An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (AN tACHT UM CHARTLANN NÁISIÚNTA, 1986)

11 1986

AN tACHT UM CHARTLANN NÁISIÚNTA, 1986

AN SCEIDEAL

Alt 1 (2)

Oifig Rúnaí an Uachtaráin

An Phríomh-Oifig Staidrimh

An Chomhairle um an gCartlann Náisiúnta

An Chartlann Náisiúnta

Ard-Mhúsaem na hÉireann (lena n-áirítear Músaem na Staire Aiceanta)

Oifig an Ard-Aighne (lena n-áirítear Oifig an Dréachtóra Parlaiminte, Oifig Athchóirithe agus Chomhdhlúite an Dlí Reachtúil agus Oifig an Phríomh-Aturnae Stáit)

Oifig an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí

Oifig an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste

Oifig an Phámháistir Ghinearálta

An Coiste Coigiltis Náisiúnta

Na Coimisinéirí Ioncaim

Oifig na gCoimisinéirí Achomhairc Cánach Ioncaim

Coimisinéirí na nOibreacha Poiblí

An tSaotharlann Stáit

Suirbhéireacht an Ordanáis

An Coimisinéir Luachála agus an Príomh-Shuirbhéir Teorann

Oifig an tSoláthair

An Gasra Athbhreithnithe ar Luach Saothair níos Airde san Earnáil Phoiblí

Coiste Comhairleach na Seirbhíse Poiblí

Boird Eadrána na Státseirbhíse

Coimisinéirí na Státseirbhíse

Na Coimisinéirí um Cheapacháin Áitiúla

An Garda Síochána

Clárlann na Talún

Clárlann na nGníomhas

Oifigí nó forais lena mbaineann Achtanna na bPríosún, 1826 go 1980, agus Foras Naomh Pádraig

Oifig Scrúdóir na Scannán

An Bord Achomhairc um Scrúdóireacht Scannán

An Bord um Chinsireacht Foilseachán

An Bord Achomhairc um Chinsireacht Foilseachán

An Binse Cúitimh i leith Díobhálacha Coiriúla

Coimisinéirí na dTabhartas agus na dTiomnachtaí Carthanúla

An Chomhairle um Thruailliú Uisce

An Binse Cíosa

An tSeirbhís Náisiúnta Daonchumhachta

An Chúirt Oibreachais

Na Coimisinéirí um Chearta

An Binse Achomhairc Fostaíochta

An Binse Achomhairc Tobhach

An Oifig um Chlárú Cuideachtaí

Oifig na bPaitinní

Clárlann na gCara-Chumann

An Coimisiún Cleachtas Srianta

Oifig an Scrúdaitheora um Chleachtais Srianta

An Coimisiún Náisiúnta Praghsanna

Oifig an Stiúrthóra Gnóthaí Tomhaltóirí

Clárlann na gCumann Foirgníochta

Comhairle Tomhaltóirí Éireann

An Bord Comhairleach um Árachas Gluaisteán

An Coimisiún Dumpála

Coimisiún na Talún

Oifig an Rialaitheora Cearta Póraitheoirí Plandaí

Coimisinéir Breithiúnais Choimisiún na Talún

Binse Achomhairc Choimisiún na Talún

Iontaobhaí Poiblí Choimisiún na Talún

An Leabharlann Náisiúnta (lena n-áirítear an Oifig Gheinealais)

Suirbhéireacht Geolaíochta na hÉireann

Na Fórsaí Cosanta

Bord na nArm-Phinsean

An Phríomh-Oifig Chlárúcháin