Ar Aghaidh (SCEIDEAL A)

5 1985

/images/harp.jpg


Uimhir 5 de 1985


AN tACHT LEASA SHÓISIALAIGH, 1985


RIAR NA nALT

Alt

1.

Mínithe.

2.

Sochair árachais shóisialaigh (rátaí nua).

3.

Íocaíochtaí cúnaimh shóisialaigh (rátaí nua).

4.

Forlíonadh ar ioncam teaghlaigh.

5.

Leasú ar alt 73 den Phríomh-Acht (sochar pá-choibhneasa).

6.

Ranníocaí árachais shóisialaigh pá-choibhneasa (méadú ar an uasteorainn tuillimh).

7.

Leasú ar Chuid I den Chéad Sceideal a ghabhann leis an bPríomh-Acht (Fostaíochtaí).

8.

Leasú ar alt 7 den Phríomh-Acht (árachas modhnaithe).

9.

Leasú ar alt 38 den Phríomh-Acht (fostaíocht inárachaithe (díobhálacha ceirde)).

10.

Leasú ar Chuid II den Chéad Sceideal a ghabhann leis an bPríomh-Acht (Fostaíochtaí Eiscthe).

11.

Leasú ar alt 135 den Phríomh-Acht (Léiriú, Cuid III, Caibidil 2).

12.

Fíneálacha a mhéadú.

13.

Oifigigh leasa shóisialaigh a cheapadh agus a ndualgais (Cuid III, Caibidil 2).

14.

Gan sochair a dhul thar thuilleamh roimh thionóisc.

15.

Gearrtheideal, forléiriú agus comhlua.

SCEIDEAL A

SCEIDEAL B

SCEIDEAL C


Na hAchtanna dá dTagraítear

An tAcht Caidrimh Thionscail, 1946

1946, Uimh. 26

An tAcht Leasa Shóisialaigh, 1983

1983, Uimh. 6

An tAcht Leasa Shóisialaigh, 1984

1984, Uimh. 5

An tAcht Leasa Shóisialaigh (Comhdhlúthú), 1981

1981, Uimh. 1

/images/harp.jpg


Uimhir 5 de 1985


AN tACHT LEASA SHÓISIALAIGH, 1985

[An tiontú oifigiúil]

ACHT DO LEASÚ AGUS DO LEATHNÚ NA nACHTANNA LEASA SHÓISIALAIGH, 1981 GO 1984. [28 Márta, 1985]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS:

Mínithe.

1. —San Acht seo—

ciallaíonn “Acht 1984” an tAcht Leasa Shóisialaigh, 1984 ;

ciallaíonn “an Príomh-Acht” an tAcht Leasa Shóisialaigh (Comhdhlúthú), 1981 .

Sochair árachais shóisialaigh (rátaí nua).

2. —(1) Leasaítear leis seo an Príomh-Acht trí na Codanna atá leagtha amach i Sceideal A a ghabhann leis an Acht seo a chur in ionad Chodanna I go V den Dara Sceideal (a cuireadh isteach le hAcht 1984).

(2) Tiocfaidh an t-alt seo i ngníomh—

(a) a mhéid a bhaineann sé le sochar dífhostaíochta, an 4ú lá d'Iúil, 1985,

(b) a mhéid a bhaineann sé le sochar míchumais, le liúntas máithreachais, le sochar díobhála, le haisce mhíthreorach agus le pinsean míthreorach, an 8ú lá d'Iúil, 1985,

(c) a mhéid a bhaineann sé le sochar banchéile thréigthe, le pinsean easláine agus le pinsean scoir, an 11ú lá d'Iúil, 1985, agus

(d) a mhéid a bhaineann sé le sochar báis faoi alt 50, 51 nó 52 den Phríomh-Acht, le pinsean seanaoise (ranníocach), le pinsean baintrí (ranníocach) agus le liúntas dílleachta (ranníocach), an 12ú lá d'Iúil, 1985.

Íocaíochtaí cúnaimh shóisialaigh (rátaí nua).

3. —(1) Leasaítear leis seo an Príomh-Acht trí na Codanna atá leagtha amach i Sceideal B a ghabhann leis an Acht seo a chur in ionad Chodanna I agus III den Cheathrú Sceideal (a cuireadh isteach le hAcht 1984).

(2) Tiocfaidh an t-alt seo i ngníomh—

(a) a mhéid a bhaineann sé le cúnamh dífhostaíochta, an 3ú lá d'Iúil, 1985,

(b) a mhéid a bhaineann sé le liúntas banchéile thréigthe, le liúntas banchéile príosúnaigh, le liúntas cúnaimh shóisialaigh agus le liúntas do bhean shingil, an 11ú lá d'Iúil, 1985,

(c) a mhéid a bhaineann sé le pinsean seanaoise, le pinsean dall, le pinsean baintrí (neamhranníocach) agus le pinsean dílleachta (neamhranníocach), an 12ú lá d'Iúil, 1985, agus

(d) a mhéid a bhaineann sé le liúntas leasa forlíontach, an 8ú lá d'Iúil, 1985.

Forlíonadh ar ioncam teaghlaigh.

4. —(1) Leasaítear leis seo alt 232B (a bhaineann le teideal chun forlíonadh ar ioncam teaghlaigh) den Phríomh-Acht (a cuireadh isteach le hAcht 1984) trí “£100” a chur in ionad “£95” gach áit a bhfuil sé agus trí “£18” a chur in ionad “£15”.

(2) Leasaítear leis seo alt 232C (a bhaineann leis an ráta seachtainiúil d'fhorlíonadh ar ioncam teaghlaigh) den Phríomh-Acht (a cuireadh isteach le hAcht 1984) trí “£2.50” a chur i bhfo-alt (2) (b) in ionad “£1.75”.

(3) Baineann an t-alt seo le haon éileamh ar fhorlíonadh ar ioncam teaghlaigh a gheofar an 11ú lá d'Iúil, 1985, nó dá éis.

Leasú ar alt 73 den Phríomh-Acht (sochar páchoibhneasa).

5. —(1) Leasaítear leis seo alt 73 den Phríomh-Acht trí “£49” a chur in ionad “£43” (a cuireadh isteach le hAcht 1984).

(2) Beidh éifeacht ag an alt seo i ndáil le haon tréimhse bhearnaithe fostaíochta dar tosach an 1ú lá d'Aibreán, 1985 nó dá éis.

Ranníocaí árachais shóisialaigh páchoibhneasa (méadú ar an uasteorainn tuillimh).

6. —(1) Leasaítear leis seo alt 10 (1) den Phríomh-Acht tríd an mír seo a leanas a chur in ionad mhír (c) (a cuireadh isteach leis an Acht Leasa Shóisialaigh, 1983 ):

“(c) I gcás ina raibh, i mbliain ranníoca áirithe, suim £13,800 de thuilleamh ináirithe ag ranníocóir fostaithe agus gur íocadh ranníocaí faoi mhír (b) i leith an tuillimh ináirithe sin, ní bheidh aon ranníoc eile den sórt sin iníoctha i leith aon tuillimh ináirithe de chuid an ranníocóra fhostaithe sin an bhliain ranníoca sin.”.

(2) Tiocfaidh an t-alt seo i ngníomh an 6ú lá d'Aibreán, 1985.

Leasú ar Chuid I den Chéad Sceideal a ghabhann leis an bPríomh-Acht (Fostaíochtaí).

7. —(1) Leasaítear leis seo Cuid I den Chéad Sceideal a ghabhann leis an bPríomh-Acht tríd an mír seo a leanas a chur isteach i ndiaidh mhír 12:

“13. Fostaíocht mar chathaoirleach, leaschathaoirleach nó gnáthchomhalta den Chúirt Oibreachais arna bunú faoin Acht Caidrimh Thionscail, 1946 .”.

(2) Tiocfaidh an t-alt seo i ngníomh cibé lá a cheapfaidh an tAire le hordú.

Leasú ar alt 7 den Phríomh-Acht (árachas modhnaithe).

8. —Leasaítear leis seo alt 7 (1) den Phríomh-Acht trí “12 agus 13 (arna chur isteach leis an Acht Leasa Shóisialaigh, 1985 )” a chur in ionad “agus 12” i mír (a).

Leasú ar alt 38 den Phríomh-Acht (fostaíocht inárachaithe (díobhálacha ceirde)).

9. —Leasaítear leis seo alt 38 (3) den Phríomh-Acht tríd an mír seo a leanas a chur isteach i ndiaidh mhír (f):

“(g) fostaíocht a shonraítear i mír 13 (a cuireadh isteach leis an Acht Leasa Shóisialaigh, 1985 ) de Chuid I den Chéad Sceideal.”.

Leasú ar Chuid II den Chéad Sceideal a ghabhann leis an b Príomh-Acht (Fostaíochtaí Eiscthe).

10. —(1) Leasaítear leis seo Cuid II den Chéad Sceideal a ghabhann leis an bPríomh-Acht trí na míreanna seo a leanas a chur in ionad mhíreanna 8 agus 9:

“8. Fostaíocht, seachas fostaíocht sna Fórsaí Cosanta, mar liachleachtóir cláraithe nó lia-chleachtóir arna chlárú go sealadach.

9. Fostaíocht, seachas fostaíocht sna Fórsaí Cosanta, mar fhiaclóir cláraithe.”.

(2) Tiocfaidh an t-alt seo i ngníomh an 6ú lá d'Aibreán, 1985.

Leasú ar alt 135 den Phríomh-Acht (Léiriú, Cuid III, Caibidil 2).

11. —Leasaítear leis seo alt 135 den Phríomh-Acht tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (2):

“(2A) Chun críocha na Caibidle seo, maidir le haon tréimhse nach faide ná bliain—

(a) is tréimhse fostaíochta faoi scéim arna riaradh ag an Roinn Saothair agus dá ngairtear an Scéim Fostaíochta Sóisialta, nó

(b) is tréimhse glacadh páirte i scéim arna riaradh ag an Roinn Saothair agus dá ngairtear an Scéim Liúntas Fiontair, nó

(c) is tréimhse glacadh páirte i scéim arna riaradh ag an Roinn Saothair agus dá ngairtear an Scéim Sealaíochta, nó

(d) is tréimhse freastail ar chúrsa oiliúna arna chur ar fáil nó arna cheadú ag an gComhairle Oiliúna, nó

(e) is tréimhse fostaíochta faoi scéim arna riaradh ag an Roinn Saothair agus dá ngairtear Comhobair,

déanfar neamhaird uirthi nuair a bheifear, de bhun fho-alt (2) den alt seo, ag áireamh aon dá thréimhse leanúnacha dífhostaíochta nach bhfuil tréimhse is mó ná 20 seachtain eatarthu mar thréimhse leanúnach dífhostaíochta amháin.”.

Fíneálacha a mhéadú.

12. —Maidir le duine a chiontófar i gcion dá bhforáiltear fíneáil in aon alt den Phríomh-Acht a shonraítear i gcolún (2) de Sceideal C a ghabhann leis an Acht seo—

(a) i gcas é a chiontú go hachomair, in ionad na fíneála dá bhforáiltear in aon alt den sórt sin agus a shonraítear i gcolún (3) den Sceideal sin, dlífear an fhíneáil a shonraítear i gcolún (4) den Sceideal sin ag an uimhir thagartha sin a chur air, nó

(b) i gcas é a chiontú ar díotáil, in ionad na fíneála dá bhforáiltear in aon alt den sórt sin agus a shonraítear i gcolún (5) den Sceideal sin, dlífear an fhíneáil a shonraítear i gcolún (6) den Sceideal sin ag an uimhir thagartha sin a chur air,

agus forléireofar aon alt den sórt sin agus beidh éifeacht leis dá réir.

Oifigigh leasa shóisialaigh a cheapadh agus a ndualgais (Cuid III, Caibidil 2).

13. —Leasaítear leis seo an Príomh-Acht tríd an alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh alt 143:

“Oifigigh leasa shóisialaigh a cheapadh agus a ndualgais.

143A.—(1) Féadfaidh an tAire, le ceadú Aire na Seirbhíse Poiblí, cibé daoine agus cibé líon daoine is iomchuí leis a cheapadh chun bheith ina n-oifigigh leasa shóisialaigh chun críche na Caibidle seo.

(2) Déanfaidh gach oifigeach den sórt sin imscrúdú ar aon iarratas ar dheimhniú cáilíochta nó ina leith agus ar aon cheist a éireoidh as deimhniú cáilíochta den sórt sin nó maidir leis nó maidir le cúnamh dífhostaíochta a tharchuirfidh an tAire chuige agus tabharfaidh sé tuarascáil don Aire i dtaobh an chéanna agus féadfaidh sé, chun críche an imscrúdaithe agus na tuarascála sin, a cheangal ar iarratasóir ar dheimhniú cáilíochta nó ar shealbhóir ar dheimhniú cáilíochta nó ar chéile an iarratasóra nó an tsealbhóra nó ar aon fhostóir de chuid an iarratasóra nó an tsealbhóra cibé faisnéis a thabhairt dó agus cibé doiciméid a thabhairt ar aird dó a éileoidh sé go réasúnach.

(3) Beidh cumhacht ag oifigeach leasa shóisialaigh, chun críocha na Caibidle seo, aon ní nó gach ní de na nithe seo a leanas a dhéanamh:—

(a) dul isteach gach tráth réasúnach in aon áitreabh nó áit a dhlífear a iniúchadh faoin alt seo,

(b) cibé scrúdú agus fiosrúchán a dhéanamh is gá chun críocha na Caibidle seo,

(c) scrúdú a dhéanamh ina aonar nó i láthair aon duine eile, de réir mar is cuí leis, maidir le haon ní a n-éileoidh sé go réasúnach faisnéis ina thaobh chun críocha na Caibidle seo, ar gach duine a gheobhaidh sé in aon áitreabh nó áit den sórt sin agus a cheangal ar gach duine den sórt sin dearbhú a shíniú maidir le fírinne na nithe ar cuireadh scrúdú air ina dtaobh.

(4) Déanfaidh áititheoir aon áitribh nó áite a dhlífear a iniúchadh faoin alt seo, agus aon duine eile a fhostaíonn nó a d'fhostaigh aon iarratasóir nó sealbhóir ar dheimhniú cáilíochta, agus seirbhísigh agus gníomhairí aon áititheora nó duine eile den sórt sin agus aon iarratasóir nó sealbhóir ar dheimhniú cáilíochta cibé faisnéis a thabhairt d'oifigeach leasa shóisialaigh agus cibé cláir, cártaí, leatháin phá, taifid ar phá agus doiciméid eile a thabhairt ar aird lena n-iniúchadh a éileoidh an t-oifigeach leasa shóisialaigh go réasúnach chun críocha na Caibidle seo.

(5) Más rud é maidir le duine—

(a) go moilleoidh nó go mbacfaidh sé go toiliúil oifigeach leasa shóisialaigh le linn dó aon dualgas nó cumhacht faoin alt seo a fheidhmiú, nó

(b) go ndiúltóidh nó go mainneoidh sé aon cheist a fhreagairt nó aon fhaisnéis a thabhairt nó aon doiciméad a thabhairt ar aird nuair a éilítear air é sin a dhéanamh faoin alt seo, nó

(c) go ndéanfaidh sé duine a cheilt nó a chose nó go bhféachfaidh sé le duine a cheilt nó a chose ó láithriú os comhair oifigeach leasa shóisialaigh arna cheapadh faoin alt seo nó ó bheith iniúchta aige,

beidh sé ciontach i gcion faoin alt seo agus dlífear—

(i) ar é a chiontú go hachomair, fíneáil nach mó ná £1,000 nó, de rogha na cúirte, príosúnacht ar feadh téarma nach faide ná bliain nó an fhíneáil sin agus an phríosúnacht sin le chéile a chur air,

(ii) ar é a chiontú ar díotáil, fíneáil nach mó ná £3,000 nó, de rogha na cúirte, príosúnacht ar feadh téarma nach faide ná dhá bhliain, nó an fhíneáil sin agus an phríosúnacht sin le chéile a chur air,

ach ní cheanglófar ar aon duine faoin alt seo aon cheist a fhreagairt ná aon fhianaise a thabhairt a d'ionchoirfeadh é.

(6) Tabharfar deimhniú dá cheapachán do gach oifigeach leasa shóisialaigh agus nuair a bheidh sé ag iarraidh cead isteach chuig aon áitreabh nó áit chun críocha an ailt seo, tabharfaidh sé an deimhniú sin ar aird, má iarrtar sin air.

(7) Is iad na háitribh nó na háiteanna a dhlífear a iniúchadh faoin alt seo aon áiteanna nó áitribh a mbeidh cúis réasúnach ag oifigeach leasa shóisialaigh a chreidiúint go bhfuil nó go raibh daoine ar fostú iontu agus aon áitreabh nó áit a mbeidh cúis réasúnach ag oifigeach leasa shóisialaigh a chreidiúint go gcoinnítear aon doiciméid iontu a bhaineann le daoine i bhfostaíocht.”.

Gan sochair a dhul thar thuilleamh roimh thionóisc.

14. —Leasaítear leis seo alt 56 den Phríomh-Acht tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (3):

“(3A) Ní bheidh feidhm ag forálacha fho-ailt (1), (2) agus (3) den alt seo maidir le cibé aicme nó aicmí d'oibrithe deonacha a bheidh forordaithe.”.

Gearrtheideal, forléiriú agus comhlua.

15. —(1) Féadfar an tAcht Leasa Shóisialaigh, 1985 , a ghairm den Acht seo.

(2) Féadfar na hAchtanna Leasa Shóisialaigh, 1981 go 1984, agus an tAcht seo a fhorléiriú le chéile mar aon ní amháin agus féadfar na hAchtanna Leasa Shóisialaigh, 1981 go 1985, a ghairm díobh le chéile.