27 1984

/images/harp.jpg


Uimhir 27 de 1984


AN tACHT LEASA SHÓISIALAIGH (LEASÚ), 1984

RIAR NA nALT

Alt

1.

Léiriú.

2.

Dícháiliú Cuid II, Caibidil 4.

3.

Fostaíocht inárachaithe (díobhálacha ceirde).

4.

Dícháiliú Cuid III, Caibidil 2.

5.

Breac-dhífhostaíocht.

6.

Dliteanas i leith ranníocaí.

7.

An tAire d'aisíoc sochair a d'íoc fostóirí.

8.

Íocaíochtaí isteach sa Chiste as airgead a sholáthraíonn an tOireachtas.

9.

Leasú ar Chuid II den Chéad Sceideal a ghabhann leis an bPríomh-Acht (Fostaíochtaí Eiscthe).

10.

Gearrtheideal, forléiriú agus comhlua.


An tAcht dá dTagraítear

An tAcht Leasa Shóisialaigh (Comhdhlúthú), 1981

1981, Uimh. 1

/images/harp.jpg


Uimhir 27 de 1984


AN tACHT LEASA SHÓISIALAIGH (LEASÚ), 1984

[An tiontú oifigiúil]

ACHT DO LEASÚ AGUS DO LEATHNÚ NA nACHTANNA LEASA SHÓISIALAIGH, 1981 GO 1984. [26 Nollaig, 1984]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS:

Léiriú.

1. —San Acht seo ciallaíonn “an Príomh-Acht” an tAcht Leasa Shóisialaigh (Comhdhlúthú), 1981 .

Dícháiliú Cuid II, Caibidil 4.

2. —Leasaítear leis seo alt 35 den Phríomh-Acht tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (2):

“(2A) Beidh duine dícháilithe chun sochar dífhostaíochta a fháil ar feadh aon seachtaine a mbeidh sé ar fostú faoi scéim a riarann an Roinn Saothair agus dá ngairtear an Scéim Fostaíochta Sóisialta.”.

Fostaíocht inárachaithe (díobhálacha ceirde).

3. —Leasaítear leis seo alt 38 den Phríomh-Acht tríd an bhfo-alt seo a chur isteach i ndiaidh fho-alt (11):

“(12) Duine a bheidh ar fostú faoi scéim a riarann an Roinn Saothair agus dá ngairtear an Scéim Fostaíochta Sóisialta measfar, chun críocha na Coda seo, é bheith i bhfostaíocht inárachaithe (díobhálacha ceirde).”.

Dícháiliú Cuid III, Caibidil 2.

4. —Leasaítear leis seo alt 142 den Phríomh-Acht tríd an mír seo a leanas a chur isteach i bhfo-alt (1) i ndiaidh mhír (d):

“nó

(e) le linn dó bheith ar fostú ar feadh aon seachtaine faoi scéim a riarann an Roinn Saothair agus dá ngairtear an Scéim Fostaíochta Sóisialta.”.

Breacdhífhostaíocht.

5. —Leasaítear leis seo alt 233 den Phríomh-Acht tríd an míniú seo a leanas a chur in ionad an mhínithe ar “breac-dhífhostaíocht”:

“ciallaíonn ‘breac-dhífhostaíocht’ dífhostaíocht agus cailliúint iarmhartach pá de dheasca saotharstad i bhfostaíocht inárachaithe—

(a) nach féidir a sheachaint mar gheall ar dhoineann, agus

(b) a tharla an 6ú lá d'Eanáir, 1985 nó roimhe,

agus forléireofar an abairt ‘breac-dhífhostaithe’ dá réir sin;”.

Dliteanas i leith ranníocaí.

6. —Leasaítear leis seo alt 241 den Phríomh-Acht tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (4):

“(5) Ní bheidh aon ranníoc seachtainiúil iníoctha de bhun fho-alt (3) i leith aon seachtaine féilire a thosóidh an 7ú lá d'Eanáir, 1985 nó dá éis.”.

An tAire d'aisíoc sochair a d'íoc fostóirí.

7. —Leasaítear leis seo an Príomh-Acht tríd an alt seo a leanas a chur in ionad alt 257:

“257.—Déanfaidh an tAire an méid d'aon sochar forlíontach a bheidh íoctha go cuí de réir na Coda seo ag fostóir a aisíoc leis as an gCiste ar an bhfostóir do dhéanamh iarratais i cibé slí a fhorordófar agus tráth nach déanaí ná an 29ú lá de Mhárta, 1985, ag lorg na haisíocaíochta sin.”.

Íocaíochtaí isteach sa Chiste as airgead a sholáthraíonn an tOireachtas.

8. —Leasaítear leis seo alt 269 den Phríomh-Acht trí na fo-ailt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (7):

“(8) Más rud é, maidir leis an mbliain airgeadais dar críoch an 31ú lá de Nollaig, 1985, go mbeidh an Ciste neamhdhóthanach chun na dliteanais a fhorchuirtear air a chur i gcrích, déanfar méid is ionann agus an neamhdhóthanacht sin a íoc isteach sa Chiste as airgead a sholáthróidh an tOireachtas agus aon mhéid a bheidh iníoctha amhlaidh íocfar é i cibé modh agus cibé tráthanna a chinnfidh an tAire Airgeadais.

(9) Déanfar aon ioncam a fhaibhreoidh chun an Chiste tar éis an 31ú lá de Nollaig, 1985, a íoc isteach sa Státchiste i cibé modh agus cibé tráthanna a chinnfidh an tAire Airgeadais.”.

Leasú ar Chuid II den Chéad Sceideal a ghabhann leis an bPríomh-Acht (Fostaíochtaí Eiscthe).

9. —Leasaítear leis seo Chuid II den Chéad Sceideal a ghabhann leis an bPríomh-Acht tríd an mír seo a leanas a chur isteach i ndiaidh mhír 10:

“11.—Fostaíocht faoi scéim a riarann an Roinn Saothair agus dá ngairtear an Scéim Fostaíochta Sóisialta.”.

Gearrtheideal, forléiriú agus comhlua.

10. —(1) Féadfar an tAcht Leasa Shóisialaigh (Leasú), 1984 a ghairm den Acht seo.

(2) Déanfar na hAchtanna Leasa Shóisialaigh, 1981 go 1984, agus an tAcht seo a fhorléiriú le chéile mar aon ní amháin.

(3) Folóidh an comhlua “na hAchtanna Leasa Shóisialaigh, 1981 go 1984” an tAcht seo.