Ar Aghaidh (CUID I Réamhráiteach agus Ginearálta)

18 1985

/images/harp.jpg


Uimhir 18 de 1985


ACHT NA nALTRAÍ, 1985


RIAR NA nALT

CUID I

Réamhráiteach agus Ginearálta

Alt

1.

Gearrtheideal.

2.

Léiriú.

3.

Tosach feidhme.

4.

An lá bunaithe.

5.

Aisghairm.

CUID II

An Bord Altranais

6.

An Bord Altranais a bhunú.

7.

An Seanbhord a dhíscaoileadh.

8.

Séala an Bhoird.

9.

Comhaltas an Bhoird.

10.

Daoine a cheapadh ina gcomhaltaí den Bhord.

11.

Comhaltaí den Bhord a thoghadh.

12.

Céad chruinniú an Bhoird.

13.

Coistí de chuid an Bhoird.

14.

Caiteachais comhaltaí den Bhord agus de choistí.

15.

An Bord a chur as oifig.

16.

Príomh-Oifigeach Feidhmiúcháin.

17.

Oifigigh agus seirbhísigh eile don Bhord.

18.

Teorainneacha aoise.

19.

Aoisliúntas.

20.

Oifigeach nó seirbhíseach don Bhord a bheith ina chomhalta de cheachtar Teach den Oireachtas nó de Thionól na gComhphobal Eorpach.

21.

Cuntais an Bhoird.

22.

Cumhacht an Bhoird airgead a fháil ar iasacht.

23.

An Bord do ghlacadh bronntanas.

24.

Caiteachais an Bhoird agus an Aire.

25.

Táillí.

26.

Rialacha.

CUID III

Clárú

27.

An clár.

28.

Clárú i gclár na n-altraí.

29.

An clár a cheartú.

30.

Daoine i ngairmeacha coimhdeacha a chlárú.

CUID IV

Oideachas agus Oiliúint

31.

Rialacha i gcomhair cúrsaí oiliúna agus scrúduithe d'iarrthóirí ar chlárú i gclár na n-altraí.

32.

Rialacha i gcomhair cúrsaí oiliúna agus scrúduithe d'altraí.

33.

Scrúduithe a chur ar siúl, etc.

34.

An Bord do cheadú ospidéal agus foras a bheidh oiriúnach chun críocha oiliúna.

35.

Dul isteach in ospidéal etc. i gcomhair oiliúint.

36.

Feidhmeanna ilghnéitheacha an Bhoird i ndáil le hoideachas agus oiliúint.

37.

Dualgas a chinntiú go ndéantar de réir caighdeán íosta a bheidh sonraithe ag Comhairle na gComhphobal Eorpach.

CUID V

Feidhmiúlacht chun Cleachtadh

38.

Fiosrúchán ag an gCoiste um Fheidhmiúlacht chun Cleachtadh faoi iompar altra.

39.

Clárú a scriosadh nó a fhionraí as an gclár mar gheall ar mhí-iompar gairmiúil, neamhfheidhmiúlacht chun cleachtadh nó mainneachtain táille choinneála a íoc.

40.

Coinníollacha a chur ag gabháil le hainm a choinneáil ar an gclár.

41.

Cumhachtaí an Bhoird comhairle, rabhadh, etc., a thabhairt.

42.

Daoine a ciontaíodh i gcionta indíotála a scriosadh as an gclár.

43.

Leanúint d'fhiosrúchán atá ar bun.

44.

Iarratas ón mBord ar ordú d'fhionraí cláraithe.

45.

Pribhléid i leith nithe áirithe.

46.

Fógra don Aire i dtaobh ainm a scriosadh nó a cuireadh ar ais agus i dtaobh fionraithe a rinneadh agus fionraithe ar cuireadh deireadh leo.

47.

Ainm a baineadh den chlár a chur ar ais ann nó deireadh a chur le fionraí a cuireadh mar gheall ar tháille choinneála a bheith gan íoc.

CUID VI

Ilghnéitheach

48.

Comhshocraíochtaí le daoine le cabhrú leis an mBord.

49.

An teideal altra, cnáimhseach etc, a úsáid go míchuí.

50.

Tuarascáil ón mBord.

51.

Feidhmeanna comhairleacha ginearálta an Bhoird.

52.

Feidhmeanna i ndáil le Treoracha etc. lenar ghlac Comhairle na gComhphobal Eorpach.

53.

Feidhmeanna breise a shannadh don Bhord.

54.

Tagairtí don Bhord Altranais.

55.

Rialacháin.

56.

Rialacháin maidir le hoiriúnuithe.

57.

An fógra a thabharfaidh cnáimhseach do bhord sláinte.

58.

Cosc freastal ar bhreith linbh.

59.

Cionta a ionchúiseamh.

AN CHÉAD SCEIDEAL

Na hAchtanna a Aisghairtear

AN DARA SCEIDEAL

Rialacha i nDáil le Comhaltas agus Cruinnithe an Bhoird Altranais (The Nursing Board)


Na hAchtanna dá dTagraítear

An tAcht um Thoghcháin do Thionól na hEorpa, 1977

1977, Uimh. 30

An tAcht um Thoghcháin do Thionól na hEorpa, 1984

1984, Uimh. 6  

Finance Act, 1895

58 agus 59 Vic. c. 16 

An tAcht Sláinte, 1970

1970, Uimh. 1  

An tAcht Rialtais Áitiúil (Aoisliúntas), 1956

1956, Uimh. 10

An tAcht Rialtais Áitiúil (Aoisliúntas), 1980

1980, Uimh. 8

Acht na Lia-Chleachtóirí, 1978

1978, Uimh. 4

Acht na mBan Cabhartha, 1944

1944, Uimh. 10

Acht na nAltran, 1950

1950, Uimh. 27

Acht na nAltraí, 1961

1961, Uimh. 18

Petty Sessions (Ireland) Act, 1851

1851, c. 93

/images/harp.jpg


Uimhir 18 de 1985


ACHT NA nALTRAÍ, 1985

[An tiontú oifigiúil]

ACHT DO DHÉANAMH SOCRÚ CHUN BORD A BHUNÚ DÁ nGAIRFEAR AN BORD ALTRANAIS NÓ, I mBÉARLA, THE NURSING BOARD LENA nDÉANFAR SOCRÚ LE hAGHAIDH CLÁRÚ, RIALÚ AGUS OIDEACHAS ALTRAÍ AGUS DO DHÉANAMH SOCRÚ I dTAOBH NITHE EILE A BHAINEANN LE CLEACHTADH NA hAL-TRACHTA AGUS LEIS NA DAOINE A BHÍONN AG GABHÁIL DON CHLEACHTADH SIN AGUS DO DHÉAN-AMH SOCRÚ CHUN ACHTANNA NA nALTRAÍ, 1950 AGUS 1961, A AISGHAIRM, AGUS DO DHÉANAMH SOCRÚ I dTAOBH NITHE EILE A BHAINEANN LEIS NA NITHE RÉAMHRÁITE. [19 Samhain, 1985]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS:—