An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (AN tACHT LEITHREASA, 1989)

23 1989

AN tACHT LEITHREASA, 1989

AN SCEIDEAL

Sceideal de shuimeanna a deonaíodh, agus de shuimeanna a fhéadfar a úsáid mar leithreasaí-i-gcabhair ina dteannta sin, chun íoctha muirear na Seirbhísí Poiblí uile agus ar leithligh a luaitear anseo go sonrach agus a thiocfaidh chun bheith iníoctha i rith na bliana dar críoch an 31ú lá de Nollaig, 1989.

Suimeanna nach mó ná

Vóta Uimh.

Teideal

Deontais Soláthair

Leithreasaí-i-gCabhair

(1)

(2)

(3)

(4)

£

£

1

Le haghaidh tuarastail agus costais Oifig Rúnaí an Uachtaráin, agus le haghaidh costais áirithe eile a bhaineann le Teaghlachas an Uachtaráin agus le haghaidh deontas áirithe     ...     ...

254,000

--

2

Le haghaidh tuarastail agus costais Thithe an Oireachtais, lena n-áirítear deontais-i-gcabhair áirithe, agus le haghaidh costais áirithe i ndáil le Tionól na hEorpa     ...     ...     ...

15,847,000

22,000

3

Le haghaidh tuarastail agus costais Roinn an Taoisigh, lena n-áirítear gníomhaíochtaí áirithe cultúir agus cartlainne agus chun deontais agus deontas-i-gcabhair a íoc     ...     ...

7,083,000

91,000

4

Le haghaidh tuarastail agus costais na Príomh-Oifige Staidrimh     ...     ...     ...     ...

7,481,000

733,000

5

Le haghaidh deontais (deontas-i-gcabhair) don Chomhairle Ealaíon     ...     ...     ...

4,169,000

--

6

Le haghaidh tuarastail agus costais na Dánlainne Náisiúnta ...     ...     ...     ...     ...

838,000

1,000

7

Le haghaidh tuarastail agus costais Oifig an Aire Airgeadais, lena n-áirítear Oifig an Phámháistir Ghinearálta, agus chun deontais agus deontais-i-gcabhair áirithe a íoc....     ...     ...

79,500,000

870,000

8

Le haghaidh tuarastail agus costais Oifig an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste     ...     ...

1,548,000

126,000

9

Le haghaidh tuarastail agus costais Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim, lena n-áirítear seirbhísí áirithe eile atá faoi riaradh na hOifige sin

96,272,000

15,587,000

10

Le haghaidh tuarastail agus costais Oifig na nOibreacha Poiblí; agus le haghaidh seirbhísí a riarann an Oifig sin lena n-áirítear Oifig an tSoláthair mar chuid de Ghníomhaireacht Soláthair an Rialtais     ...     ...     ...     ...

91,213,000

5,895,000

11

Le haghaidh tuarastail agus costais na Saotharlainne Stáit...     ...     ...     ...     ...

1,427,000

32,000

12

Le haghaidh Seirbhís Sicréideach     ...     ...

160,000

--

13

Le haghaidh tuarastail agus costais Oifig an Ard-Aighne, lena n-áirítear deontas-i-gcabhair

5,575,000

67,000

14

Le haghaidh tuarastail agus costais Oifig an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí ...     ...     ...

1,841,000

20,000

15

Le haghaidh tuarastail agus costais na hOifige Luachála, Shuirbhéireacht an Ordanáis agus mionseirbhísí áirithe     ...     ...     ...

6,823,000

2,800,000

16

Le haghaidh tuarastail agus costais Choimisiún na Státseirbhíse agus an Choimisiúin um Cheapacháin Áitiúla     ...     ...     ...

849,000

260,000

17

Le haghaidh tuarastail agus costais Oifig an Ombudsman     ...     ...     ...     ...

772,000

--

18

Le haghaidh pinsin, aoisliúntais, díobhálacha ceirde, agus liúntais agus aiscí breise agus eile, faoi na hAchtanna Aoisliúntas, 1834 go 1963, agus faoin Acht Aoisliúntas agus Pinsean, 1976 , agus faoi reachtanna iolartha eile; pinsin, liúntais agus aiscí eisreachtúla arna ndámhachtain ag an Aire Airgeadais; táillí do lia-réiteoirí agus táillí ócáideacha do dhochtúirí, cúiteamh agus íocaíochtaí eile i leith díobhálacha pearsanta; íocaíochtaí ilghnéitheacha, etc.

66,423,000

9,323,000

19

Le haghaidh tuarastail agus costais Oifig an Aire Dlí agus Cirt, agus seirbhísí áirithe eile atá faoi riaradh na hOifige sin, agus chun deontas-i-gcabhair a íoc     ...     ...     ...     ...

18,408,000

760,000

20

Le haghaidh tuarastail agus costais an Gharda Síochána, lena n-áirítear pinsin etc.; le haghaidh íocaíochtaí cúitimh agus costais eile i leith seirbhís sna Caomhnóirí Áitiúla; chun costais finnéithe áirithe a íoc; agus chun deontas-i-gcabhair a íoc     ...     ...     ...     ...

278,634,000

8,183,000

21

Le haghaidh costais i ndáil le príosúin, lena n-áirítear ionaid choinneála d'ógánaigh; le haghaidh seirbhísí promhaidh agus leasa; agus chun deontas-i-gcabhair a íoc     ...     ...

59,573,000

850,000

22

Le haghaidh na dtuarastal agus na gcostas sin de chuid na Cúirte Uachtaraí, na hArd-Chúirte, na Cúirte Coiriúla Speisialta, na Cúirte Cuarda agus na Cúirte Dúiche nach muirear ar an bPríomh-Chiste     ...     ...     ...     ...

11,670,000

760,000

23

Le haghaidh tuarastail agus costais Chlárlann na Talún agus Chlárlann na nGníomhas     ...

7,806,000

--

24

Le haghaidh tuarastail agus costais Oifig na dTabhartas agus na dTiomnachtaí Carthanúla

109,000

--

25

Le haghaidh tuarastail agus costais Oifig an Aire Comhshaoil, lena n-áirítear deontais d'Údaráis Áitiúla, deontais agus costais eile i ndáil le tithíocht, agus scéimeanna, fóirdheontais agus deontais ilghnéitheacha lena n-áirítear deontais-i-gcabhair áirithe     ...     ...     ...

577,619,000

11,630,000

26

Le haghaidh tuarastail agus costais Oifig an Aire Oideachais, le haghaidh seirbhísí áirithe a riarann an Oifig sin agus chun deontais agus deontais-i-gcabhair áirithe a íoc     ...     ...     ...

51,548,000

373,000

27

Le haghaidh Oideachais Céad Leibhéil     ...

449,353,000

21,456,000

28

Le haghaidh Oideachais Dara Leibhéal agus Oideachais Breise     ...     ...     ...     ...

471,091,000

33,947,000

29

Chun ildeontais agus deontais-i-gcabhair a íoc agus i leith Oideachais Tríú Leibhéal agus Oideachais Breise     ...     ...     ...     ...

214,507,000

34,968,000

30

Le haghaidh tuarastail agus costais Oifig Aire na Mara, lena n-áirítear seirbhísí áirithe atá faoi riaradh na hOifige sin agus chun deontais agus ildeontais-i-gcabhair áirithe a íoc     ...     ...

115,860,000

3,720,000

31

Le haghaidh tuarastail agus costais Roinn na Gaeltachta, maille le deontais le haghaidh tithe agus ildeontais-i-gcabhair     ...     ...     ...

12,627,000

1,000

32

Le haghaidh tuarastail agus costais Oifig an Aire Talmhaíochta agus Bia, lena n-áirítear seirbhísí áirithe atá faoi riaradh na hOifige sin, agus Choimisiún Talún na hÉireann agus chun deontais agus fóirdeontais áirithe agus ildeontais-i-gcabhair a íoc     ...     ...     ...

180,433,000

137,915,000

33

Le haghaidh tuarastail agus costais Oifig an Aire Saothair, lena n-áirítear seirbhísí áirithe atá faoi riaradh na hOifige sin, agus chun deontais agus deontais-i-gcabhair áirithe a íoc     ...

117,177,000

728,000

34

Le haghaidh tuarastail agus costais Oifig an Aire Tionscail agus Tráchtála, lena n-áirítear seirbhísí áirithe atá faoi riaradh na hOifige sin, agus chun iasachtaí, fóirdheontais, deontais agus deontais-i-gcabhair áirithe a íoc     ...

202,014,000

7,774,000

35

Le haghaidh tuarastail agus costais Oifig an Aire Turasóireachta agus Iompair, lena n-áirítear seirbhísí áirithe atá faoi riaradh na hOifige sin agus chun deontais agus deontais-i-gcabhair áirithe a íoc     ...     ...     ...     ...

133,684,000

35,144,000

36

Le haghaidh tuarastail agus costais Oifig an Aire Cumarsáide, agus seirbhísí áirithe eile atá faoi riaradh na hOifige sin, agus chun deontais agus deontais-i-gcabhair áirithe a íoc     ...     ...

1,532,000

52,234,000

37

Le haghaidh tuarastail agus costais Oifig an Aire Cosanta, lena n-áirítear seirbhísí áirithe atá faoi riaradh na hOifige sin agus le haghaidh páagus costais Óglaigh na hÉireann     ...     ...

264,487,000

10,427,000

38

Le haghaidh pá scoir, pinsin, cúiteamh, liúntais agus aiscí is iníoctha faoi reachtanna iolartha le comhaltaí d'Óglaigh na hÉireann agus d'Eagraíochtaí Míleata áirithe eile etc., nó ina leith sin, agus le haghaidh ranníocaí agus costais iolartha i ndáil leo sin; le haghaidh liúntais eisreachtúla áirithe leanaí agus le haghaidh ildeontas     ...     ...     ...     ...

42,709,000

1,385,000

39

Le haghaidh tuarastail agus costais Oifig an Aire Gnóthaí Eachtracha, agus seirbhísí áirithe atá faoi riaradh na hOifige sin, lena n-áirítear deontais-i-gcabhair     ...     ...     ...     ...

30,226,000

420,000

40

Le haghaidh ranníocaí d'Eagraíochtaí Idirnáisiúnta agus le haghaidh Cúnamh Oifigiúil Forbartha áirithe, lena n-áirítear deontais-i-gcabhair     ...     ...     ...     ...     ...

22,829,000

100,000

41

Le haghaidh tuarastail agus costais Oifig an Aire Leasa Shóisialaigh, le haghaidh seirbhísí áirithe atá faoi riaradh na hOifige sin, le haghaidh íocaíochtaí leis an gCiste Arachais Shóisialaigh, agus le haghaidh ildeontas     ...     ...

1,545,920,000

50,700,000

42

Le haghaidh tuarastail agus costais Oifig an Aire Sláinte (lena n-áirítear Oifig an Ard-Chláraitheora), agus seirbhísí áirithe atá faoi riaradh na hOifige sin, lena n-áirítear deontais do Bhoird Sláinte, deontais ilghnéitheacha agus deontas-i-gcabhair ...     ...     ...     ...     ...

1,177,805,000

165,000,000

43

Le haghaidh tuarastail agus costais Oifig an Aire Fuinnimh, lena n-áirítear seirbhísí áirithe atá faoi riaradh na hOifige sin, agus chun iasachtaí, fóirdheontais agus deontais áirithe agus deontas-i-gcabhair a íoc     ...     ...     ...     ...

6,772,000

2,739,000

44

Le haghaidh tuarastail agus costais i ndáil le Foraoiseacht, Próiseáil Adhmaid agus Taitneamhachtaí, agus chun deontais áirithe agus deontas-i-gcabhair a íoc     ...     ...     ...

15,006,000

2,403,000

45

Chun íocaíochtaí cnapshuime agus íocaíochtaí gaolmhara ag éirí as luathscor sa tseirbhís phoiblí a íoc     ...     ...     ...     ...

25,000,000

--

46

Le haghaidh Méaduithe ar luach Saothair agus ar Phinsin     ...     ...     ...     ...     ...

30,000,000

--

An tIomlán     ...     ...     ...     £

6,452,474,000

619,444,000