An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (Caibidil VI Cáin Chorparáide) Ar Aghaidh (Caibidil VIII Cáin Ghnóchan Caipitiúil)

15 1983

AN tACHT AIRGEADAIS, 1983

Caibidil VII

Luathcháin Chorparáide

Dliteanas maidir le luathcháin chorparáide.

38. —Ach amháin mar a fhoráiltear a mhalairt sa Chaibidil seo, i gcás ina ndéanfaidh cuideachta a chónaíonn sa Stát dáileadh an 9ú lá d'Fheabhra, 1983, nó aon lá dá éis, dlífidh sí cáin chorparáide (dá ngairfear “luathcháin chorparáide”) a íoc de réir na Caibidle seo agus, faoi réir alt 41, is é a bheidh san íocaíocht sin, cibé acu is duine atá i dteideal creidmheasa cánach i leith an dáilte faighteoir an dáilte nó nach ea, méid is ionann agus méid an chreidmheasa cánach a bhfuil faighteoir, ar duine den sórt sin é, ina theideal i leith an dáilte sin.

Luathcháin chorparáide a fhritháireamh.

39. —(1) Déanfar luathcháin chorparáide a d'íoc cuideachta (agus nach mbeidh aisíoctha) i ndáil le haon dáileadh a rinne sí i dtréimhse chuntasaíochta a fhritháireamh, a mhéid is féidir, in aghaidh a dliteanas cánach corparáide ar aon ioncam ar ar muirearaíodh cáin chorparáide don tréimhse chuntasaíochta sin agus urscaoilfear dá réir sin méid comhréireach den dliteanas sin.

(2) Más rud é, i gcás aon tréimhse chuntasaíochta de chuid cuideachta, go mbeidh méid barrachais ann de luathcháin chorparáide (is é sin le rá, luathcháin chorparáide nach féidir a fhritháireamh in aghaidh dhliteanas cánach corparáide na cuideachta don tréimhse sin mar gheall ar easpa nó easnamh san ioncam ar ar muirearaíodh cáin chorparáide don tréimhse nó mar gheall ar aon fhaoiseamh ón méid, nó aon laghdú ar an méid, cánach corparáide a muirearaíodh ar an ioncam sin don tréimhse), féadfaidh an chuideachta, laistigh de dhá bhliain tar éis dheireadh na tréimhse sin, a éileamh go ndéanfar an méid sin go léir nó aon chuid de a áireamh chun críocha an ailt seo (ach ní chun aon fheidhmiú breise a dhéanamh ar an bhfo-alt seo) ionann is dá mba luathcháin chorparáide é a íocadh i leith dáiltí a rinne an chuideachta in aon tréimhse chuntasaíochta dá cuid dar chríoch tráth ar bith sa tréimhse dhá mhí dhéag díreach roimh an tréimhse chuntasaíochta sin (ach amháin sa chaoi go ndéanfar an méid is ábhar don éileamh a fhritháireamh, a mhéid is féidir, in aghaidh dhliteanas na cuideachta do thréimhse chuntasaíochta is neasa i dtosaíocht ar thréimhse chuntasaíochta is cianda) agus is dá réir sin a aisíocfar cáin chorparáide, a mhéid a éileofar sin.

(3) Más rud é, i gcás aon tréimhse chuntasaíochta de chuid cuideachta, go mbeidh méid barrachais ann de luathcháin chorparáide nach mbeifear tar éis déileáil leis faoi fho-alt (2), áireofar an méid sin chun críocha an ailt seo (lena n-áirítear aon fheidhmiú breise ar an bhfo-alt seo) ionann is dá mba luathcháin chorparáide é a íocadh i leith dáiltí a rinne an chuideachta sa chéad tréimhse chuntasaíochta eile.

(4) Chun críocha an ailt seo is é ioncam cuideachta ar a muirearaítear cáin chorparáide d'aon tréimhse chuntasaíochta a hioncam don tréimhse sin mar a mhínítear sin in alt 28 den Acht Cánach Corparáide, 1976 , chun críocha an ailt sin.

(5) Chun críocha an ailt seo féadfar le fógra faoi alt 143 den Acht Cánach Corparáide, 1976 , a cheangal go mbeidh i dtuairisceán a bheidh le seachadadh ag cuideachta faoin alt sin 143 sonraí maidir le haon bharrachas de luathcháin chorparáide a tugadh ar aghaidh i ndáil leis an gcuideachta sin faoi fho-alt (3).

(6) Beidh éifeacht leis an alt seo faoi réir na bhforálacha sin ina dhiaidh seo den Chaibidil seo.

Ceartú ar fhritháireamh iomarcach luathchánach corparáide.

40. —Má fhaigheann cigire amach, maidir le haon fhritháireamh luathchánach corparáide a rinneadh faoi alt 39, nár chóir é a dhéanamh, nó go bhfuil sé iomarcach nó éirithe iomarcach, féadfaidh an cigire aon mheasúnachtaí a dhéanamh is dóigh leis is gá chun aon cháin ba chóir a bheith íoctha a ghnóthú agus chun a áirithiú i gcoitinne gurb é a bheidh i ndliteanais chánach na ndaoine iomchuí dá thoradh sin (lena n-áirítear ús ar cháin neamhíoctha) na dliteanais chánach a bheadh orthu dá mba rud é nach ndearnadh ach na fritháirimh sin ba chóir a bheith déanta.

Luathcháin chorparáide a ríomh i gcás cuideachta d'fháil dáiltí.

41. —(1) Más rud é in aon tréimhse chuntasaíochta go bhfaighidh cuideachta dáileadh, ní dhlífidh an chuideachta luathcháin chorparáide a íoc i leith dáiltí a rinne sí sa tréimhse sin murar mó méid comhiomlán na gcreidmheasanna cánach i leith na ndáiltí a rinne sí sa tréimhse ná méid comhiomlán na gcreidmheasanna cánach i leith na ndáiltí a fuair sí sa tréimhse.

(2) Más rud é in aon tréimhse chuntasaíochta go mbeidh anbharr ann den chineál dá dtagraítear i bhfo-alt (1), is é a bheidh i méid na luathchánach corparáide is iníoctha ag an gcuideachta i leith dáiltí a rinne sí sa tréimhse sin méid is ionann agus an t-anbharr.

(3) Más mó méid comhiomlán na gcreidmheasanna cánach i leith dáiltí a fuair cuideachta i dtréimhse chuntasaíochta ná a gcomhshuim seo a leanas, eadhon—

(a) méid comhiomlán na gcreidmheasanna cánach (más ann) i leith dáiltí a rinne sí sa tréimhse sin, agus

(b) méid aon íocaíochta leis an gcuideachta, faoi aon fhoráil de na hAchtanna Cánach Corparáide, de na creidmheasanna cánach i leith dáiltí a fuair sí sa tréimhse sin,

tabharfar an t-anbharr ar aghaidh go dtí an chéad tréimhse chuntasaíochta eile agus chun críocha an ailt seo (lena n-áirítear aon fheidhmiú breise ar an bhfo-alt seo) áireofar é mar chreidmheas cánach i leith dáileadh a fuair an chuideachta sa tréimhse sin.

(4) Má fhaigheann cigire amach gurb amhlaidh, toisc gur íocadh an creidmheas cánach le cuideachta i leith dáileadh a fuair sí nó ar chúis ar bith eile, go bhfuil an méid a tugadh ar aghaidh faoi fho-alt (3) go dtí tréimhse chuntasaíochta (agus a áiríodh mar chreidmheas cánach i leith dáileadh a fuair an chuideachta sa tréimhse sin) iomarcach nó éirithe iomarcach, féadfaidh an cigire aon mheasúnachtaí, coigeartuithe nó fritháirimh a dhéanamh is dóigh leis is gá chun a áirithiú gur mar a chéile do mhéid na luathchánach corparáide (lena n-áirítear ús ar cháin neamhíoctha) is iníoctha ag an gcuideachta i leith dáiltí a rinne sí sa tréimhse sin agus an méid ab iníoctha aici dá mba rud é nach ndearnadh ach cibé méid a thabhairt ar aghaidh a ba chóir a bheith tugtha ar aghaidh.

(5) Sna forálacha sin roimhe seo den alt seo ní fholaíonn tagairtí do dháileadh nó dáiltí do dháileadh nó dáiltí—

(a) a rinneadh roimh an 9ú lá d'Fheabhra, 1983, nó

(b) a áirítear, faoi aon fhoráil den Chaibidil seo, mar dháileadh nó mar dháiltí nach dáileadh nó dáiltí chun críocha an ailt seo.

Creidmheas cánach arna ghnóthú ó chuideachta.

42. —(1) Más rud é, faoi aon fhoráil de na hAchtanna Cánach Corparáide, go bhfaighidh cuidéachta íocaíocht chreidmheasa cánach i leith dáileadh a fuair sí an 9ú lá d'Fheabhra, 1983, nó aon lá dá éis, agus go ndéanfar an creidmheas cánach sin nó aon chuid de a ghnóthú ina dhiaidh sin ón gcuideachta trí cháin ioncaim a mheasúnú uirthi faoi Chás IV de Sceideal D, ansin, chun críocha alt 41, áireofar méid an chreidmheasa cánach a gnóthaíodh amhlaidh ionann is dá mba chreidmheas cánach é i leith dáileadh a fuair an chuideachta sa tréimhse chuntasaíochta ina ndéanfar an méid a ghnóthú amhlaidh.

(2) Ní bheidh feidhm ag fo-alt (1) i ndáil le creidmheas cánach i leith dáileadh a áirítear, de bhua alt 49, mar dháileadh nach dáileadh chun críocha alt 41.

Srian maidir le creidmheas cánach a íoc.

43. —(1) Más rud é—

(a) de bhua alt 41 gur lú méid na luathchánach corparáide is iníoctha ag cuideachta i leith dáiltí a rinne sí i dtréimhse chuntasaíochta ná méid na luathchánach corparáide ab iníoctha ag an gcuideachta i leith na ndáiltí sin dá mba rud é nár achtaíodh an t-alt sin, agus

(b) (i) nach ndéanfar aon mhéid a áireamh faoi alt 41 (3) mar chreidmheas cánach i leith dáileadh a fuair an chuideachta sa tréimhse chuntasaíochta, nó

(ii) gur mó méid comhiomlán na gcreidmheasanna cánach i leith dáiltí a rinne an chuideachta sa tréimhse chuntasaíochta ná an méid a áirítear amhlaidh faoi alt 41 (3),

ansin, beidh méid éigin de na creidmheasanna cánach i leith dáiltí a fuair an chuideachta sa tréimhse chuntasaíochta nach mbeidh ar fáil lena íoc leis an gcuideachta faoi aon fhoráil de na hAchtanna Cánach Corparáide, agus is é an méid nach mbeidh ar fáil amhlaidh méid comhiomlán na gcreidmheasanna cánach i leith dáiltí a fuair an chuideachta sa tréimhse chuntasaíochta nó, más lú. ná sin é, méid a chinnfear de réir na foirmle

A-B

i gcás—

arb é A méid comhiomlán na gcreidmheasanna cánach i leith dáiltí a rinne an chuideachta sa tréimhse chuntasaíochta, agus

arb é B an méid (más ann) a áirítear amhlaidh faoi alt 41 (3).

(2) Chun críocha fho-alt (1) ní chuirfear i gcuntas aon dáileadh a rinneadh roimh an 9ú lá d'Fheabhra, 1983, ná aon dáileadh a áirítear mar dháileadh nach dáileadh chun críocha alt 38 nó 41 faoi aon fhoráil den Chaibidil seo.

Grúp-dhíbhinní.

44. —(1) I gcás ina bhfaighidh cuideachta díbhinní ó chuideachta eile (ar cuideachta a chónaíonn sa Stát gach cuideachta díobh) agus an chuideachta atá ag íoc na ndíbhinní—

(a) a bheith ina fochuideachta 51 faoin gcéad don chuideachta eile nó do chuideachta a chónaíonn sa Stát ar fochuideachta 51 faoin gcéad di an ceann eile, nó

(b) a bheith ina cuideachta thrádála nó shealbhaíochta ar úinéireacht ag comheagras ar ceann dá chomhaltaí an chuideachta atá ag fáil na ndíbhinní,

ansin, faoi réir na bhforálacha seo a leanas den alt seo, féadfaidh an chuideachta atá ag fáil na ndíbhinní agus an chuideachta atá á n-íoc comhrogha a dhéanamh go mbainfidh an fo-alt seo leis na díbhinní atá á bhfáil ag an gcuideachta fála ón gcuideachta íoca, agus fad a bheidh an rogha sin i bhfeidhm—

(i) áireofar aon díbhinní den sórt sin mar dhíbhinní nach dáiltí chun críocha alt 38 nó 41, agus

(ii) ní bheidh na creidmheasanna cánach i leith na ndíbhinní sin ar fáil lena n-íoc, faoi aon fhoráil de na hAchtanna Cánach Corparáide, leis an gcuideachta atá ag fáil na ndíbhinní.

(2) Ní bheidh feidhm ag fo-alt (1) maidir le haon díbhinn a gheobhaidh cuideachta ar aon infheistíochtaí, dá n-áireofaí mar fháltas trádála de chuid na cuideachta sin brabús as na hinfheistíochtaí sin a dhíol.

(3) I gcás ina n-airbheartóidh cuideachta, de bhua rogha faoi fho-alt (1), aon díbhinn a íoc gan luathcháin chorparáide a íoc agus gur chóir luathcháin chorparáide a bheith íoctha, féadfaidh an cigire cibé measúnachtaí, coigeartuithe nó fritháirimh a dhéanamh is dóigh leis is gá chun a áirithiú gur mar a chéile, a mhéid is féidir, do na dliteanais chánach (lena n-áirítear ús ar cháin neamhíoctha) a bheidh, dá thoradh sin, ar an gcuideachta a d'íoc, agus ar an gcuideachta a fuair an díbhinn, agus do na dliteanais a bheadh orthu dá mba rud é go raibh an luathcháin chorparáide íoctha go cuí.

(4) I gcás cáin a measúnaíodh faoi fho-alt (3) ar an gcuideachta a d'íoc an díbhinn a bheith gan íoc ag an gcuideachta sin roimh dheireadh thrí mhí ón dáta is iníoctha an cháin sin, féadfar, gan dochar don cheart an cháin sin a ghnóthú ón gcuideachta sin, í a ghnóthú ón gcuideachta a fuair an díbhinn.

(5) Beidh feidhm ag fo-ailt (5) agus (6) d'alt 105 den Acht Cánach Corparáide, 1976 , chun críocha an ailt seo mar atá feidhm acu chun críocha an ailt sin.

(6) Na tagairtí san alt seo do dhíbhinn nó díbhinní a fuair cuideachta tá feidhm acu maidir le haon díbhinn nó díbhinní a fuair duine eile thar ceann na cuideachta nó ar iontaobhas di, ach níl feidhm acu maidir le haon díbhinn nó díbhinní a fuair an chuideachta thar ceann duine eile nó ar iontaobhas dó.

(7) Beidh éifeacht, fara aon mhodhnuithe is gá, le forálacha alt 106 den Acht Cánach Corparáide, 1976 , chun críocha an ailt seo mar atá éifeacht leo chun críocha alt 105 den Acht sin.

Luathcháin chorparáide a ghéilleadh.

45. —(1) I gcás ina mbeidh cuideachta (dá ngairfear “an chuideachta ghéillte” ina dhiaidh seo san alt seo) tar éis méid éigin de luathcháin chorparáide a íoc i leith díbhinn nó díbhinní a d'íoc sí i dtréimhse chuntasaíochta agus nach mbeidh an luathcháin chorparáide aisíoctha, agus más rud é, le linn na tréimhse cuntasaíochta, go n-áireofaí an chuideachta ghéillte mar chomhalta de ghrúpa cuideachtaí chun críocha grúp-fhaoisimh faoi Chuid XI den Acht Cánach Corparáide, 1976 , féadfaidh sí, ar éileamh a dhéanamh chun an chigire, sochar an mhéid sin go léir nó aon choda de a ghéilleadh d'aon chuideachta (dá ngairfear “an chuideachta fála” ina dhiaidh seo san alt seo) a d'áireofaí, chun críocha an ghrúp-fhaoisimh sin, mar chomhalta den ghrúpa cuideachtaí céanna ar feadh na tréimhse cuntasaíochta sin nó féadfaidh sí é a ghéilleadh (i cibé comhréireanna a chinnfidh an chuideachta ghéillte) d'aon dá chuideachta nó níos mó den sórt sin.

(2) Faoi réir fho-ailt (4) agus (5), i gcás ina ndéanfar sochar aon mhéid luathchánach corparáide (dá ngairfear “an méid a géilleadh” ina dhiaidh seo san alt seo) a ghéilleadh faoin alt seo do chuideachta fála, ansin—

(a) murar íocadh an luathcháin chorparáide a luaitear i bhfo-alt (1) ach i leith díbhinne amháin nó má íocadh í i leith díbhinní ar íocadh iad go léir ar an dáta céanna, áireofar an chuideachta fála chun críocha alt 39 mar chuideachta a d'íoc méid éigin de luathcháin chorparáide is ionann agus an méid a géilleadh i leith dáileadh a rinne sí ar an dáta a íocadh an díbhinn nó na díbhinní,

(b) más i leith díbhinní a íocadh ar dhátaí éagsúla a íocadh an luathcháin chorparáide a luaitear i bhfo-alt (1) áireofar an chuideachta fála chun críocha alt 39 mar chuideachta a d'íoc méid éigin de luathcháin chorparáide is ionann agus an chuid iomchuí den mhéid a géilleadh i leith dáileadh a rinne sí ar gach dáta díobh sin.

(3) Chun críocha mhír (b) d'fho-alt (2) ciallaíonn “an chuid iomchuí den mhéid a géilleadh”, i ndáil le haon dáileadh a áirítear mar dháileadh a rinneadh an dáta céanna ar ar íocadh díbhinn, an chuid sin den mhéid sin a bhfuil idir í agus an méid iomlán an chomhréir chéanna atá idir méid an chreidmheasa cánach i leith na díbhinne sin agus méid iomlán na gcreidmheasanna cánach i leith na ndíbhinní a luaitear sa mhír sin.

(4) Ní dhéanfar aon mhéid luathchánach corparáide a áirítear mar luathcháin a d'íoc cuideachta fála de bhua fho-alt (2), a fhritháireamh faoi alt 39 (2) in aghaidh dhliteanas cánach corparáide na cuideachta fála; ach nuair a bheifear á chinneadh chun críocha fho-ailt (2) agus (3) den alt sin 39 cad é an méid barrachais (más aon mhéid é) de luathcháin chorparáide atá ann in aon tréimhse chuntasaíochta de chuid cuideachta fála, déanfar méid a áirítear amhlaidh mar mhéid a íocadh a fhritháireamh in aghaidh dhliteanas cánach corparáide na cuideachta fála i dtosaíocht ar aon luathcháin chorparáide a íocadh i leith aon dáileadh a rinne an chuideachta fála.

(5) Ní dhéanfar aon mhéid luathchánach corparáide a áirítear mar luathcháin a d'íoc cuideachta fála de bhua fho-alt (2) a fhritháireamh in aghaidh dhliteanas cánach corparáide na cuideachta fála d'aon tréimhse chuntasaíochta nach ndéanfaí i ndáil léi, nó i ndáil le haon chuid di, an chuideachta fála agus an chuideachta ghéillte a áireamh, chun críocha grúp-fhaoisimh faoi Chuid XI den Acht Cánach Corparáide, 1976 , mar chomhaltaí den ghrúpa cuideachtaí céanna.

(6) Ní mór aon éileamh faoin alt seo a dhéanamh laistigh de dhá bhliain tar éis dheireadh na tréimhse cuntasaíochta lena mbaineann sé agus ní mór toiliú na cuideachta fála nó na gcuideachtaí fála lena mbaineann sé a fháil ina leith (agus ní mór an toiliú sin a chur in iúl don chigire i cibé foirm a cheanglóidh na Coimisinéirí Ioncaim).

(7) Aon mhéid luathchánach corparáide a mbeidh fritháireamh déanta air faoi alt 39 (1) nó a mbeifear tar éis déileáil leis faoi alt 39 (2), ní bheidh sé ar fáil chun críocha éilimh faoin alt seo; agus ní dhéanfar aon mhéid luathchánach corparáide, a mbeifear tar éis a shochar a ghéilleadh faoin alt seo, a áireamh chun críocha an ailt sin 39 mar luathcháin chorparáide a d'íoc an chuideachta ghéillte.

(8) I gcás íocaíocht a dhéanfaidh cuideachta fála le cuideachta ghéillte de bhun comhaontú eatarthu maidir le sochar mhéid luathchánach corparáide a ghéilleadh, ar íocaíocht í nach mó ná an méid sin—

(a) ní chuirfear i gcuntas í le linn brabúis nó caillteanais cheachtar cuideachta a bheith á ríomh chun críocha cánach corparáide, agus

(b) ní tuigthe, chun aon chríche de na hAchtanna cánach Corparáide, gur dáileadh nó muirear ar ioncam í.

Athrú ar úinéireacht cuideachta: luathcháin chorparáide a ríomh agus mar a áireofar í.

46. —(1) Beidh feidhm ag an alt seo—

(a) má bhíonn, laistigh d'aon tréimhse trí bliana, athrú ar úinéireacht cuideachta agus (níos luaithe nó níos déanaí sa tréimhse sin, nó an tráth céanna) mórathrú ar chineál nó ar stiúradh trádála nó gnó a sheolann an chuideachta, nó

(b) má bhíonn, aon tráth tar éis do scála na ngníomhaíochtaí i dtrádáil nó gnó a sheolann cuideachta a bheith éirithe beag nó neamhbhríoch, agus roimh aon mhórbhorradh a theacht ar an trádáil nó ar an ngnó, athrú ar úinéireacht na cuideachta.

(2) Beidh feidhm ag ailt 39, 41 agus 50 maidir le tréimhse chuntasaíochta ina dtarlóidh athrú úinéireachta ionann is dá mba dhá thréimhse chuntasaíochta ar leithligh an chuid ag críochnú leis an athrú úinéireachta agus an chuid ina dhiaidh sin; agus déanfar, chun na críche sin, an t-ioncam de chuid na cuideachta ar a muirearaítear cáin chorparáide don tréimhse chuntasaíochta (mar a mhínítear sin in alt 39 (4) a chionroinnt ar na codanna sin.

(3) Ní dhéanfar aon luathcháin chorparáide a íocfaidh an chuideachta i leith dáiltí a rinneadh i dtréimhse chuntasaíochta dar tosach aon lá roimh an athrú úinéireachta a áireamh, faoi alt 39 (3), mar luathcháin chorparáide a d'íoc sí i leith dáiltí a rinneadh i dtréimhse chuntasaíochta ag críochnú tar éis an athrú úinéireachta; agus beidh feidhm ag an bhfo-alt seo maidir le tréimhse chuntasaíochta ina dtarlóidh an t-athrú úinéireachta ionann is dá mba dhá thréimhse chuntasaíochta ar leithligh, an chuid ag críochnú leis an athrú úinéireachta, agus an chuid ina dhiaidh sin.

(4) I bhfo-alt (1) (a) folaíonn “mórathrú ar chineál nó ar stiúradh trádála nó gnó”—

(a) mórathrú ar chineál na maoine a ndéileáiltear inti, nó ar na seirbhísí nó na saoráidí a sholáthraítear, sa trádáil nó sa ghnó, nó

(b) mórathrú ar chustaiméirí, ar easraisí nó ar mhargaí na trádála nó an ghnó, nó

(c) athrú trína scoireann an chuideachta de bheith ina cuideachta thrádála agus go ndéantar cuideachta infheistíochta di, nó vice versa, nó

(d) i gcás inar cuideachta infheistíochta an chuideachta, mórathrú ar chineál na n-infheistíochtaí a shealbhaíonn an chuideachta,

agus beidh feidhm ag an alt seo fiú más athrú é a lean próis chéimseach a thosaigh lasmuigh den tréimhse trí bliana a luaitear i bhfo-alt (1) (a).

(5) San alt seo—

ciallaíonn “cuideachta thrádála” cuideachta arb é a gnó, go hiomlán nó go formhór, trádáil nó trádálacha a sheoladh;

ciallaíonn “cuideachta infheistíochta” cuideachta (seachas cuideachta shealbhaíochta) arb é a gnó, go hiomlán nó go formhór, infheistíochtaí a dhéanamh agus a fhaigheann an phríomhchuid dá hioncam ón ngnó sin;

ciallaíonn “cuideachta shealbhaíochta” cuideachta arb é a gnó, go hiomlán nó go formhór, sealbhú a dhéanamh ar scaireanna nó urrúis de chuid cuideachtaí ar fochuideachtaí 90 faoin gcéad dá cuid iad, agus ar cuideachtaí trádála iad.

(6) Tá feidhm ag fo-alt (3) maidir le luathcháin chorparáide a n-áireofar í a bheith íoctha ag cuideachta de bhua alt 45 (2) mar atá feidhm aige maidir le luathcháin chorparáide atá íoctha ag an gcuideachta.

(7) Beidh feidhm ag fo-ailt (6) agus (7) d'alt 27 den Acht Cánach Corparáide, 1976 , chun críocha an ailt seo mar atá feidhm acu chun críocha an ailt sin agus beidh feidhm acu amhlaidh—

(a) ionann is dá mba thagairt do luathcháin chorparáide an tagairt do chaillteanais nó liúntais chaipitiúla i mír 3 de Chuid I den Chúigiú Sceideal a ghabhann leis an Acht Airgeadais, 1973 , agus

(b) ionann is dá mba thagairt don 9ú lá d'Fheabhra, 1983, an tagairt don 16ú lá de Bhealtaine, 1973, i mír 7 den Chuid sin I.

(8) Beidh feidhm ag alt 149 den Acht Cánach Corparáide, 1976 , i ndáil le fógra arna thabhairt faoi mhír 9 de Chuid I den Chúigiú Sceideal a ghabhann leis an Acht Airgeadais, 1973 (amhail mar a chuirtear chun feidhme í chun críocha an ailt seo le fo-alt (7)) mar atá feidhm aige i ndáil le fógra den sórt sin arna thabhairt chun críocha alt 27 den Acht Cánach Corparáide, 1976 .

(9) Ní bheidh feidhm ag an alt seo más roimh an 9ú lá d'Fheabhra, 1983, a tharla an t-athrú úinéireachta agus ní bheidh feidhm ag fo-alt (1) (a) má cuireadh i gcrích, roimh an dáta sin, an mórathrú ar chineál nó ar stiúradh na trádála nó an ghnó; ach thairis sin beidh éifeacht leis an alt seo faoi threoir imthosca agus teagmhas roimh an dáta sin, chomh maith le himthosca agus teagmhais dá éis.

Dáiltí chuig cuideachtaí neamhchónaitheacha áirithe.

47. —(1) (a) Baineann an t-alt seo le haon dáileadh—

(i) is dáileadh de bhua alt 84 (2) (d) (iv) den Acht Cánach Corparáide, 1976 , agus dá bhua sin amháin, nó

(ii) is díbhinn arna híoc ag cuideachta (dá ngairfear “an chéad chuideachta a luaitear” ina dhiaidh seo san fho-alt seo) le cuideachta eile—

(I) ar fochuideachta 75 faoin gcéad di an chéad chuideachta a luaitear, agus

(II) is cónaitheoir i Stáit Aontaithe Mheiriceá nó i gcríoch a bhfuil comhshocraíochtaí, agus feidhm dlí leo de bhua alt 361 den Acht Cánach Ioncaim, 1967 , déanta le rialtas na críche sin.

(b) Chun críocha mhír (a)—

tá le “cónaitheoir i Stáit Aontaithe Mheiriceá” an bhrí a shanntar dó leis an gCoinbhinsiún atá leagtha amach i Sceideal 8 a ghabhann leis an Acht Cánach Ioncaim, 1967 ;

measfar gur cónaitheoir i gcríoch seachas Stáit Aontaithe Mheiriceá cuideachta má mheastar gurb amhlaidh sin di faoi fhorálacha comhshocraíochtaí a rinneadh le rialtas na críche sin agus a bhfuil feidhm dlí leo de bhua alt 361 den Acht sin.

(2) I gcás ina gcruthóidh cuideachta go mbaineann an t-alt seo le dáileadh a rinne sí agus go n-éileoidh sí go n-áireofar an dáileadh mar dháileadh nach dáileadh chun críocha alt 38, ansin—

(a) áireofar an dáileadh amhlaidh, agus

(b) d'ainneoin aon fhoráil de chuid na nAchtanna Cánach, ní bheidh an chuideachta lena ndéanfar an dáileadh i dteideal creidmheasa cánach i leith an dáilte.

(3) Ní mór aon éileamh faoin alt seo a dhéanamh sa tuairisceán a thabharfar faoi alt 50 don tréimhse chuntasaíochta ina ndéanfar an dáileadh agus ní mór toiliú na cuideachta lena ndéanfar an dáileadh a fháil agus a chur in iúl don chigire i cibé foirm a cheanglóidh na Coimisinéirí Ioncaim.

(4) Leasaítear leis seo fo-alt (1) d'alt 361 den Acht Cánach Ioncaim, 1967 , trí “agus alt 47 den Acht Airgeadais, 1983 , beidh feidhm dlí ag na comhshocraíochtaí d'ainneoin aon ní in aon achtachán, seachas an t-alt sin 47,”, a chur in ionad “, beidh feidhm dlí ag na comhshocraíochtaí d'ainneoin aon ní in aon achtachán,”, agus tá an fo-alt sin (1), arna leasú amhlaidh, leagtha amach sa Tábla a ghabhann leis an bhfo-alt seo.

AN TÁBLA

361. (1) Má dhearbhaíonn an Rialtas le hordú go bhfuil comhshocraíochtaí a shonrófar san ordú déanta le rialtas aon chríche lasmuigh den Stát maidir le faoiseamh a thabhairt ó chánachas dúbailte i leith cánach ioncaim nó cánach corparáide agus aon chánacha den ghné chéanna, a bheidh forchurtha le dlíthe an Stáit nó dlíthe na críche sin, agus gur fóirsteanach go mbeadh feidhm dlí ag na comhshocraíochtaí sin, ansin, faoi réir forálacha na Coda seo agus alt 47 den Acht Airgeadais, 1983 , beidh feidhm dlí ag na comhshocraíochtaí d'ainneoin aon ní in aon achtachán, seachas an t-alt sin 47.

Ús i leith urrús áirithe.

48. —(1) Faoi réir fho-alt (2), baineann an t-alt seo le haon ús is dáileadh agus is ús a íocann cuideachta i leith urrús de chuid na cuideachta a thagann faoi réim fhomhír (ii), (iii) (I) nó (v) d'alt 84 (2) (d) den Acht Cánach Corparáide, 1976 , i gcás—

(a) inar eisigh an chuideachta an t-urrús, ar ina leith atá an t-ús á íoc, chuig cuideachta eile ar cuid dá gnáthghníomhaíochtaí trádála airgead a thabhairt ar iasacht, agus

(b) (i) go ndeachthas, roimh an 9ú lá d'Fheabhra, 1983, faoin oibleagáid an t-ús a íoc, nó

(ii) go ndeachthas faoin oibleagáid sin roimh an 9ú lá de Mheitheamh, 1983, de bhun caibidlí a bhí ar siúl an 9ú lá d'Fheabhra, 1983:

Ar choinníoll go measfar, chun críocha mhír (b), go ndeachthas faoi oibleagáid roimh dháta áirithe más rud é, agus ar an gcoinníoll amháin, go raibh ar marthain, roimh an dáta sin, conradh ceangailteach i scríbhinn as ar eascair an oibleagáid sin agus, i gcás ina raibh an conradh sin faoi réir comhaontú iasachta a chur í gcrích, go raibh an comhaontú iasachta curtha i gcrích go cuí roimh an 9ú lá de Mheitheamh, 1983.

(2) (a) I gcás ina ndéanfar an tréimhse (dá ngairfear “an tréimhse aisíoca” ina dhiaidh seo san fho-alt seo) d'aisíoc príomhshuime nó úis dá bhforáiltear faoi oibleagáid den chineál atá luaite i bhfo-alt (1) (b) a fhadú an 9ú lá d'Fheabhra, 1983, nó aon lá dá éis, (cibé acu a d'eascair nó nár eascair an ceart chun fadú den sórt sin as téarmaí an chonartha a bhunaigh an oibleagáid sin), ansin, faoi réir mhír (b), ní bheidh feidhm ag an alt seo maidir le haon ús a íocfar i ndáil leis an tréimhse lena ndéanfar an tréimhse aisíoca a fhadú.

(b) I gcás ina ndéanfar an tréimhse aisíoca a fhadú roimh an 9ú lá de Mheitheamh, 1983, de bhun caibidlí a bhí ar siúl an 9ú lá d'Fheabhra, 1983, ní bheidh feidhm ag mír (a) maidir le haon ús a íocfar i ndáil leis an tréimhse is giorra díobh seo a leanas, is é sin le rá—

(i) an tréimhse lena ndéanfar an tréimhse aisíoca a fhadú, agus

(ii) na chéad chúig bliana den tréimhse a luaitear i bhfomhír (i).

(3) Ní áireofar ús lena mbaineann an t-alt seo mar dháileadh chun críocha alt 38 nó 41.

(4) Ní bheidh an creidmheas cánach i leith aon úis lena mbaineann an t-alt seo ar fáil, faoi aon fhoráil de chuid na nAchtanna Cánach Corparáide, lena íoc leis an duine atá ag fáil an úis.

Díbhinní a íocadh roimh an 1 Iúil, 1983.

49. —(1) Baineann an t-alt seo le díbhinn a d'íoc cuideachta an 9ú lá d'Fheabhra, 1983, nó aon lá dá éis, agus roimh an 1ú lá d'Iúil, 1983, agus arbh amhlaidh maidir léi—

(a) gur dhearbhaigh an chuideachta í i gcruinniú ginearálta roimh an gcéad dáta a luaitear, nó

(b) gur dearbhaíodh í i gcruinniú ginearálta ar an gcéad dáta a luaitear nó dáta dá éis, ach de réir mholadh ó na stiúrthóirí, agus go ndearnadh cinneadh na stiúrthóirí an moladh sin a dhéanamh, a fhógairt go poiblí, ar údarás ó na stiúrthóirí, roimh an dáta sin, nó

(c) gur de réir chinneadh na stiúrthóirí a íocadh í agus go ndearnadh, ar údarás uathu, an cinneadh sin a fhógairt go poiblí roimh an gcéad dáta a luaitear.

(2) I gcás ina gcruthóidh cuideachta go mbaineann an t-alt seo le díbhinn a d'íoc sí, agus go n-éileoidh sí go n-áireofar an díbhinn mar dhíbhinn nach dáileadh chun críocha alt 38 ansin—

(a) áireofar an díbhinn amhlaidh, agus

(b) áireofar an díbhinn freisin mar dhíbhinn nach dáileadh chun críocha alt 41.

(3) Is chuig an gcigire a dhéanfar éileamh faoin alt seo agus ní mór é a dhéanamh amhlaidh roimh an 9ú lá de Lúnasa, 1983.

Tuairisceáin agus bailiú luathchánach corparáide.

50. —(1) Beidh éifeacht leis an alt seo chun an t-am agus an modh a rialú a mbeidh cuntas le tabhairt ar luathcháin chorpar áide agus a mbeidh sí le híoc.

(2) Tabharfaidh cuideachta, de réir an ailt seo, in aghaidh gach tréimhse cuntasaíochta dá cuid, tuairisceán don Ard-Bhailitheoir ar na dáiltí a rinne sí agus na dáiltí a fuair sí sa tréimhse sin agus ar an luathcháin chorparáide (más ann) is iníoctha aici i leith na ndáiltí a rinne sí.

(3) Ní foláir tuairisceán d'aon tréimhse a gceanglaítear tuairisceán a thabhairt ina leith faoin alt seo a thabhairt laistigh de shé mhí tar éis dheireadh na tréimhse sin.

(4) Ní gá do chuideachta tuairisceán faoin alt seo a thabhairt i leith tréimhse chuntasaíochta nach ndearna sí dáileadh lena linn.

(5) (a) Taispeánfar i dtuairisceán a thabharfaidh cuideachta maidir le tréimhse chuntasaíochta—

(i) méid na ndáiltí a rinne an chuideachta sa tréimhse agus méid na gcreidmheasanna cánach i leith na ndáiltí sin,

(ii) méid (más aon mhéid é) na ndáiltí a fuair an chuideachta sa tréimhse agus méid na gcreidmheasanna cánach i leith na ndáiltí sin,

(iii) méid aon chreidmheasa cánach atá á thabhairt ar aghaidh go dtí an tréimhse chuntasaíochta agus a áirítear, faoi alt 41 (3), mar chreidmheas cánach i leith dáileadh a fuair an chuideachta sa tréimhse sin, agus

(iv) méid (más aon mhéid é) na luathchánach is iníoctha ag an gcuideachta i leith na ndáiltí a rinne sí sa tréimhse.

(b) Sonrófar sa tuairisceán an bhfuil aon mhéid creidmheasanna cánach ar áireamh ann de bhun mhír (a) (i) i leith dáiltí a áirítear mar dháiltí nach dáiltí chun críocha alt 38 faoi aon fhoráil den Chaibidil seo agus, má tá, an méid atá ar áireamh ann amhlaidh.

(c) Sonrófar sa tuairisceán an bhfuil aon mhéid creidmheasanna cánach ar áireamh ann de bhun mhír (a) (ii) i leith dáiltí a áirítear mar dháiltí nach dáiltí chun críocha alt 41 faoi aon fhoráil den Chaibidil seo agus, má tá, an méid atá ar áireamh ann amhlaidh.

(d) I gcás ina mbeidh aon mhéid ar áireamh sa tuairisceán de bhun fhomhír (ii) nó (iii) de mhír (a), déileálfar leis an áireamh sin mar éileamh ón gcuideachta go gcuirfear i gcuntas é chun a chinneadh cé mhéid luathchánach corparáide is iníoctha, agus beidh cibé fianaise a cheanglóidh an cigire le reasún mar thaca le haon éileamh den sórt sin.

(6) Beidh luathcháin chorparáide i leith aon dáileadh a cheanglaítear a bheith ar áireamh i dtuairisceán faoin alt seo dlite an tráth faoina mbeidh an tuairisceán le tabhairt agus ní mór í a íoc leis an Ard-Bhailitheoir, agus beidh luathcháin chorparáide a bheidh dlite amhlaidh iníoctha ag an gcuideachta gan aon mheasúnacht a bheith déanta; ach féadfar luathcháin chorparáide atá tagtha chun bheith dlite mar a dúradh a mheasúnú ar an gcuideachta (bíodh nó ná bíodh sí íoctha an tráth a dhéanfar an mheasúnacht) mura n-íocfar an cháin sin, nó aon chuid di, ar an dáta dlite nó dáta roimhe.

(7) Más dealraitheach don chigire go bhfuil dáileadh ba chóir a áireamh, agus nár áiríodh, i dtuairisceán, nó má bhíonn an cigire míshásta faoi aon tuairisceán, féadfaidh sé measúnacht a dhéanamh ar an gcuideachta go feadh a bhreithiúnais; agus, aon luathcháin chorparáide a bheidh dlite faoi mheasúnacht a rinneadh de bhua an fho-ailt seo déileálfar léi chun críocha úis ar cháin neamhíoctha mar cháin ab iníoctha an tráth arbh iníoctha í dá mba gur tugadh tuairisceán ceart.

(8) I gcás ina ndéanfaidh cuideachta dáileadh ar dháta nach dáta i dtréimhse chuntasaíochta de chuid na cuideachta, measfar go gcríochnaíonn tréimhse chuntasaíochta de chuid na cuideachta ar an dáta sin agus ní mór don chuideachta tuairisceán ar an dáileadh sin a thabhairt laistigh de shé mhí tar éis an dáta sin; agus beidh an luathcháin chorparáide a mbeidh an chuideachta cuntasach inti i leith an dáilte sin dlite an tráth faoina mbeidh an tuairisceán le tabhairt.

(9) I gcás ina mbeidh aon ítim curtha isteach go mícheart i dtuairisceán faoin alt seo mar dháileadh a rinne cuideachta nó mar dháileadh a fuair sí, féadfaidh an cigire cibé measúnachtaí, coigeartuithe nó fritháirimh a dhéanamh is dóigh leis is gá chun a áirithiú gur mar a chéile, a mhéid is féidir é, do na dliteanais chánach (lena n-áirítear ús ar cháin neamhíoctha) a bheidh ar an gcuideachta nó ar aon duine eile, agus na dliteanais a bheadh orthu mura mbeadh an ítim curtha isteach amhlaidh.

(10) (a) Beidh luathcháin chorparáide a mheasúnófar ar chuideachta faoin alt seo dlite laistigh de mhí tar éis an fógra measúnachta a eisiúint (mura mbeidh sí dlite níos luaithe ná sin faoi fho-alt (6) nó (8)) faoi réir aon achomhairc i gcoinne na measúnachta, ach ní dhéanfaidh aon achomharc den sórt sin difear don dáta ar a mbeidh cáin dlite faoi fho-alt (6) nó (8).

(b) Tar éis achomharc i gcoinne measúnachta faoin alt seo a chinneadh aisíocfar aon cháin a ró-íocadh.

(11) (a) Na forálacha go léir de chuid na nAchtanna Cánach Corparáide a bhaineann—

(i) le measúnachtaí cánach corparáide,

(ii) le hachomhairc i gcoinne measúnachtaí den sórt sin (lena n-áirítear achomhairc a athéisteacht agus cás a shonrú chun tuairim na hArd-Chúirte a fháil), agus

(iii) le cáin chorparáide a bhailiú agus a ghnóthú, beidh feidhm acu, a mhéid is infheidhme iad, maidir le luathcháin chorparáide a mheasúnú, a bhailiú agus a ghnóthú faoin alt seo.

(b) Aon cháin is iníoctha de réir an ailt seo gan measúnacht a bheith déanta béarfaidh sí ús de réir ráta 1.25 faoin gcéad in aghaidh gach míosa nó coda de mhí ón dáta a bheidh an cháin dlite agus iníoctha go dtí go n-íocfar í.

(c) Beidh feidhm ag forálacha fho-ailt (3), (4) agus (5) d'alt 550 den Acht Cánach Ioncaim, 1967 , i ndáil le hús is iníoctha faoi mhír (b) mar atá feidhm acu i ndáil le hús is iníoctha faoin alt sin 550.

(d) Le linn alt 550 den Acht Cánach Ioncaim, 1967 , a bheith á fheidhmiú ar aon cháin a mhuirearófar le haon mheasúnacht luathchánach corparáide de réir an ailt seo, beidh éifeacht leis ach an coinníoll a ghabhann le fo-alt (1) agus fo-ailt (2) agus (2A) a fhágáil ar lár.

(e) D'ainneoin aon ní sna hAchtanna Cánach Corparáide, ní bheidh feidhm ag forálacha alt 419 den Acht Cánach Ioncaim, 1967 , agus alt 30 den Acht Airgeadais, 1976 , i ndáil le haon cháin a mhuirearófar le haon mheasúnacht luathchánach corparáide de réir an ailt seo.

(12) Beidh feidhm, fara aon mhodhnuithe is gá, ag forálacha fho-ailt (3), (8), (9), (10), (11) agus (12) (b) d'alt 143 den Acht Cánach Corparáide, 1976 , i ndáil le tuairisceán faoi fhorálacha an ailt seo mar atá feidhm acu i ndáil le tuairisceán faoi fhorálacha an ailt sin 143.

(13) Sna forálacha sin roimhe seo den alt seo ní fholaíonn tagairtí do dháileadh nó dáiltí tagairtí do dháileadh nó dáiltí arna ndéanamh ag cuideachta nach gcónaíonn sa Stát.

Forálacha áirithe do scor.

51. —(1) Na forálacha den Acht Cánach Corparáide, 1976 , a shonraítear i bhfo-alt (2), ní bheidh éifeacht leo i ndáil le dáiltí (seachas díbhinní a thagann faoi réim alt 49 (2)) arna ndéanamh an 9ú lá d'Fheabhra, 1983, nó aon lá dá éis.

(2) Is iad na forálacha den Acht Cánach Corparáide, 1976 , dá dtagraítear i bhfo-alt (1), alt 18 (4), fo-alt (8) (a cuireadh isteach leis an Acht Airgeadais, 1982 ) d'alt 25, mír (b) den choinníoll a ghabhann le halt 26 (3) agus ailt 90, 91, 167 agus 168.

Laghdú eatramhach ar luathcháin chorparáide.

52. —(1) D'ainneoin aon ní sa Chaibidil seo, is é méid na luathchánach corparáide a dhlífidh cuideachta a íoc i leith dáiltí arna ndéanamh aici i dtréimhse chuntasaíochta dar críoch an 8ú lá d'Fheabhra, 1984, nó aon lá roimhe, leath mhéid na luathchánach corparáide a dhlífeadh an chuideachta a íoc, ar leith ón alt seo, i leith na ndáiltí sin.

(2) Más roimh an 9ú lá d'Fheabhra, 1984, do chuid de thréimhse chuntasaíochta cuideachta agus más i dtréimhse dar tosach an dáta sin don chuid eile di, beidh feidhm ag an gCaibidil seo ionann is dá mba dhá thréimhse chuntasaíochta ar leithligh an chuid dar críoch an 8ú lá d'Fheabhra, 1984, agus an chuid dar tosach an 9ú lá d'Fheabhra, 1984.

Feidhmiú na nAchtanna Cánach Corparáide.

53. —Na forálacha de na hAchtanna Cánach Corparáide a bhaineann le cáin chorparáide a mhuirearú, a ríomh agus a ioc (lena n-áirítear forálacha a thugann aon fhaoiseamh nó díolúine), ní fhorléireofar iad mar fhorálacha a dhéanann difear do mhuirearú, do ríomh nó d'íoc luathchánach corparáide.