhracfaidh, a bhacfaidh nó a choiscfidh oifigeach Custam agus Máil, agus é ag feidhmiú aon chirt nó cumhachta a thugtar don oifigeach sin leis an alt seo nó a dhiúltóidh, gan leorchúis dhlíthiúil, aon doiciméad a thabhairt ar aird a cheanglóidh an t-oifigeach sin air a thabhairt ar aird faoin alt seo, beidh sé ciontach i gcion agus dlífear, ar é a chiontú go hachomair, pionós máil £500 a chur air.”.

(2) Leasaítear leis seo alt 2 den Acht um Gheall-Chur, 1931 , tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur in ionad fho-alt (2):

“(2) Gach duine a sheolfaidh gnó nó a ghníomhóidh mar gheall-ghlacadóir contrártha don alt seo agus gach duine a thabharfaidh le tuiscint nó le fios gur geall-ghlacadóir nó geall-ghlacadóir ceadúnaithe é contrártha don alt seo, beidh sé ciontach i gcion agus dlífear, ar é a chiontú go hachomair, pionós máil £800 a chur air.”.

Leasú ar alt 78 (cumhacht chun pionós a mhaolú) den Excise Management Act, 1827.

70. —Leasaítear leis seo alt 78 den Excise Management Act, 1827, trí “one half” a chur in ionad “one fourth part”.

Méadú ar na dleachtanna máil ar cheadúnais d'fheithiclí inneallghluaiste.

71. —(1) San alt seo ciallaíonn “an tAcht” an tAcht Airgeadais, (Dleachta Máil) (Feithiclí), 1952.

(2) Leasófar alt 1(2) (b) den Acht, maidir le ceadúnais faoi alt 1 den Acht le haghaidh tréimhsí dar tosach an lú lá de Bhealtaine, 1982, nó aon lá dá éis, trí “£30 nó níos lú” a chur in ionad “fiche punt nó níos lú” (a cuireadh isteach leis an Acht Airgeadais, 1981 ).

(3) Leasófar an tAcht, maidir le ceadúnais faoi alt 1 den Acht a bhainfear amach le haghaidh tréimhsí dar tosach an lú lá de Bhealtaine, 1982, nó aon lá dá éis, trí “£4”, “£10”, “£16”, “£24”, “£30”, “£5”, “£25”, “£19” agus “£6” a chur in ionad “£2”, “£5”, “£8”, “£12”, “£15”, “£2.50”, “£12.50”, “£9.50” agus “£3”, faoi seach, i mír 1 de Chuid I den Sceideal a ghabhann leis an Acht sin.

(4) (a) Faoi réir mhíreanna (b) agus (c) den fho-alt seo, leasaítear an tAcht leis seo, maidir le ceadúnais faoi alt 1 den Acht a bhainfear amach le haghaidh tréimhsí dar tosach an lú lá de Bhealtaine, 1982, nó aon lá dá éis, tríd an bhfomhír seo a leanas a chur isteach i gCuid I den Sceideal a ghabhann leis an Acht sin (arna leasú le halt 8 den Acht Airgeadais (Uimh. 2), 1981 ) in ionad fhomhír (d) de mhír 6:

“(d) feithiclí eile lena mbaineann an mhír seo—

nach mo ná 8 n-each-chumhacht

£5 ar gach aonad, nó cuid d'aonad, each-chumhachta

is mó ná 8 n-each-chumhacht ach nach mó ná 12 each-chumhacht

£7 ar gach aonad, nó cuid d'aonad, each-chumhachta

is mó ná 12 each-chumhacht ach nach mó ná 16 each-chumhacht

£8 ar gach aonad, nó cuid d'aonad, each-chumhachta

is mó ná 16 each-chumhacht ach nach mó ná 20 each-chumhacht

£10 ar gach aonad, nó cuid d'aonad, each-chumhachta

is mó ná 20 each-chumhacht

£11 ar gach aonad, nó cuid d'aonad, each-chumhachta.

a thiomáintear le leictreachas.

£30”.

(b) Ní bheidh éifeacht le mír (a) den fho-alt seo i ndáil le haon fheithicil—

(i) a úsáidtear mar bheagfheithicil seirbhíse poiblí de réir bhrí an Achta um Thrácht ar Bhóithre, 1961 , agus ní chun aon chríche eile,

(ii) a bhfuil tacsaiméadar feistithe inti agus a úsáidtear go dleathach mar fheithicil sráidseirbhíse de réir bhrí an Achta um Thrácht ar Bhóithre, 1961 , sin a dúradh, nó chun críocha a ghabhann leis an úsáid sin agus ní chun aon chríche eile, nó

(iii) a úsáidtear mar eileatram agus ní chun aon chríche eile.

(c) Ní bheidh éifeacht le mír (a) den fho-alt seo i ndáil le feithiclí a shonraítear in Airteagal 3 den Ordú d'Fhorchur Dleachtanna (Uimh. 170) (Dleachtanna Máil) (Feithiclí), 1968 (I.R. Uimh. 68 de 1968), arna leasú leis an Ordú d'Fhorchur Dleachtanna (Uimh. 216) (Dleachtanna Máil) (Feithiclí), 1975 (I.R. Uimh. 5 de 1975 ).

(5) Leasaítear an tAcht leis seo, maidir le ceadúnais faoi alt 1 den Acht a bhainfear amach le haghaidh tréimhsí dar tosach an lú lá de Bhealtaine, 1982, nó aon lá dá éis, i ndáil le feithicil—

(a) a úsáidtear mar bheagfheithicil seirbhíse poiblí de réir bhrí an Achta um Thrácht ar Bhóithre, 1961 , agus ní chun aon chríche eile, nó

(b) a bhfuil tacsaiméadar feistithe inti agus a úsáidtear go dleathach mar fheithicil sráidseirbhíse de réir bhrí an Achta um Thrácht ar Bhóithre, 1961 , sin a dúradh, nó chun críocha a ghabhann leis an úsáid sin agus ní chun aon chríche eile,

tríd an bhfomhír seo a leanas a chur isteach i gCuid I den Sceideal a ghabhann leis an Acht sin in ionad fhomhír (d) de mhír 6:

“(d) feithiclí eile lena mbaineann an mhír seo—

nach mó ná 8 n-each-chumhacht     ...     ...

£24

is mó ná 8 n-each-chumhacht ach nach mó ná 9 n-each-chumhacht     ...     ...     ...     ...

£27

is mó ná 9 n-each-chumhacht ach nach mó ná 10 n-each-chumhacht     ...     ...     ...     ...

£30

is mó ná 10 n-each-chumhacht ach nach mó ná 11 each-chumhacht     ...     ...     ...     ...

£33

is mó ná 11 each-chumhacht ach nach mó ná 12 each-chumhacht     ...     ...     ...     ...     ...

£36

is mó ná 12 each-chumhacht ach nach mó ná 13 each-chumhacht     ...     ...     ...     ...     ...

£39

is mó ná 13 each-chumhacht ach nach mó ná 14 each-chumhacht     ...     ...     ...     ...     ...

£42

is mó ná 14 each-chumhacht ach nach mó ná 15 each-chumhacht     ...     ...     ...     ...     ...

£45

is mó ná 15 each-chumhacht     ...     ...     ...

£50”.

Leasú ar fhorálacha áirithe a bhaineann le pionóis do chíonta i ndáil le ceadúnú agus clárú mótarfheithiclí.

72. —(1) Más rud é, tar éis dháta an Achta seo a rith, go dtarlóidh gníomh nó neamhghníomh a mbeadh, murach an fo-alt seo, an pionós dá bhforáiltear in aon fhoráil a shonraítear i gcolún (2) den Tábla a ghabhann leis an bhfo-alt seo ag aon uimhir thagartha d'Acht a shonraítear sa cholún sin ag an uimhir thagartha sin le cur ar dhuine ina leith, dlífear an pionós a shonraítear i gcolún (3) den Tábla sin ag an uimhir thagartha sin a chur ar an duine in ionad an phionóis dá bhforáiltear amhlaidh agus forléireofar an fhoráil sin, agus beidh éifeacht léi, dá réir sin.

AN TÁBLA

Uimhir Thagartha

An fhoráil den Acht

An pionós

(1)

(2)

(3)

1

Alt 12 (4) den Roads Act, 1920

Pionós nach mó ná £200

2

Alt 13 (1) den Roads Act, 1920

Pionós máil £200 nó pionós máil is ionann agus trí oiread mhéid na dleachta is iníoctha i leith na feithicle nó na bhfeithiclí, cibé acu is mó

3

Alt 13 (2) den Roads Act, 1920

Fíneáil nach mó ná £200 nó príosúnacht ar feadh téarma nach faide ná 6 mhí

4

Alt 13 (4) den Roads Act, 1920

Fíneáil nach mó ná £200 nó príosúnacht ar feadh téarma nach faide ná 6 mhí

5

Alt 2 (2) den Acht Airgeadais (Dleachta Máil) (Feithiclí), 1952

Pionós máil £200 nó trí oiread na difríochta idir an dleacht a íocadh agus an dleacht de réir an ráta is airde (cibé acu is mó)

6

Alt 76 den Acht Airgeadais, 1976

Fíneáil nach mó ná £200

(2) Leasaítear leis seo alt 6 den Roads Act, 1920 trí fho-alt (2) a scriosadh.

Orduithe a dhaingniú.

73. —Daingnítear leis seo na hOrduithe a luaitear sa Tábla a ghabhann leis an alt seo.

AN TÁBLA

I.R. Uimh. 10 de 1981

An tOrdú d'Fhorchur Dleachtanna (Uimh. 250) (Beoir), 1981

I.R. Uimh. 219 de 1981

An tOrdú d'Fhorchur Dleachtanna (Uimh. 251) (Dleacht Máil ar Fhíon), 1981

I.R. Uimh. 367 de 1981

An tOrdú d'Fhorchur Dleachtanna (Uimh. 255) (Olaí Hidreacarbóin), 1981

I.R. Uimh. 404 de 1981

An tOrdú d'Fhorchur Dleachtanna (Uimh. 256) (Dleacht Máil ar Olaí Hidreacarbóin), 1981

I.R. Uimh. 48 de 1982

An tOrdú d'Fhorchur Dleachtanna (Uimh. 259) (Dleachtanna Máil), 1982

I.R. Uimh. 49 de 1982

An tOrdú d'Fhorchur Dleachtanna (Uimh. 260) (Dleacht Máil ar Fhís-Seinnteoirí), 1982