Ar Aghaidh (CUID I Réamhráiteach agus Ginearálta)

5 1986

/images/harp.jpg


Uimhir 5 de 1987


AN tACHT UM CHORPARÁID FORBARTHA NÁISIÚNTA, 1986


RIAR NA nALT

CUID I

Réamhráiteach agus Ginearálta

Alt

1.

Gearrtheideal.

2.

Léiriú.

3.

Comhlachtaí Stát-tionscanta agus fiontair thráchtála Stát-tionscanta.

4.

Orduithe.

5.

Caiteachais.

CUID II

Corparáid Forbartha Náisiúnta Teoranta a Bhunú

6.

Corparáid a fhoirmiú agus a chlárú.

7.

Lá dílseacháin.

8.

Ainm agus caipiteal na Corparáide.

9.

Foirm an mheabhráin comhlachais.

10.

Príomhchuspóirí na Corparáide.

11.

Foirm na n-airteagal comhlachais.

12.

Srian le meabhrán comhlachais agus airteagail chomhlachais a athrú.

13.

Dualgas ginearálta na Corparáide.

14.

Faisnéis a thabhairt don Aire.

15.

Méid uasta na n-infheistíochtaí.

16.

Cumhacht an Aire Airgeadais mar scairshealbhóir.

17.

Díbhinní, etc. a íoc isteach sa Státchiste.

18.

Airgead a sholáthar le haghaidh suibscríobh scaireanna.

19.

Srian le scaireanna a eisiúint.

20.

Iasachtaí díomuana ag an gCorparáid.

21.

Deontais leis an gCorparáid, etc.

CUID III

Forálacha Maidir le Stiúrthóirí agus Foireann

22.

Comhaltas de cheachtar Teach den Oireachtas nó de Thionól na gComhphobal Eorpach.

23.

Daoine áirithe a bheith dícháilithe chun bheith ina stiúrthóirí.

24.

Aoisliúntas oifigeach agus seirbhíseach.

25.

Nochtadh leasa in infheistíochtaí, conarthaí, etc. a bheartaítear a dhéanamh.

26.

Faisnéis a nochtadh.

27.

Foireann na Corparáide.

CUID IV

Ilghnéitheach

28.

Fochuideachtaí agus infheistíocht i bhfiontair seachas i bhfochuideachtaí.

29.

Cuntais agus iniúchadh.

30.

Tuarascálacha, etc. a thabhairt don Aire.

31.

Ordacháin ghinearálta maidir le polasaí.

32.

An Ghníomhaireacht a dhíscaoileadh agus a maoin a aistriú, etc.

33.

Teorainn le caiteachas áirithe.

AN CHÉAD SCEIDEAL

Comhlachtaí Stát-Tionscanta

AN DARA SCEIDEAL

Fiontair Thráchtála Stát-Tionscanta


Na hAchtanna dá dTagraítear

Acht na gCuideachtaí, 1963

1963, Uimh. 33

An tAcht um Thoghcháin do Thionól na hEorpa, 1977

1977, Uimh. 30

Finance Act, 1895

1895, c. 16

/images/harp.jpg


Uimhir 5 de 1986


AN tACHT UM CHORPARÁID FORBARTHA NÁISIÚNTA, 1986

[An tiontú oifigiúil]

ACHT DO DHÉANAMH SOCRÚ GO nDÉANFAIDH AN tAIRE TIONSCAIL AGUS TRÁCHTÁLA CUIDEACHTA THEO-RANTA A CHUR CHUN CINN D'FHONN INFHEI-STÍOCHT A DHÉANAMH I BHFIONTAIR THIONSCAIL AGUS THRÁCHTÁLA AGUS D'FHONN BUNÚ AGUS FORBAIRT FIONTAR TIONSCAIL AGUS TRÁCHTÁLA A ÁIRITHIÚ AGUS DO DHÉANAMH SOCRÚ I dTAOBH NITHE COMHGHAOLMHARA EILE. [20 Márta, 1986]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS: