Ar Aghaidh (CUID I Réamhráiteach agus Ginearálta)

9 1985

/images/harp.jpg


Uimhir 9 de 1985


ACHT NA bhFIACLÓIRÍ, 1985


RIAR NA nALT

CUID I

Réamhráiteach agus Ginearálta

Alt

1.

Gearrtheideal.

2.

Léiriú.

3.

Tosach feidhme.

4.

An lá bunaithe.

5.

Aisghairm.

CUID II

An Chomhairle Fiaclóireachta

6.

An Chomhairle Fiaclóireachta a bhunú.

7.

Bord na bhFiaclóirí a dhíscaoileadh.

8.

Séala na Comhairle.

9.

Comhaltas na Comhairle.

10.

Daoine a cheapadh ina gcomhaltaí den Chomhairle.

11.

Comhaltaí den Chomhairle a thoghadh.

12.

Céad chruinniú na Comhairle.

13.

Coistí de chuid na Comhairle.

14.

Caiteachais comhaltaí den Chomhairle agus de choistí.

15.

An Chomhairle a chur as oifig.

16.

An Cláraitheoir.

17.

Oifigigh agus seirbhísigh eile don Chomhairle.

18.

Teorainneacha aoise.

19.

Aoisliúntas.

20.

Oifigeach nó seirbhíseach don Chomhairle a bheith ina chomhalta de cheachtar Teach den Oireachtas nó de Thionól na gComhphobal Eorpach.

21.

Cuntais na Comhairle.

22.

Cumhacht na Comhairle airgead a fháil ar iasacht.

23.

An Chomhairle do ghlacadh bronntanas.

24.

Caiteachais na Comhairle agus an Aire.

25.

Táillí.

CUID III

Clárú

26.

An clár a bhunú.

27.

Daoine a bheidh i dteideal a gcláraithe sa chlár.

28.

Clárú díomuan.

29.

An Clár de Shaineolaithe Fiaclóireachta.

30.

Daoine a bheidh i dteideal a gcláraithe sa Chlár de Shaineolaithe Fiaclóireachta.

31.

Cáilíochtaí breise a chlárú.

32.

Iarratas ó fhiaclóir cláraithe go mbainfear a ainm den chlár.

33.

Cláir a cheartú.

CUID IV

Oideachas agus Oiliúint

34.

Dualgais na Comhairle i ndáil le hoideachas agus oiliúint.

35.

Feidhmeanna na Comhairle i ndáil le Treoracha lenar ghlac Comhairle na gComhphobal Eorpach i dtaobh oideachais agus oiliúna.

36.

Buncháilíochtaí.

37.

Comhlachtaí oiliúna agus cáilíochtaí chun críocha an Chláir de Shaineolaithe Fiaclóireachta.

CUID V

Feidhmiúlacht chun Cleachtadh

38.

Fiosrúchán ag an gCoiste um Fheidhmiúlacht chun Cleachtadh faoi iompar fiaclóra chláraithe.

39.

Ainm a scriosadh nó a fhionraí as an gclár mar gheall ar mhí-iompar gairmiúil, neamhfheidhmiúlacht chun cleachtadh nó mainneachtain táille choinneála a íoc.

40.

Coinníollacha a chur ag gabháil le hainm a choinneáil ar an gclár.

41.

Cumhachtaí na Comhairle comhairle, rabhadh, etc., a thabhairt.

42.

Daoine a ciontaíodh i gcionta indíotála a scriosadh as an gclár.

43.

Leanúint d'fhiosrúchán atá ar bun.

44.

Iarratas ón gComhairle ar ordú d'fhionraí cláraithe.

45.

Pribhléid i leith nithe áirithe.

46.

Ainm a scriosadh nó a fhionraí as an gClár de Shaineolaithe Fiaclóireachta agus ainm a chur ar ais ann.

47.

Fógra don Aire i dtaobh ainm a scriosadh nó a cuireadh ar ais agus i dtaobh fionraithe a rinneadh agus fionraithe ar cuireadh deireadh leo.

48.

Ainm a baineadh den chlár a chur ar ais ann nó deireadh a chur le fionraí a cuireadh mar gheall ar tháille choinneála a bheith gan íoc.

CUID VI

Srianta le Cleachtadh na Fiaclóireachta

49.

Tuairiscí daoine cláraithe.

50.

Toirmeasc ar dhaoine neamhchláraithe d'úsáid teideal.

51.

Toirmeasc ar dhaoine neamhchláraithe do chleachtadh na fiaclóireachta.

52.

Toirmeasc ar chomhlachtaí corpraithe do chleachtadh na fiaclóireachta.

CUID VII

Oibrithe Fiaclóireachta Cúnta

53.

Aicmí oibrithe fiaclóireachta cúnta a chruthú.

54.

Srian le hoibrithe fiaclóireachta cúnta a fhostú.

55.

Aicmí oibrithe fiaclóireachta cúnta a chruthú ar ordú ón Aire.

CUID VIII

Ilghnéitheach

56.

Comhshocraíochtaí le daoine le cabhrú leis an gComhairle.

57.

Tuarascáil ón gComhairle.

58.

Cláir a fhoilsiú.

59.

Tagairtí d'fhiaclóirí cláraithe a fhorléiriú.

60.

Feidhmeanna i ndáil le Treoracha lenar ghlac Comhairle na gComhphobal Eorpach.

61.

Feidhmeanna breise a shannadh don Chomhairle.

62.

Tagairtí in achtacháin etc. do Bhord na bhFiaclóirí.

63.

Rialacháin.

64.

Rialacháin maidir le hoiriúnuithe.

65.

Comhaontú do leanúint i bhfeidhm.

66.

Feidhmeanna comhairleacha ginearálta na Comhairle.

67.

Cionta i ndáil le cláir.

68.

Cionta a ionchúiseamh.

AN CHÉAD SCEIDEAL

Rialacha i ndáil le comhaltas agus cruinnithe na Comhairle Fiaclóireachta (The Dental Council)

AN DARA SCEIDEAL

Buncháilíochtaí


Na hAchtanna dá dTagraítear

Acht na bhFiaclóirí, 1928

1928, Uimh. 25

Acht na bhFiaclóirí (Leasú), 1983

1983, Uimh. 30

Finance Act, 1895

58 & 59 Vic. c. 16

An tAcht Sláinte, 1970

1970, Uimh. 1

An tAcht Rialtais Áitiúil (Aoisliúntas), 1956

1956, Uimh. 10

An tAcht Rialtais Áitiúil (Aoisliúntas), 1980

1980, Uimh. 8

Acht na Lia-Chleachtóirí, 1978

1978, Uimh. 4

Petty Sessions (Ireland) Act, 1851

1851, c. 93

/images/harp.jpg


Uimhir 9 de 1985


ACHT NA bhFIACLÓIRÍ, 1985

(An tiontú oifigiúil)


ACHT DO DHÉANAMH SOCRÚ CHUN COMHAIRLE A BHUNÚ AR A dTABHARFAR AN CHOMHAIRLE FIACL-ÓIREACHTA NÓ SA BHÉARLA THE DENTAL COUNCIL A DHÉANFAIDH SOCRÚ CHUN DAOINE A BHÍONN AG GABHÁIL DO CHLEACHTADH NA FIACLÓIREACHTA A CHLÁRÚ AGUS A RIALÚ AGUS DO DHÉANAMH SOCRÚ I dTAOBH NITHE EILE A BHAINEANN LE CLEACHTADH NA FIACLÓIREACHTA AGUS LEIS NA DAOINE A BHÍONN AG GABHÁIL DON CHLEACHT-ADH SIN AGUS DO DHÉANAMH SOCRÚ CHUN ACHT NA bhFIACLÓIRÍ, 1928 , AGUS ACHT NA bhFIACLÓIRÍ (LEASÚ), 1983 , A AISGHAIRM AGUS DO DHÉANAMH SOCRÚ I dTAOBH NITHE EILE A BHAINEANN LEIS NA NITHE RÉAMHRÁITE. [11 Bealtaine, 1985.]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS: