An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (CUID IV Dleachtanna Stampa) Ar Aghaidh (CUID VI Ilghnéitheach)

10 1985

AN tACHT AIRGEADAIS, 1985

CUID V

Cáin Fháltas Caipitiúil

Léiriú (Cuid V).

58. —Sa Chuid seo ciallaíonn “an Príomh-Acht” an tAcht um Cháin Fháltas Caipitiúil, 1976 .

Díolúine do chéilí.

59. —(1) D'ainneoin fhorálacha an Phríomh-Achta, beidh oidhreacht arna glacadh ag comharba, is céile don diúscróir ar dháta na hoidhreachta, díolmhaithe ó cháin agus ní chuirfear i gcuntas í le linn cáin a bheith á ríomh.

(2) Beidh éifeacht leis an alt seo i ndáil le hoidhreacht a ghlacfar an 30ú lá d'Eanáir, 1985, nó dá éis.

Faoiseamh i leith polasaithe árachais áirithe.

60. —(1) San alt seo—

ciallaíonn “polasaí árachais cáilitheach” polasaí árachais—

(a) atá i bhfoirm atá ceadaithe ag na Coimisinéirí chun críocha an ailt seo;

(b) a n-íocann an t-árachaí préimheanna bliantúla ina leith i rith a shaoil; agus

(c) a chuirtear i gcrích go sainráite faoin alt seo chun cáin iomchuí a íoc;

ciallaíonn “cáin iomchuí” cáin oidhreachta is iníoctha maidir le hoidhreacht (ach gan leas i bpolasaí árachais cáilitheach a áireamh le linn an cháin sin a bheith á ríomh) is oidhreacht arna glacadh faoi dhiúscairt a dhéanfaidh an t-árachaí, i gcás ina nglacfar an oidhreacht ar dháta báis an árachaí nó dá éis agus tráth nach déanaí ná bliain amháin i ndiaidh an bháis sin.

(2) (a) Aon leas i bpolasaí árachais cáilitheach atá ar áireamh in oidhreacht a ghlacfar faoi dhiúscairt a dhéanfaidh an t-árachaí beidh sé, sa mhéid go gcuirtear chun feidhme na fáltais uaidh le linn cáin iomchuí a bheith á híoc, díolmhaithe ó cháin i ndáil leis an oidhreacht sin agus ní chuirfear i gcuntas é le linn cáin a bheith á ríomh.

(b) Aon leas i bpolasaí árachais cáilitheach atá ar áireamh in oidhreacht a ghlacfar faoi dhiúscairt a dhéanfaidh an t-árachaí measfar, sa mhéid nach gcuirtear chun feidhme na fáltais uaidh le linn cáin iomchuí a bheith á híoc, agus d'ainneoin fhorálacha an Phríomh-Achta, go nglactar é ar lá díreach i ndiaidh—

(i) dáta báis an árachaí; nó

(ii) an dáta is déanaí (más ann) ar a nglactar oidhreacht arb iníoctha an cháin iomchuí sin maidir léi,

cibé acu is déanaí.

(3) Leasaítear leis seo alt 143 den Acht Cánach Ioncaim, 1967 , trí na míreanna seo a leanas a chur in ionad mhír (b) i bhfo-alt (5)—

“(b) asbhaint a thabhairt i leith préimheanna nó íocaíochtaí is iníoctha i gcaitheamh tréimhse an iarchurtha i leith polasaí árachais iarchurtha; nó

(c) asbhaint a thabhairt maidir leis an mbliain 1985-86 agus blianta measúnachta dá éis i leith préimheanna is iníoctha i leith polasaí árachais cháilithigh de réir bhrí alt 60 den Acht Airgeadais, 1985 :”.

Faoiseamh ó chomhiomlánú dúbailte.

61. —(1) Ní dhéanfar maoin a bhfuil cáin inmhuirearaithe ina leith níos mó ná uair amháin maidir leis an teagmhas céanna a áireamh níos mó ná uair amháin i ndáil leis an teagmhas sin in aon chomhiomlán dá dtagraítear sa Dara Sceideal a ghabhann leis an bPríomh-Acht.

(2) Ní bheidh éifeacht le mír 7 de Chuid I den Dara Sceideal sin le linn an cháin a bheith á fionnadh is iníoctha maidir le maoin is inmhuirearaithe i leith cánach mar mhaoin a glacadh níos mó ná uair amháin an lá céanna.

(3) Beidh éifeacht leis an alt seo i ndáil le bronntanais agus oidhreachtaí arna nglacadh an 2ú lá de Mheitheamh, 1982, nó dá éis.

(4) D'ainneoin fhorálacha alt 46 den Phríomh-Acht, ní bheidh ús iníoctha ar aon aisíoc cánach de bhua an ailt seo más ar dháta roimh dháta an Achta seo a rith a íocadh an cháin sin.

Liúntas i leith cánach is luaithe maidir leis an teagmhas céanna.

62. —(1) Beidh éifeacht leis an bPríomh-Acht, agus measfar go raibh éifeacht leis riamh, ionann is dá gcuirfí an t-alt seo a leanas isteach i ndiaidh alt 34 den Acht sin:

“34A.—I gcás ina muirearaítear cáin níos mó ná uair amháin i leith na maoine céanna maidir leis an teagmhas céanna, ní dhéanfar an ghlancháin is iníoctha agus is luaithe i dtosaíocht a asbhaint le linn an luach inchánach a bheith á fhionnadh chun críocha na cánach is déanaí i dtosaíocht, ach déanfar í a asbhaint as an gcáin is déanaí i dtosaíocht mar chreidmheas i gcoinne an chéanna. anuas go dtí glanmhéid an chéanna.”.

(2) D'ainneoin fhorálacha alt 46 den Phríomh-Acht, ní bheidh ús iníoctha ar aon aisíoc cánach de bhua an ailt seo más ar dháta roimh dháta an Achta seo a rith a íocadh an cháin sin.

Liúntas i leith cánach gnóchan caipitiúil maidir leis an teagmhas céanna.

63. —(1) I gcás ina muirearaítear cáin bhronntanais nó cáin oidhreachta i leith maoine maidir le teagmhas a tharlaíonn an 30ú lá d'Eanáir, 1985, nó dá éis, agus gur diúscairt sócmhainne (arb í an mhaoin chéanna nó aon chuid den mhaoin chéanna í) an teagmhas céanna chun críocha cánach gnóchan caipitiúil, ní dhéanfar an cháin ghnóchan caipitiúil, más ann, is inmhuirearaithe ar an diúscairt a asbhaint le linn an luach inchánach a bheith á fhionnadh chun críocha na cánach bronntanais nó na cánach oidhreachta ach, sa mhéid gur íocadh í, asbhainfear í as an nglancháin bhronntanais nó as an nglancháin oidhreachta mar chreidmheas i gcoinne an chéanna, anuas go dtí glanmhéid an chéanna.

(2) Chun críocha aon ríomha ar mhéid na cánach gnóchan caipitiúil a bheidh le hasbhaint faoin alt seo, déanfar aon chionroinntí is gá ar aon fhaoisimh nó caiteachas agus is é an modh cionroinnte a ghlacfar cibé modh is dóigh leis na Coimisinéirí, nó, ar achomharc, leis na Coimisinéirí Achomhairc, a bheith cóir réasúnach.

Leasú ar alt 106 (fáltais ag iontaobhais lánroghnacha) den Acht Airgeadais, 1984 .

64. —Beidh éifeacht le halt 106 (1) den Acht Airgeadais, 1984 , agus measfar go raibh éifeacht leis riamh, ionann is dá scriosfaí “ar shlí seachas ar chomaoin iomlán in airgead nó i luach airgid a d'íoc iontaobhaithe an iontaobhais”.

Leasú ar alt 108 (díolúintí) den Acht Airgeadais. 1984.

65. —Beidh éifeacht le halt 108 den Acht Airgeadais, 1984 , agus measfar go raibh éifeacht leis riamh. ionann is dá gcuirfí an fo-alt seo a leanas leis:

“(2) Ní bheidh feidhm ná éifeacht le halt 106—

(a) i ndáil le hiontaobhas lánroghnach maidir leis an maoin atá, nó a thiocfaidh chun bheith, faoi réir an iontaobhais, ar maoin í atá, tráth foirceanta an iontaobhais, ar áireamh i mbronntanas nó in oidhreacht arna ghlacadh ag an Stát; nó

(b) maidir le hoidhreacht a mheasfaí, ar leith ón bhfo-alt seo, trí chomhéifeacht alt 31 den Phríomh-Acht agus alt 106, a bheith glactha ag iontaobhas lánroghnach.”.