10 1984

/images/harp.jpg


Uimhir 10 de 1984


AN tACHT SEIRBHÍSÍ POIST AGUS TEILEACHUMARSÁIDE (LEASÚ), 1984


RIAR NA nALT

Alt

1.

An Príomh-Acht.

2.

Dliteanas maidir le caillteanas nó díobháil a tharla roimh an lá dílseacháin.

3.

Imeachtaí dlí a bhí ar feitheamh do leanúint i bhfeidhm.

4.

Cearta agus dliteanais an Aire Airgeadais.

5.

Leasú ar alt 45 den Phríomh-Acht agus ar an gCéad Sceideal a ghabhann leis an bPríomh-Acht.

6.

Aisghairm.

7.

Gearrtheideal, forléiriú agus comhlua.


An tAcht dá dTagraítear

An tAcht Seirbhísí Poist agus Teileachumarsáide, 1983

1983, Uimh. 24

/images/harp.jpg


Uimhir 10 de 1984


AN tACHT SEIRBHÍSÍ POIST AGUS TEILEACHUMARSÁIDE (LEASÚ), 1984

[An tiontú oifigiúil]

ACHT DO DHÉANAMH SOCRÚ BREISE MAIDIR LE hÉIL-IMH I LEITH CAILLTEANAS NÓ DÍOBHÁIL A BHAIN-EANN LE FEIDHMEANNA A AISTRÍODH LEIS AN ACHT SEIRBHÍSÍ POIST AGUS TEILEACHUMARSÁIDE, 1983 , GO DTÍ AN POST NÓ BORD TELECOM ÉIREANN AGUS CHUN NA CRÍCHE SIN D'AISGHAIRM AGUS D'ION-ADÚ, FARA MODHNUITHE, AILT 56 AGUS 57 DEN ACHT SIN AGUS DO DHÉANAMH SOCRÚ BREISE I nDÁIL LE hAISTRIÚ FOIRNE GO DTÍ NA CUIDEACHTAÍ SIN AGUS DO DHÉANAMH SOCRÚ I dTAOBH NITHE GAOLMHARA. [27 Meitheamh, 1984]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS:

An Príomh-Acht.

1. —San Acht seo ciallaíonn “an Príomh-Acht” an tAcht Seirbhísí Poist agus Teileachumarsáide, 1983 .

Dliteanas maidir le caillteanas nó díobháil a tharla roimh an lá dílseacháin.

2. —(1) Aon éileamh i leith aon chaillteanais nó díobhála a líomhnaítear a bhain d'aon duine mar gheall ar fheidhmeanna, a shanntar do cheachtar cuideachta leis an bPríomh-Acht, a chomhlíonadh roimh an lá dílseacháin, is éileamh é, tar éis an lae sin, i gcoinne na cuideachta iomchuí, bíodh nó ná bíodh aon éileamh déanta ina leith sin roimh an lá sin agus, faoi réir alt 4, ní éileamh é i gcoinne an Aire, an Aire Airgeadais ná an Stáit.

(2) Más rud é, roimh an Acht seo a rith, in éileamh lena mbaineann fo-alt (1), go mbeidh comhaontú chun an t-éileamh a shocrú déanta idir na páirtithe agus nár cuireadh téarmaí an chomhaontaithe i bhfeidhm nó gur tugadh breithiúnas i bhfabhar an duine dhíobháilte agus nár forfheidhmíodh an breithiúnas, beidh téarmaí an chomhaontaithe nó an bhreithiúnais, cibé acu é, a mhéid atá siad infhorfheidhmithe i gcoinne an Aire, an Aire Airgeadais nó an Stáit, in-fhorfheidhmithe i gcoinne na cuideachta iomchuí agus, faoi réir alt 4, ní i gcoinne an Aire, an Aire Airgeadais ná an Stáit.

(3) Aon éileamh a dhéanfaidh an tAire, an tAire Airgeadais nó an Stát nó is cuí don Aire, don Aire Airgeadais nó don Stát a dhéanamh i leith aon chaillteanais nó díobhála a tharla mar gheall ar ghníomh nó mainneachtain ag aon duine roimh an lá dílseacháin, féachfar air, más éileamh é a bhaineann le feidhmeanna a shanntar do cheachtar cuideachta leis an bPríomh-Acht, mar éileamh arna dhéanamh ag an gcuideachta sin nó mar éileamh is cuí don chuideachta sin a dhéanamh agus féadfaidh an chuideachta sin dul ar aghaidh leis agus agairt a dhéanamh ina leith ionann is dá mba í an chuideachta ar bhain an caillteanas nó an díobháil di.

(4) Ní bhaineann an t-alt seo le héileamh a dhéanfaidh údáras de chuid an Stáit i gcoinne údaráis eile de chuid an Stáit.

Imeachtaí dlí a bhí ar feitheamh do leanúint i bhfeidhm.

3. —Na himeachtaí dlí uile a bhí ar feitheamh díreach roimh an lá dílseacháin nó díreach roimh an Acht seo a rith agus ar páirtí iontu an tAire, an tAire Airgeadais nó an Stát, leanfaidh siad i bhfeidhm ach iad seo a leanas a chur in ionad aon pháirtí den sórt sin—

(a) an chuideachta poist, i gcás ina mbaineann na himeachtaí le feidhmeanna a shanntar don chuideachta sin leis an bPríomh-Acht, agus

(b) an chuideachta teileachumarsáide, i gcás ina mbaineann na himeachtaí le feidhmeanna a shanntar don chuideachta sin leis an bPríomh-Acht.

Cearta agus dliteanais an Aire Airgeadais.

4. —(1) I gcás ina dtabharfar breithiúnas i gcoinne ceachtar cuideachta in aon imeachtaí de bhun éilimh lena mbaineann alt 2 (1) nó in imeachtaí a leanfar díobh faoi alt 3 agus nárbh fhéidir leis an duine ar tugadh an breithiúnas ina fhabhar an breithiúnas a fhorfheidhmiú, go hiomlán nó go páirteach, i gcoinne na cuideachta, beidh sé i dteideal breithiúnas a thaifeadadh i gcoinne an Aire Airgeadais in aon chúirt dlínse inniúla i leith aon mhéid nár gnóthaíodh ar scór an bhreithiúnais mar fhiach a dhlitear dó den Aire sin.

(2) Féadfaidh an tAire Airgeadais na nithe seo a leanas a ghnóthú ón gcuideachta iomchuí—

(a) aon íocaíocht a dhéanfaidh sé le duine mar shásamh i mbreithiúnas a bheidh taifeadta ina choinne faoi fho-alt (1) nó i mbreithiúnas a bheidh tugtha roimh an Acht seo a rith i bhfabhar duine in aon imeachtaí a tionscnaíodh ar scór éilimh lena mbaineann alt 2 (1) nó in aon imeachtaí lena mbaineann alt 3, agus

(b) na costais a thabhaigh sé féin, a thabhaigh an tAire nó a thabhaigh an Stát roimh an Acht seo a rith—

(i) i ndáil le haon éileamh lena mbaineann alt 2 (1), agus

(ii) i ndáil le haon imeachtaí a tionscnaíodh ar scór éilimh den sórt sin nó le himeachtaí lena mbaineann alt 3, seachas an méid sin d'aon chostais den sórt sin a bheidh arna dhámhachtain dó, don Aire nó don Stát, cibé acu é, agus arna ghnóthú aige, ag an Aire nó ag an Stát, cibé acu é.

(3) Beidh an chuideachta iomchuí i dteideal aon mhéid a bheidh, ar dháta an Achta seo a rith, dlite den ghearánaí in aon imeachtaí lena mbaineann fo-alt (2) a ghnóthú ón ngearánaí amhail is dá mba i bhfabhar na cuideachta a rinneadh an dámhachtain costas.

Leasú ar alt 45 den Phríomh-Acht agus ar an gCéad Sceideal a ghabhann leis an bPríomh-Acht.

5. —(1) Leasaítear leis seo mar a leanas alt 45 den Phríomh-Acht:

(a) trí na focail “le héifeacht ón lá dílseacháin” a chur in ionad na bhfocal “ar an lá dílseacháin” aon áit a bhfuil siad i bhfo-ailt (1) agus (2); agus

(b) trí na focail “cibé acu roimh an lá dílseacháin, ar an lá dílseacháin nó tar éis an lae dílseacháin” a chur isteach i ndiaidh na bhfocal “ainmnithe ag an Aire” aon áit a bhfuil siad i bhfo-alt (1) (a) agus (1) (b).

(2) Leasaítear leis seo mír 13 de Chuid I den Chéad Sceideal a ghabhann leis an bPríomh-Acht trí na focail “le héifeacht ón lá dílseacháin” a chur in ionad na bhfocal “ar an lá dílseacháin” sa chéad áit a bhfuil siad.

Aisghairm.

6. —Aisghairtear leis seo ailt 56 agus 57 den Phríomh-Acht le héifeacht ón lá dílseacháin.

Gearrtheideal, forléiriú agus comhlua.

7. —(1) Féadfar an tAcht Seirbhísí Poist agus Teileachumarsáide (Leasú), 1984 , a ghairm den Acht seo.

(2) Forléireofar an Príomh-Acht agus an tAcht seo le chéile mar aon Acht amháin agus féadfar na hAchtanna Poist agus Teileachumarsáide, 1983 agus 1984, a ghairm díobh le chéile.